آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 74,205,227 207,863,025,423 Rls. 22,870,280 $
2 1384 فيليپين 03034300 ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده ( striple or skipgack- ...) 2,777,660 25,879,171,578 Rls. 2,844,624 $
3 1384 فيليپين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 47,250,000 21,462,352,677 Rls. 2,360,056 $
4 1384 فيليپين 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 490,810 8,306,300,000 Rls. 922,410 $
5 1384 فيليپين 29211100 متو - دي ياتري متيل آمين و ا ملاح آنها 75,680 1,894,787,439 Rls. 209,115 $
6 1384 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي 185,093 1,303,765,096 Rls. 144,077 $
7 1384 فيليپين 90118000 ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 1,241 1,230,266,615 Rls. 134,824 $
8 1384 فيليپين 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 57,600 1,053,353,240 Rls. 115,421 $
9 1384 فيليپين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي141748يا941748ميباشندغيرمذكور 750 909,591,169 Rls. 101,234 $
10 1384 فيليپين 84522900 چرخهاي دوزندگي ا زنوع صنعتي(غيرا زوا حدهاي ا توماتيك ) 4,230 891,906,458 Rls. 98,571 $
11 1384 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 12,000 653,034,001 Rls. 72,315 $
12 1384 فيليپين 84718090 سايروا حدهاي مربوطبه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزا نوا ع بردها(كارت گرا فيك, بردا صلي...) 600 590,294,698 Rls. 65,603 $
13 1384 فيليپين 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي 31,773 503,329,917 Rls. 56,444 $
14 1384 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 154,250 398,461,667 Rls. 43,712 $
15 1384 فيليپين 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعيبه شكل لوح آجروا شياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 221,000 315,857,513 Rls. 35,010 $
16 1384 فيليپين 21069010 ا ستابيلايزر 3,000 209,909,810 Rls. 23,552 $
17 1384 فيليپين 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 14,700 156,205,258 Rls. 17,239 $
18 1384 فيليپين 85282200 مونيتورهاي ويدئويي سياه و سفيد يا ساير تك رنگها 1,330 154,942,500 Rls. 16,980 $
19 1384 فيليپين 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 246 146,905,491 Rls. 16,267 $
20 1384 فيليپين 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 46,741 145,948,942 Rls. 16,031 $
21 1384 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (كپرا ) 18,240 130,717,886 Rls. 14,602 $
22 1384 فيليپين 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء,مبلمان چوبي... 3,765 91,346,813 Rls. 10,253 $
23 1384 فيليپين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)وغير 464 62,709,619 Rls. 6,982 $
24 1384 فيليپين 74092100 صفحه, ورق ونوا را زبرنج, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 3,176 52,331,050 Rls. 5,870 $
25 1384 فيليپين 06039000 گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر 1,616 47,971,949 Rls. 5,397 $
26 1384 فيليپين 05080000 مرجان, صدف وكاسه صدفدا را ن, قشردا را ن, كارنشده 265 34,104,577 Rls. 3,751 $
27 1384 فيليپين 73181410 پيچ خودكارا زجنس ا ستنلس ا ستيل 1,540 27,819,393 Rls. 3,070 $
28 1384 فيليپين 68101190 سايربلوك و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبك, به شكل چهارگوش يالوح وهمانند 714 17,923,576 Rls. 2,014 $
29 1384 فيليپين 69149000 ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني). 1,355 15,066,673 Rls. 1,676 $
30 1384 فيليپين 96019000 ا ستخوا ن, كاسه لاك پشت, ا نوا ع شاخ, مرجان, صدف وسايرموا دحيوا ني ترا ش پذير(غيرا زعاج ),كارشد 120 14,102,339 Rls. 1,587 $
31 1384 فيليپين 46012000 حصير,پادري, پرده ا زموا د نباتي 86 12,687,285 Rls. 1,428 $
32 1384 فيليپين 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 48 10,951,552 Rls. 1,209 $
33 1384 فيليپين 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءكشباف ياقلاب باف ) 800 2,688,653 Rls. 302 $
34 1384 فيليپين 94036000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 136 1,283,707 Rls. 144 $
مجموع کل
274,591,114,564 ريال
مجموع کل
30,222,051 دلار
[1]