آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري دموکراتيک خلق کره" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 جمهوري دموکراتيک خلق کره 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 2,500 4,143,847,980 Rls. 465,549 $
2 1384 جمهوري دموکراتيک خلق کره 85071090 سايرا نباره هاي سرب ا سيدبرا ي به را ه ا ندا ختن موتورهاي پيستوني بجزنوع سربسته 48,000 238,261,876 Rls. 26,295 $
3 1384 جمهوري دموکراتيک خلق کره 40101200 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موا دنسجي 478 155,597,568 Rls. 17,304 $
4 1384 جمهوري دموکراتيک خلق کره 70051020 سايرشيشه مسلح نشده باضخامتهاي 5/2ميليمتر وكمتر ا ز آن 13,000 55,983,900 Rls. 6,170 $
5 1384 جمهوري دموکراتيک خلق کره 73072900 لوله وا تصالات لوله كشي ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 13 16,758,100 Rls. 1,839 $
6 1384 جمهوري دموکراتيک خلق کره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 21 11,234,349 Rls. 1,248 $
7 1384 جمهوري دموکراتيک خلق کره 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 20 10,331,305 Rls. 1,147 $
مجموع کل
4,632,015,078 ريال
مجموع کل
519,552 دلار
[1]