آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 دانمارک 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,935,415 404,663,342,347 Rls. 45,077,874 $
2 1384 دانمارک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,913,439 335,615,767,286 Rls. 37,138,402 $
3 1384 دانمارک 30021000 ا نتي سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 717 206,109,351,915 Rls. 22,968,719 $
4 1384 دانمارک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 1,255,359 132,042,887,533 Rls. 14,656,412 $
5 1384 دانمارک 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 283,043 88,978,812,916 Rls. 9,911,465 $
6 1384 دانمارک 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي آهن ومس, فلزا ت 544,984 87,577,442,419 Rls. 9,677,685 $
7 1384 دانمارک 84718090 سايروا حدهاي مربوطبه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزا نوا ع بردها(كارت گرا فيك, بردا صلي...) 33,909 54,247,330,184 Rls. 6,022,494 $
8 1384 دانمارک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,981,000 37,228,920,889 Rls. 4,131,549 $
9 1384 دانمارک 35079000 آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 514,532 36,756,474,328 Rls. 4,075,000 $
10 1384 دانمارک 30042090 دا روهاي حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 9,045 30,944,571,675 Rls. 3,434,579 $
11 1384 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 679,235 25,668,042,152 Rls. 2,852,227 $
12 1384 دانمارک 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديك پروتئين گليكوپروتئين مشتقات غيرمذكوردرجاي ديگر 30 21,323,144,063 Rls. 2,366,784 $
13 1384 دانمارک 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,511 21,170,471,249 Rls. 2,364,887 $
14 1384 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 395,825 19,431,632,345 Rls. 2,157,178 $
15 1384 دانمارک 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 892,800 18,108,586,186 Rls. 2,027,633 $
16 1384 دانمارک 90321000 ترموستات 55,378 17,141,809,759 Rls. 1,911,243 $
17 1384 دانمارک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي ياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 4,431 16,913,931,690 Rls. 1,872,042 $
18 1384 دانمارک 40021900 كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 634,000 16,636,585,909 Rls. 1,836,490 $
19 1384 دانمارک 21069040 ا ستابيلايزر و ا مولسيفاير 319,150 16,403,446,102 Rls. 1,821,424 $
20 1384 دانمارک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاو,...بجزمبلهابرا ي تجهيزا ت سردكننده وقطعات چيلرهاي جذبي 28,229 16,250,502,603 Rls. 1,832,068 $
21 1384 دانمارک 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه (ا زجمله پشم شيشه ). 201,938 15,666,474,019 Rls. 1,737,820 $
22 1384 دانمارک 84179000 ا جزاء وقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي 7,340 15,596,900,113 Rls. 1,730,416 $
23 1384 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 11,265 15,519,176,116 Rls. 1,710,728 $
24 1384 دانمارک 84186990 سايرتجهيزا ت سردكننده بجزنوع ترا كمي باكندا نسور مبدل حرا رتي, بجزچيلرهاي جذبي 25,130 14,672,424,075 Rls. 1,625,527 $
25 1384 دانمارک 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيوا ني. 10,207 12,658,519,335 Rls. 1,405,097 $
26 1384 دانمارک 86050000 وا گن مسافري, توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا, غيرخودرو(به ا ستثناي 8604). 907,500 12,442,286,000 Rls. 1,383,706 $
27 1384 دانمارک 84186190 سايرتجهيزا ت سردكننده تراكمي باكندا نسورمبدل حرا رتي بجزبراي كانتينروخودروسردخانه دا ر 25,619 12,182,886,037 Rls. 1,353,510 $
28 1384 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 91,619 12,120,672,392 Rls. 1,345,060 $
29 1384 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 12,385 12,107,220,228 Rls. 1,329,567 $
30 1384 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 93,733 11,945,891,713 Rls. 1,326,711 $
31 1384 دانمارک 39023010 پلي پروپيلن گريد لوله 765,000 11,899,714,222 Rls. 1,325,157 $
32 1384 دانمارک 30043190 ساير داروهاي حاوي انسولين كه توليد داخلي ندارند 2,237 10,851,091,600 Rls. 1,189,744 $
33 1384 دانمارک 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 448,000 10,500,528,963 Rls. 1,168,958 $
34 1384 دانمارک 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,830 10,458,526,269 Rls. 1,152,982 $
35 1384 دانمارک 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكور 91,394 10,067,480,092 Rls. 1,114,810 $
36 1384 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند 14,959 9,994,301,422 Rls. 1,102,902 $
37 1384 دانمارک 85175010 دستگاههاي شبكه (NGN) 900 9,819,332,460 Rls. 1,089,947 $
38 1384 دانمارک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 40,168 9,797,191,430 Rls. 1,080,942 $
39 1384 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 326,975 9,308,410,299 Rls. 1,029,101 $
40 1384 دانمارک 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 79,158 8,849,948,200 Rls. 979,566 $
41 1384 دانمارک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 18,820 8,612,129,653 Rls. 943,306 $
42 1384 دانمارک 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 54,300 8,466,885,369 Rls. 950,554 $
43 1384 دانمارک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 44,730 7,669,127,227 Rls. 856,982 $
44 1384 دانمارک 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 3,487 7,636,996,412 Rls. 849,310 $
45 1384 دانمارک 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 108,855 7,529,351,007 Rls. 840,052 $
46 1384 دانمارک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 92,865 7,166,902,700 Rls. 808,540 $
47 1384 دانمارک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 28,620 6,902,508,515 Rls. 769,887 $
48 1384 دانمارک 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي كشت 275,000 6,672,069,520 Rls. 743,233 $
49 1384 دانمارک 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 15,165 6,467,248,278 Rls. 727,482 $
50 1384 دانمارک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 115,051 6,464,301,925 Rls. 720,286 $
51 1384 دانمارک 30043990 سايردا روهاييكه توليددا خلي ندا رنددا را ي هورمون يامحصولات 2937فاقدا نتيبيوتيك غيرمذكور 3,335 6,463,695,602 Rls. 720,063 $
52 1384 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 4,954 6,423,165,360 Rls. 721,195 $
53 1384 دانمارک 89040000 شناورهاي يدك كش و جلورا ن 7,213 6,106,800,000 Rls. 689,800 $
54 1384 دانمارک 84388000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,007 5,974,787,258 Rls. 658,703 $
55 1384 دانمارک 85023100 مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار ميكنند 46,906 5,846,841,480 Rls. 650,457 $
56 1384 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 2,738 5,829,768,060 Rls. 647,074 $
57 1384 دانمارک 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 688,397 5,638,944,880 Rls. 628,310 $
58 1384 دانمارک 24022000 سيگار حاوي توتون 88,889 5,546,649,523 Rls. 611,538 $
59 1384 دانمارک 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 14,580 5,248,712,249 Rls. 580,504 $
60 1384 دانمارک 30043110 دا روهاي حاوي ا نسولين كه داراي توليد داخلي مشابه 1,119 5,054,514,300 Rls. 559,004 $
61 1384 دانمارک 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 284 4,643,046,055 Rls. 515,379 $
62 1384 دانمارک 13022000 موا د پكتيني ,پكتينات ها و پكتات ها 43,200 4,630,968,973 Rls. 517,119 $
63 1384 دانمارک 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 1,434 4,613,608,518 Rls. 513,079 $
64 1384 دانمارک 84212300 صافي هاي روغن وبنزين (Petrol)برا ي موتورهاي درون سوز 4,975 4,562,603,739 Rls. 512,307 $
65 1384 دانمارک 84189100 مبلهاي طرا حيشده برا ي كارگذا شتن تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده 42,012 4,049,828,795 Rls. 443,187 $
66 1384 دانمارک 48184010 پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد 144,968 3,785,412,746 Rls. 419,286 $
67 1384 دانمارک 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 3,464 3,716,801,232 Rls. 407,810 $
68 1384 دانمارک 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي ا فشاندن فورا ني همانند 9,440 3,400,112,492 Rls. 374,727 $
69 1384 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع, جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي.... 5,698 3,354,089,871 Rls. 371,930 $
70 1384 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 200 3,271,969,881 Rls. 363,876 $
71 1384 دانمارک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 206,250 3,253,933,936 Rls. 362,672 $
72 1384 دانمارک 34029090 سايرفرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 136,000 3,203,574,411 Rls. 352,948 $
73 1384 دانمارک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 92,407 3,026,352,620 Rls. 335,437 $
74 1384 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 2,344 2,979,397,921 Rls. 329,610 $
75 1384 دانمارک 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)غيرمذكوردرجاي ديگر 540 2,915,410,153 Rls. 322,848 $
76 1384 دانمارک 85361090 ساير فيوزهابجز موا رد مذكور 1,870 2,907,407,152 Rls. 320,869 $
77 1384 دانمارک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,197 2,853,646,209 Rls. 316,167 $
78 1384 دانمارک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا رسوا رشده ا ندغيرمذكور 2,220 2,770,753,773 Rls. 307,948 $
79 1384 دانمارک 84743900 سايرماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,620 2,693,685,100 Rls. 297,283 $
80 1384 دانمارک 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوادهي بالاترا ز CFM 600 20,000 2,688,503,808 Rls. 295,472 $
81 1384 دانمارک 90278090 دستگاههابرا ي تجزيه فيزيكي وشيميايي سنجش ويسكوزيته تخلخل ا نبساط همانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 430 2,683,767,995 Rls. 298,986 $
82 1384 دانمارک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكور 9,680 2,665,473,900 Rls. 292,781 $
83 1384 دانمارک 90153000 ترا زها 2,987 2,639,975,668 Rls. 296,497 $
84 1384 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 14,393 2,415,250,379 Rls. 267,102 $
85 1384 دانمارک 20098010 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره, موز,ا نبه, گودا, پشن فروت و ليچن ) 79,831 2,386,475,855 Rls. 263,559 $
86 1384 دانمارک 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 842211 850 2,130,804,820 Rls. 238,229 $
87 1384 دانمارک 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 22,000 2,095,325,809 Rls. 231,478 $
88 1384 دانمارک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 41,376 2,058,011,895 Rls. 226,631 $
89 1384 دانمارک 84791000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كارهاي عمومي,ساختماني,...بانحوه عمل خاص. 8,722 2,054,249,431 Rls. 226,495 $
90 1384 دانمارک 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 2,846 1,980,973,201 Rls. 218,920 $
91 1384 دانمارک 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,000 1,950,200,000 Rls. 219,518 $
92 1384 دانمارک 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 62 1,923,630,110 Rls. 213,467 $
93 1384 دانمارک 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,600 1,915,009,338 Rls. 214,029 $
94 1384 دانمارک 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن يانشستن خاك, سنگ و.... 8,139 1,877,166,047 Rls. 211,005 $
95 1384 دانمارک 90063000 دوربين عكاسي مخصوص عكسبردا ري زيرآبي,هوا ئي,معاينه پزشكي ياجرا حي ا عضاءدا خليبدن... 27 1,870,574,592 Rls. 208,676 $
96 1384 دانمارک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 737 1,860,687,150 Rls. 207,793 $
97 1384 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 13,155 1,835,017,254 Rls. 203,685 $
98 1384 دانمارک 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 6,300 1,796,080,585 Rls. 197,763 $
99 1384 دانمارک 73063090 سايرلوله هاي درزجوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج بجزلوله هابه قطريك سانتيمتروكمتر 7,266 1,755,882,244 Rls. 194,042 $
100 1384 دانمارک 21069050 آنتي ا كسيدا ن 18,500 1,728,543,019 Rls. 190,257 $
101 1384 دانمارک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات برا يعمل آوردن موا دبجزقطعات آبگرمكن زودجوش يامخزني,غيربرقي 8,730 1,672,046,580 Rls. 184,359 $
102 1384 دانمارک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 2,206 1,633,220,762 Rls. 181,986 $
103 1384 دانمارک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 177 1,632,594,557 Rls. 182,405 $
104 1384 دانمارک 84715020 جعبه كامپيوترserverشامل كليه وا حدهامتفرعات دا خلي ا زجمله درا يوهابردهاحافظه هاردوكارت شبكه و... 1,137 1,631,587,938 Rls. 181,615 $
105 1384 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 5,202 1,603,345,041 Rls. 178,138 $
106 1384 دانمارک 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 5,490 1,556,447,940 Rls. 175,830 $
107 1384 دانمارک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي دي 2,819 1,475,862,700 Rls. 165,887 $
108 1384 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجزدستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا يآموزش كر ولالها 261 1,460,100,860 Rls. 162,599 $
109 1384 دانمارک 84833000 پوسته ياتاقان, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور. 7,794 1,414,854,554 Rls. 157,438 $
110 1384 دانمارک 32030000 رنگ كننده بامنشاءنباتي ياحيواني حتي باساخت شيميائي مشخص, فرآورده نباتي وحيوا ني درياددا شت 8,604 1,404,365,322 Rls. 154,627 $
111 1384 دانمارک 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكيغيرا لكترونيكيموردمصرف درتجهيزا ت را يانه صفحه نمايش. كيبورد 655 1,397,187,471 Rls. 154,482 $
112 1384 دانمارک 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 59,856 1,394,326,875 Rls. 155,235 $
113 1384 دانمارک 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 394 1,353,877,130 Rls. 149,122 $
114 1384 دانمارک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 690 1,305,526,240 Rls. 144,685 $
115 1384 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 46,860 1,304,574,461 Rls. 144,302 $
116 1384 دانمارک 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريك 41,500 1,292,926,018 Rls. 144,424 $
117 1384 دانمارک 39269010 كيسه كلوست از مواد پلاستيكي 2,344 1,274,625,614 Rls. 142,641 $
118 1384 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي ,پره اي وپره پيستوني وحلزوني 7,224 1,263,226,093 Rls. 138,974 $
119 1384 دانمارک 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 865 1,231,242,006 Rls. 135,899 $
120 1384 دانمارک 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجيغيرمذكور 908 1,226,693,327 Rls. 135,605 $
121 1384 دانمارک 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,000 1,159,420,000 Rls. 127,957 $
122 1384 دانمارک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 638 1,144,070,129 Rls. 127,596 $
123 1384 دانمارک 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بيني,غيرمذكوردر جاي ديگر 528 1,132,345,841 Rls. 124,571 $
124 1384 دانمارک 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 37,244 1,126,734,744 Rls. 125,165 $
125 1384 دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 1,319 1,108,560,115 Rls. 122,171 $
126 1384 دانمارک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل و تغيير ... غيرمذكوردر جاي ديگر 796 1,086,012,449 Rls. 119,122 $
127 1384 دانمارک 15179090 فرا ورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي غير مذكور در جاي ديگر 83,640 1,050,235,944 Rls. 116,194 $
128 1384 دانمارک 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط ياعمل آورده بطورشيميائي,كودحاصل ا زمحصول حيوا ني يانباتي 241,907 1,044,112,403 Rls. 116,084 $
129 1384 دانمارک 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 57,175 1,036,126,591 Rls. 114,679 $
130 1384 دانمارک 68061000 پشم بدست آمده ا زجوش, بدست آمده ا زصخره, غيره (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول. 95,271 1,033,648,728 Rls. 115,681 $
131 1384 دانمارک 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 1,340 990,131,691 Rls. 109,922 $
132 1384 دانمارک 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 143,751 969,914,612 Rls. 108,591 $
133 1384 دانمارک 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 6,600 957,511,496 Rls. 107,801 $
134 1384 دانمارک 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)وغير 422 955,762,590 Rls. 104,750 $
135 1384 دانمارک 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 8,173 933,546,687 Rls. 102,927 $
136 1384 دانمارک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 36,000 933,472,133 Rls. 104,275 $
137 1384 دانمارک 85044050 كنترل دور موتورInverter 682 918,034,825 Rls. 102,551 $
138 1384 دانمارک 39201010 يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,000 896,180,481 Rls. 99,664 $
139 1384 دانمارک 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز) بكارميگيرد. 273 889,486,624 Rls. 99,774 $
140 1384 دانمارک 90322000 مانوستات 3,264 882,784,774 Rls. 97,796 $
141 1384 دانمارک 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم غيرمذكور 36 880,664,636 Rls. 99,353 $
142 1384 دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 11,343 870,101,097 Rls. 97,040 $
143 1384 دانمارک 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,280 864,186,769 Rls. 95,664 $
144 1384 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 5,491 863,411,513 Rls. 95,772 $
145 1384 دانمارک 90121000 ميكروسكوپها(غيرا ز ميكروسكوپهاي )ا پتيكي ,ديفرا كتوگرا فها 29 855,150,909 Rls. 95,101 $
146 1384 دانمارک 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 5,793 841,669,743 Rls. 93,346 $
147 1384 دانمارک 48061000 كاغذ و مقوا ي سولفوريزه (پارشيمينه نباتي)به شكل رول يا ورق 21,862 830,122,945 Rls. 91,042 $
148 1384 دانمارک 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,538 814,012,699 Rls. 89,631 $
149 1384 دانمارک 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي كه درتعميرگاههابكارميروند 22,463 797,880,829 Rls. 88,154 $
150 1384 دانمارک 84143020 كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات) 3,100 796,627,450 Rls. 88,458 $
151 1384 دانمارک 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,906 795,176,757 Rls. 87,526 $
152 1384 دانمارک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 8,577 783,616,618 Rls. 87,027 $
153 1384 دانمارک 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور 2,000 768,303,300 Rls. 85,443 $
154 1384 دانمارک 39049000 پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 18,000 766,898,250 Rls. 84,108 $
155 1384 دانمارک 85381000 او...ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابرا ي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به ا نها 10,452 760,466,877 Rls. 83,761 $
156 1384 دانمارک 29411090 سايرپنيسيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پنيسيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 45 742,280,225 Rls. 81,920 $
157 1384 دانمارک 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 6,597 717,797,514 Rls. 79,773 $
158 1384 دانمارک 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن به صورت ذرا ت ريز....وموا ردمذكور 5,575 712,839,040 Rls. 79,188 $
159 1384 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه 785 697,039,801 Rls. 76,843 $
160 1384 دانمارک 84425090 سايرحروف چاپ , كليشه, لوحه.... غيرمذكور 8,252 690,771,554 Rls. 76,135 $
161 1384 دانمارک 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 300 657,463,806 Rls. 73,117 $
162 1384 دانمارک 85115000 ژنرا تورها ,كه درجاي ديگر مذكورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 1,000 650,670,243 Rls. 72,361 $
163 1384 دانمارک 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك (Scanners ) 165 633,438,552 Rls. 69,708 $
164 1384 دانمارک 39094090 سايررزين هاي فنوليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 21,000 622,180,080 Rls. 69,223 $
165 1384 دانمارک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,390 603,824,948 Rls. 66,660 $
166 1384 دانمارک 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي ديگر 1,350 597,837,851 Rls. 66,441 $
167 1384 دانمارک 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 113 595,882,815 Rls. 66,183 $
168 1384 دانمارک 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا يي(باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 10 594,803,440 Rls. 66,148 $
169 1384 دانمارک 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,554 593,247,542 Rls. 66,150 $
170 1384 دانمارک 85184000 تقويت كننده برقي فركانس قابل شنوا ئي 135 591,802,913 Rls. 65,162 $
171 1384 دانمارک 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 1,572 586,177,994 Rls. 65,741 $
172 1384 دانمارک 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,126 584,981,677 Rls. 64,425 $
173 1384 دانمارک 29310000 ساير تركيبات آلي - غيرآلي 6,229 579,897,582 Rls. 64,591 $
174 1384 دانمارک 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 36 577,594,000 Rls. 63,215 $
175 1384 دانمارک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,059 576,129,019 Rls. 63,659 $
176 1384 دانمارک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 2,560 568,041,512 Rls. 62,620 $
177 1384 دانمارک 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول 9028 غيرمذكور درجاي ديگر 540 564,360,713 Rls. 62,295 $
178 1384 دانمارک 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,200 549,060,759 Rls. 61,651 $
179 1384 دانمارک 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي ياژئوفيزيكي. 160 524,139,230 Rls. 58,334 $
180 1384 دانمارک 90101010 دستگاههاي ظاهركردن فيلم را ديولوژي درا مور پزشكي (پروسسور) 2,100 522,737,937 Rls. 57,943 $
181 1384 دانمارک 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 3,500 516,755,770 Rls. 57,430 $
182 1384 دانمارک 84212990 سايرماشين آلات تصفيه مايعات بجزموا ردمذكور 721 513,370,002 Rls. 57,352 $
183 1384 دانمارک 38101010 تركيبات برا ي پاك كردن وپردا خت سطح فلزا ت 34,480 510,784,146 Rls. 56,546 $
184 1384 دانمارک 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه ا ي- ا حتراقي باحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 4,600 481,351,038 Rls. 53,591 $
185 1384 دانمارک 84229090 سايرا جزا وقطعات ماشين هايظرفشويي,ماشين آلات برا ي تميزكردن,... بجزماشين ظرفشويي خانگي 611 475,804,169 Rls. 52,962 $
186 1384 دانمارک 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 1 473,099,881 Rls. 52,040 $
187 1384 دانمارک 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 26,520 470,925,071 Rls. 52,459 $
188 1384 دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي غيرمذكور 1,069 462,567,711 Rls. 51,820 $
189 1384 دانمارک 90061000 دوربين عكاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه كليشه يا سيلندر چاپ 1,464 461,171,614 Rls. 50,599 $
190 1384 دانمارک 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذكوردرجاي ديگر 105,425 454,805,480 Rls. 50,739 $
191 1384 دانمارک 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 33,000 429,375,276 Rls. 48,369 $
192 1384 دانمارک 40169910 كيسه هاي مالش مورد مصرف درصنايع نساجي (ا زعرض 25سانتيمتربه بالا) 490 426,931,766 Rls. 46,895 $
193 1384 دانمارک 29163190 ا سيد بنزوئيك وساير ا ملاح وا سترهاي آن 1,123 419,087,043 Rls. 46,695 $
194 1384 دانمارک 39269020 كيسه ا درار از مواد پلاستيكي 2,918 393,672,290 Rls. 44,288 $
195 1384 دانمارک 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ.... 1,615 387,311,957 Rls. 43,020 $
196 1384 دانمارک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حي شده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد 655 386,702,318 Rls. 43,445 $
197 1384 دانمارک 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي غيرمذكور 493 383,622,023 Rls. 42,448 $
198 1384 دانمارک 90261090 ساير آلات برا ي سنجش سطح مايعات بجز موا رد مذكور 6,009 382,815,227 Rls. 41,900 $
199 1384 دانمارک 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,196 381,619,904 Rls. 42,018 $
200 1384 دانمارک 84813000 شيريكطرفه. 4,537 380,264,730 Rls. 41,630 $
مجموع کل
2,167,529,687,432 ريال
مجموع کل
240,750,236 دلار