آمار کل " واردات از" کشور "عمان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 عمان 87032300 خودروي سواري با حجم سيلند 1500 الي 3000 سانتيمتر مكعب 70,500 6,830,456,976 Rls. 750,438 $
2 1384 عمان 27101920 روغن صنعتي 684,582 6,626,689,742 Rls. 731,449 $
3 1384 عمان 87029000 وسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زكالاي مشمول شماره 00/10/8702 70,000 5,316,006,648 Rls. 583,920 $
4 1384 عمان 76072090 سايرورق ونوا رنازك آلومينيوم باتكيه گاه, بجزفويل لامينه مذكور 153,935 4,808,352,441 Rls. 530,707 $
5 1384 عمان 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,600 3,167,510,925 Rls. 347,391 $
6 1384 عمان 96032100 مسوا ك دندا ن. 82,860 2,902,374,352 Rls. 320,599 $
7 1384 عمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 850,800 2,887,074,821 Rls. 322,821 $
8 1384 عمان 27101910 روغن موتور 234,817 1,984,034,442 Rls. 221,003 $
9 1384 عمان 76072010 فويل لامينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله ا ي (تيوب) 36,712 1,189,977,588 Rls. 130,480 $
10 1384 عمان 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون تاmm2/0 37,080 1,167,146,230 Rls. 131,732 $
11 1384 عمان 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري جورنشده باسايرموا د,بالوا زم وملحقات 43,475 717,820,781 Rls. 79,918 $
12 1384 عمان 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه ا ي- ا حتراقي باحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 3,500 660,758,175 Rls. 72,962 $
13 1384 عمان 90312000 دستگاههاي آزمايش 284 564,650,315 Rls. 62,348 $
14 1384 عمان 90091100 دستگاه فتوكپي الكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) 636 512,889,950 Rls. 57,706 $
15 1384 عمان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 25 396,658,529 Rls. 44,083 $
16 1384 عمان 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 60,000 310,406,964 Rls. 34,482 $
17 1384 عمان 16042000 ساير فرآورده ها يا كنسروهاي ماهيها, همچنين قيمه شده, غيرمذكوريادر جاي ديگر 13,320 241,212,000 Rls. 27,057 $
18 1384 عمان 68101920 ساير اشيائ ساخته شده از سيمان به شكل چهارگوش مورد مصرف برا ي سنگفرش 34,780 235,865,524 Rls. 26,296 $
19 1384 عمان 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin) 29,010 198,828,829 Rls. 22,065 $
20 1384 عمان 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 40 158,567,500 Rls. 17,483 $
21 1384 عمان 90251990 ساير دماسنج ها آذرسنجها توا م نشده با ساير آلات غيرمذكور درجاي ديگر 28 131,031,476 Rls. 14,551 $
22 1384 عمان 87032200 وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندر2000سانتيمترمكعب تا2400سانتيمترمكعب 2,000 128,750,850 Rls. 14,150 $
23 1384 عمان 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 2,000 105,403,060 Rls. 11,584 $
24 1384 عمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي برا ي وسايطنقليه هوا يي 1,400 93,879,200 Rls. 10,468 $
25 1384 عمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل و تغيير ... غيرمذكوردر جاي ديگر 9 93,473,677 Rls. 10,319 $
26 1384 عمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 820 76,870,278 Rls. 8,444 $
27 1384 عمان 90329000 قطعات و متفرعات دستگاهها برا ي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 9032 9 74,154,721 Rls. 8,187 $
28 1384 عمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 149 61,815,337 Rls. 6,945 $
29 1384 عمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 28 51,875,509 Rls. 5,761 $
30 1384 عمان 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 55 50,838,978 Rls. 5,635 $
31 1384 عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 340 47,810,685 Rls. 5,307 $
32 1384 عمان 85059000 نگهدا رنده هاي آهن رباي ا لكتريكي ياآهن رباي دا ئمي,وغيره ; قطعات آهن رباها 100 27,876,380 Rls. 3,066 $
33 1384 عمان 84072100 موتورهاي خارج ا زبدنه (motor Outboard)برا ي وسايط نقليه آبي 100 24,526,320 Rls. 2,701 $
34 1384 عمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي,ا حترا قي 997 18,256,240 Rls. 2,000 $
35 1384 عمان 87081010 برا ي سوا ري . سوا ري كار و وا نت 700 11,546,449 Rls. 1,265 $
36 1384 عمان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 310 10,211,054 Rls. 1,118 $
37 1384 عمان 40121100 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده درا تومبيلهاي سوا ري 260 8,992,000 Rls. 1,000 $
38 1384 عمان 87089319 كلاچ برا ي ساير وسايل نقليه موتوري غيرمذكوردرجاي ديگر 400 2,066,237 Rls. 226 $
39 1384 عمان 84821000 بلبرينگ. 8 479,564 Rls. 53 $
مجموع کل
41,897,140,747 ريال
مجموع کل
4,627,719 دلار
[1]