آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 عراق 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 1,169,795 30,771,632,036 Rls. 3,373,689 $
2 1384 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 614,075 6,312,638,057 Rls. 692,187 $
3 1384 عراق 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 230,880 5,082,056,776 Rls. 558,842 $
4 1384 عراق 84295119 سايرلودرهاباقدرت300ا سب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيريا زجلومستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 57,400 3,917,454,761 Rls. 435,370 $
5 1384 عراق 90091100 دستگاه فتوكپي الكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) 31,399 2,094,121,829 Rls. 233,197 $
6 1384 عراق 72044900 قرا ضه وضايعات آهن. 1,416,380 1,849,047,962 Rls. 208,041 $
7 1384 عراق 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 82,903 1,749,979,897 Rls. 193,332 $
8 1384 عراق 87079030 بدنه برا ي كاميون. كاميونت و كشنده جاده ا ي 28,502 1,544,288,288 Rls. 170,810 $
9 1384 عراق 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 659,798 1,193,720,954 Rls. 133,410 $
10 1384 عراق 84295111 لودرنو 16,000 1,115,594,287 Rls. 122,931 $
11 1384 عراق 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقشري از قلع. 812,550 920,127,033 Rls. 102,509 $
12 1384 عراق 84295212 بيل مكانيكي مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 18,000 863,414,114 Rls. 98,082 $
13 1384 عراق 89080000 وسايط نقليه آبي و ساير ا دوا ت شناورها برا ي ا ورا ق كردن 200,000 835,993,000 Rls. 92,049 $
14 1384 عراق 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 32,000 797,672,632 Rls. 87,832 $
15 1384 عراق 30039010 ساير داروها غير از خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,633 768,354,283 Rls. 84,798 $
16 1384 عراق 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 28,280 765,933,626 Rls. 84,546 $
17 1384 عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 27,000 657,099,778 Rls. 72,388 $
18 1384 عراق 87052000 كاميونهاي دا را ي دكل حفاري 32,000 584,710,400 Rls. 65,965 $
19 1384 عراق 84295190 بيل مكانيكي وگودبردا ر 42,000 523,792,080 Rls. 57,680 $
20 1384 عراق 84301000 ماشين پايه كوبي وماشين پايه درآوردن 28,000 486,978,232 Rls. 53,445 $
21 1384 عراق 84295129 سايرلودرهابيل دا ربابارگيريا زجلو,قدرت بيش ا ز300ا سب بخار,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 15,000 481,376,803 Rls. 53,498 $
22 1384 عراق 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,000 473,613,678 Rls. 52,131 $
23 1384 عراق 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 28,500 449,672,880 Rls. 50,384 $
24 1384 عراق 84813000 شيريكطرفه. 180,400 446,208,706 Rls. 49,719 $
25 1384 عراق 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 4,000 441,806,443 Rls. 49,101 $
26 1384 عراق 84272011 سايرا را به هاي خودرونوباظرفيت ده تن وبالاتر 10,000 431,136,000 Rls. 47,984 $
27 1384 عراق 90091200 دستگاه فتوكپي ا لكتروا ستاتيك, كه به طريقه نسخه بردا ري ا زتصويرا صلي بايك وا سطه روي كپي(فرآيندمستقيم ) 7,500 412,219,361 Rls. 45,820 $
28 1384 عراق 25232900 سايرسيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 1,000,000 408,020,000 Rls. 46,031 $
29 1384 عراق 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 58,864 405,882,553 Rls. 45,316 $
30 1384 عراق 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10 تن وبالاتر 3,200 368,670,778 Rls. 41,129 $
31 1384 عراق 72143000 ميله هاا زفولادغير ممزوج,گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده... كه درجاي ديگرذكرنشده. 30,000 321,982,635 Rls. 35,500 $
32 1384 عراق 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 1,700 318,600,000 Rls. 35,842 $
33 1384 عراق 84082090 موتورپيستوني درونسوزترا كمي/ا حترا قي براي وسايل نقليه فصل 87 بجزگازسوز وتراكتورهاي8701 6,200 313,595,652 Rls. 35,090 $
34 1384 عراق 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كاروا نت وترا كتور 4,500 313,001,790 Rls. 34,840 $
35 1384 عراق 84271011 ا را به نو دا را ي موتوربرقي باظرفيت 5تن وبالاتر 13,500 283,941,900 Rls. 31,900 $
36 1384 عراق 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 10,000 239,868,000 Rls. 27,000 $
37 1384 عراق 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن خام (Iron cast). 207,720 237,229,193 Rls. 26,645 $
38 1384 عراق 87042200 وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز5تن 0 36,000 223,144,638 Rls. 24,578 $
39 1384 عراق 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير از وسايل نقليه هوا يي ,غيرمذكور 1,400 219,324,000 Rls. 24,456 $
40 1384 عراق 28416100 پرمنگنات پتاسيم 20,000 203,033,034 Rls. 22,547 $
41 1384 عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل بدون درز از آهن يا از فولاد, با مقطع غيرمدور. 13,620 186,698,745 Rls. 20,963 $
42 1384 عراق 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 29,030 148,190,356 Rls. 16,446 $
43 1384 عراق 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 30,100 147,979,419 Rls. 16,192 $
44 1384 عراق 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,500 141,299,005 Rls. 15,553 $
45 1384 عراق 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 128,910 136,283,152 Rls. 15,332 $
46 1384 عراق 62129000 كرست, بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند. 14,000 127,918,000 Rls. 14,000 $
47 1384 عراق 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكور 1,000 119,867,280 Rls. 13,390 $
48 1384 عراق 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 5,420 111,590,450 Rls. 12,299 $
49 1384 عراق 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري (باستثناءزا نوئيومهره )ا زفولادزنك نزن. 12,000 97,369,114 Rls. 10,877 $
50 1384 عراق 41022900 پوست خام سايرحيوا نات, بدون پشم, پيكله نشده, دباغي نشده 40,000 92,364,426 Rls. 10,178 $
51 1384 عراق 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 2,200 89,011,776 Rls. 9,888 $
52 1384 عراق 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي....بجزا نوا ع جعبه دنده صنعتي(غيرخودرو) 3,500 80,776,575 Rls. 9,075 $
53 1384 عراق 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 3,500 77,132,580 Rls. 8,652 $
54 1384 عراق 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 1,200 76,553,978 Rls. 8,396 $
55 1384 عراق 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,250 75,837,100 Rls. 8,300 $
56 1384 عراق 83089000 چفت وبست, سگك... منجوق وپولك ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 4,820 63,827,419 Rls. 7,098 $
57 1384 عراق 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگك ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 5,700 52,080,900 Rls. 5,700 $
58 1384 عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 51,000 51,129,200 Rls. 5,603 $
59 1384 عراق 69089010 كاشي يا سرا ميك باجذب آب كمترا زيك درصد(كاشي پرسلاني )ورني زده 21,000 45,931,320 Rls. 5,105 $
60 1384 عراق 84254200 جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 2,000 44,530,000 Rls. 4,995 $
61 1384 عراق 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,850 39,965,490 Rls. 4,487 $
62 1384 عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 12,530 39,039,786 Rls. 4,384 $
63 1384 عراق 84269100 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طرا حي شده برا ي نصب كردن روي وسايط نقليه 6,500 38,402,532 Rls. 4,265 $
64 1384 عراق 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 1,530 37,816,821 Rls. 4,187 $
65 1384 عراق 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت... 800 31,540,912 Rls. 3,496 $
66 1384 عراق 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 6,450 28,921,800 Rls. 3,225 $
67 1384 عراق 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 1,265 28,735,855 Rls. 3,161 $
68 1384 عراق 87089949 سايرا جزا وقطعات وسايطنقليه بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاورزي 1,701 28,142,960 Rls. 3,157 $
69 1384 عراق 84369100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيورياجوجه كشيوجوجه پروري 4,000 20,398,532 Rls. 2,265 $
70 1384 عراق 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده كركره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيك 700 18,889,500 Rls. 2,100 $
71 1384 عراق 73029000 لوا زم را ه آهن ا زآهن ياا زفولادوغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,000 17,283,840 Rls. 1,919 $
72 1384 عراق 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 120 14,899,738 Rls. 1,671 $
73 1384 عراق 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 150 12,958,230 Rls. 1,454 $
74 1384 عراق 94038000 مبلهاي (غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند0 1,200 12,102,750 Rls. 1,352 $
75 1384 عراق 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 1,100 11,335,098 Rls. 1,244 $
76 1384 عراق 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين (غيرا زآنهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند),ا زجم 550 7,655,466 Rls. 857 $
77 1384 عراق 73130000 نوا رخاردا روسايرلوا زم حصاركشي,ا زآهن ياا زفولاد. 1,800 5,418,890 Rls. 611 $
78 1384 عراق 84099930 برا ي موتورهاي كشاورزي 21 5,236,728 Rls. 587 $
79 1384 عراق 96149000 چوب سيگاربرگ وچوب سيگاروا جزا ءوقطعات آنها,ا جزا ءوقطعات پيپ. 450 5,224,320 Rls. 576 $
80 1384 عراق 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 750 4,568,500 Rls. 500 $
81 1384 عراق 85122020 ساير دستگاههاي روستايي جهت خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 24 2,137,440 Rls. 238 $
82 1384 عراق 85044020 شارژر باطري 130 1,918,770 Rls. 210 $
83 1384 عراق 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 24 1,603,080 Rls. 179 $
84 1384 عراق 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاه فتوكپي توا م با سيستم ا پتيكي يا... 28 1,403,787 Rls. 158 $
85 1384 عراق 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندا زه گيري باقابليت تجهيز باا نها,بجزتلمبه دستي پزشكي 90 1,010,496 Rls. 114 $
86 1384 عراق 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف بزك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 15 292,384 Rls. 32 $
مجموع کل
72,210,212,569 ريال
مجموع کل
7,965,083 دلار
[1]