آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 25,001,379 1,920,000,226,062 Rls. 214,608,012 $
2 1384 ايتاليا 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 4,104,850 1,749,938,935,183 Rls. 193,330,452 $
3 1384 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 8,734,991 842,557,386,759 Rls. 93,405,549 $
4 1384 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 6,876,761 696,365,994,790 Rls. 77,506,475 $
5 1384 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره 3,680,859 657,487,278,099 Rls. 73,199,853 $
6 1384 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 1,990,440 612,749,722,663 Rls. 67,850,917 $
7 1384 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 8,805,989 554,423,856,586 Rls. 61,021,200 $
8 1384 ايتاليا 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 6,961,611 536,130,676,412 Rls. 59,866,067 $
9 1384 ايتاليا 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 1,452,656 390,697,617,474 Rls. 43,410,939 $
10 1384 ايتاليا 98870441 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14% 4,798,922 354,064,873,659 Rls. 39,198,823 $
11 1384 ايتاليا 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 36,197,469 349,579,044,497 Rls. 38,672,109 $
12 1384 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 3,873,478 326,880,145,266 Rls. 36,160,617 $
13 1384 ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موا دنسجي 458,946 290,464,501,641 Rls. 32,712,411 $
14 1384 ايتاليا 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,187,032 288,453,976,315 Rls. 32,048,019 $
15 1384 ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 310,527 247,133,957,974 Rls. 27,584,127 $
16 1384 ايتاليا 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن به صورت ذرا ت ريز....وموا ردمذكور 303,960 243,348,324,375 Rls. 26,858,886 $
17 1384 ايتاليا 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 2,278,061 225,629,525,332 Rls. 25,124,062 $
18 1384 ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,693,454 204,193,554,766 Rls. 22,495,386 $
19 1384 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 2,643,768 193,583,494,866 Rls. 21,495,327 $
20 1384 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 1,655,241 174,480,024,452 Rls. 19,484,507 $
21 1384 ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,201,949 160,357,870,914 Rls. 17,855,032 $
22 1384 ايتاليا 73072900 لوله وا تصالات لوله كشي ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 3,930,367 144,892,029,580 Rls. 16,011,207 $
23 1384 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 6,059,694 142,349,162,403 Rls. 15,796,007 $
24 1384 ايتاليا 72085410 ورق آهن با عرض بيشترا ز 1850 mmو ضخامت بيشتر ا ز 5/2 mm 15,121,264 128,835,279,091 Rls. 14,190,470 $
25 1384 ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,581,716 128,365,155,605 Rls. 14,278,725 $
26 1384 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 356,490 127,612,900,717 Rls. 14,122,711 $
27 1384 ايتاليا 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل 2,017,402 127,568,485,567 Rls. 14,105,024 $
28 1384 ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 11,350,912 115,643,837,163 Rls. 12,783,235 $
29 1384 ايتاليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,814,279 112,624,359,237 Rls. 12,480,576 $
30 1384 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,455,951 109,223,523,645 Rls. 12,108,122 $
31 1384 ايتاليا 84351090 سايرماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاههابرا ي ساخت نوشابه همانندبجزشرا ب وشرا ب سيب 411,702 107,936,261,505 Rls. 11,985,787 $
32 1384 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 238,418 99,186,792,646 Rls. 10,988,384 $
33 1384 ايتاليا 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 390,273 96,783,007,860 Rls. 10,652,272 $
34 1384 ايتاليا 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا زآنهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 5,713,303 94,334,911,070 Rls. 10,439,265 $
35 1384 ايتاليا 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 535,835 92,302,500,908 Rls. 10,260,915 $
36 1384 ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي.... ماشين هاي ريخته گري 371,821 88,276,478,505 Rls. 9,905,728 $
37 1384 ايتاليا 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 905,923 86,422,757,904 Rls. 9,607,868 $
38 1384 ايتاليا 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 274,595 85,749,709,409 Rls. 9,639,048 $
39 1384 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 1,709,370 85,302,540,706 Rls. 9,463,620 $
40 1384 ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 943,511 83,804,763,467 Rls. 9,244,163 $
41 1384 ايتاليا 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيوا ني. 493,778 79,916,881,014 Rls. 8,797,551 $
42 1384 ايتاليا 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 3,875,060 78,520,575,705 Rls. 8,721,794 $
43 1384 ايتاليا 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ به قطربيش ا ز5/1 mm 1,006,104 77,111,592,080 Rls. 8,470,719 $
44 1384 ايتاليا 84509000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخانگي 4,260,625 73,413,257,620 Rls. 8,132,617 $
45 1384 ايتاليا 84099110 كيت كامل گازسوز 160,987 67,165,555,730 Rls. 7,419,964 $
46 1384 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 799,121 66,583,366,962 Rls. 7,398,043 $
47 1384 ايتاليا 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 288,108 63,919,934,529 Rls. 7,062,364 $
48 1384 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 712,563 63,267,782,996 Rls. 7,018,521 $
49 1384 ايتاليا 30021000 ا نتي سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 7,912 62,554,844,894 Rls. 6,899,682 $
50 1384 ايتاليا 87084010 برا ي سوا ري سوا ري كار و وا نت و ترا كتور كشاورزي 213,655 61,667,540,001 Rls. 6,902,060 $
51 1384 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 547,645 59,636,423,940 Rls. 6,622,496 $
52 1384 ايتاليا 84201000 0-ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 1,191,163 59,448,998,066 Rls. 6,546,526 $
53 1384 ايتاليا 29291000 ا يزوسيانات ها 2,624,126 58,330,461,804 Rls. 6,477,819 $
54 1384 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 733,752 58,270,102,507 Rls. 6,439,047 $
55 1384 ايتاليا 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 4,361,275 57,735,263,186 Rls. 6,396,663 $
56 1384 ايتاليا 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 166,415 57,282,647,696 Rls. 6,329,686 $
57 1384 ايتاليا 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتورجعبه دنده پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك 1,859,980 56,807,545,403 Rls. 6,305,216 $
58 1384 ايتاليا 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها) 495,879 56,207,886,414 Rls. 6,236,492 $
59 1384 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 690,487 54,563,073,901 Rls. 6,031,765 $
60 1384 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 210,064 54,464,876,753 Rls. 6,050,103 $
61 1384 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 37,396 54,046,198,358 Rls. 5,982,384 $
62 1384 ايتاليا 84081000 موتورهاي ترا كمي-ا حترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايطنقليه آبي 113,675 52,839,838,079 Rls. 5,821,012 $
63 1384 ايتاليا 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 220,152 52,218,704,072 Rls. 5,792,411 $
64 1384 ايتاليا 39013000 كوپليمرهاي ا ستات ا تيلن وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 2,557,625 51,748,815,370 Rls. 5,733,990 $
65 1384 ايتاليا 84213920 هسته مركزي فيلترهايتصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 90,859 50,561,101,135 Rls. 5,589,404 $
66 1384 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 312,411 48,292,196,303 Rls. 5,372,268 $
67 1384 ايتاليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 359,860 47,540,302,242 Rls. 5,237,405 $
68 1384 ايتاليا 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 701,322 47,258,003,619 Rls. 5,242,941 $
69 1384 ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 239,192 46,556,114,553 Rls. 5,177,488 $
70 1384 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك وغيره 342,078 46,500,981,411 Rls. 5,116,441 $
71 1384 ايتاليا 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكور 336,124 46,295,962,938 Rls. 5,102,608 $
72 1384 ايتاليا 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 394,200 41,472,600,922 Rls. 4,564,953 $
73 1384 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 502,836 41,092,972,245 Rls. 4,553,533 $
74 1384 ايتاليا 39204330 ورقABS/ PVC 467,295 41,032,411,215 Rls. 4,540,940 $
75 1384 ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 226,464 40,813,682,306 Rls. 4,526,618 $
76 1384 ايتاليا 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 358,075 40,534,330,696 Rls. 4,541,313 $
77 1384 ايتاليا 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله... ا لكتريكي درغلاف شيشه ا ي. 316,134 40,145,153,664 Rls. 4,431,527 $
78 1384 ايتاليا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 832,334 38,779,440,756 Rls. 4,303,103 $
79 1384 ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 246,385 38,426,408,222 Rls. 4,303,170 $
80 1384 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 796,988 37,518,764,861 Rls. 4,160,948 $
81 1384 ايتاليا 84793000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه پرس هابرا يساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 294,394 37,127,548,197 Rls. 4,127,452 $
82 1384 ايتاليا 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 396,302 36,496,290,497 Rls. 4,018,230 $
83 1384 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 157,704 36,106,827,334 Rls. 4,003,749 $
84 1384 ايتاليا 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 433,834 34,932,616,868 Rls. 3,860,947 $
85 1384 ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 414,537 34,666,545,337 Rls. 3,825,600 $
86 1384 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,366,636 33,963,505,570 Rls. 3,758,043 $
87 1384 ايتاليا 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 339,040 33,595,878,976 Rls. 3,706,023 $
88 1384 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رغيرا زا نسولين كه حاوي آنتي بيوتيك نبوده وتوليددا خلي ندا رند 378,976 33,382,855,590 Rls. 3,693,855 $
89 1384 ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 221,531 32,625,828,659 Rls. 3,613,169 $
90 1384 ايتاليا 89019000 وسايط نقليه آبي برا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 398,271 32,503,784,924 Rls. 3,578,357 $
91 1384 ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,304,848 32,494,427,832 Rls. 3,617,124 $
92 1384 ايتاليا 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 23,288 32,081,720,332 Rls. 3,574,024 $
93 1384 ايتاليا 76072090 سايرورق ونوا رنازك آلومينيوم باتكيه گاه, بجزفويل لامينه مذكور 754,303 31,900,390,398 Rls. 3,540,621 $
94 1384 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 41,422 31,239,793,605 Rls. 3,458,037 $
95 1384 ايتاليا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 403,120 31,238,356,867 Rls. 3,438,601 $
96 1384 ايتاليا 32099020 رنگ آستري كاتافروزED الكترودي پوزيشن 1,208,494 30,535,929,173 Rls. 3,402,655 $
97 1384 ايتاليا 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 940,900 29,948,898,346 Rls. 3,369,588 $
98 1384 ايتاليا 44112190 ايرتخته فيبرباجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر 8,349,061 29,806,376,888 Rls. 3,323,804 $
99 1384 ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي ديگر 508,949 29,720,547,193 Rls. 3,276,141 $
100 1384 ايتاليا 84436000 ماشين هاي فرعي چاپ 108,011 29,393,589,359 Rls. 3,245,808 $
101 1384 ايتاليا 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن يانشستن خاك, سنگ و.... 431,515 29,242,934,285 Rls. 3,207,079 $
102 1384 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 1,395,852 29,189,464,463 Rls. 3,233,303 $
103 1384 ايتاليا 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 280,346 28,161,539,418 Rls. 3,126,124 $
104 1384 ايتاليا 73061000 لوله كه برا ي خطوطنفت ياگازبكارميروندا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,122,323 27,864,658,333 Rls. 3,071,957 $
105 1384 ايتاليا 91070000 كليدقطع ووصل ساعتي دا را ي ا نوا ع محرك ساعت يادا را ي موتورسنكرون. 142,721 27,485,180,133 Rls. 3,044,641 $
106 1384 ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 551,703 27,376,794,499 Rls. 3,031,320 $
107 1384 ايتاليا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 339,310 27,080,803,721 Rls. 2,993,465 $
108 1384 ايتاليا 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 33,611 27,009,774,023 Rls. 2,997,320 $
109 1384 ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 109,909 25,807,237,368 Rls. 2,861,287 $
110 1384 ايتاليا 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازفريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووا ت ) 909,036 25,737,029,130 Rls. 2,879,010 $
111 1384 ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل و تغيير ... غيرمذكوردر جاي ديگر 67,970 25,629,200,586 Rls. 2,841,856 $
112 1384 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 161,175 25,415,518,911 Rls. 2,826,373 $
113 1384 ايتاليا 84602100 ماشين هاي سنگ زني برا ي فلزا ت, غيرمذكوردرجاي ديگر,بادقت تا01/0ميليمتر,باكنترل شماره ا ي 30,735 25,279,711,006 Rls. 2,799,647 $
114 1384 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره 172,275 25,236,135,623 Rls. 2,781,597 $
115 1384 ايتاليا 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 80,170 24,578,656,437 Rls. 2,723,901 $
116 1384 ايتاليا 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 59,103 24,451,500,523 Rls. 2,715,695 $
117 1384 ايتاليا 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي نشده, غيره. 1,329,713 23,813,031,820 Rls. 2,621,245 $
118 1384 ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات برا يعمل آوردن موا دبجزقطعات آبگرمكن زودجوش يامخزني,غيربرقي 403,401 23,743,744,209 Rls. 2,631,554 $
119 1384 ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 442,555 23,629,418,714 Rls. 2,626,490 $
120 1384 ايتاليا 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز CFM600 39,292 23,579,225,494 Rls. 2,597,445 $
121 1384 ايتاليا 98870230 قطعات برا ي توليدا تووميني بوس به ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 14%ا لي50%بجزموتورگيربكس 76,521 23,487,367,473 Rls. 2,618,002 $
122 1384 ايتاليا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن... موا دآبگون ياپودربرا ي كشاورزي... 275,339 23,279,471,900 Rls. 2,649,670 $
123 1384 ايتاليا 39012011 پلي اتيلن گريد لوله به صورت پودر 2,021,600 23,232,205,585 Rls. 2,555,515 $
124 1384 ايتاليا 73079100 فلانچ ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 914,833 23,203,856,742 Rls. 2,568,429 $
125 1384 ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه..... 125,179 22,905,580,111 Rls. 2,534,020 $
126 1384 ايتاليا 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 21%لغايت 321,243 22,613,329,795 Rls. 2,553,267 $
127 1384 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي نان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني,ا سپاگتي وغيره 135,474 22,583,415,372 Rls. 2,487,775 $
128 1384 ايتاليا 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 630,471 22,432,243,732 Rls. 2,489,040 $
129 1384 ايتاليا 73219000 ccc-ا جزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,ا زآهن ياا زفولاد. 181,836 22,405,104,692 Rls. 2,497,553 $
130 1384 ايتاليا 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي به قدرت 200ا سب بخاروكمتر بيل مكانيكي نو 566,806 22,111,459,402 Rls. 2,460,912 $
131 1384 ايتاليا 84836000 كلاچ ووكرپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 176,279 22,100,861,685 Rls. 2,449,488 $
132 1384 ايتاليا 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي ا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 169,313 21,745,525,429 Rls. 2,423,672 $
133 1384 ايتاليا 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 253,731 21,659,633,424 Rls. 2,386,553 $
134 1384 ايتاليا 82079000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي ا بزا رآلات دستي ياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 18,062 21,598,162,675 Rls. 2,395,452 $
135 1384 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 126,958 21,418,121,308 Rls. 2,392,895 $
136 1384 ايتاليا 37019920 زينك ا فست 364,333 21,336,080,171 Rls. 2,358,803 $
137 1384 ايتاليا 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي(غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ). 185,477 21,005,720,087 Rls. 2,328,016 $
138 1384 ايتاليا 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 163,716 20,824,504,990 Rls. 2,320,686 $
139 1384 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 59,249 20,790,659,136 Rls. 2,315,819 $
140 1384 ايتاليا 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 962,139 20,771,762,150 Rls. 2,291,695 $
141 1384 ايتاليا 84659400 ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن (سوا ركردن )برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, وغيره 140,489 20,651,514,988 Rls. 2,274,335 $
142 1384 ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 65,064 20,628,267,291 Rls. 2,287,038 $
143 1384 ايتاليا 72107000 آهن يافولادنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ, ورني,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 1,975,971 20,534,694,337 Rls. 2,287,094 $
144 1384 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات جهت پكيج دو منظوره (آبگرمكن بهدا شتي وگرمايشي ) 260,346 20,464,095,575 Rls. 2,263,678 $
145 1384 ايتاليا 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 426,066 20,181,951,125 Rls. 2,236,895 $
146 1384 ايتاليا 30042090 دا روهاي حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 5,037 20,049,177,025 Rls. 2,228,594 $
147 1384 ايتاليا 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 145,800 19,852,141,175 Rls. 2,190,696 $
148 1384 ايتاليا 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي غيرمذكور 13,068 19,825,966,948 Rls. 2,198,056 $
149 1384 ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 75,094 19,481,064,646 Rls. 2,173,111 $
150 1384 ايتاليا 84813000 شيريكطرفه. 187,925 19,357,404,049 Rls. 2,139,249 $
151 1384 ايتاليا 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا رسوا رشده ا ندغيرمذكور 146,726 18,760,429,391 Rls. 2,071,261 $
152 1384 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 110,904 18,621,782,742 Rls. 2,068,832 $
153 1384 ايتاليا 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 375,052 18,545,511,504 Rls. 2,053,948 $
154 1384 ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 52,443 18,338,926,399 Rls. 2,035,672 $
155 1384 ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 103,237 18,279,999,405 Rls. 2,016,568 $
156 1384 ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 35,114 18,111,258,594 Rls. 2,026,405 $
157 1384 ايتاليا 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده, آغشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي ديگر 533,050 18,073,664,173 Rls. 2,004,796 $
158 1384 ايتاليا 85012000 موتورهاي عمومي باجريان متناوب ياجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 669,182 18,054,275,136 Rls. 2,001,594 $
159 1384 ايتاليا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 2,714,663 18,032,050,952 Rls. 1,992,728 $
160 1384 ايتاليا 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 77,742 17,751,909,537 Rls. 1,955,923 $
161 1384 ايتاليا 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 15,770 17,488,452,463 Rls. 1,959,660 $
162 1384 ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميك و پلاستيك 92,392 17,415,957,243 Rls. 1,922,766 $
163 1384 ايتاليا 32081040 لاك عايق ا لكترونيكي 593,957 17,332,568,892 Rls. 1,933,664 $
164 1384 ايتاليا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بيني,غيرمذكوردر جاي ديگر 4,755 17,262,313,914 Rls. 1,908,194 $
165 1384 ايتاليا 87089321 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 224,880 17,228,377,202 Rls. 1,905,226 $
166 1384 ايتاليا 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 85,788 17,101,760,278 Rls. 1,895,174 $
167 1384 ايتاليا 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 22,859 17,025,175,911 Rls. 1,888,270 $
168 1384 ايتاليا 84451100 ماشين هاي حلاجي(machines Carding) 132,225 16,690,463,093 Rls. 1,854,483 $
169 1384 ايتاليا 84295119 سايرلودرهاباقدرت300ا سب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيريا زجلومستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 207,140 16,626,536,316 Rls. 1,834,956 $
170 1384 ايتاليا 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,748,316 16,614,631,259 Rls. 1,835,083 $
171 1384 ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 94,913 16,560,591,005 Rls. 1,836,885 $
172 1384 ايتاليا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي ا فشاندن فورا ني همانند 177,070 16,364,629,658 Rls. 1,823,052 $
173 1384 ايتاليا 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),گرا نول 460,000 16,241,470,314 Rls. 1,798,526 $
174 1384 ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 133,372 16,240,090,442 Rls. 1,816,998 $
175 1384 ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 26,924 15,975,588,456 Rls. 1,782,827 $
176 1384 ايتاليا 72126000 آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 549,976 15,768,188,981 Rls. 1,750,953 $
177 1384 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 90,028 15,424,989,685 Rls. 1,714,954 $
178 1384 ايتاليا 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 54,201 15,420,543,179 Rls. 1,708,583 $
179 1384 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 566,409 15,170,488,566 Rls. 1,689,320 $
180 1384 ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و سيليكات سديم (كريوليت سينتتيك ) 1,955,000 15,075,720,800 Rls. 1,666,067 $
181 1384 ايتاليا 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 206,285 15,033,323,434 Rls. 1,689,124 $
182 1384 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 105,631 14,945,571,469 Rls. 1,649,965 $
183 1384 ايتاليا 69089090 كاشيوچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا رورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگر 6,691,823 14,914,948,413 Rls. 1,651,277 $
184 1384 ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 105,940 14,887,515,332 Rls. 1,663,039 $
185 1384 ايتاليا 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 292,777 14,863,097,025 Rls. 1,639,708 $
186 1384 ايتاليا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 39,630 14,798,571,086 Rls. 1,648,911 $
187 1384 ايتاليا 84253120 سيستم بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لكتروموتورپولي ترمزوسيستم محركه بامغناطيس دا ئم 611,081 14,796,036,000 Rls. 1,630,729 $
188 1384 ايتاليا 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند 82,961 14,729,751,200 Rls. 1,625,293 $
189 1384 ايتاليا 84212990 سايرماشين آلات تصفيه مايعات بجزموا ردمذكور 29,209 14,711,219,883 Rls. 1,628,207 $
190 1384 ايتاليا 39201020 يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 680,068 14,521,176,097 Rls. 1,610,686 $
191 1384 ايتاليا 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 1,716,870 14,503,060,790 Rls. 1,606,646 $
192 1384 ايتاليا 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده 135,930 14,441,098,840 Rls. 1,601,484 $
193 1384 ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 48,655 14,361,655,362 Rls. 1,594,688 $
194 1384 ايتاليا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازكردن موا دنسجي 73,196 14,356,518,164 Rls. 1,586,822 $
195 1384 ايتاليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 5,000 14,260,540,506 Rls. 1,577,139 $
196 1384 ايتاليا 32082050 رنگ پشت آيينه 445,200 14,192,433,610 Rls. 1,572,976 $
197 1384 ايتاليا 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 986,356 14,142,208,391 Rls. 1,563,627 $
198 1384 ايتاليا 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 299,340 14,140,600,721 Rls. 1,562,062 $
199 1384 ايتاليا 30043990 سايردا روهاييكه توليددا خلي ندا رنددا را ي هورمون يامحصولات 2937فاقدا نتيبيوتيك غيرمذكور 3,146 14,011,964,944 Rls. 1,559,768 $
200 1384 ايتاليا 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 17,938 13,942,056,371 Rls. 1,552,218 $
مجموع کل
17,865,034,346,027 ريال
مجموع کل
1,982,672,361 دلار