آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 اکوادور 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 14,897,511 36,278,984,370 Rls. 4,027,954 $
2 1384 اکوادور 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده, غيره. 299,875 2,184,377,844 Rls. 245,023 $
3 1384 اکوادور 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 22,000 585,057,175 Rls. 66,108 $
4 1384 اکوادور 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 36,288 331,181,520 Rls. 37,149 $
5 1384 اکوادور 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 42 179,573,276 Rls. 19,933 $
6 1384 اکوادور 29051400 سايربوتانول ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 925 144,816,095 Rls. 16,004 $
7 1384 اکوادور 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده, آغشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي ديگر 2,698 132,195,189 Rls. 14,692 $
8 1384 اکوادور 64019900 كفش هاي ضدآب (كه قوزك پارا نميپوشاند). 1,600 10,764,471 Rls. 1,207 $
مجموع کل
39,846,949,940 ريال
مجموع کل
4,428,069 دلار
[1]