آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 شيلي 28309090 سايرسولفورها وپلي سولفورهاغيرمذكور 52,500 16,498,107,658 Rls. 1,824,608 $
2 1384 شيلي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 502,600 6,400,761,452 Rls. 705,338 $
3 1384 شيلي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 473,900 6,037,953,931 Rls. 671,041 $
4 1384 شيلي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 440,000 5,671,614,218 Rls. 625,453 $
5 1384 شيلي 29302000 تيوكاربامات ها و دي تيوكاربامات ها 102,000 2,960,775,170 Rls. 324,718 $
6 1384 شيلي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 15,600 1,762,179,748 Rls. 196,570 $
7 1384 شيلي 08081000 سيب , تازه 337,806 1,501,255,562 Rls. 164,305 $
8 1384 شيلي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 48,000 1,385,408,074 Rls. 152,494 $
9 1384 شيلي 08061000 ا نگور تازه 292,480 1,376,280,726 Rls. 150,627 $
10 1384 شيلي 08082000 گلابي و به , تازه 204,530 769,038,265 Rls. 84,167 $
11 1384 شيلي 70191990 فتيله ونخ ا زا لياف شيشه, ا لياف شيشه بريده شده يانشده به طول بيش ا ز50ميليمتربصورت ا لياف 5,679 722,127,384 Rls. 81,348 $
12 1384 شيلي 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاوقارچكشهاي تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي يا... 3,000 345,324,257 Rls. 38,073 $
13 1384 شيلي 31043000 سولفات پتاسيم 72,000 328,248,315 Rls. 36,436 $
14 1384 شيلي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 345 41,839,664 Rls. 4,607 $
15 1384 شيلي 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب باف وغيره, ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 288 24,509,668 Rls. 2,699 $
مجموع کل
45,825,424,092 ريال
مجموع کل
5,062,485 دلار
[1]