آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 157,712,207 444,928,915,390 Rls. 49,439,836 $
2 1384 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,303,624 296,710,190,246 Rls. 32,709,313 $
3 1384 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 121,938,000 249,158,292,082 Rls. 27,684,522 $
4 1384 بلژيک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 794,074 234,790,938,246 Rls. 25,899,924 $
5 1384 بلژيک 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 27,130,536 182,036,106,944 Rls. 20,448,143 $
6 1384 بلژيک 72085210 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت از10ميليمتر تجاوز نكند 19,284,508 175,860,606,600 Rls. 19,433,069 $
7 1384 بلژيک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 14,189,975 169,615,913,827 Rls. 18,737,666 $
8 1384 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 1,651,240 152,655,725,708 Rls. 17,024,396 $
9 1384 بلژيک 31042000 كلرور پتاسيم 62,937,811 117,584,596,341 Rls. 13,002,750 $
10 1384 بلژيک 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 1,830,679 78,087,183,238 Rls. 8,617,864 $
11 1384 بلژيک 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 975,534 76,923,500,000 Rls. 8,520,547 $
12 1384 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 3,905,743 70,107,857,672 Rls. 7,887,934 $
13 1384 بلژيک 31022100 سولفات آمونيوم 50,925,000 69,532,631,072 Rls. 7,725,498 $
14 1384 بلژيک 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 1,134,093 67,910,319,220 Rls. 7,519,289 $
15 1384 بلژيک 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 2,974,564 66,008,957,829 Rls. 7,234,914 $
16 1384 بلژيک 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره, ا زفولادزنگ نزن. 176,357 60,954,142,105 Rls. 6,699,005 $
17 1384 بلژيک 72085190 سايرآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,به عرضmm 1850به ضخامت بيشترا ز10م 10,563,081 59,986,394,731 Rls. 6,800,560 $
18 1384 بلژيک 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,cmغيرمذكوردرجاي د 645,791 58,116,061,931 Rls. 6,381,305 $
19 1384 بلژيک 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي وينيل بوتيرا ل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,071,977 55,528,818,391 Rls. 6,163,851 $
20 1384 بلژيک 84068100 توربينهاي بخارآب غيرا زآنهائيكه برا ي وسايل نقليه آبي بكارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 74,734 55,516,821,356 Rls. 6,246,267 $
21 1384 بلژيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 467,666 55,426,105,991 Rls. 6,139,725 $
22 1384 بلژيک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 875,876 55,121,741,263 Rls. 6,180,706 $
23 1384 بلژيک 89040000 شناورهاي يدك كش و جلورا ن 533,322 54,267,511,296 Rls. 6,035,088 $
24 1384 بلژيک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 2,132,785 53,912,110,908 Rls. 5,949,545 $
25 1384 بلژيک 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي ا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 172,851 53,748,739,223 Rls. 5,988,598 $
26 1384 بلژيک 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 141,405 51,997,899,496 Rls. 5,817,326 $
27 1384 بلژيک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 49,890 48,310,769,935 Rls. 5,311,120 $
28 1384 بلژيک 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 330,735 47,024,950,002 Rls. 5,210,780 $
29 1384 بلژيک 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) IIR 1,669,617 46,068,307,073 Rls. 5,104,005 $
30 1384 بلژيک 72085410 ورق آهن با عرض بيشترا ز 1850 mmو ضخامت بيشتر ا ز 5/2 mm 1,123,462 43,076,244,379 Rls. 4,774,101 $
31 1384 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 158,967 42,393,030,057 Rls. 4,738,332 $
32 1384 بلژيک 84295119 سايرلودرهاباقدرت300ا سب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيريا زجلومستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 591,989 42,352,550,118 Rls. 4,669,509 $
33 1384 بلژيک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين (غيرا زآنهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند),ا زجم 81,005 41,419,135,399 Rls. 4,584,320 $
34 1384 بلژيک 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 50,350 39,960,726,334 Rls. 4,391,883 $
35 1384 بلژيک 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 609,179 38,572,608,762 Rls. 4,262,526 $
36 1384 بلژيک 39023010 پلي پروپيلن گريد لوله 2,840,900 37,194,447,018 Rls. 4,122,910 $
37 1384 بلژيک 39021020 پلي پروپيلن گريد فيلم 3,252,895 36,046,482,165 Rls. 3,981,832 $
38 1384 بلژيک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخارآبي 593,067 35,861,884,514 Rls. 3,970,144 $
39 1384 بلژيک 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 1,496,250 33,858,096,173 Rls. 3,762,847 $
40 1384 بلژيک 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 2,481,700 32,905,846,957 Rls. 3,659,039 $
41 1384 بلژيک 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 237,587 31,480,033,459 Rls. 3,521,089 $
42 1384 بلژيک 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,767,217 30,457,734,644 Rls. 3,384,647 $
43 1384 بلژيک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 228,122 30,207,293,758 Rls. 3,398,278 $
44 1384 بلژيک 29033000 مشتقات فلوئوردا ر(فلوئوره ),برم دا ريايددا رهيدروكربورهاي غيرحلقوي 354,075 29,759,742,062 Rls. 3,289,226 $
45 1384 بلژيک 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا زآنهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 1,631,940 29,596,872,192 Rls. 3,294,729 $
46 1384 بلژيک 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوادهي بالاترا ز CFM 600 258,813 29,543,914,330 Rls. 3,285,032 $
47 1384 بلژيک 29269000 تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 20,127 29,005,956,960 Rls. 3,182,389 $
48 1384 بلژيک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 12,783 26,839,797,494 Rls. 2,979,334 $
49 1384 بلژيک 72193200 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmوليكمترا ز57/4mm 1,176,485 26,309,914,946 Rls. 2,918,824 $
50 1384 بلژيک 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,882,715 26,085,920,433 Rls. 2,874,722 $
51 1384 بلژيک 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 17,159 25,921,182,249 Rls. 2,876,145 $
52 1384 بلژيک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا رسوا رشده ا ندغيرمذكور 133,793 25,737,735,425 Rls. 2,872,052 $
53 1384 بلژيک 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 63,077 25,555,998,060 Rls. 2,836,719 $
54 1384 بلژيک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 1,828,565 25,040,676,530 Rls. 2,764,162 $
55 1384 بلژيک 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 1,501,250 24,940,371,375 Rls. 2,781,090 $
56 1384 بلژيک 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكور 86,616 24,404,184,060 Rls. 2,716,973 $
57 1384 بلژيک 84672990 سايرا بزا ربرا ي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي,بجزمته وا ره وغيرا زموتورا ويزبرا ي ودندا نپزشكي ودندانسازي 51,546 24,330,588,292 Rls. 2,704,823 $
58 1384 بلژيک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 578,240 23,955,846,796 Rls. 2,637,728 $
59 1384 بلژيک 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 2,058,625 23,779,856,442 Rls. 2,629,003 $
60 1384 بلژيک 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 4,500,016 23,516,863,673 Rls. 2,600,091 $
61 1384 بلژيک 39041010 سوسپانسيون 2,863,000 22,939,351,409 Rls. 2,537,242 $
62 1384 بلژيک 28049000 سلينيوم 28,000 22,826,843,791 Rls. 2,526,945 $
63 1384 بلژيک 85399090 سايرقطعات برا ي لامپ ولوله برقي رشته اي يا... بجز سر پيچ با سايز 27Eبرا ي لامپ رشته اي 10,184 22,629,114,603 Rls. 2,509,240 $
64 1384 بلژيک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 38,896 21,773,979,868 Rls. 2,413,590 $
65 1384 بلژيک 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها) 180,800 21,750,011,554 Rls. 2,421,220 $
66 1384 بلژيک 85043110 ترا نسفورماتورجريان 64,662 21,526,240,701 Rls. 2,372,240 $
67 1384 بلژيک 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 6,727 21,407,026,125 Rls. 2,404,330 $
68 1384 بلژيک 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 646,944 21,375,642,955 Rls. 2,382,942 $
69 1384 بلژيک 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص ..., غيرمذكوردرجاي ديگر 141,400 21,271,981,771 Rls. 2,344,680 $
70 1384 بلژيک 37019920 زينك ا فست 272,201 20,149,640,881 Rls. 2,240,171 $
71 1384 بلژيک 44112190 ايرتخته فيبرباجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر 6,649,220 19,459,735,459 Rls. 2,149,391 $
72 1384 بلژيک 29304000 متيونين 882,200 19,440,237,783 Rls. 2,146,477 $
73 1384 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 79,102 19,198,278,005 Rls. 2,130,364 $
74 1384 بلژيک 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائي قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 310,370 19,004,350,721 Rls. 2,106,295 $
75 1384 بلژيک 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 392,861 18,877,107,372 Rls. 2,092,139 $
76 1384 بلژيک 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 2,199 18,788,413,523 Rls. 2,079,729 $
77 1384 بلژيک 30043990 سايردا روهاييكه توليددا خلي ندا رنددا را ي هورمون يامحصولات 2937فاقدا نتيبيوتيك غيرمذكور 17,152 18,294,438,843 Rls. 2,045,124 $
78 1384 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 30,143 18,268,044,976 Rls. 2,030,240 $
79 1384 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 428,825 18,065,650,724 Rls. 1,997,037 $
80 1384 بلژيک 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده; 126,960 18,056,200,368 Rls. 2,006,911 $
81 1384 بلژيک 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 17,193 17,829,192,553 Rls. 1,986,931 $
82 1384 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 789,321 16,826,224,973 Rls. 1,862,947 $
83 1384 بلژيک 72202000 فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمترا ز600.mm 832,410 16,750,345,321 Rls. 1,861,667 $
84 1384 بلژيک 72092600 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600mm به ضخامت بيش ا ز1ولي كمترا ز 3mm 2,499,661 16,469,172,551 Rls. 1,869,917 $
85 1384 بلژيک 89019000 وسايط نقليه آبي برا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 891,506 16,284,449,081 Rls. 1,788,714 $
86 1384 بلژيک 84143020 كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات) 123,393 15,945,717,837 Rls. 1,753,101 $
87 1384 بلژيک 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 1,259,200 15,928,680,718 Rls. 1,772,566 $
88 1384 بلژيک 40022000 كائوچوي بوتادين br 546,581 15,870,964,743 Rls. 1,746,061 $
89 1384 بلژيک 04021010 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويك كيلوگرم كمتركه ميزا ن موا د چرب ا ن يك درصدوياكمترباشد 466,527 15,769,744,544 Rls. 1,758,943 $
90 1384 بلژيک 72199000 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده باپهناي 600mm,يابيشتركه درجاي ديگرذكر نشده 672,075 15,501,049,374 Rls. 1,728,243 $
91 1384 بلژيک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 32,659 15,272,071,580 Rls. 1,693,792 $
92 1384 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 572,552 15,014,506,819 Rls. 1,660,741 $
93 1384 بلژيک 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفي ريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 166,505 14,801,733,526 Rls. 1,664,910 $
94 1384 بلژيک 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 17,134 14,015,785,834 Rls. 1,565,660 $
95 1384 بلژيک 72193400 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 676,913 13,965,756,398 Rls. 1,540,567 $
96 1384 بلژيک 72104900 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,735,548 13,798,669,304 Rls. 1,518,093 $
97 1384 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند 30,279 13,552,083,689 Rls. 1,502,046 $
98 1384 بلژيک 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 2,158,810 13,477,528,469 Rls. 1,498,511 $
99 1384 بلژيک 85189010 ا جزا ء وقطعات غيرا لكتريكي وغيرا لكترونيكي 2,153,334 13,320,665,294 Rls. 1,486,018 $
100 1384 بلژيک 30042090 دا روهاي حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 5,648 13,293,261,601 Rls. 1,471,699 $
101 1384 بلژيک 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 990,000 12,988,190,206 Rls. 1,442,819 $
102 1384 بلژيک 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 716,102 12,928,530,715 Rls. 1,420,002 $
103 1384 بلژيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 52,211 12,921,764,424 Rls. 1,426,955 $
104 1384 بلژيک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي دي 156,185 12,793,402,618 Rls. 1,416,831 $
105 1384 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي برا ي پرورش پرندگان خانگي 87,583 12,771,705,974 Rls. 1,419,518 $
106 1384 بلژيک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 162,401 12,395,404,931 Rls. 1,378,781 $
107 1384 بلژيک 40021100 لاتكس شيره ا ستيرن - بوتادين يا كائوچوي ا ستيرن - بوتادين كربو كسيله XSBR لاتكس 1,136,460 12,263,476,719 Rls. 1,363,412 $
108 1384 بلژيک 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج غيرا زفولادسيليسيم دا روتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم غير طومار 1,143,977 12,263,438,246 Rls. 1,359,194 $
109 1384 بلژيک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 34,334 11,848,553,838 Rls. 1,314,688 $
110 1384 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 457,420 11,768,195,214 Rls. 1,308,664 $
111 1384 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 1,012 11,757,856,042 Rls. 1,302,499 $
112 1384 بلژيک 28444000 عناصر را ديوا كتيو /ا يزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره 1,565 11,740,525,552 Rls. 1,302,272 $
113 1384 بلژيک 39191010 نوا رچسب ويژه پوشك كامل (شورتي ) 195,980 11,733,430,673 Rls. 1,304,452 $
114 1384 بلژيک 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 45,785 11,523,146,058 Rls. 1,284,649 $
115 1384 بلژيک 79012000 آلياژهاي روي 773,186 11,480,959,275 Rls. 1,270,175 $
116 1384 بلژيک 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 3,255,660 11,286,530,744 Rls. 1,252,103 $
117 1384 بلژيک 31059090 سايركودهاغيرمذكور 453,344 11,153,917,793 Rls. 1,231,630 $
118 1384 بلژيک 38123010 آنتي ا كسيدا نها 257,686 10,846,758,590 Rls. 1,202,706 $
119 1384 بلژيک 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,022,334 10,458,222,101 Rls. 1,148,396 $
120 1384 بلژيک 84796090 سايردستگاههاي خنك كردن هوا, تبخيري بجزكولرا بي خانگي باهوا دهي تاCFM8000 105,760 10,373,253,370 Rls. 1,144,791 $
121 1384 بلژيک 72193500 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 5/0 mm. 493,015 10,327,336,396 Rls. 1,136,746 $
122 1384 بلژيک 30043910 ساير داروهايي كه هورمون دارند دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,275 10,312,632,805 Rls. 1,137,638 $
123 1384 بلژيک 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 1,972,768 10,256,716,812 Rls. 1,139,889 $
124 1384 بلژيک 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 306,196 10,248,132,000 Rls. 1,130,649 $
125 1384 بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 176,000 9,788,093,408 Rls. 1,082,082 $
126 1384 بلژيک 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 70,000 9,623,636,307 Rls. 1,058,177 $
127 1384 بلژيک 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,111,000 9,555,525,781 Rls. 1,060,152 $
128 1384 بلژيک 25239090 سيمانهاي هيدروليك بجزسيمان كوره بلند وسيمان پوزولاني 5,010,275 9,466,729,521 Rls. 1,042,566 $
129 1384 بلژيک 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 4,284 9,464,790,565 Rls. 1,056,135 $
130 1384 بلژيک 73072900 لوله وا تصالات لوله كشي ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 262,832 9,183,357,786 Rls. 1,015,225 $
131 1384 بلژيک 72099000 آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, كه د 864,940 9,171,982,272 Rls. 1,020,016 $
132 1384 بلژيک 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 504,220 9,162,955,934 Rls. 1,032,114 $
133 1384 بلژيک 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 1,216,800 9,155,781,132 Rls. 1,011,157 $
134 1384 بلژيک 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت 38,100 9,012,372,096 Rls. 1,001,597 $
135 1384 بلژيک 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 11,911 8,969,097,592 Rls. 990,995 $
136 1384 بلژيک 38101090 خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ا ز فلز وسايرموا د 75,504 8,864,778,313 Rls. 994,049 $
137 1384 بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم (npk) 1,088,050 8,864,426,610 Rls. 989,402 $
138 1384 بلژيک 70051010 شيشه مسلح نشده دا را ي لايه ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس 1,377,731 8,851,888,945 Rls. 983,426 $
139 1384 بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازكردن موا دنسجي 62,530 8,756,211,575 Rls. 973,606 $
140 1384 بلژيک 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز 13,780 8,665,013,470 Rls. 963,314 $
141 1384 بلژيک 39219070 ورق پلي اتيلن با الياف شيشه ومنسوج نبافته 149,071 8,570,656,577 Rls. 947,661 $
142 1384 بلژيک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 102,825 8,426,961,946 Rls. 934,280 $
143 1384 بلژيک 90318040 سايرحسگرها(SENSOR) غيرمذكور درجاي ديگر 48,936 8,395,873,746 Rls. 930,637 $
144 1384 بلژيک 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 607 8,331,587,487 Rls. 931,037 $
145 1384 بلژيک 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 76,462 8,173,784,933 Rls. 908,079 $
146 1384 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليكه ا ز200متربيشترنباشد 52,360 8,123,447,548 Rls. 899,042 $
147 1384 بلژيک 28054000 جيوه 34,500 8,020,314,009 Rls. 880,289 $
148 1384 بلژيک 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده 1,294,679 7,987,494,802 Rls. 888,287 $
149 1384 بلژيک 28332940 سولفات جيوه 34,500 7,986,892,945 Rls. 880,292 $
150 1384 بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 303,758 7,938,095,299 Rls. 881,467 $
151 1384 بلژيک 70182010 دا نه هاي ريزكروي ا زشيشه كه قطرا ن ا ز يك ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 1,514,000 7,933,242,897 Rls. 875,439 $
152 1384 بلژيک 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شده; سولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده.. 960,236 7,931,260,396 Rls. 878,606 $
153 1384 بلژيک 73065000 لوله, جوش دا ده شده, مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 506,398 7,873,540,000 Rls. 863,752 $
154 1384 بلژيک 28012000 يد 43,000 7,856,695,196 Rls. 874,717 $
155 1384 بلژيک 85446090 سايرهادي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000ولت غير مذكور 164,535 7,796,628,690 Rls. 865,886 $
156 1384 بلژيک 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 110,197 7,556,305,162 Rls. 844,064 $
157 1384 بلژيک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوا دوا ت برا ي ساختن كليشه,.... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,718 7,499,449,721 Rls. 828,469 $
158 1384 بلژيک 72192200 فولادزنگ نزن نوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4 لغايت 10mm. 385,430 7,285,712,467 Rls. 805,811 $
159 1384 بلژيک 84264900 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيرا زآنهائيكه چرخهاي لاستيكي دا رند 71,370 7,140,931,492 Rls. 794,143 $
160 1384 بلژيک 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 43,370 7,129,730,877 Rls. 796,873 $
161 1384 بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 139,822 7,037,977,951 Rls. 782,948 $
162 1384 بلژيک 72091700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mm ولي كمترا ز 10mm 850,010 7,001,122,159 Rls. 767,667 $
163 1384 بلژيک 70111010 حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به نظر 25 ميليمتر وبيشتر 786,022 6,989,735,023 Rls. 773,644 $
164 1384 بلژيک 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 2,382 6,988,347,574 Rls. 768,457 $
165 1384 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميائي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 86,400 6,964,391,532 Rls. 767,788 $
166 1384 بلژيک 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور 171,700 6,954,607,399 Rls. 774,283 $
167 1384 بلژيک 84824000 رولربيرينگ سوزني. 100 6,926,361,672 Rls. 763,404 $
168 1384 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 28,880 6,879,133,518 Rls. 759,310 $
169 1384 بلژيک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 7,707 6,860,409,715 Rls. 758,326 $
170 1384 بلژيک 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 258,568 6,849,516,168 Rls. 766,758 $
171 1384 بلژيک 56031290 ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور 195,011 6,813,766,513 Rls. 756,037 $
172 1384 بلژيک 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي بغيرا زچرا غ ضدا نفجاروچرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي 16,354 6,672,333,877 Rls. 748,439 $
173 1384 بلژيک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 4,744 6,654,788,296 Rls. 739,356 $
174 1384 بلژيک 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي 761,805 6,649,812,648 Rls. 736,275 $
175 1384 بلژيک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 9,279 6,386,140,495 Rls. 705,349 $
176 1384 بلژيک 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 53,174 6,371,790,250 Rls. 706,104 $
177 1384 بلژيک 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشكي 57,783 6,242,025,308 Rls. 690,127 $
178 1384 بلژيک 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي آهن ومس, فلزا ت 14,542 6,172,318,602 Rls. 684,976 $
179 1384 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 124,563 6,013,132,552 Rls. 660,881 $
180 1384 بلژيک 84481190 سايرماشين كپي بردا ريپانچ كننده يابسته بنديكارت ا زپانچ برا ي8447، 8446، 8445، 8444 24,810 5,863,096,616 Rls. 651,093 $
181 1384 بلژيک 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 334,750 5,862,994,367 Rls. 646,977 $
182 1384 بلژيک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 14,058 5,858,809,451 Rls. 648,322 $
183 1384 بلژيک 34029090 سايرفرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 208,645 5,815,567,124 Rls. 643,324 $
184 1384 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 210,180 5,783,764,434 Rls. 644,352 $
185 1384 بلژيک 73071900 لوله وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 63,856 5,746,777,300 Rls. 643,797 $
186 1384 بلژيک 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چالي كمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 396,000 5,715,408,080 Rls. 634,341 $
187 1384 بلژيک 70051030 سايرشيشه مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 856,711 5,688,649,813 Rls. 628,085 $
188 1384 بلژيک 72085390 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومارباپهناي 1850mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز3mm ولي كمتر از 75/4 ميلمتر 1,063,375 5,671,587,628 Rls. 644,865 $
189 1384 بلژيک 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه..... 227,105 5,630,275,766 Rls. 623,265 $
190 1384 بلژيک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 94,072 5,541,435,989 Rls. 610,380 $
191 1384 بلژيک 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 659 5,496,278,828 Rls. 605,456 $
192 1384 بلژيک 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 222,005 5,440,904,910 Rls. 602,721 $
193 1384 بلژيک 37024400 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائيبيش ا ز105mmولي ا ز610mmبيشترنباشد 36,607 5,329,696,995 Rls. 599,583 $
194 1384 بلژيک 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي....بجزا نوا ع جعبه دنده صنعتي(غيرخودرو) 36,591 5,230,734,864 Rls. 582,435 $
195 1384 بلژيک 85362020 كليدهاي مينياتوري 38,444 5,098,427,599 Rls. 566,920 $
196 1384 بلژيک 72103000 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 568,522 5,009,646,159 Rls. 553,717 $
197 1384 بلژيک 35079000 آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 151,878 5,001,151,317 Rls. 553,124 $
198 1384 بلژيک 72193300 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 185,065 4,987,380,030 Rls. 558,143 $
199 1384 بلژيک 69060000 لوله , ناودا ن وا تصالات لوله كشي ا زسرا ميك 1,148,090 4,953,310,059 Rls. 555,702 $
200 1384 بلژيک 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 38,158 4,919,592,457 Rls. 550,475 $
مجموع کل
5,701,824,068,439 ريال
مجموع کل
632,524,999 دلار