آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 بلغارستان 27101110 بنزين 31,282,498 168,150,009,769 Rls. 18,403,197 $
2 1384 بلغارستان 89011090 سايركشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 2,470,000 96,912,288,000 Rls. 11,124,000 $
3 1384 بلغارستان 31031000 سوپرفسفات ها 32,996,010 70,551,072,142 Rls. 7,814,696 $
4 1384 بلغارستان 72083900 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 9,744,640 52,231,617,226 Rls. 5,804,803 $
5 1384 بلغارستان 29420090 ساير تركيبات آلي 8,000 7,566,018,458 Rls. 849,754 $
6 1384 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 23,857 6,941,444,256 Rls. 765,564 $
7 1384 بلغارستان 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده,... دا را ي موتوربرقي 99,551 4,812,605,939 Rls. 533,021 $
8 1384 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10 تن وبالاتر 99,056 4,561,036,099 Rls. 504,103 $
9 1384 بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي 207,353 3,819,116,435 Rls. 423,273 $
10 1384 بلغارستان 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 64,940 3,351,183,000 Rls. 376,284 $
11 1384 بلغارستان 37019920 زينك ا فست 51,280 2,868,287,707 Rls. 316,588 $
12 1384 بلغارستان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 52,712 2,192,337,516 Rls. 243,447 $
13 1384 بلغارستان 84672100 مته ا ز هر نوع 32,758 2,145,071,561 Rls. 237,878 $
14 1384 بلغارستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 18,833 1,629,066,698 Rls. 181,108 $
15 1384 بلغارستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 125,050 1,604,312,357 Rls. 178,038 $
16 1384 بلغارستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ) 110,820 1,585,910,563 Rls. 177,117 $
17 1384 بلغارستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 150,190 1,514,981,410 Rls. 169,737 $
18 1384 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي وزنه تعادلي كابين را ننده باطري و. 16,501 1,257,876,628 Rls. 139,266 $
19 1384 بلغارستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 91,520 1,121,956,157 Rls. 123,727 $
20 1384 بلغارستان 25070010 كائولن 220,000 972,089,280 Rls. 106,648 $
21 1384 بلغارستان 30031090 دا روهاي دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 950 866,092,527 Rls. 96,211 $
22 1384 بلغارستان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 6,800 807,107,639 Rls. 88,334 $
23 1384 بلغارستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 77,730 765,283,637 Rls. 86,516 $
24 1384 بلغارستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 55,480 727,791,497 Rls. 80,959 $
25 1384 بلغارستان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,300 718,128,159 Rls. 79,255 $
26 1384 بلغارستان 85354010 ده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي ا لكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 00001 كيلوولت ا مپر 1,880 696,783,976 Rls. 76,823 $
27 1384 بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 28,320 691,606,025 Rls. 76,808 $
28 1384 بلغارستان 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرونASENCRONبيشتر از 750 وات 12,881 634,733,866 Rls. 70,667 $
29 1384 بلغارستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 51,716 614,926,998 Rls. 67,892 $
30 1384 بلغارستان 04070010 تخم مرغ نطفه دا ر 4,900 598,384,920 Rls. 66,546 $
31 1384 بلغارستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوا دوا ت برا ي ساختن كليشه,.... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 37,240 593,986,465 Rls. 66,013 $
32 1384 بلغارستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 8,900 563,936,348 Rls. 62,813 $
33 1384 بلغارستان 39173100 لوله هاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي MPa 27/6 باشند 18,816 460,674,192 Rls. 50,724 $
34 1384 بلغارستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمترا ز5/0كيلوولت آمپررا كتيو 13,370 421,389,973 Rls. 47,539 $
35 1384 بلغارستان 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 21,194 421,239,110 Rls. 46,387 $
36 1384 بلغارستان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت تا5/37وا ت بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 10,820 400,430,479 Rls. 44,168 $
37 1384 بلغارستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگر مذكور نباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 26,360 342,094,356 Rls. 38,061 $
38 1384 بلغارستان 90312000 دستگاههاي آزمايش 44 285,637,420 Rls. 31,745 $
39 1384 بلغارستان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,600 282,873,421 Rls. 31,458 $
40 1384 بلغارستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 27,000 273,226,489 Rls. 30,285 $
41 1384 بلغارستان 40119410 لاستيك رويي چرخ بادي مورد استفاده در وسايل ساختماني دا را ي توليد دا خلي مشابه 8,835 268,686,962 Rls. 30,014 $
42 1384 بلغارستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 22,000 260,811,161 Rls. 29,005 $
43 1384 بلغارستان 84623100 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 24,150 236,970,900 Rls. 26,118 $
44 1384 بلغارستان 90278010 دستگاه PH متر 600 222,767,394 Rls. 24,715 $
45 1384 بلغارستان 84596100 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 12,800 206,961,260 Rls. 23,008 $
46 1384 بلغارستان 85021310 به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 15,000 203,716,284 Rls. 22,887 $
47 1384 بلغارستان 84212990 سايرماشين آلات تصفيه مايعات بجزموا ردمذكور 19,800 202,852,347 Rls. 22,965 $
48 1384 بلغارستان 84591000 ماشين ابزارهاي داراي سرسره اي براي سوراخ كردن - تراش دادن جدار ... يا برداشتن فلز 19,420 199,364,715 Rls. 22,266 $
49 1384 بلغارستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي غيرمذكور 71 191,868,594 Rls. 21,323 $
50 1384 بلغارستان 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور 1,687 179,391,765 Rls. 19,832 $
51 1384 بلغارستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 15,000 171,552,957 Rls. 19,263 $
52 1384 بلغارستان 33074900 فرآورده ها برا ي بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 9,029 155,217,419 Rls. 17,122 $
53 1384 بلغارستان 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 10,125 132,187,336 Rls. 14,550 $
54 1384 بلغارستان 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 180 107,136,578 Rls. 11,867 $
55 1384 بلغارستان 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 1,500 104,964,686 Rls. 11,546 $
56 1384 بلغارستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 120 101,946,611 Rls. 11,204 $
57 1384 بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,590 99,818,114 Rls. 10,970 $
58 1384 بلغارستان 85362020 كليدهاي مينياتوري 1,350 97,631,976 Rls. 10,835 $
59 1384 بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي....بجزا نوا ع جعبه دنده صنعتي(غيرخودرو) 9,595 95,003,255 Rls. 10,444 $
60 1384 بلغارستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطگرم نوردشده... كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 18,855 87,251,094 Rls. 9,734 $
61 1384 بلغارستان 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 8,364 83,779,615 Rls. 9,256 $
62 1384 بلغارستان 33051000 شامپوها 12,057 83,306,430 Rls. 9,201 $
63 1384 بلغارستان 84272021 سايرا را به هاي خودرونوباظرفيت كمترا ز10 تن 6,200 81,571,290 Rls. 9,079 $
64 1384 بلغارستان 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 7,722 80,908,376 Rls. 8,949 $
65 1384 بلغارستان 44103100 تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر سايرا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 41,833 76,304,709 Rls. 8,426 $
66 1384 بلغارستان 96032100 مسوا ك دندا ن. 2,196 65,578,526 Rls. 7,233 $
67 1384 بلغارستان 82074000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 760 57,113,088 Rls. 6,262 $
68 1384 بلغارستان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 447 56,124,660 Rls. 6,222 $
69 1384 بلغارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 412 55,700,758 Rls. 6,189 $
70 1384 بلغارستان 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 3,420 51,547,998 Rls. 5,686 $
71 1384 بلغارستان 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 4,500 49,588,289 Rls. 5,461 $
72 1384 بلغارستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,000 48,204,694 Rls. 5,438 $
73 1384 بلغارستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 2,700 46,601,391 Rls. 5,143 $
74 1384 بلغارستان 84271021 ساير ا را به هاي خودرونوباموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 3,700 39,165,500 Rls. 4,311 $
75 1384 بلغارستان 84272022 سايرا را به هاي خودرومستعمل باظرفيت كمترا ز10تن 2,500 34,608,269 Rls. 3,904 $
76 1384 بلغارستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 1,067 30,569,068 Rls. 3,382 $
77 1384 بلغارستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 300 29,099,342 Rls. 3,267 $
78 1384 بلغارستان 68139000 ا شياءا زموا دسايش (باستثناءترمزها...),كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست ا زپنبه نسوز... 22 28,158,252 Rls. 3,082 $
79 1384 بلغارستان 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت 2,400 27,998,489 Rls. 3,090 $
80 1384 بلغارستان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 2,419 26,577,340 Rls. 2,932 $
81 1384 بلغارستان 85043310 ترا نسفورماتور جريان 30 24,816,581 Rls. 2,727 $
82 1384 بلغارستان 33073000 ا ملاح معطر وساير فرآورده ها برا ي ا ستحمام 4,478 24,497,273 Rls. 2,699 $
83 1384 بلغارستان 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن.... (همچنين پرس ها),باكنترل شماره ا ي 2,000 24,038,733 Rls. 2,681 $
84 1384 بلغارستان 87087019 سايرچرخ ها بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري كاروا نت و ترا كتوركشاورزي 465 23,940,937 Rls. 2,640 $
85 1384 بلغارستان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ). 700 23,124,839 Rls. 2,597 $
86 1384 بلغارستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30 23,066,266 Rls. 2,590 $
87 1384 بلغارستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چندفازبه قدرت تا 750وا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 220 21,052,719 Rls. 2,323 $
88 1384 بلغارستان 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذكوردرجاي ديگر 430 20,020,441 Rls. 2,248 $
89 1384 بلغارستان 34011190 سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به 1,859 18,988,283 Rls. 2,106 $
90 1384 بلغارستان 40116190 سايرلاستيك رويي چرخ بادي نو,برا ي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخلي 1,470 17,468,264 Rls. 1,916 $
91 1384 بلغارستان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس مينيبوس كاميون كاميونت ماشين آلات را هسازي و كشاو 990 13,523,818 Rls. 1,483 $
92 1384 بلغارستان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تكيه گاه ). 91 13,480,331 Rls. 1,492 $
93 1384 بلغارستان 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 4 13,086,096 Rls. 1,433 $
94 1384 بلغارستان 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندا زه گيري باقابليت تجهيز باا نها,بجزتلمبه دستي پزشكي 20 12,856,389 Rls. 1,424 $
95 1384 بلغارستان 56041000 نخ وطناب كائوچوئي,پوشانده شده بامنسوج. 1,759 12,502,406 Rls. 1,370 $
96 1384 بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 550 11,954,832 Rls. 1,323 $
97 1384 بلغارستان 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن مشمول شماره 8511 1,345 10,515,286 Rls. 1,159 $
98 1384 بلغارستان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA 694 10,191,403 Rls. 1,144 $
99 1384 بلغارستان 84561000 ماشين ا بزا رهاكه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يافوتوني عمل ميكنند 1,330 7,817,146 Rls. 858 $
100 1384 بلغارستان 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 600 7,501,696 Rls. 824 $
101 1384 بلغارستان 87087029 سايروقطعات ومتفرعات چرخ هابجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت وترا كتور 525 7,137,571 Rls. 783 $
102 1384 بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 274 7,034,263 Rls. 771 $
103 1384 بلغارستان 85452000 جاروبك هاي زغالي 40 6,697,764 Rls. 742 $
104 1384 بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 97 4,684,131 Rls. 515 $
105 1384 بلغارستان 33079090 ساير فرآورده هاي عطرسازي آرا يشي يا پاكيزگي غيرمذكور 190 4,602,560 Rls. 515 $
106 1384 بلغارستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 4 1,555,376 Rls. 173 $
107 1384 بلغارستان 85129090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاهي برقي روشنايي يا علامت دادن.... بجزتيغه كامل برف پاك كن 27 1,408,731 Rls. 155 $
108 1384 بلغارستان 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 121 1,163,256 Rls. 129 $
109 1384 بلغارستان 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 25 920,371 Rls. 101 $
110 1384 بلغارستان 33069000 فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگر 123 675,153 Rls. 74 $
111 1384 بلغارستان 94012000 نشيمنهاا زا نوا عي كه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني موردا ستفاده قرا رميگيرند 40 469,577 Rls. 52 $
112 1384 بلغارستان 85013200 موتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 30 451,140 Rls. 49 $
113 1384 بلغارستان 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده. 1 324,189 Rls. 36 $
114 1384 بلغارستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 17 281,746 Rls. 31 $
مجموع کل
451,705,065,759 ريال
مجموع کل
50,238,797 دلار
[1]