آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 فرانسه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 57,647,056 6,314,187,334,452 Rls. 709,076,116 $
2 1384 فرانسه 98870331 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيك 59,635,790 4,003,837,791,687 Rls. 444,877,142 $
3 1384 فرانسه 27101110 بنزين 281,565,039 1,408,275,876,155 Rls. 155,483,473 $
4 1384 فرانسه 98870327 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 43% ا لي 44% بجز لاستيك 11,790,115 971,826,577,631 Rls. 109,258,430 $
5 1384 فرانسه 98870326 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 41% ا لي 42% بجز لاستيك 14,200,167 793,338,428,929 Rls. 90,341,130 $
6 1384 فرانسه 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 82,350,778 620,930,232,722 Rls. 68,757,351 $
7 1384 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي,ا حترا قي 937,795 417,633,910,797 Rls. 46,378,659 $
8 1384 فرانسه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 49,349 414,761,527,885 Rls. 45,830,141 $
9 1384 فرانسه 98870443 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و 4,086,410 399,004,401,249 Rls. 44,218,668 $
10 1384 فرانسه 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكي غوطه ور,بامقطع مدوربيش ا ز4/406 mm 41,309,147 314,370,488,207 Rls. 34,763,507 $
11 1384 فرانسه 87082910 برا ي سوا ري . سوا ري كار . وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,878,008 274,059,421,321 Rls. 30,447,349 $
12 1384 فرانسه 84082090 موتورپيستوني درونسوزترا كمي/ا حترا قي براي وسايل نقليه فصل 87 بجزگازسوز وتراكتورهاي8701 2,829,923 268,759,465,933 Rls. 29,861,949 $
13 1384 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,786,622 256,679,617,013 Rls. 28,440,306 $
14 1384 فرانسه 88024000 هوا پيماوسايروسايط نقليه هوا ئيغيرمذكوردرجاي ديگربدون باربه وزن بيش ا زkgr15000 11,400 166,042,240,325 Rls. 19,000,142 $
15 1384 فرانسه 98870230 قطعات برا ي توليدا تووميني بوس به ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 14%ا لي50%بجزموتورگيربكس 904,486 158,221,764,407 Rls. 17,603,003 $
16 1384 فرانسه 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتور كشاورزي 1,646,139 156,807,496,643 Rls. 17,388,479 $
17 1384 فرانسه 85261000 دستگاههاي را دا ر 60,992 147,758,470,901 Rls. 16,272,901 $
18 1384 فرانسه 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 483,742 147,125,566,738 Rls. 16,361,579 $
19 1384 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 626,510 140,882,853,894 Rls. 15,672,307 $
20 1384 فرانسه 87029000 وسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زكالاي مشمول شماره 00/10/8702 719,437 129,925,007,125 Rls. 14,286,087 $
21 1384 فرانسه 98870328 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 45% ا لي 46% بجز لاستيك 1,179,831 127,787,665,624 Rls. 14,088,372 $
22 1384 فرانسه 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 1,125,909 115,962,933,371 Rls. 12,739,425 $
23 1384 فرانسه 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 273,667 111,366,033,298 Rls. 12,336,524 $
24 1384 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 238,076 109,580,616,348 Rls. 12,048,281 $
25 1384 فرانسه 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 835,597 107,908,385,876 Rls. 11,973,392 $
26 1384 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 492,503 103,457,621,459 Rls. 11,503,252 $
27 1384 فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor) 601,482 94,406,986,163 Rls. 10,436,865 $
28 1384 فرانسه 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 16,361 92,555,930,802 Rls. 10,252,111 $
29 1384 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 222,134 91,816,051,879 Rls. 10,129,712 $
30 1384 فرانسه 30043990 سايردا روهاييكه توليددا خلي ندا رنددا را ي هورمون يامحصولات 2937فاقدا نتيبيوتيك غيرمذكور 18,799 89,884,078,149 Rls. 9,954,607 $
31 1384 فرانسه 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 12,828 88,766,779,322 Rls. 9,818,729 $
32 1384 فرانسه 87089941 سايرا جزا وقطعات وسايط نقليه موتوري برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاورزي 520,202 71,654,630,959 Rls. 7,907,537 $
33 1384 فرانسه 30021000 ا نتي سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 5,750 66,688,649,446 Rls. 7,495,159 $
34 1384 فرانسه 73023000 سوزن وسايرقطعات تقاطع يرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد. 4,672,914 65,975,639,585 Rls. 7,370,528 $
35 1384 فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 1,765,051 64,977,084,665 Rls. 7,278,131 $
36 1384 فرانسه 84073490 موتورپيستوني تناوبي باظرفيت بيش ا ز1000CCبرا ي وسايل نقليه فصل 87,بجزگازودوگانه سوز 594,382 61,650,321,081 Rls. 6,902,149 $
37 1384 فرانسه 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 782,416 58,279,403,008 Rls. 6,523,612 $
38 1384 فرانسه 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن مشمول شماره 8511 1,160,489 51,138,384,267 Rls. 5,660,964 $
39 1384 فرانسه 84152010 كولرگازي جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كارو وا نت 319,696 50,081,268,148 Rls. 5,502,364 $
40 1384 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 260,733 49,714,289,390 Rls. 5,520,926 $
41 1384 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند 108,167 47,531,650,934 Rls. 5,294,363 $
42 1384 فرانسه 87089911 برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 441,725 44,050,441,732 Rls. 4,863,135 $
43 1384 فرانسه 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 265,352 42,684,755,267 Rls. 4,786,799 $
44 1384 فرانسه 89020000 وسايط نقليه آبي صيادي; كشتيهاي كارخانه ا ي برا ي عمل آوردن ياكنسروكردن محصولات 115,228 42,004,900,000 Rls. 4,668,249 $
45 1384 فرانسه 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 9,098 38,081,371,801 Rls. 4,215,317 $
46 1384 فرانسه 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا زآنهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 1,068,930 37,347,498,957 Rls. 4,130,805 $
47 1384 فرانسه 94019020 برا ي وسايل نقليه زميني 361,950 35,898,639,644 Rls. 3,988,158 $
48 1384 فرانسه 73021000 خطوطرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد ريل 7,359,865 34,805,269,151 Rls. 3,893,830 $
49 1384 فرانسه 90221200 دستگاههاي توموگرا في كامپيوتري 37,674 34,245,177,510 Rls. 3,793,942 $
50 1384 فرانسه 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 1,742,655 33,779,541,103 Rls. 3,724,588 $
51 1384 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 45,211 33,507,756,868 Rls. 3,711,477 $
52 1384 فرانسه 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 1,988,300 33,137,689,966 Rls. 3,690,867 $
53 1384 فرانسه 72085190 سايرآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,به عرضmm 1850به ضخامت بيشترا ز10م 6,404,496 32,974,959,585 Rls. 3,811,693 $
54 1384 فرانسه 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 139,288 32,769,238,874 Rls. 3,622,793 $
55 1384 فرانسه 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا 91,790 32,509,648,594 Rls. 3,619,297 $
56 1384 فرانسه 69022090 محصولات ساختماني سرا ميكي همانندنسوزكه حاوي بيش ا ز50درصدوزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجايديگر 758,839 32,437,699,669 Rls. 3,606,247 $
57 1384 فرانسه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,548,575 31,353,040,473 Rls. 3,476,096 $
58 1384 فرانسه 84133090 سايرتلمبه هايسوخت موا دروا ن كننده ياا لكونهايسردكننده موتورپيستونيدرون سوزبجزپمپ ا نژكتور 124,587 31,231,207,376 Rls. 3,464,702 $
59 1384 فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 172,698 31,150,236,204 Rls. 3,457,898 $
60 1384 فرانسه 84262000 جرثقيل هاي برجي 2,687,216 30,915,537,274 Rls. 3,422,551 $
61 1384 فرانسه 85013190 ساير موتورها و ژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت تا 750 وا ت بجز با جريان DC 12 و24ولت تا قدرت 200وا ت 324,037 30,792,041,353 Rls. 3,419,727 $
62 1384 فرانسه 87084010 برا ي سوا ري سوا ري كار و وا نت و ترا كتور كشاورزي 317,704 30,394,844,905 Rls. 3,377,185 $
63 1384 فرانسه 84082010 گازسوز(پايه گاز سوز) 131,518 30,390,152,477 Rls. 3,379,395 $
64 1384 فرانسه 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 469,550 29,920,350,984 Rls. 3,352,539 $
65 1384 فرانسه 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 14,568 29,801,836,201 Rls. 3,278,532 $
66 1384 فرانسه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 8,578 29,165,115,325 Rls. 3,228,792 $
67 1384 فرانسه 84158100 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 152,445 28,887,590,500 Rls. 3,207,081 $
68 1384 فرانسه 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كاروا نت وترا كتور 443,626 28,373,486,043 Rls. 3,157,086 $
69 1384 فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي غيرمذكور 64,725 28,139,820,070 Rls. 3,114,407 $
70 1384 فرانسه 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 46,931 27,989,893,706 Rls. 3,136,852 $
71 1384 فرانسه 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 3,948,420 27,598,584,211 Rls. 3,051,748 $
72 1384 فرانسه 39042200 كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 748,859 27,524,357,959 Rls. 3,055,645 $
73 1384 فرانسه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 25,699 27,268,912,157 Rls. 3,017,562 $
74 1384 فرانسه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 87,640 26,538,801,100 Rls. 2,938,958 $
75 1384 فرانسه 87086021 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 301,474 26,435,299,839 Rls. 2,962,735 $
76 1384 فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 33,792 26,337,725,697 Rls. 2,930,016 $
77 1384 فرانسه 82073000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي پرس كردن, منگنه كردن ياپانچ كردن. 235,163 26,141,418,479 Rls. 2,907,205 $
78 1384 فرانسه 38082010 قارچ كشها آماده برا ي خرده فروشيي 94,500 24,639,315,138 Rls. 2,721,302 $
79 1384 فرانسه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 895,706 24,284,155,578 Rls. 2,699,126 $
80 1384 فرانسه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي برا ي وسايطنقليه هوا يي 4,680 23,913,508,976 Rls. 2,662,640 $
81 1384 فرانسه 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازفريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووا ت ) 418,486 23,669,765,067 Rls. 2,638,792 $
82 1384 فرانسه 72092700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0وحدا كثر1mm 3,368,830 23,436,217,429 Rls. 2,593,913 $
83 1384 فرانسه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 56,731 23,338,888,896 Rls. 2,592,537 $
84 1384 فرانسه 85113090 ساير دلكووكويل هاي روشن كردن بجزدلكوبرا ي موتورسيكلت ,خودروهاي سوا ري ,سوا ري كارووا نت 391,773 23,176,208,341 Rls. 2,565,824 $
85 1384 فرانسه 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 63,600 23,094,558,927 Rls. 2,549,168 $
86 1384 فرانسه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو (از جمله ميل لنگ) ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري. سوا ركار و وا نت 548,689 22,986,682,900 Rls. 2,535,093 $
87 1384 فرانسه 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 6,890 22,922,782,861 Rls. 2,542,015 $
88 1384 فرانسه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات بوژي, غيره لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 348,764 22,906,853,456 Rls. 2,560,086 $
89 1384 فرانسه 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 303,176 22,830,940,653 Rls. 2,533,010 $
90 1384 فرانسه 39046120 پودر( پلي تترا فلوئوروا تيلن ) 2,937,000 22,757,339,584 Rls. 2,530,200 $
91 1384 فرانسه 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 26,772 22,736,537,339 Rls. 2,524,159 $
92 1384 فرانسه 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موا دنسجي 307,818 22,139,451,790 Rls. 2,460,041 $
93 1384 فرانسه 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 23,055 22,135,143,969 Rls. 2,468,831 $
94 1384 فرانسه 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 3,283,396 22,087,591,580 Rls. 2,449,442 $
95 1384 فرانسه 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن به صورت ذرا ت ريز....وموا ردمذكور 23,640 21,633,179,102 Rls. 2,429,237 $
96 1384 فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 52,892 21,530,778,080 Rls. 2,392,300 $
97 1384 فرانسه 87089490 سايرغربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان بجزبرا يسوا ري,سوا ريكاروا نت وترا كتوركشاورزي 183,085 21,082,908,611 Rls. 2,355,111 $
98 1384 فرانسه 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,197,903 20,463,872,857 Rls. 2,259,168 $
99 1384 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 245,091 20,419,725,267 Rls. 2,268,412 $
100 1384 فرانسه 87079030 بدنه برا ي كاميون. كاميونت و كشنده جاده ا ي 151,408 20,353,715,840 Rls. 2,283,257 $
101 1384 فرانسه 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 50,562 20,293,730,098 Rls. 2,244,628 $
102 1384 فرانسه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 29,560 20,265,371,254 Rls. 2,274,262 $
103 1384 فرانسه 39041010 سوسپانسيون 2,420,000 20,187,728,096 Rls. 2,233,680 $
104 1384 فرانسه 72085210 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت از10ميليمتر تجاوز نكند 2,309,891 19,984,762,019 Rls. 2,192,229 $
105 1384 فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 35,043 19,907,043,563 Rls. 2,203,326 $
106 1384 فرانسه 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي(غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ). 44,004 19,741,722,030 Rls. 2,172,020 $
107 1384 فرانسه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 122,426 19,596,116,928 Rls. 2,180,357 $
108 1384 فرانسه 72091700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mm ولي كمترا ز 10mm 3,439,670 19,162,319,857 Rls. 2,111,009 $
109 1384 فرانسه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل و تغيير ... غيرمذكوردر جاي ديگر 36,003 19,119,677,967 Rls. 2,125,962 $
110 1384 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 91,200 18,781,154,760 Rls. 2,080,006 $
111 1384 فرانسه 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 25,000 18,725,781,559 Rls. 2,058,004 $
112 1384 فرانسه 87083110 برا ي سوا ري . سوا ري وا نت و ترا كتور كشاورزي 156,019 18,681,868,479 Rls. 2,090,134 $
113 1384 فرانسه 85122010 ساير دستگاههاي روستايي جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 163,357 18,661,781,799 Rls. 2,065,150 $
114 1384 فرانسه 84213920 هسته مركزي فيلترهايتصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 115,986 18,544,390,616 Rls. 2,032,765 $
115 1384 فرانسه 84481110 دا بي ژا كارد 54,579 18,528,567,157 Rls. 2,059,887 $
116 1384 فرانسه 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 24,513 18,396,567,059 Rls. 2,024,482 $
117 1384 فرانسه 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 97,975 18,306,197,656 Rls. 2,037,143 $
118 1384 فرانسه 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 124,835 18,225,332,492 Rls. 2,015,505 $
119 1384 فرانسه 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 130,842 18,068,950,518 Rls. 1,984,999 $
120 1384 فرانسه 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 625,802 17,292,813,211 Rls. 1,916,804 $
121 1384 فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 2,117,200 17,204,362,138 Rls. 1,908,458 $
122 1384 فرانسه 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش.... يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 53,149 16,885,505,316 Rls. 1,865,987 $
123 1384 فرانسه 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 16,368 16,824,231,925 Rls. 1,844,229 $
124 1384 فرانسه 84099120 رينگ موتور 51,773 16,545,529,597 Rls. 1,827,865 $
125 1384 فرانسه 84791000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كارهاي عمومي,ساختماني,...بانحوه عمل خاص. 81,419 16,114,581,508 Rls. 1,792,084 $
126 1384 فرانسه 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 16,249 15,973,536,655 Rls. 1,775,934 $
127 1384 فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 98,365 15,794,586,180 Rls. 1,755,623 $
128 1384 فرانسه 84743900 سايرماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 38,270 15,722,235,844 Rls. 1,747,460 $
129 1384 فرانسه 96089100 سرقلم, ونوك سرقلم. 7,572 15,504,725,062 Rls. 1,716,795 $
130 1384 فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 6,499 15,458,751,782 Rls. 1,719,026 $
131 1384 فرانسه 87084090 سايرجعبه دنده هابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري. سوا ري. كاري. وا نت وترا كتوركشاورزي 255,674 15,066,591,772 Rls. 1,689,847 $
132 1384 فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 49,736 15,026,994,433 Rls. 1,648,057 $
133 1384 فرانسه 30032090 داروهاي حاوي انتي بيوتيك كه توليد داخلي ندارند 24,290 15,023,562,906 Rls. 1,680,595 $
134 1384 فرانسه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 61,919 14,957,163,716 Rls. 1,675,033 $
135 1384 فرانسه 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 13,223 14,926,284,418 Rls. 1,672,927 $
136 1384 فرانسه 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندcards smart) 10,589 14,882,341,905 Rls. 1,664,640 $
137 1384 فرانسه 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وغيره وساير ماشينهاي همانند 7,626 14,826,280,442 Rls. 1,637,204 $
138 1384 فرانسه 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 12,339 14,754,750,540 Rls. 1,633,783 $
139 1384 فرانسه 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 721,250 14,413,673,534 Rls. 1,599,630 $
140 1384 فرانسه 85308000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن و... برا ي جاده , را ههاي آبي دا خلي... 8,966 14,255,918,196 Rls. 1,595,099 $
141 1384 فرانسه 84451300 ماشين هاي كشش يا فتيله كني(machines roving and Drawing-) 47,349 13,975,510,540 Rls. 1,565,807 $
142 1384 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 121,033 13,947,678,804 Rls. 1,557,962 $
143 1384 فرانسه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 19,823 13,884,319,038 Rls. 1,527,540 $
144 1384 فرانسه 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 15,823 13,699,219,702 Rls. 1,527,954 $
145 1384 فرانسه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,400 13,655,504,856 Rls. 1,503,083 $
146 1384 فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 67,050 13,569,871,104 Rls. 1,510,599 $
147 1384 فرانسه 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 184,991 13,513,936,436 Rls. 1,507,916 $
148 1384 فرانسه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,092,259 13,349,564,090 Rls. 1,497,274 $
149 1384 فرانسه 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 7,930 13,065,744,036 Rls. 1,445,507 $
150 1384 فرانسه 38082029 سايرقارچ كش هاتكنيكال (سم رقيق نشده ) غيرمذكور 148,746 12,604,636,684 Rls. 1,380,574 $
151 1384 فرانسه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 37,297 12,564,398,960 Rls. 1,392,348 $
152 1384 فرانسه 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 34,210 12,518,850,713 Rls. 1,376,975 $
153 1384 فرانسه 85445900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 268,157 12,481,835,074 Rls. 1,373,870 $
154 1384 فرانسه 85361090 ساير فيوزهابجز موا رد مذكور 18,211 12,104,368,416 Rls. 1,344,084 $
155 1384 فرانسه 29161200 ا سترهاي ا سيدا كريليك 609,296 12,054,441,722 Rls. 1,341,473 $
156 1384 فرانسه 04021020 شيرخشك ا طفال در بسته بنديهاي تحت خلا و يك كيلوگرم كمتربه ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 450,000 12,031,541,184 Rls. 1,351,707 $
157 1384 فرانسه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 8,829 11,977,590,696 Rls. 1,318,387 $
158 1384 فرانسه 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 21,181 11,969,265,147 Rls. 1,327,740 $
159 1384 فرانسه 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده يانشده باشد 1,320,000 11,781,783,682 Rls. 1,300,812 $
160 1384 فرانسه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكور 21,862 11,705,036,126 Rls. 1,315,550 $
161 1384 فرانسه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 252,635 11,636,823,383 Rls. 1,299,863 $
162 1384 فرانسه 72202000 فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمترا ز600.mm 639,662 11,560,883,114 Rls. 1,289,563 $
163 1384 فرانسه 04022110 سيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 336,816 11,274,879,703 Rls. 1,262,267 $
164 1384 فرانسه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 15,977 11,053,882,665 Rls. 1,225,981 $
165 1384 فرانسه 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 794,899 10,982,585,712 Rls. 1,225,014 $
166 1384 فرانسه 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 120,531 10,970,379,821 Rls. 1,209,399 $
167 1384 فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 57,987 10,938,948,344 Rls. 1,218,894 $
168 1384 فرانسه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 20,048 10,867,689,939 Rls. 1,205,722 $
169 1384 فرانسه 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 171,810 10,853,890,468 Rls. 1,204,424 $
170 1384 فرانسه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي....بجزا نوا ع جعبه دنده صنعتي(غيرخودرو) 70,677 10,833,364,149 Rls. 1,196,067 $
171 1384 فرانسه 84388000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,087 10,781,625,330 Rls. 1,196,676 $
172 1384 فرانسه 85044060 ا نوا ع S0P0U 78,706 10,671,106,482 Rls. 1,179,092 $
173 1384 فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 41,743 10,632,740,450 Rls. 1,180,235 $
174 1384 فرانسه 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 50,103 10,631,685,270 Rls. 1,178,051 $
175 1384 فرانسه 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند 55,155 10,552,060,837 Rls. 1,165,889 $
176 1384 فرانسه 30023010 نيوكاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) 19,992 10,520,969,679 Rls. 1,166,655 $
177 1384 فرانسه 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا زwk75,بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 71,138 10,461,630,832 Rls. 1,176,258 $
178 1384 فرانسه 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 1,071,745 10,398,833,476 Rls. 1,156,740 $
179 1384 فرانسه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 6,336 10,341,090,619 Rls. 1,149,421 $
180 1384 فرانسه 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 71,300 10,084,970,907 Rls. 1,109,737 $
181 1384 فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي نان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني,ا سپاگتي وغيره 17,700 10,060,078,160 Rls. 1,114,740 $
182 1384 فرانسه 87089311 كلاچ برا ي سوا ري سوا ري كاري وا نت و ترا كتور كشاورزي 50,080 10,053,467,700 Rls. 1,122,276 $
183 1384 فرانسه 72106900 آهن يافولادنوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذكوردرجاي ديگر 977,750 10,037,893,944 Rls. 1,110,171 $
184 1384 فرانسه 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص ..., غيرمذكوردرجاي ديگر 57,200 10,030,042,529 Rls. 1,104,022 $
185 1384 فرانسه 87091900 ا را به هاي كارگاهي,خودرو(غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند كردن و جابه جاكردن., 60,000 10,028,698,917 Rls. 1,103,874 $
186 1384 فرانسه 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 7,650 9,935,411,623 Rls. 1,089,235 $
187 1384 فرانسه 29304000 متيونين 449,824 9,934,270,964 Rls. 1,098,519 $
188 1384 فرانسه 85479000 قطعات ا تصال عايق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي دستگاههاي برقي,...لوله كشيكابل ها 117,354 9,878,086,094 Rls. 1,095,469 $
189 1384 فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 21,567 9,855,165,984 Rls. 1,089,563 $
190 1384 فرانسه 72193400 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 353,770 9,817,243,458 Rls. 1,089,255 $
191 1384 فرانسه 86039000 وا گن هاي خودرو ورا ه آهن ياترا موا مسافري, باري سبك ياسنگين, كه درجاي ديگري مذكورنباشد 1,067,000 9,812,501,320 Rls. 1,090,520 $
192 1384 فرانسه 85129010 تيغه كامل برف پاك كن 67,146 9,777,479,228 Rls. 1,086,273 $
193 1384 فرانسه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 90,960 9,773,814,075 Rls. 1,077,002 $
194 1384 فرانسه 29173200 ا ورتوفتالات هاي دي ا كتيل 896,000 9,764,648,978 Rls. 1,087,984 $
195 1384 فرانسه 84822000 رولربيرينگ مخروطي,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي. 121,963 9,586,525,090 Rls. 1,054,611 $
196 1384 فرانسه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاوكنورتيسورهاي ا ستاتيك 56,208 9,495,885,820 Rls. 1,050,454 $
197 1384 فرانسه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 527,990 9,479,191,585 Rls. 1,052,555 $
198 1384 فرانسه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 25,313 9,412,239,313 Rls. 1,047,730 $
199 1384 فرانسه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 54,024 9,380,397,708 Rls. 1,040,433 $
200 1384 فرانسه 85159000 قطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 5,090 9,376,150,114 Rls. 1,049,686 $
مجموع کل
22,249,365,656,861 ريال
مجموع کل
2,480,803,402 دلار