آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 ترکمنستان 27101110 بنزين 241,234,358 1,128,381,561,787 Rls. 125,005,612 $
2 1384 ترکمنستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 27,000,800 163,104,896,081 Rls. 17,960,515 $
3 1384 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 12,769,500 22,416,595,567 Rls. 2,496,880 $
4 1384 ترکمنستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 9,060,000 19,670,000,000 Rls. 2,161,776 $
5 1384 ترکمنستان 52010010 پنبه با طول تاربلند وبالاتر حلاجي نشده ياشانه نزده 684,807 8,658,374,775 Rls. 953,936 $
6 1384 ترکمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 6,564,235 7,263,922,764 Rls. 815,033 $
7 1384 ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 476,875 4,686,694,164 Rls. 517,409 $
8 1384 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,459,950 4,115,692,598 Rls. 456,075 $
9 1384 ترکمنستان 28331100 سولفات دي سديم 6,000,000 3,793,502,970 Rls. 423,754 $
10 1384 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 2,754,150 3,657,314,671 Rls. 408,150 $
11 1384 ترکمنستان 25239090 سيمانهاي هيدروليك بجزسيمان كوره بلند وسيمان پوزولاني 4,661,032 2,404,165,140 Rls. 264,344 $
12 1384 ترکمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 138,070 1,408,754,173 Rls. 157,639 $
13 1384 ترکمنستان 84292029 سايرگريدرهاباقدرت بيش از 200 ا سب بخار ,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 13,300 1,396,819,808 Rls. 155,756 $
14 1384 ترکمنستان 84743200 ماشين هاي مخلوطكردن موا دمعدني باقير. 133,400 1,015,621,200 Rls. 113,300 $
15 1384 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 25,064 971,259,042 Rls. 107,664 $
16 1384 ترکمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 85,750 870,891,686 Rls. 97,340 $
17 1384 ترکمنستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 23,310 761,689,698 Rls. 84,651 $
18 1384 ترکمنستان 27101920 روغن صنعتي 438,100 737,674,007 Rls. 81,224 $
19 1384 ترکمنستان 87051010 دا را ي دوكابين مجزا كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي ي 21,000 723,063,132 Rls. 80,663 $
20 1384 ترکمنستان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 1,114,091 677,296,391 Rls. 75,751 $
21 1384 ترکمنستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 28,310 667,203,400 Rls. 74,958 $
22 1384 ترکمنستان 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر 22,000 664,824,830 Rls. 73,130 $
23 1384 ترکمنستان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 759,450 509,165,289 Rls. 57,398 $
24 1384 ترکمنستان 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 32,174 473,167,587 Rls. 52,362 $
25 1384 ترکمنستان 52061200 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 30,000 373,564,932 Rls. 41,406 $
26 1384 ترکمنستان 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشكر و ساير آخال قندسازي 513,800 310,663,901 Rls. 34,900 $
27 1384 ترکمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن. 241,300 270,052,812 Rls. 30,066 $
28 1384 ترکمنستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 26,400 243,610,334 Rls. 26,892 $
29 1384 ترکمنستان 84294019 ساير غلطك را هسازي 10,580 224,950,000 Rls. 25,000 $
30 1384 ترکمنستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 49,910 192,072,302 Rls. 21,597 $
31 1384 ترکمنستان 28131000 دي سولفوركربن 51,900 162,031,800 Rls. 18,130 $
32 1384 ترکمنستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 20,000 159,552,000 Rls. 18,000 $
33 1384 ترکمنستان 87089949 سايرا جزا وقطعات وسايطنقليه بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاورزي 455 158,410,000 Rls. 17,360 $
34 1384 ترکمنستان 84272012 سايرا را به هاي خودرومستعمل باظرفيت 10تن وبالاتر 12,000 148,318,855 Rls. 16,637 $
35 1384 ترکمنستان 85152190 سايرماشينهاي جوشكاري فلزا ت بامقاومت ا لكتريكي قسمتي خودكار 3,600 139,999,882 Rls. 15,559 $
36 1384 ترکمنستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا كمي - احترا قي به قدرت ا ز57تا573KVAغيرمذكور 1,796 105,383,764 Rls. 11,738 $
37 1384 ترکمنستان 28331900 سولفات سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 123,935 79,040,443 Rls. 8,880 $
38 1384 ترکمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي نان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني,ا سپاگتي وغيره 1,230 46,148,125 Rls. 5,135 $
39 1384 ترکمنستان 76110000 مخزن, منبع, غيره (غيرا زبرا ي گاز),300ليتريابيشتر@. 2,300 43,086,705 Rls. 4,786 $
40 1384 ترکمنستان 14042000 لنتر پنبه 6,240 31,498,976 Rls. 3,503 $
41 1384 ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,500 31,358,030 Rls. 3,485 $
42 1384 ترکمنستان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولادزنگ نزن. 11,000 26,220,673 Rls. 2,946 $
43 1384 ترکمنستان 28061090 كلرورهيدوژن بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد 22,030 20,939,200 Rls. 2,300 $
44 1384 ترکمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذكورباگنجايش كمترا ز50ليتركه با لحيم كردن يا... بسته ميشوند 2,382 15,826,084 Rls. 1,786 $
45 1384 ترکمنستان 52081200 ساده باف, ا زپنبه, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بيش ا ز100گرم وحدا كثر 750 12,290,438 Rls. 1,385 $
46 1384 ترکمنستان 68091900 لوحه,... ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده 9,200 11,895,850 Rls. 1,325 $
47 1384 ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 1,275 11,391,225 Rls. 1,266 $
48 1384 ترکمنستان 84743100 7--مخلوط كن هاي بتون وملاط. 1,000 8,098,200 Rls. 900 $
49 1384 ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, ياشمع زدن ا زآهن يافولاد. 1,471 7,951,596 Rls. 884 $
50 1384 ترکمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي ,پره اي وپره پيستوني وحلزوني 200 6,658,520 Rls. 740 $
51 1384 ترکمنستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد. 600 3,581,204 Rls. 398 $
52 1384 ترکمنستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجيغيرمذكور 20 3,348,875 Rls. 367 $
53 1384 ترکمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقشري از قلع. 2,000 2,932,594 Rls. 330 $
54 1384 ترکمنستان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 200 1,795,600 Rls. 200 $
55 1384 ترکمنستان 73181490 ساير پيچ خودكارا زآهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل 100 1,077,360 Rls. 120 $
56 1384 ترکمنستان 85141090 سايركوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي 40 449,900 Rls. 50 $
57 1384 ترکمنستان 68091100 لوحه,..., ا زگچ... مسلح شده فقطباكاغذيامقوا. 300 386,054 Rls. 43 $
58 1384 ترکمنستان 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي ا ماكن, تابلوهاي نام ونشان وغيره, ا زفلزمعمولي. 20 133,643 Rls. 15 $
مجموع کل
1,381,884,870,637 ريال
مجموع کل
152,993,448 دلار
[1]