آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 بنگلادش 53071000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 3503 يك لا 27,773,266 176,477,292,124 Rls. 19,555,126 $
2 1384 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات, سفيدنشده. 20,888,700 163,113,163,089 Rls. 18,070,572 $
3 1384 بنگلادش 53072000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات شماره 3503،چندلا(تابيده )ياكابله. 4,958,221 55,448,816,213 Rls. 6,163,202 $
4 1384 بنگلادش 53031090 سايركنف وسايرا لياف نسجي ا زپوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف كهنه كنف 150,000 706,899,620 Rls. 78,657 $
5 1384 بنگلادش 63051000 جوا ل وكيسه, برا ي بسته بندي كالا,ا زكنف, غيره. 143,838 566,907,514 Rls. 62,744 $
6 1384 بنگلادش 53109000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات (باستثناءسفيدنشده ). 64,780 467,670,211 Rls. 51,610 $
7 1384 بنگلادش 84522900 چرخهاي دوزندگي ا زنوع صنعتي(غيرا زوا حدهاي ا توماتيك ) 750 463,573,869 Rls. 50,948 $
8 1384 بنگلادش 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 38,018 373,495,794 Rls. 41,703 $
9 1384 بنگلادش 85459020 ذغال باطري به طول mm3/0-+ mm57 وقطر mm40/0-+ mm8 19,009 189,512,467 Rls. 20,846 $
10 1384 بنگلادش 53039000 كنف, غيره (باستثناءكتان, شاهدا نه ورا مي),غيرمذكوردرجاي ديگر,آخال وضايعات. 29,694 141,578,834 Rls. 15,770 $
11 1384 بنگلادش 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر. 2,120 103,731,720 Rls. 11,490 $
12 1384 بنگلادش 54034900 نخ مصنوعي چندلاياكابله, كه درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 15,000 87,832,000 Rls. 9,620 $
13 1384 بنگلادش 84524090 ا جزا وقطعات 80 79,698,304 Rls. 8,759 $
مجموع کل
398,220,171,759 ريال
مجموع کل
44,141,048 دلار
[1]