آمار کل " واردات از" کشور "زيمبابوه" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 زيمبابوه 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 198,000 7,289,169,010 Rls. 804,187 $
2 1384 زيمبابوه 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,565 1,009,877,426 Rls. 112,234 $
3 1384 زيمبابوه 90181100 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا لكتروكارديوگرا ف 288 1,002,901,325 Rls. 111,620 $
4 1384 زيمبابوه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 684 226,218,052 Rls. 25,141 $
5 1384 زيمبابوه 85362020 كليدهاي مينياتوري 17,150 189,981,956 Rls. 20,891 $
6 1384 زيمبابوه 90019000 ساير منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيكي,ا زهرماده, سوا رنشده غيرا زآنهائيكه شيشه ا ي بوده 2,394 162,818,810 Rls. 18,095 $
7 1384 زيمبابوه 85407900 لامپ هاولوله هاي ميكروويوغيرا ز ماگنترونها, كليسترونها و لوله هاي باسيستم كنترل شبكه. 488 121,021,194 Rls. 13,519 $
8 1384 زيمبابوه 37059000 صفحه ها وفيلم هاي عكاسي,عكس بردا ري و ظاهرشده, كه در جاي ديگر مذكورنباشد 7,000 36,538,186 Rls. 4,116 $
9 1384 زيمبابوه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكور 295 24,135,208 Rls. 2,687 $
10 1384 زيمبابوه 85199200 دستگاه هاي پخش صوت جيبي,(فقط پخش صوت ) ا ز نوع كاست 1,980 23,897,973 Rls. 2,655 $
11 1384 زيمبابوه 83062900 مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئينيا زفلزمعمولي(باستثناءآبكاري شده ). 336 21,044,603 Rls. 2,339 $
12 1384 زيمبابوه 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها) 6,000 15,156,581 Rls. 1,707 $
13 1384 زيمبابوه 85445900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 488 15,058,170 Rls. 1,682 $
14 1384 زيمبابوه 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 1,440 14,230,157 Rls. 1,581 $
15 1384 زيمبابوه 83024100 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 540 13,497,000 Rls. 1,500 $
16 1384 زيمبابوه 91039000 ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهماننددا را ي محرك ساعت مچي وهمانندغيربرقي. 360 10,754,088 Rls. 1,195 $
17 1384 زيمبابوه 83014000 قفل مغزي وكلونيا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 522 10,122,750 Rls. 1,125 $
18 1384 زيمبابوه 84703000 ماشين هاي محاسب (غيرا زنوع ا لكترونيك ) 405 4,345,086 Rls. 483 $
19 1384 زيمبابوه 85362010 كليدهاي ا توماتيك 329 2,993,490 Rls. 329 $
20 1384 زيمبابوه 91022900 ساعت مچي,حتي بايك زمان شمارغيربرقي ياباكوك خودكارغيرا زباقاب ازفلزا ت گرا نبهاياروكش ياپوشش ا زفلز 60 977,644 Rls. 109 $
21 1384 زيمبابوه 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 215 782,116 Rls. 87 $
22 1384 زيمبابوه 85131000 چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك, ا نباره, ماگنتو كار ميكند 276 304,156 Rls. 34 $
مجموع کل
10,195,824,981 ريال
مجموع کل
1,127,313 دلار
[1]