آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 جمهوري چک 73021000 خطوطرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد ريل 50,684,875 484,060,742,083 Rls. 55,110,601 $
2 1384 جمهوري چک 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه ياتوليدغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 345,630 13,895,426,097 Rls. 1,557,036 $
3 1384 جمهوري چک 25070010 كائولن 5,884,000 13,516,336,736 Rls. 1,496,595 $
4 1384 جمهوري چک 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات بوژي, غيره لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 373,650 5,988,649,650 Rls. 668,973 $
5 1384 جمهوري چک 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 5,357 4,695,737,505 Rls. 519,998 $
6 1384 جمهوري چک 84593100 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي, غيرمذكوردرجاي ديگر 46,138 4,595,152,985 Rls. 515,315 $
7 1384 جمهوري چک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 26,844 4,147,189,956 Rls. 455,300 $
8 1384 جمهوري چک 84836000 كلاچ ووكرپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 8,410 2,245,483,680 Rls. 247,082 $
9 1384 جمهوري چک 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 22,080 1,947,652,750 Rls. 220,872 $
10 1384 جمهوري چک 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري. 930 1,772,062,278 Rls. 198,284 $
11 1384 جمهوري چک 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 470 1,383,938,080 Rls. 152,446 $
12 1384 جمهوري چک 84133090 سايرتلمبه هايسوخت موا دروا ن كننده ياا لكونهايسردكننده موتورپيستونيدرون سوزبجزپمپ ا نژكتور 940 1,335,051,443 Rls. 149,389 $
13 1384 جمهوري چک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 1,351 1,259,001,292 Rls. 139,812 $
14 1384 جمهوري چک 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 1,080 1,236,629,975 Rls. 138,372 $
15 1384 جمهوري چک 84833000 پوسته ياتاقان, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور. 12,368 1,230,006,950 Rls. 136,698 $
16 1384 جمهوري چک 85361010 فيوز چاقويي 710 1,020,030,686 Rls. 114,136 $
17 1384 جمهوري چک 84099910 برا ي موتورهاي صنعتي 870 829,081,616 Rls. 91,198 $
18 1384 جمهوري چک 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ا رتباطات ا زرا ه دورمثلا,هيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 310 766,992,976 Rls. 86,034 $
19 1384 جمهوري چک 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,480 763,434,726 Rls. 83,793 $
20 1384 جمهوري چک 85249100 حاملين ضبط شده برا ي پديده پخش غيرا زصدا يا تصوير,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1 671,240,964 Rls. 75,293 $
21 1384 جمهوري چک 84212300 صافي هاي روغن وبنزين (Petrol)برا ي موتورهاي درون سوز 370 644,236,306 Rls. 72,086 $
22 1384 جمهوري چک 48062000 كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل رول يا ورق 39,948 583,014,700 Rls. 64,258 $
23 1384 جمهوري چک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 115 570,592,113 Rls. 63,336 $
24 1384 جمهوري چک 84099120 رينگ موتور 450 563,181,273 Rls. 61,949 $
25 1384 جمهوري چک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 533 514,844,511 Rls. 57,062 $
26 1384 جمهوري چک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,035 493,423,364 Rls. 54,384 $
27 1384 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 302 393,015,164 Rls. 43,094 $
28 1384 جمهوري چک 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 25 357,375,508 Rls. 39,354 $
29 1384 جمهوري چک 29369000 ساير ويتامين ها (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 20 356,983,154 Rls. 39,212 $
30 1384 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (3O2LA)باشد 9,732 356,783,210 Rls. 39,324 $
31 1384 جمهوري چک 29396200 ا رگوتامين (INN) و ا ملاح آن 22 354,592,454 Rls. 39,151 $
32 1384 جمهوري چک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 4,300 334,509,030 Rls. 36,679 $
33 1384 جمهوري چک 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 280 332,728,493 Rls. 37,230 $
34 1384 جمهوري چک 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمترا ز5/0كيلوولت آمپررا كتيو 1,020 261,497,510 Rls. 28,620 $
35 1384 جمهوري چک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 191 253,500,625 Rls. 28,161 $
36 1384 جمهوري چک 30023020 ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوكاسل 121 234,210,025 Rls. 25,667 $
37 1384 جمهوري چک 29420090 ساير تركيبات آلي 3 231,114,185 Rls. 25,569 $
38 1384 جمهوري چک 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 700 224,801,634 Rls. 24,992 $
39 1384 جمهوري چک 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلك وچارچوب ميلميلك 4,175 198,179,267 Rls. 22,370 $
40 1384 جمهوري چک 69029090 سايرآجربلوك چهارگوش ومحصولات ساختمانيسرا ميكيهمانندنسوزغيرمذكور درجاي ديگر 4,860 194,442,282 Rls. 21,600 $
41 1384 جمهوري چک 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 11,217 186,098,157 Rls. 20,789 $
42 1384 جمهوري چک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 5,535 174,721,000 Rls. 19,158 $
43 1384 جمهوري چک 85369020 باسدا كت 1,485 174,642,876 Rls. 19,183 $
44 1384 جمهوري چک 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي غيرمذكور 24 164,597,995 Rls. 18,142 $
45 1384 جمهوري چک 85361090 ساير فيوزهابجز موا رد مذكور 282 158,653,387 Rls. 17,498 $
46 1384 جمهوري چک 37021000 فيلم عكاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يكس عكسبردا ري نشده 5,290 155,797,649 Rls. 17,200 $
47 1384 جمهوري چک 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 13,294 144,653,700 Rls. 16,057 $
48 1384 جمهوري چک 90084000 دستگاه بزرگ يا كوچك كردن عكس (غيرا زدستگاههاي سينماتوگرا في) 590 134,757,620 Rls. 14,768 $
49 1384 جمهوري چک 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 210 128,976,506 Rls. 14,183 $
50 1384 جمهوري چک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 2,500 123,852,918 Rls. 13,941 $
51 1384 جمهوري چک 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميك, ا زچيني. 13,290 121,430,730 Rls. 13,290 $
52 1384 جمهوري چک 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 52 115,385,256 Rls. 13,017 $
53 1384 جمهوري چک 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 113 104,530,168 Rls. 11,608 $
54 1384 جمهوري چک 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 21 103,158,170 Rls. 11,508 $
55 1384 جمهوري چک 56079000 ريسمان, طناب وكابل, كه درجاي ديگرگفته نشده. 578 96,825,325 Rls. 10,717 $
56 1384 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16 95,776,146 Rls. 10,616 $
57 1384 جمهوري چک 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي ,پره اي وپره پيستوني وحلزوني 359 77,053,447 Rls. 8,576 $
58 1384 جمهوري چک 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 40 69,206,024 Rls. 7,666 $
59 1384 جمهوري چک 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 185 65,390,374 Rls. 7,232 $
60 1384 جمهوري چک 85364110 رله باجريان كمترا ز 2آمپر 10 63,485,932 Rls. 6,948 $
61 1384 جمهوري چک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 240 44,229,564 Rls. 4,892 $
62 1384 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 108 43,028,484 Rls. 4,796 $
63 1384 جمهوري چک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 19 28,856,284 Rls. 3,255 $
64 1384 جمهوري چک 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 8 28,851,511 Rls. 3,177 $
65 1384 جمهوري چک 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزكردن ,سنگ زني... غيرمذكور 1 28,544,165 Rls. 3,154 $
66 1384 جمهوري چک 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني و قطعات آنها غير مذكور 184 23,672,156 Rls. 2,637 $
67 1384 جمهوري چک 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 12 21,738,150 Rls. 2,421 $
68 1384 جمهوري چک 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 8 20,185,843 Rls. 2,228 $
69 1384 جمهوري چک 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 92 18,071,375 Rls. 2,000 $
70 1384 جمهوري چک 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210ا لي841280 19 14,999,658 Rls. 1,668 $
71 1384 جمهوري چک 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 6 11,629,387 Rls. 1,289 $
72 1384 جمهوري چک 68042210 سايرساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 88 10,202,760 Rls. 1,136 $
73 1384 جمهوري چک 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 1 9,783,123 Rls. 1,087 $
74 1384 جمهوري چک 85052000 كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي ا لكترومغناطيسي 240 8,741,250 Rls. 958 $
مجموع کل
557,584,394,327 ريال
مجموع کل
63,288,115 دلار
[1]