آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوزترا كمي/ا حترا قي براي وسايل نقليه فصل 87 بجزگازسوز وتراكتورهاي8701 30,510,330 2,611,983,404,250 Rls. 290,430,303 $
2 1384 سوئد 98870443 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و 28,202,868 1,791,144,736,509 Rls. 198,307,983 $
3 1384 سوئد 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 15,240,903 1,093,646,352,957 Rls. 122,439,406 $
4 1384 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 564,533 497,802,922,196 Rls. 54,891,517 $
5 1384 سوئد 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 454,093 353,321,267,074 Rls. 38,934,238 $
6 1384 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا تووميني بوس به ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 14%ا لي50%بجزموتورگيربكس 2,158,052 280,353,214,976 Rls. 30,998,070 $
7 1384 سوئد 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 1,991,522 222,513,786,926 Rls. 24,618,734 $
8 1384 سوئد 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 6,226,000 172,260,683,660 Rls. 19,065,931 $
9 1384 سوئد 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 105,636 167,382,609,812 Rls. 18,551,282 $
10 1384 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 156,052 99,796,507,816 Rls. 11,045,121 $
11 1384 سوئد 30021000 ا نتي سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 2,761 72,856,364,127 Rls. 8,081,945 $
12 1384 سوئد 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 220,945 65,946,020,000 Rls. 7,352,915 $
13 1384 سوئد 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 2,876,780 64,877,585,057 Rls. 7,100,535 $
14 1384 سوئد 84212300 صافي هاي روغن وبنزين (Petrol)برا ي موتورهاي درون سوز 311,932 58,987,870,794 Rls. 6,525,366 $
15 1384 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده 9,515,366 56,829,407,761 Rls. 6,304,341 $
16 1384 سوئد 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زآهن ياا زفولاد,50لغايت 300ليتر. 261,960 55,791,018,330 Rls. 6,192,734 $
17 1384 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 506,052 53,728,228,901 Rls. 5,976,588 $
18 1384 سوئد 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 2,625,125 41,602,687,037 Rls. 4,592,441 $
19 1384 سوئد 87079030 بدنه برا ي كاميون. كاميونت و كشنده جاده ا ي 251,050 40,534,951,852 Rls. 4,511,778 $
20 1384 سوئد 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 369,397 35,418,577,934 Rls. 3,926,250 $
21 1384 سوئد 12091000 تخم چغندر قند 66,271 34,540,853,290 Rls. 3,801,549 $
22 1384 سوئد 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 148,726 34,220,904,606 Rls. 3,803,479 $
23 1384 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,677,026 31,612,717,220 Rls. 3,503,860 $
24 1384 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 181,278 26,004,100,962 Rls. 2,876,386 $
25 1384 سوئد 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 75,294 24,926,228,002 Rls. 2,772,002 $
26 1384 سوئد 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج غيرا زفولادسيليسيم دا روتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم غير طومار 1,784,192 24,737,961,248 Rls. 2,741,294 $
27 1384 سوئد 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 789 24,710,700,710 Rls. 2,714,269 $
28 1384 سوئد 82090000 پولك, قلم... برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زكربورهاي فلزي ياسرمت. 5,222 22,830,314,284 Rls. 2,526,071 $
29 1384 سوئد 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكيكه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 260,497 21,175,899,186 Rls. 2,350,542 $
30 1384 سوئد 82084000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كشاورزي, باغبانيوگلكاري. 290,000 19,639,192,289 Rls. 2,179,953 $
31 1384 سوئد 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي به قدرت 200ا سب بخاروكمتر بيل مكانيكي نو 478,910 19,347,835,713 Rls. 2,136,374 $
32 1384 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 32,144 19,223,885,973 Rls. 2,155,502 $
33 1384 سوئد 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 2,737,765 19,211,138,618 Rls. 2,129,105 $
34 1384 سوئد 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 430,162 18,436,499,443 Rls. 2,037,935 $
35 1384 سوئد 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقيغيرا زكليدهايقطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 1,246 17,433,692,506 Rls. 1,937,619 $
36 1384 سوئد 84272011 سايرا را به هاي خودرونوباظرفيت ده تن وبالاتر 187,060 16,728,314,585 Rls. 1,873,701 $
37 1384 سوئد 32081090 محلول هاي مشخص شده برپايه پلي ا ستر 419,920 16,120,128,832 Rls. 1,794,383 $
38 1384 سوئد 82073000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي پرس كردن, منگنه كردن ياپانچ كردن. 117,128 14,772,866,470 Rls. 1,637,531 $
39 1384 سوئد 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6-, به ا شكال ا بتدا ئي 414,850 14,504,483,401 Rls. 1,602,783 $
40 1384 سوئد 87041090 سايردا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 141,500 13,471,261,350 Rls. 1,487,058 $
41 1384 سوئد 87084090 سايرجعبه دنده هابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري. سوا ري. كاري. وا نت وترا كتوركشاورزي 196,533 13,411,619,099 Rls. 1,474,781 $
42 1384 سوئد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 37,672 12,000,931,098 Rls. 1,330,704 $
43 1384 سوئد 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر 116,887 11,809,750,003 Rls. 1,304,727 $
44 1384 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 145,800 11,466,621,274 Rls. 1,269,124 $
45 1384 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاوكنورتيسورهاي ا ستاتيك 179,101 11,279,080,696 Rls. 1,249,010 $
46 1384 سوئد 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 6,602 11,037,602,148 Rls. 1,214,188 $
47 1384 سوئد 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,096,000 11,028,342,382 Rls. 1,217,492 $
48 1384 سوئد 87042200 وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز5تن 0 280,380 11,014,411,678 Rls. 1,236,432 $
49 1384 سوئد 84295111 لودرنو 154,870 10,935,418,775 Rls. 1,211,052 $
50 1384 سوئد 48042100 كاغدكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ور 1,740,854 10,798,551,840 Rls. 1,194,742 $
51 1384 سوئد 34021320 نونيل فنل ا توكسيله 207,480 10,210,924,821 Rls. 1,127,162 $
52 1384 سوئد 74101190 سايرورق ونوا رهاي نازك بدون تكيه گاه ا زمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50ميكرون 233,766 10,182,947,953 Rls. 1,131,819 $
53 1384 سوئد 48041900 كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 2,000,463 9,767,033,165 Rls. 1,086,924 $
54 1384 سوئد 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 19,132 9,054,491,543 Rls. 1,003,290 $
55 1384 سوئد 39204330 ورقABS/ PVC 117,365 8,992,545,131 Rls. 994,707 $
56 1384 سوئد 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA 13,000 8,903,971,608 Rls. 986,262 $
57 1384 سوئد 84111100 توربوجت هاباقدرت پرتاب حدا كثر25كيلونيوتن (KN) 23,996 8,754,731,665 Rls. 963,115 $
58 1384 سوئد 39011069 كامپاند پلي ا تيلن ويژه روكش سيم وكابل با چگالي كمترا ز 94%بجز نوع پودري 650,615 8,460,607,966 Rls. 941,989 $
59 1384 سوئد 90312000 دستگاههاي آزمايش 50,000 8,231,782,606 Rls. 914,846 $
60 1384 سوئد 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا يولتاژمساوي يابيش ا ز5/27 WKبجزسكسيونرودژنكتور 793 8,095,278,138 Rls. 898,722 $
61 1384 سوئد 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 386,000 8,016,490,392 Rls. 890,512 $
62 1384 سوئد 87089490 سايرغربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان بجزبرا يسوا ري,سوا ريكاروا نت وترا كتوركشاورزي 66,820 7,972,693,472 Rls. 878,534 $
63 1384 سوئد 85354010 ده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي ا لكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 00001 كيلوولت ا مپر 12,250 7,921,756,200 Rls. 866,998 $
64 1384 سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 10,238 7,790,761,143 Rls. 866,509 $
65 1384 سوئد 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذكور 50,160 7,714,795,920 Rls. 862,094 $
66 1384 سوئد 87041010 با وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا كثر30 تن 93,240 7,649,252,538 Rls. 849,112 $
67 1384 سوئد 90261090 ساير آلات برا ي سنجش سطح مايعات بجز موا رد مذكور 6,205 7,573,664,849 Rls. 836,380 $
68 1384 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 26,410 7,455,218,083 Rls. 821,939 $
69 1384 سوئد 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 51,918 7,450,360,248 Rls. 831,142 $
70 1384 سوئد 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس به ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 14%لغايت 113,439 7,333,372,290 Rls. 818,092 $
71 1384 سوئد 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 524,000 7,038,129,383 Rls. 786,730 $
72 1384 سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 51,458 6,984,811,006 Rls. 769,676 $
73 1384 سوئد 27101920 روغن صنعتي 1,005,150 6,888,905,500 Rls. 775,427 $
74 1384 سوئد 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن 520 6,770,635,792 Rls. 751,541 $
75 1384 سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 4,208 6,684,999,205 Rls. 742,648 $
76 1384 سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 55,225 6,352,606,022 Rls. 711,510 $
77 1384 سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 61,642 6,351,403,394 Rls. 702,378 $
78 1384 سوئد 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 111,172 6,183,191,899 Rls. 683,740 $
79 1384 سوئد 82079000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي ا بزا رآلات دستي ياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 9,815 6,149,588,602 Rls. 683,462 $
80 1384 سوئد 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت 399,012 6,112,986,777 Rls. 671,201 $
81 1384 سوئد 39012059 كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل 396,000 6,061,918,752 Rls. 682,034 $
82 1384 سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 3,058 6,028,867,436 Rls. 671,607 $
83 1384 سوئد 39032000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - ا ستيرن (SAN) به ا شكال ا بتدا ئي 244,100 5,970,345,432 Rls. 659,770 $
84 1384 سوئد 86029000 لكوموتيوهاي كه در جاي ديگري مذكور نباشد;تندرهاي لكوموتيو 68,800 5,764,091,696 Rls. 633,138 $
85 1384 سوئد 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات برا يعمل آوردن موا دبجزقطعات آبگرمكن زودجوش يامخزني,غيربرقي 41,253 5,485,573,869 Rls. 609,441 $
86 1384 سوئد 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 362,300 5,425,828,709 Rls. 600,006 $
87 1384 سوئد 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 76,500 5,350,797,496 Rls. 589,660 $
88 1384 سوئد 85144000 ا دوا ت گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 11,145 5,342,520,462 Rls. 591,382 $
89 1384 سوئد 84292021 سايرگريدرها نو باقدرت بيش ا ز200ا سب بخار ,نو 72,802 5,314,373,967 Rls. 581,632 $
90 1384 سوئد 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر 161,601 5,203,336,851 Rls. 576,815 $
91 1384 سوئد 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 565 5,127,606,151 Rls. 572,585 $
92 1384 سوئد 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كاروا نت وترا كتور 75,416 5,004,788,713 Rls. 550,043 $
93 1384 سوئد 81052000 مات كبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي كبالت- كبالت بصورت كارنشده- پودر 19,000 4,869,070,821 Rls. 540,772 $
94 1384 سوئد 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 102,093 4,749,187,894 Rls. 524,130 $
95 1384 سوئد 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 40,676 4,729,988,549 Rls. 523,018 $
96 1384 سوئد 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتور كشاورزي 74,633 4,593,035,982 Rls. 506,120 $
97 1384 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور. 21,211 4,460,973,998 Rls. 493,283 $
98 1384 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 12,537 4,382,717,938 Rls. 485,594 $
99 1384 سوئد 85361090 ساير فيوزهابجز موا رد مذكور 2,065 4,348,964,012 Rls. 477,462 $
100 1384 سوئد 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت, با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 2,047 4,283,493,905 Rls. 475,558 $
101 1384 سوئد 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكيتمام ياقسمتي خودكارغيرمذكور 36,600 4,239,475,000 Rls. 464,346 $
102 1384 سوئد 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 113 4,219,586,661 Rls. 463,306 $
103 1384 سوئد 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 7,149 4,186,781,618 Rls. 468,248 $
104 1384 سوئد 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 63,377 4,183,039,912 Rls. 459,161 $
105 1384 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 21,869 4,161,231,362 Rls. 459,797 $
106 1384 سوئد 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 1,017,767 4,122,725,775 Rls. 453,781 $
107 1384 سوئد 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 295 4,120,235,038 Rls. 460,058 $
108 1384 سوئد 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 396,000 4,110,757,421 Rls. 453,402 $
109 1384 سوئد 73043100 لوله ها وپروفيل بدون درز ازآهن يا از فولاد , مدور , سرد كشيده شده. 185,109 3,986,609,306 Rls. 441,306 $
110 1384 سوئد 84836000 كلاچ ووكرپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 36,906 3,929,148,394 Rls. 439,280 $
111 1384 سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 1,853 3,908,709,840 Rls. 434,128 $
112 1384 سوئد 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 21,555 3,729,045,019 Rls. 413,404 $
113 1384 سوئد 84822000 رولربيرينگ مخروطي,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي. 28,557 3,716,880,361 Rls. 411,724 $
114 1384 سوئد 84138200 بالابرهاي آبگونها 20,855 3,708,854,706 Rls. 412,842 $
115 1384 سوئد 72202000 فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمترا ز600.mm 58,339 3,546,284,046 Rls. 388,958 $
116 1384 سوئد 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 31,627 3,540,742,973 Rls. 399,880 $
117 1384 سوئد 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز10مگاوا ت 15,432 3,440,594,610 Rls. 380,807 $
118 1384 سوئد 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,656 3,397,444,189 Rls. 377,710 $
119 1384 سوئد 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,بست موجدا ر...,ا زآهن ياا زفولاد. 48,399 3,351,697,501 Rls. 370,594 $
120 1384 سوئد 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 56,277 3,314,061,970 Rls. 367,048 $
121 1384 سوئد 30043990 سايردا روهاييكه توليددا خلي ندا رنددا را ي هورمون يامحصولات 2937فاقدا نتيبيوتيك غيرمذكور 582 3,299,476,734 Rls. 366,056 $
122 1384 سوئد 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,939 3,284,598,482 Rls. 366,648 $
123 1384 سوئد 32082050 رنگ پشت آيينه 63,600 3,260,529,191 Rls. 359,810 $
124 1384 سوئد 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 7,938 3,122,761,501 Rls. 345,092 $
125 1384 سوئد 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير از وسايل نقليه هوا يي ,غيرمذكور 12,653 3,119,867,588 Rls. 345,563 $
126 1384 سوئد 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 107,775 3,087,114,459 Rls. 342,835 $
127 1384 سوئد 84191900 آبگرم كن هاي سريع ا لعمل يامخزني,غيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,090 3,070,770,992 Rls. 343,602 $
128 1384 سوئد 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 12,280 3,016,941,500 Rls. 335,402 $
129 1384 سوئد 84841020 درزگير و واشرهاي مربوطبه خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 13,342 2,959,414,015 Rls. 330,471 $
130 1384 سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 7,797 2,948,847,119 Rls. 326,359 $
131 1384 سوئد 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 321,941 2,889,680,765 Rls. 318,753 $
132 1384 سوئد 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 563 2,828,214,353 Rls. 314,194 $
133 1384 سوئد 72024990 فروكروم دا را ي وزن كمترا ز5/0 درصدكربن 308,000 2,734,601,823 Rls. 303,039 $
134 1384 سوئد 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرمذكوردرجاي ديگر. 61,000 2,721,800,000 Rls. 299,989 $
135 1384 سوئد 84824000 رولربيرينگ سوزني. 3,719 2,634,790,476 Rls. 295,690 $
136 1384 سوئد 87089321 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 6,816 2,607,800,000 Rls. 294,500 $
137 1384 سوئد 84821000 بلبرينگ. 12,985 2,595,132,649 Rls. 286,778 $
138 1384 سوئد 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,792 2,594,402,696 Rls. 288,389 $
139 1384 سوئد 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 51,795 2,575,042,667 Rls. 283,724 $
140 1384 سوئد 29154090 سايرا سيدهاي دي ياتري كلروا ستيك وا ملاح وا سترهاي آنها 2,155 2,541,378,415 Rls. 279,405 $
141 1384 سوئد 84271021 ساير ا را به هاي خودرونوباموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 39,286 2,474,223,420 Rls. 275,124 $
142 1384 سوئد 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 1,485 2,446,571,901 Rls. 270,794 $
143 1384 سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 7,542 2,403,841,000 Rls. 263,435 $
144 1384 سوئد 84281010 آسانسورهاي باسيستم محركه گيربكس (box gear ) 10,443 2,394,481,562 Rls. 266,290 $
145 1384 سوئد 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,602 2,336,810,107 Rls. 256,679 $
146 1384 سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 505 2,296,625,875 Rls. 254,252 $
147 1384 سوئد 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 2,700 2,237,953,900 Rls. 247,314 $
148 1384 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 112,200 2,228,434,019 Rls. 245,808 $
149 1384 سوئد 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 31 2,208,300,784 Rls. 243,796 $
150 1384 سوئد 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 12,500 2,201,466,502 Rls. 241,813 $
151 1384 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي وزنه تعادلي كابين را ننده باطري و. 17,122 2,179,802,268 Rls. 242,650 $
152 1384 سوئد 84292011 گريدرنو 35,290 2,173,107,621 Rls. 244,499 $
153 1384 سوئد 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديك پروتئين گليكوپروتئين مشتقات غيرمذكوردرجاي ديگر 201 2,160,683,020 Rls. 238,897 $
154 1384 سوئد 85153110 ماشين جوش كاري زيرپودري 17,398 2,151,232,184 Rls. 239,986 $
155 1384 سوئد 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,.... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,227 2,107,020,408 Rls. 232,246 $
156 1384 سوئد 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 3,716 2,088,477,558 Rls. 233,263 $
157 1384 سوئد 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 1,863 2,083,064,309 Rls. 232,122 $
158 1384 سوئد 90251990 ساير دماسنج ها آذرسنجها توا م نشده با ساير آلات غيرمذكور درجاي ديگر 677 2,026,015,865 Rls. 224,169 $
159 1384 سوئد 82059000 مجموعه هائي از اشياءمشمول دوياچندشماره فرعي10/8205لغايت 80/8205 8,081 2,003,544,250 Rls. 220,673 $
160 1384 سوئد 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكور 7,000 1,992,261,603 Rls. 220,505 $
161 1384 سوئد 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 8,400 1,968,550,000 Rls. 215,897 $
162 1384 سوئد 90278090 دستگاههابرا ي تجزيه فيزيكي وشيميايي سنجش ويسكوزيته تخلخل ا نبساط همانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 543 1,966,494,250 Rls. 218,714 $
163 1384 سوئد 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10كيلوگرم 11,930 1,959,352,904 Rls. 216,340 $
164 1384 سوئد 84112200 توربوپرا پلرهاباقدرت بيشترا ز1100كيلووا ت 7,094 1,941,801,006 Rls. 216,360 $
165 1384 سوئد 39041020 ا مولسيون 172,800 1,934,401,740 Rls. 213,771 $
166 1384 سوئد 84295121 لودرنو-سايرلودرها 26,400 1,929,790,700 Rls. 214,779 $
167 1384 سوئد 29053900 ساير دي ئول ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 118,000 1,901,207,940 Rls. 210,317 $
168 1384 سوئد 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن به صورت ذرا ت ريز....وموا ردمذكور 654 1,861,434,035 Rls. 205,959 $
169 1384 سوئد 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 69,332 1,860,225,742 Rls. 207,858 $
170 1384 سوئد 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,267 1,846,252,046 Rls. 202,217 $
171 1384 سوئد 74101110 ورق نازك (foil)به ضخامت 50ميكرون وكمتر 39,738 1,798,128,184 Rls. 198,155 $
172 1384 سوئد 85354090 سايربرق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني بجزموا ردمذكور 12,365 1,793,964,744 Rls. 196,829 $
173 1384 سوئد 84148010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز CFM 006 24,850 1,788,500,759 Rls. 196,000 $
174 1384 سوئد 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,263 1,765,521,950 Rls. 196,216 $
175 1384 سوئد 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,800 1,754,301,150 Rls. 194,017 $
176 1384 سوئد 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 101,810 1,749,776,631 Rls. 194,057 $
177 1384 سوئد 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين (غيرا زآنهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند),ا زجم 13,816 1,749,374,054 Rls. 195,068 $
178 1384 سوئد 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 80,910 1,736,297,515 Rls. 194,309 $
179 1384 سوئد 48051910 ساير كاغذ فلوتينگ توليد شده ا زحدا قل 50%خميربكر(VIRGIN PULP) 488,262 1,725,945,631 Rls. 194,429 $
180 1384 سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان تشخيص بيماري و جرا حي چشم غيرمذكوردر جاي ديگر 50 1,721,780,994 Rls. 189,603 $
181 1384 سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه ياتوليدغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,824 1,719,990,996 Rls. 191,553 $
182 1384 سوئد 85178010 مودم بي سيم 190 1,719,114,264 Rls. 191,055 $
183 1384 سوئد 85122020 ساير دستگاههاي روستايي جهت خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 11,595 1,714,259,232 Rls. 189,003 $
184 1384 سوئد 73044100 37-لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدورسردكشيده شده ا زفولادزنگ نزن 10,086 1,709,076,259 Rls. 188,757 $
185 1384 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل و تغيير ... غيرمذكوردر جاي ديگر 103,712 1,701,830,278 Rls. 189,847 $
186 1384 سوئد 85352120 دژنكتوربراي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلووات 12,200 1,674,956,538 Rls. 186,854 $
187 1384 سوئد 72193400 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 90,498 1,672,630,689 Rls. 185,662 $
188 1384 سوئد 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي ياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 469 1,658,799,254 Rls. 182,898 $
189 1384 سوئد 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 36,710 1,648,799,017 Rls. 182,017 $
190 1384 سوئد 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 5,321 1,644,947,552 Rls. 182,984 $
191 1384 سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,187 1,629,268,110 Rls. 179,989 $
192 1384 سوئد 30043190 ساير داروهاي حاوي انسولين كه توليد داخلي ندارند 150 1,611,520,750 Rls. 177,056 $
193 1384 سوئد 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 15,300 1,606,105,903 Rls. 180,093 $
194 1384 سوئد 84825000 !-رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 4,268 1,597,148,352 Rls. 175,799 $
195 1384 سوئد 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 38,655 1,588,169,536 Rls. 174,870 $
196 1384 سوئد 84272021 سايرا را به هاي خودرونوباظرفيت كمترا ز10 تن 68,000 1,574,523,745 Rls. 176,180 $
197 1384 سوئد 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 262,953 1,571,799,756 Rls. 174,852 $
198 1384 سوئد 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 3,492 1,544,477,313 Rls. 171,784 $
199 1384 سوئد 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي غيرمذكور 3,655 1,533,216,220 Rls. 170,309 $
200 1384 سوئد 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 30,310 1,522,402,682 Rls. 170,208 $
مجموع کل
8,969,154,053,296 ريال
مجموع کل
995,336,691 دلار