آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 بحرين 27131200 كك نفت تكليس شده 60,018,779 125,221,940,600 Rls. 13,960,882 $
2 1384 بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 5,984,520 111,508,316,394 Rls. 12,310,953 $
3 1384 بحرين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي آن 41,336,985 36,100,930,130 Rls. 4,014,783 $
4 1384 بحرين 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 1,825,214 32,719,276,046 Rls. 3,653,776 $
5 1384 بحرين 87032300 خودروي سواري با حجم سيلند 1500 الي 3000 سانتيمتر مكعب 252,049 25,777,826,569 Rls. 2,844,510 $
6 1384 بحرين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 5,200 17,543,661,100 Rls. 1,927,028 $
7 1384 بحرين 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 694 11,107,875,053 Rls. 1,225,478 $
8 1384 بحرين 76061200 صفحه مربع مستطيل (هم چنين مربع ),ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز2/0 mm. 461,908 10,210,558,104 Rls. 1,130,426 $
9 1384 بحرين 76061100 صفحه مربع مستطيل (هم چنين مربع )...ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش ا ز2/0 mm. 323,908 6,418,185,484 Rls. 716,531 $
10 1384 بحرين 87039000 سايروسايط نقليه موتوري غيرمذكوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 70,560 6,237,794,000 Rls. 687,057 $
11 1384 بحرين 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه ا ي- ا حتراقي باحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 39,460 5,896,032,126 Rls. 651,165 $
12 1384 بحرين 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 2,550 5,328,778,202 Rls. 586,250 $
13 1384 بحرين 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غيرا زا شكال مربع يامستطيل, غيرمذكور 214,702 4,649,363,445 Rls. 516,677 $
14 1384 بحرين 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 81,172 2,969,408,253 Rls. 327,445 $
15 1384 بحرين 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 810 2,613,000,000 Rls. 293,563 $
16 1384 بحرين 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 110,000 2,321,406,731 Rls. 258,857 $
17 1384 بحرين 76071110 ورق به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون 89,386 1,996,381,980 Rls. 220,588 $
18 1384 بحرين 85261000 دستگاههاي را دا ر 259 1,913,043,727 Rls. 210,135 $
19 1384 بحرين 76069100 صفحه.. (باستثناءمربع مستطيل )ا زآلومينيوم, غيرممزوج, به ضخامت بيش ا ز2/0 mm. 57,747 1,679,035,037 Rls. 188,370 $
20 1384 بحرين 76052100 مفتول ا زآلومينيوم, ممزوج, باحدا كثربعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 7,065 1,590,759,156 Rls. 178,958 $
21 1384 بحرين 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 850,000 1,448,673,860 Rls. 161,000 $
22 1384 بحرين 90091100 دستگاه فتوكپي الكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) 3,007 1,404,564,062 Rls. 156,375 $
23 1384 بحرين 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 79,650 1,337,555,800 Rls. 147,702 $
24 1384 بحرين 84295119 سايرلودرهاباقدرت300ا سب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيريا زجلومستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 22,500 1,324,865,000 Rls. 145,000 $
25 1384 بحرين 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرمذكور 94 1,237,207,004 Rls. 137,498 $
26 1384 بحرين 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,360 1,169,156,781 Rls. 130,022 $
27 1384 بحرين 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 700 1,140,204,108 Rls. 125,022 $
28 1384 بحرين 90308300 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل همرا ه بايك آلت ضبط كننده. 548 1,107,289,447 Rls. 122,556 $
29 1384 بحرين 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 111,470 1,026,255,510 Rls. 114,070 $
30 1384 بحرين 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 414 950,844,915 Rls. 106,751 $
31 1384 بحرين 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 50,000 947,605,365 Rls. 106,032 $
32 1384 بحرين 76042900 ميله پروفيل ا زآلياژهاي آلومينيوم. 35,554 883,756,690 Rls. 98,141 $
33 1384 بحرين 87032200 وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندر2000سانتيمترمكعب تا2400سانتيمترمكعب 7,892 794,419,350 Rls. 87,804 $
34 1384 بحرين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 97 768,117,175 Rls. 86,656 $
35 1384 بحرين 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 6,322 703,000,870 Rls. 77,557 $
36 1384 بحرين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 357 679,490,878 Rls. 75,040 $
37 1384 بحرين 76169100 تور,شبكه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 23,196 634,706,562 Rls. 71,412 $
38 1384 بحرين 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 681 628,962,411 Rls. 70,259 $
39 1384 بحرين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجيغيرمذكور 1,142 609,207,163 Rls. 68,443 $
40 1384 بحرين 39201020 يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 32,899 546,838,940 Rls. 60,014 $
41 1384 بحرين 35040000 پپتون هاوسايرموا دپروتئيني ومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده 12,800 530,896,840 Rls. 59,002 $
42 1384 بحرين 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاه فتوكپي توا م با سيستم ا پتيكي يا... 643 526,830,692 Rls. 57,966 $
43 1384 بحرين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 8 497,377,163 Rls. 54,424 $
44 1384 بحرين 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 940 471,295,809 Rls. 52,378 $
45 1384 بحرين 10063090 برنج نيمه وياكامل سفيد شده حتي صيقل يابرا ق شده دا را ي توسط غيردولت 137,000 424,445,952 Rls. 47,740 $
46 1384 بحرين 90149000 ا جزا ء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 5 413,908,000 Rls. 46,000 $
47 1384 بحرين 76032000 پودرباساختارلايه ا ي, قلس آلومينيوم. 20,000 405,337,187 Rls. 45,063 $
48 1384 بحرين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 4,862 370,596,720 Rls. 40,560 $
49 1384 بحرين 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 546 346,896,112 Rls. 38,638 $
50 1384 بحرين 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 332 329,430,261 Rls. 37,065 $
51 1384 بحرين 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي اسفنجي از ساير مواد پلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 270 293,264,695 Rls. 32,614 $
52 1384 بحرين 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 1,365 284,560,475 Rls. 31,681 $
53 1384 بحرين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 98 273,488,930 Rls. 30,043 $
54 1384 بحرين 10063010 برنج نيمه سفيدشده يا برنج كامل سفيد شده توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 96,000 267,180,000 Rls. 30,000 $
55 1384 بحرين 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 13 236,474,176 Rls. 26,281 $
56 1384 بحرين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 17,600 225,572,505 Rls. 24,720 $
57 1384 بحرين 09061090 دا رچين و گل درخت آن خردنشده ونسائيده بجز بسته بندي خرده فروشي 26,500 195,526,540 Rls. 21,730 $
58 1384 بحرين 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده, آغشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي ديگر 13,440 184,000,000 Rls. 20,175 $
59 1384 بحرين 84151010 كولرگازي دوتكه (split unit ) 4,270 179,661,974 Rls. 19,958 $
60 1384 بحرين 30051040 چسب ضد حساسيت 9,800 175,352,144 Rls. 19,261 $
61 1384 بحرين 17019990 شكروقند نيشكرا ز لحاظ شيميايي به حالت جامد به غير ا ز سهميه دولتي 75,000 147,708,000 Rls. 16,500 $
62 1384 بحرين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 10 127,156,692 Rls. 14,313 $
63 1384 بحرين 87042100 وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا كثر 5تن 1,500 115,991,613 Rls. 12,773 $
64 1384 بحرين 85015290 ساير الكتروموتورها با جريان متناوب چند فاز,به قدرت از750 وا ت تا 75 كيلووا ت بجزا لكتروموتور قفس سنجابي 180 105,484,679 Rls. 11,593 $
65 1384 بحرين 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 1 98,878,920 Rls. 11,130 $
66 1384 بحرين 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 23 97,561,611 Rls. 10,694 $
67 1384 بحرين 85249100 حاملين ضبط شده برا ي پديده پخش غيرا زصدا يا تصوير,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 3 89,899,755 Rls. 9,979 $
68 1384 بحرين 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 4,335 85,595,884 Rls. 9,631 $
69 1384 بحرين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي141748يا941748ميباشندغيرمذكور 250 80,125,767 Rls. 8,845 $
70 1384 بحرين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 35 80,113,556 Rls. 8,897 $
71 1384 بحرين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 1,000 79,961,900 Rls. 8,813 $
72 1384 بحرين 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 2,800 73,118,452 Rls. 8,138 $
73 1384 بحرين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض. 1,300 71,993,378 Rls. 7,912 $
74 1384 بحرين 74153900 ساير اشياءحديده شده ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 209 63,407,363 Rls. 7,133 $
75 1384 بحرين 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز) بكارميگيرد. 160 54,165,590 Rls. 6,040 $
76 1384 بحرين 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و... 22 47,973,162 Rls. 5,359 $
77 1384 بحرين 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 340 47,462,597 Rls. 5,261 $
78 1384 بحرين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 455 43,783,770 Rls. 4,851 $
79 1384 بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 60 41,393,423 Rls. 4,611 $
80 1384 بحرين 84716040 مانيتور با صفحه D0C0L 14لغايت 17 ا ينچ 160 34,801,142 Rls. 3,836 $
81 1384 بحرين 85044040 ساير منبع تغذيه هاغيرمذكور 6 24,717,994 Rls. 2,710 $
82 1384 بحرين 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 200 24,439,598 Rls. 2,750 $
83 1384 بحرين 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي 35 23,624,720 Rls. 2,605 $
84 1384 بحرين 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع )LCD(ياباديودهاي ساطع نور)LED 65 22,527,229 Rls. 2,531 $
85 1384 بحرين 90251990 ساير دماسنج ها آذرسنجها توا م نشده با ساير آلات غيرمذكور درجاي ديگر 11 19,515,001 Rls. 2,163 $
86 1384 بحرين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي 3pM وغيره 45 17,064,155 Rls. 1,891 $
87 1384 بحرين 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص غيرمذكور درجاي ديگر 760 14,464,822 Rls. 1,606 $
88 1384 بحرين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 15 12,411,474 Rls. 1,371 $
89 1384 بحرين 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 182 9,659,414 Rls. 1,078 $
90 1384 بحرين 85438100 كارتها واتيكت هايي كه تحت تاثير مجاورت به كار مي افتند cards and tags Proximity 45 7,650,146 Rls. 845 $
91 1384 بحرين 85051900 آهن رباهاي دا ئم وا شيائيكه به منظورآهن رباي دا ئم شدن درنظرگرفته شده ا ند,(غيرا زنوع فلز ) 20 5,701,901 Rls. 633 $
92 1384 بحرين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 90 3,496,753 Rls. 388 $
93 1384 بحرين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 30 1,407,649 Rls. 155 $
مجموع کل
441,551,648,313 ريال
مجموع کل
48,983,112 دلار
[1]