آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 تونس 31031000 سوپرفسفات ها 94,500,000 191,653,914,534 Rls. 21,188,786 $
2 1384 تونس 28092090 سايرا سيدهاي پلي فسفريك وا سيد فسفريك غيرمذكور 30,917,414 113,739,225,174 Rls. 12,679,745 $
3 1384 تونس 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 11,531,902 45,565,316,022 Rls. 5,111,084 $
4 1384 تونس 85079000 ا جزا ء و قطعات ا نباره هاي برقي(همچنين جدا كننده هاي آنها) 1,978,104 30,565,749,035 Rls. 3,392,782 $
5 1384 تونس 48059390 ساير كاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذكوربوزن 225gيا بيشتر 17 14,400,450 Rls. 1,588 $
مجموع کل
381,538,605,215 ريال
مجموع کل
42,373,985 دلار
[1]