آمار کل " واردات از" کشور "عربستان سعودي" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 عربستان سعودي 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 40,718,600 406,752,282,921 Rls. 44,990,305 $
2 1384 عربستان سعودي 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 152,910,000 350,698,667,099 Rls. 38,853,239 $
3 1384 عربستان سعودي 29025000 ا ستيرن 14,941,198 154,320,776,780 Rls. 17,149,505 $
4 1384 عربستان سعودي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 12,152,498 117,974,366,873 Rls. 13,075,523 $
5 1384 عربستان سعودي 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده, غيره. 8,768,556 102,577,940,174 Rls. 11,350,114 $
6 1384 عربستان سعودي 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 5,000,000 95,507,660,096 Rls. 10,594,102 $
7 1384 عربستان سعودي 39011019 پلي ا تيلن باچگالي كمتر ا ز 94%يه غيرا ز نوع خطي وپودري 8,279,050 82,351,115,792 Rls. 9,101,440 $
8 1384 عربستان سعودي 39021020 پلي پروپيلن گريد فيلم 7,994,250 76,160,748,896 Rls. 8,422,606 $
9 1384 عربستان سعودي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 6,660,250 66,361,704,424 Rls. 7,341,907 $
10 1384 عربستان سعودي 39041020 ا مولسيون 4,210,750 43,273,652,475 Rls. 4,812,030 $
11 1384 عربستان سعودي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,945,731 40,597,554,879 Rls. 4,558,450 $
12 1384 عربستان سعودي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 162,395 35,229,583,662 Rls. 3,919,899 $
13 1384 عربستان سعودي 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,464,120 32,887,365,525 Rls. 3,634,658 $
14 1384 عربستان سعودي 29051610 دوا تيل هگزا نول 3,002,660 31,050,235,566 Rls. 3,506,521 $
15 1384 عربستان سعودي 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائيسودسوزآور) 11,438,966 30,262,955,058 Rls. 3,345,364 $
16 1384 عربستان سعودي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 8,881,193 27,620,591,873 Rls. 3,043,746 $
17 1384 عربستان سعودي 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر 2,623,350 25,216,742,768 Rls. 2,837,167 $
18 1384 عربستان سعودي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,450,250 24,280,328,801 Rls. 2,678,748 $
19 1384 عربستان سعودي 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چالي كمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 2,178,000 21,704,679,656 Rls. 2,394,488 $
20 1384 عربستان سعودي 39041010 سوسپانسيون 2,848,250 21,148,426,304 Rls. 2,342,955 $
21 1384 عربستان سعودي 39201020 يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,208,954 19,262,460,853 Rls. 2,139,363 $
22 1384 عربستان سعودي 76071990 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون غيرمذكور 289,430 16,514,040,849 Rls. 1,828,378 $
23 1384 عربستان سعودي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 1,284,250 15,546,974,052 Rls. 1,713,552 $
24 1384 عربستان سعودي 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد 5,166,429 14,478,109,242 Rls. 1,621,877 $
25 1384 عربستان سعودي 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 1,361,250 13,929,607,920 Rls. 1,538,498 $
26 1384 عربستان سعودي 39201010 يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 766,030 13,469,280,880 Rls. 1,495,382 $
27 1384 عربستان سعودي 76072090 سايرورق ونوا رنازك آلومينيوم باتكيه گاه, بجزفويل لامينه مذكور 412,975 12,981,441,300 Rls. 1,439,571 $
28 1384 عربستان سعودي 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 638,285 12,831,876,093 Rls. 1,419,249 $
29 1384 عربستان سعودي 39201040 چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده 756,141 12,826,521,948 Rls. 1,417,127 $
30 1384 عربستان سعودي 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 27,480 11,705,462,540 Rls. 1,295,711 $
31 1384 عربستان سعودي 39011029 بليمرا تلين گريد باچگالي كمترا ز94%بجزنوع پودري 1,113,750 11,211,002,394 Rls. 1,238,380 $
32 1384 عربستان سعودي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,113,750 10,606,915,125 Rls. 1,171,356 $
33 1384 عربستان سعودي 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 227,700 10,297,290,923 Rls. 1,155,373 $
34 1384 عربستان سعودي 29173600 ا سيدترفتاليك و ا ملاح آن 1,440,000 10,195,155,600 Rls. 1,131,412 $
35 1384 عربستان سعودي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت 994,930 10,037,909,531 Rls. 1,108,547 $
36 1384 عربستان سعودي 39021010 گريد لوله ( پلي پروپيلن) 1,113,750 9,296,222,850 Rls. 1,035,042 $
37 1384 عربستان سعودي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن... موا دآبگون ياپودربرا ي كشاورزي... 340,745 8,436,155,625 Rls. 940,061 $
38 1384 عربستان سعودي 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 641,719 8,423,951,581 Rls. 943,281 $
39 1384 عربستان سعودي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 297,500 8,179,648,248 Rls. 904,580 $
40 1384 عربستان سعودي 84151010 كولرگازي دوتكه (split unit ) 338,150 7,673,015,600 Rls. 853,227 $
41 1384 عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 447,087 7,089,041,899 Rls. 787,057 $
42 1384 عربستان سعودي 35061000 محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي 270,000 7,016,135,525 Rls. 777,103 $
43 1384 عربستان سعودي 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 890,250 6,984,081,374 Rls. 771,243 $
44 1384 عربستان سعودي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 610,500 6,595,244,600 Rls. 724,037 $
45 1384 عربستان سعودي 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 519,750 4,863,087,794 Rls. 537,165 $
46 1384 عربستان سعودي 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعيي يا اسنتتيك تاوزن 52گرم برمترمربع غيرمذكور 270,531 4,857,836,044 Rls. 538,479 $
47 1384 عربستان سعودي 70052110 سايرشيشه هاي مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده باضخامت 5/2ميليمتروكمترا زآن 934,011 4,778,104,099 Rls. 530,920 $
48 1384 عربستان سعودي 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي كمترا ز94%به صورت پودرغيرمذكور 470,250 4,682,180,830 Rls. 513,397 $
49 1384 عربستان سعودي 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 6,010 4,610,000,000 Rls. 512,678 $
50 1384 عربستان سعودي 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي ,پره اي وپره پيستوني وحلزوني 26,027 4,572,257,436 Rls. 502,225 $
51 1384 عربستان سعودي 39079100 ساير پلي ا سترا شباع نشده 240,180 4,376,491,481 Rls. 485,246 $
52 1384 عربستان سعودي 48194000 كيسه وساك, ا زجمله كيسه هاي قيفي,ا زكاغذيامقوا كه درجاي ديگر مذكورنباشد 518,399 4,087,900,000 Rls. 449,129 $
53 1384 عربستان سعودي 20099000 مخلوط آب ميوه ها ,تخميرنشده ,كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد 1,110,616 3,779,504,199 Rls. 419,599 $
54 1384 عربستان سعودي 32049000 محصولات آلي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود 300,000 3,750,245,242 Rls. 418,426 $
55 1384 عربستان سعودي 40021900 كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 456,000 3,733,675,630 Rls. 413,428 $
56 1384 عربستان سعودي 83099090 سايردردرپوش و سرپوش درپوش پاره شونده برا ي بطري... ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكور 52,268 3,703,927,156 Rls. 409,964 $
57 1384 عربستان سعودي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 321,750 3,322,718,319 Rls. 364,134 $
58 1384 عربستان سعودي 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 172,267 3,298,242,317 Rls. 365,574 $
59 1384 عربستان سعودي 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه ا ي- ا حتراقي باحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 22,400 3,285,347,381 Rls. 359,810 $
60 1384 عربستان سعودي 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودر 346,500 3,239,301,833 Rls. 359,330 $
61 1384 عربستان سعودي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 11,000 3,030,260,909 Rls. 335,966 $
62 1384 عربستان سعودي 39201030 چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ شده 233,598 3,020,497,599 Rls. 334,622 $
63 1384 عربستان سعودي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 264,324 2,799,912,480 Rls. 315,022 $
64 1384 عربستان سعودي 38123030 پايدا ركننده هايUV 267,250 2,679,032,392 Rls. 297,626 $
65 1384 عربستان سعودي 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 77,983 2,527,672,230 Rls. 277,949 $
66 1384 عربستان سعودي 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 494,290 2,461,691,953 Rls. 272,462 $
67 1384 عربستان سعودي 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكور 236,000 2,437,051,087 Rls. 269,942 $
68 1384 عربستان سعودي 70051020 سايرشيشه مسلح نشده باضخامتهاي 5/2ميليمتر وكمتر ا ز آن 626,516 2,436,512,489 Rls. 270,689 $
69 1384 عربستان سعودي 39204350 فيلم شيرنيگ 188,741 2,435,232,914 Rls. 271,323 $
70 1384 عربستان سعودي 39049000 پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 222,850 2,374,747,460 Rls. 263,943 $
71 1384 عربستان سعودي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 302,913 2,148,531,593 Rls. 238,495 $
72 1384 عربستان سعودي 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 497,304 1,748,311,823 Rls. 194,300 $
73 1384 عربستان سعودي 39023020 پلي پروپيلن گريدفيلم 148,500 1,630,356,291 Rls. 178,435 $
74 1384 عربستان سعودي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 430 1,573,775,834 Rls. 175,214 $
75 1384 عربستان سعودي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور 200,000 1,512,619,120 Rls. 167,217 $
76 1384 عربستان سعودي 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 200,000 1,398,253,150 Rls. 153,747 $
77 1384 عربستان سعودي 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون تاmm2/0 32,344 1,323,079,274 Rls. 146,918 $
78 1384 عربستان سعودي 84081000 موتورهاي ترا كمي-ا حترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايطنقليه آبي 12,020 1,302,980,800 Rls. 146,600 $
79 1384 عربستان سعودي 29126000 پارا فرمالدئيد 210,000 1,190,122,277 Rls. 132,829 $
80 1384 عربستان سعودي 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي نشده, غيره. 100,079 1,084,454,343 Rls. 120,348 $
81 1384 عربستان سعودي 27101930 گريس 68,305 1,083,134,161 Rls. 120,165 $
82 1384 عربستان سعودي 70053000 شيشه مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 273,104 1,056,911,634 Rls. 117,143 $
83 1384 عربستان سعودي 39012011 پلي اتيلن گريد لوله به صورت پودر 99,000 1,050,409,530 Rls. 115,157 $
84 1384 عربستان سعودي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 191,070 1,047,302,824 Rls. 115,338 $
85 1384 عربستان سعودي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 24,744 1,008,826,624 Rls. 110,738 $
86 1384 عربستان سعودي 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 21,297 988,170,285 Rls. 110,844 $
87 1384 عربستان سعودي 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشكال ا بتدا يي غيرمذكور درجاي ديگر 32,770 964,214,917 Rls. 106,449 $
88 1384 عربستان سعودي 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 24,383 964,019,936 Rls. 106,206 $
89 1384 عربستان سعودي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 64,000 879,922,971 Rls. 97,094 $
90 1384 عربستان سعودي 76071920 به ضخامت ا ز 9 ميكرون لغايت 12 ميكرون 25,361 873,197,159 Rls. 98,233 $
91 1384 عربستان سعودي 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شكال همانندا زنخ رشته هايسنتتيك غيرا زپلي پروپيلن 40,310 857,219,050 Rls. 94,465 $
92 1384 عربستان سعودي 20089900 سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 299,233 855,669,562 Rls. 95,221 $
93 1384 عربستان سعودي 87032300 خودروي سواري با حجم سيلند 1500 الي 3000 سانتيمتر مكعب 8,636 799,470,800 Rls. 88,261 $
94 1384 عربستان سعودي 39201050 ا سترچ 53,851 755,501,860 Rls. 84,118 $
95 1384 عربستان سعودي 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 25,000 753,292,068 Rls. 82,953 $
96 1384 عربستان سعودي 39069040 رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 62,020 741,516,090 Rls. 82,334 $
97 1384 عربستان سعودي 29336910 هگزا مين (هگزا متيلن تترا مين ) 100,000 735,188,320 Rls. 81,605 $
98 1384 عربستان سعودي 48236000 سيني,دوري, بشقاب, فنجان, پياله وا شياءهمانندا زكاغذيامقوا 11,259 722,977,944 Rls. 80,149 $
99 1384 عربستان سعودي 73045190 سايرلوله بدون درزا زفولادممزوج سردكشيده ياسردنورشده غيرممزوج 0لوله هاوپروفيلهاي توخالي 38,800 665,620,000 Rls. 73,347 $
100 1384 عربستان سعودي 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 74,976 590,684,480 Rls. 65,690 $
101 1384 عربستان سعودي 48184010 پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد 20,000 578,619,300 Rls. 63,647 $
102 1384 عربستان سعودي 39042100 كلرور پلي وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شكال ا بتدا ئي 43,000 548,863,800 Rls. 60,288 $
103 1384 عربستان سعودي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشد 20,224 532,131,503 Rls. 58,760 $
104 1384 عربستان سعودي 29041000 مشتقات هيدروكربورهاكه تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليك ا نها 49,500 523,113,616 Rls. 59,016 $
105 1384 عربستان سعودي 48221000 قرقره, ماسوره, دوك وهمانندا زخميركاغذ,كاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 52,784 495,969,494 Rls. 55,472 $
106 1384 عربستان سعودي 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودر 49,500 494,087,995 Rls. 54,529 $
107 1384 عربستان سعودي 38123010 آنتي ا كسيدا نها 9,375 480,021,652 Rls. 52,688 $
108 1384 عربستان سعودي 39042200 كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 36,075 473,283,078 Rls. 52,748 $
109 1384 عربستان سعودي 40029100 لاتكس كائوچوي سنتتيك كه درجاي ديگر مذكور نباشد 48,000 427,019,759 Rls. 47,502 $
110 1384 عربستان سعودي 70052910 ساير شيشه هاي مسلح نشده غيرمذكور با ضخامت 5/2 mmو كمتر ا زا ن 106,423 423,904,431 Rls. 47,694 $
111 1384 عربستان سعودي 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده, باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mmكه در جاي ديگرذكر نشده 124,270 411,158,260 Rls. 45,083 $
112 1384 عربستان سعودي 20019000 ساير سبزيجات, ميوه هاوغيره, محفوظ شده درسركه يا درجوهرسركه, غيرمذكور درجاي ديگر 167,552 376,385,372 Rls. 42,262 $
113 1384 عربستان سعودي 48193000 كيسه به عرض پائه 40 سانتيمتريابيشترا زكاغذيامقوا 23,014 372,980,118 Rls. 41,238 $
114 1384 عربستان سعودي 34013000 محصولات وفرا ورده هاي آلي تانسيوا كتيف بشكل مايع ياكرم بسته بندي برا ي خرده فروشي حتي ا گرحاوي 14,408 372,502,042 Rls. 40,822 $
115 1384 عربستان سعودي 58039000 پارچه هاي گازباف (غيرا زپارچه هاي كم عرض )ا زسايرموا دنسجي. 43,477 361,122,899 Rls. 40,002 $
116 1384 عربستان سعودي 48052410 كاغذتوليد شده ا زحدا قل 50%خميربكر(VIRGINPULP) 97,733 348,197,314 Rls. 38,159 $
117 1384 عربستان سعودي 32061110 گرا نول هاي رنگي (مستربچ) 18,000 342,185,865 Rls. 38,422 $
118 1384 عربستان سعودي 39061000 پلي متاكريلات متيل, به ا شكال ا بتدا ئي 18,000 325,482,861 Rls. 35,669 $
119 1384 عربستان سعودي 57039000 كف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده. 28,813 319,101,217 Rls. 35,515 $
120 1384 عربستان سعودي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 58,781 317,724,484 Rls. 35,429 $
121 1384 عربستان سعودي 39031910 پلي استيرن معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 20,000 316,313,185 Rls. 34,744 $
122 1384 عربستان سعودي 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 365 314,508,683 Rls. 35,334 $
123 1384 عربستان سعودي 20094990 آب آناناس بامقياس بريكس بيش ا ز20 بغيرا زكنستانتره آن 96,019 312,687,882 Rls. 34,801 $
124 1384 عربستان سعودي 28365000 كربنات كلسيم 60,000 310,772,000 Rls. 34,245 $
125 1384 عربستان سعودي 39094090 سايررزين هاي فنوليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,459 308,119,052 Rls. 34,597 $
126 1384 عربستان سعودي 49081000 عكس برگردا ن شفاف 2,420 303,601,070 Rls. 33,240 $
127 1384 عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,893 297,522,117 Rls. 32,923 $
128 1384 عربستان سعودي 84481110 دا بي ژا كارد 3,600 277,750,480 Rls. 30,913 $
129 1384 عربستان سعودي 84272011 سايرا را به هاي خودرونوباظرفيت ده تن وبالاتر 10,000 273,137,802 Rls. 30,825 $
130 1384 عربستان سعودي 70051030 سايرشيشه مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 84,532 272,377,958 Rls. 30,291 $
131 1384 عربستان سعودي 32041710 گرا نول هاي رنگي (مستربچ) 15,000 266,975,645 Rls. 29,419 $
132 1384 عربستان سعودي 27076000 فنل ها 16,000 266,732,640 Rls. 29,663 $
133 1384 عربستان سعودي 40091100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير 9,000 266,551,765 Rls. 29,987 $
134 1384 عربستان سعودي 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 13,415 261,720,292 Rls. 29,184 $
135 1384 عربستان سعودي 17041000 آدا مس 15,625 261,507,850 Rls. 28,725 $
136 1384 عربستان سعودي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي ياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 36 260,200,100 Rls. 28,679 $
137 1384 عربستان سعودي 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالبگيري 18,000 257,234,000 Rls. 28,854 $
138 1384 عربستان سعودي 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 67,500 250,622,010 Rls. 27,769 $
139 1384 عربستان سعودي 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده 40,440 249,599,966 Rls. 27,547 $
140 1384 عربستان سعودي 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر 24,750 242,426,360 Rls. 27,276 $
141 1384 عربستان سعودي 76042100 پروفيل توخالي ا زآلياژهاي آلومينيوم. 7,270 239,043,018 Rls. 26,703 $
142 1384 عربستان سعودي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 41,856 238,224,017 Rls. 26,463 $
143 1384 عربستان سعودي 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پلاستيك (ا ز جمله رزين مصنوعي) 18,000 226,012,710 Rls. 25,429 $
144 1384 عربستان سعودي 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 4,177 202,647,290 Rls. 22,316 $
145 1384 عربستان سعودي 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 16,500 191,273,347 Rls. 21,187 $
146 1384 عربستان سعودي 37019920 زينك ا فست 3,795 187,667,227 Rls. 20,894 $
147 1384 عربستان سعودي 76072010 فويل لامينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله ا ي (تيوب) 4,318 161,553,851 Rls. 18,175 $
148 1384 عربستان سعودي 87042100 وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا كثر 5تن 12,480 160,622,720 Rls. 18,080 $
149 1384 عربستان سعودي 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 4,817 159,094,814 Rls. 17,412 $
150 1384 عربستان سعودي 84072900 موتورهاي پيستوني درونسوزجرقه ا ي- ا حترا قي برا ي وسايط نقليه آبي غيرا زموتورهاي خارج ا زبدنه 2,144 158,882,500 Rls. 17,500 $
151 1384 عربستان سعودي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)وغير 564 158,500,000 Rls. 17,706 $
152 1384 عربستان سعودي 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 14,881 152,468,813 Rls. 17,129 $
153 1384 عربستان سعودي 84271012 ا را به مستعمل دا را ي موتوربرقي باظرفيت 5 تن وبالاتر 4,000 150,282,371 Rls. 16,960 $
154 1384 عربستان سعودي 58013300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزتاري, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,480 147,145,273 Rls. 16,364 $
155 1384 عربستان سعودي 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 19,000 145,525,959 Rls. 16,024 $
156 1384 عربستان سعودي 34021120 سديم لوريل ا تر سولفات 14,400 137,281,108 Rls. 15,250 $
157 1384 عربستان سعودي 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100 4,062 136,880,223 Rls. 14,981 $
158 1384 عربستان سعودي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 60 132,957,771 Rls. 14,636 $
159 1384 عربستان سعودي 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد. 18,000 130,134,290 Rls. 14,634 $
160 1384 عربستان سعودي 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفرآورده هابرا ي زدودن رنگ ياو 1,991 128,793,979 Rls. 14,378 $
161 1384 عربستان سعودي 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,819 126,070,132 Rls. 14,038 $
162 1384 عربستان سعودي 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانندغير مذكور در جاي ديگر 4 122,915,055 Rls. 13,658 $
163 1384 عربستان سعودي 70052920 سايرشيشه هاي مسلح نشده غيرمذكورباضخامت بيشترا ز5/2 ميليمترتا5/4 ميليمتر 39,211 121,313,017 Rls. 13,571 $
164 1384 عربستان سعودي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 8,350 117,482,016 Rls. 13,224 $
165 1384 عربستان سعودي 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 3,750 112,614,250 Rls. 12,412 $
166 1384 عربستان سعودي 82090000 پولك, قلم... برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زكربورهاي فلزي ياسرمت. 62 110,832,405 Rls. 12,216 $
167 1384 عربستان سعودي 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 412 102,991,666 Rls. 11,329 $
168 1384 عربستان سعودي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 19,130 95,868,051 Rls. 10,603 $
169 1384 عربستان سعودي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 1,164 88,698,795 Rls. 9,891 $
170 1384 عربستان سعودي 38210000 محيطهاي كشت آماده برا ي تكثير موجودا ت زنده ذره بيني 1,170 84,888,724 Rls. 9,342 $
171 1384 عربستان سعودي 85199900 دستگاههاي پخش صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 580 84,558,121 Rls. 9,337 $
172 1384 عربستان سعودي 48229000 قرقره, ماسوره, دوك وتكيه گاه هاي همانند,ا زخميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 10,500 82,151,425 Rls. 9,024 $
173 1384 عربستان سعودي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,000 81,901,875 Rls. 9,025 $
174 1384 عربستان سعودي 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 19,385 80,399,380 Rls. 8,935 $
175 1384 عربستان سعودي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد ا ستفاده درجايگاه توزيع بنزيني يادرتعميرگاه 1,200 79,153,955 Rls. 8,742 $
176 1384 عربستان سعودي 70051090 سايرشيشه مسلح نشده باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر 19,507 75,269,054 Rls. 8,318 $
177 1384 عربستان سعودي 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 628 74,000,000 Rls. 8,224 $
178 1384 عربستان سعودي 21032000 كچاب گوجه فرنگي و ساير سس هاي گوجه فرنگي 7,535 65,300,000 Rls. 7,248 $
179 1384 عربستان سعودي 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 690 55,482,767 Rls. 6,084 $
180 1384 عربستان سعودي 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 574 47,340,168 Rls. 5,279 $
181 1384 عربستان سعودي 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,000 45,945,506 Rls. 5,169 $
182 1384 عربستان سعودي 09022000 چاي سبز ,حتي خوشبو شده عرضه شده به نحوي ديگر 960 41,341,844 Rls. 4,579 $
183 1384 عربستان سعودي 27101920 روغن صنعتي 3,700 39,540,074 Rls. 4,383 $
184 1384 عربستان سعودي 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگيتاروپود(looms),غيرمذكوردرجاي ديگر 4,500 37,195,360 Rls. 4,120 $
185 1384 عربستان سعودي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 84071000 1,780 36,799,000 Rls. 4,090 $
186 1384 عربستان سعودي 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 332 32,189,699 Rls. 3,541 $
187 1384 عربستان سعودي 32121000 ورقه هاي دا غ زني 1,000 24,700,000 Rls. 2,749 $
188 1384 عربستان سعودي 87168000 وسايط نقليه غيرمذكور ,كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند 1,244 24,549,300 Rls. 2,697 $
189 1384 عربستان سعودي 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي اسفنجي از ساير مواد پلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,170 22,866,988 Rls. 2,554 $
190 1384 عربستان سعودي 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 260 21,873,149 Rls. 2,419 $
191 1384 عربستان سعودي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي,ا حترا قي 117 18,927,630 Rls. 2,104 $
192 1384 عربستان سعودي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتيتيك غير آلي غيرمذكور 435 18,502,920 Rls. 2,060 $
193 1384 عربستان سعودي 29214200 مشتقات آنيلين و ا ملاح آنها 200 14,967,136 Rls. 1,648 $
194 1384 عربستان سعودي 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري كه كمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذكور 245 10,831,013 Rls. 1,186 $
195 1384 عربستان سعودي 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزكابلهاي آماده مصرف دا را ي ا تصالات ا زا لياف منفردا غلافدا ر 59 7,452,445 Rls. 829 $
196 1384 عربستان سعودي 94031000 مبلهاي فلزي (غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا رميگيرند 95 5,175,995 Rls. 566 $
197 1384 عربستان سعودي 56089000 توربافته باچشمه هاي گره زده, ريسمان, طناب ا زموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده. 79 4,788,902 Rls. 530 $
198 1384 عربستان سعودي 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زآبكاري شده ). 150 4,241,781 Rls. 467 $
199 1384 عربستان سعودي 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي كلروروينيل 290 3,240,996 Rls. 358 $
مجموع کل
2,194,677,659,960 ريال
مجموع کل
243,253,558 دلار
[1]