آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 اوکراين 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكي غوطه ور,بامقطع مدوربيش ا ز4/406 mm 78,726,773 769,150,926,136 Rls. 84,958,020 $
2 1384 اوکراين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 156,506,631 621,266,953,910 Rls. 69,319,821 $
3 1384 اوکراين 10051090 دا نه ذرت وا ردا تي توسط غيردولت 274,192,614 390,949,090,745 Rls. 43,511,977 $
4 1384 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 2,032,011 296,232,174,209 Rls. 33,177,137 $
5 1384 اوکراين 10030090 جو وا ردا تي توسط غيردولت 183,603,941 277,452,286,380 Rls. 30,740,104 $
6 1384 اوکراين 86069200 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا شدني به ا رتفاع بيش ا ز 06mC0 14,045,180 234,147,669,225 Rls. 25,863,257 $
7 1384 اوکراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 1,129,924 184,148,666,393 Rls. 20,697,907 $
8 1384 اوکراين 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 27,739,500 164,683,435,794 Rls. 18,217,763 $
9 1384 اوکراين 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 10,015,500 160,542,104,219 Rls. 17,743,372 $
10 1384 اوکراين 89019000 وسايط نقليه آبي برا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 21,935,093 141,979,192,201 Rls. 15,770,257 $
11 1384 اوکراين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 4,684,053 112,473,275,198 Rls. 12,370,450 $
12 1384 اوکراين 10030010 جوتوسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 57,262,280 83,854,969,008 Rls. 9,259,603 $
13 1384 اوکراين 86063000 وا گن هاي باري سبك وسنگين باسيستم تخليه خودكار,غيرمذكوردرجاي ديگرغيرا زموا دمشمول 860610 5,485,000 80,529,191,210 Rls. 9,030,566 $
14 1384 اوکراين 10051010 دا نه ذرت توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 55,307,360 79,494,827,488 Rls. 8,968,279 $
15 1384 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 18,101,319 79,139,235,691 Rls. 8,831,178 $
16 1384 اوکراين 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ,زغال سنگ ,لينيت ياتورب غيرمذكور 25,000,000 63,906,724,000 Rls. 7,138,821 $
17 1384 اوکراين 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 14,341,941 62,199,157,205 Rls. 6,943,700 $
18 1384 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات بوژي, غيره لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 4,857,900 53,561,751,210 Rls. 5,931,675 $
19 1384 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 7,000,000 46,309,555,091 Rls. 5,098,068 $
20 1384 اوکراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخارآبي 39,534 39,498,855,953 Rls. 4,350,364 $
21 1384 اوکراين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,670,791 30,163,976,232 Rls. 3,378,896 $
22 1384 اوکراين 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا يي(باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 16,555 29,698,378,186 Rls. 3,280,174 $
23 1384 اوکراين 85022090 ساير مجموعه مولدهاي دا راي موتور پيستوني در جرقه اي - احتراقي بجز مولد گازي توليد همزمان برق وگرما 57,000 27,208,096,000 Rls. 3,011,411 $
24 1384 اوکراين 28230000 ا كسيدهاي تيتان 2,040,000 23,472,918,627 Rls. 2,596,254 $
25 1384 اوکراين 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,113,816 19,666,884,603 Rls. 2,189,087 $
26 1384 اوکراين 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 9,804 19,161,930,750 Rls. 2,147,272 $
27 1384 اوکراين 86061000 وا گن هاي مخزني وهمانند ,غيرخودرو 1,275,000 15,991,268,246 Rls. 1,760,184 $
28 1384 اوکراين 72085210 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت از10ميليمتر تجاوز نكند 4,181,137 15,927,233,806 Rls. 1,778,877 $
29 1384 اوکراين 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 563,799 15,271,511,435 Rls. 1,691,297 $
30 1384 اوکراين 86071100 بوژي محرك و بوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,108,400 11,565,845,197 Rls. 1,271,811 $
31 1384 اوکراين 85079000 ا جزا ء و قطعات ا نباره هاي برقي(همچنين جدا كننده هاي آنها) 678,102 10,687,701,942 Rls. 1,179,355 $
32 1384 اوکراين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 5,000 10,159,084,255 Rls. 1,120,075 $
33 1384 اوکراين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 2,032,483 9,162,913,990 Rls. 1,022,629 $
34 1384 اوکراين 49060000 نقشه هاورسم هابرا ي معماري مهندسي وساير نقشه هاورسم هاي صنعتي تجارتي توپوگرا في ياهمانند 73 8,967,339,128 Rls. 984,989 $
35 1384 اوکراين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 15,750 7,369,634,753 Rls. 820,855 $
36 1384 اوکراين 72091700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mm ولي كمترا ز 10mm 1,465,900 6,993,868,169 Rls. 777,269 $
37 1384 اوکراين 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 1,174,000 6,738,616,434 Rls. 746,412 $
38 1384 اوکراين 72081000 آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 1,238,770 6,433,111,026 Rls. 714,523 $
39 1384 اوکراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 615,887 6,414,489,740 Rls. 709,034 $
40 1384 اوکراين 72085190 سايرآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,به عرضmm 1850به ضخامت بيشترا ز10م 1,230,943 5,925,331,294 Rls. 657,705 $
41 1384 اوکراين 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,cmغيرمذكوردرجاي د 121,364 5,686,801,460 Rls. 624,489 $
42 1384 اوکراين 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 355,270 5,333,634,668 Rls. 588,079 $
43 1384 اوکراين 72021990 دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 520,800 5,284,901,902 Rls. 589,272 $
44 1384 اوکراين 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 123,936 4,531,017,864 Rls. 506,995 $
45 1384 اوکراين 72085290 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 1850mmيابيشتربه ضخامت 75/4 mm ولي ا ز01ميليمتر 1,093,650 4,340,808,766 Rls. 481,724 $
46 1384 اوکراين 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 47,826 4,130,562,593 Rls. 459,540 $
47 1384 اوکراين 78019100 سرب بصورت كارنشده, دا را ي آنتيموا ن به عنوا ن عنصرا صليديگر. 323,450 3,995,754,499 Rls. 444,026 $
48 1384 اوکراين 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 21,000 3,741,558,020 Rls. 413,903 $
49 1384 اوکراين 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 152,390 3,739,627,972 Rls. 414,629 $
50 1384 اوکراين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده 41,026 3,455,813,210 Rls. 383,691 $
51 1384 اوکراين 72191200 فولادزنگ نزن گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4 لغايت 10mm 47,630 3,132,691,740 Rls. 346,370 $
52 1384 اوکراين 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 363,030 2,867,801,853 Rls. 318,720 $
53 1384 اوکراين 90261010 فلومتر 5,000 2,588,962,419 Rls. 285,442 $
54 1384 اوکراين 84179000 ا جزاء وقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي 53,877 2,132,027,188 Rls. 236,945 $
55 1384 اوکراين 72155000 ميله هاا زآهن يافولاد,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 595,667 2,115,369,915 Rls. 233,459 $
56 1384 اوکراين 84101200 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت 1ا لي10مگاوا ت 7,222 2,101,180,000 Rls. 230,620 $
57 1384 اوکراين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومار,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 76,240 1,991,993,593 Rls. 221,382 $
58 1384 اوکراين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25%كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 510,580 1,990,495,465 Rls. 219,738 $
59 1384 اوکراين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 13,672 1,890,150,192 Rls. 209,199 $
60 1384 اوکراين 72085410 ورق آهن با عرض بيشترا ز 1850 mmو ضخامت بيشتر ا ز 5/2 mm 440,634 1,850,245,823 Rls. 202,656 $
61 1384 اوکراين 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقطگرم نوردشده,... بامقطع غيردا يره. 46,280 1,827,967,266 Rls. 200,062 $
62 1384 اوکراين 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 86,730 1,805,370,349 Rls. 199,402 $
63 1384 اوکراين 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 170,822 1,706,959,445 Rls. 188,109 $
64 1384 اوکراين 64031990 سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور 20,098 1,683,757,223 Rls. 184,279 $
65 1384 اوکراين 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 370,560 1,637,743,892 Rls. 181,871 $
66 1384 اوکراين 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 30,540 1,494,473,436 Rls. 166,145 $
67 1384 اوکراين 72091600 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 304,800 1,454,213,124 Rls. 161,615 $
68 1384 اوکراين 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 122,000 1,439,356,649 Rls. 159,517 $
69 1384 اوکراين 40116190 سايرلاستيك رويي چرخ بادي نو,برا ي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخلي 180,402 1,387,457,285 Rls. 153,783 $
70 1384 اوکراين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 258,000 1,223,892,144 Rls. 134,199 $
71 1384 اوکراين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 4,965 1,189,649,098 Rls. 133,064 $
72 1384 اوکراين 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 114,350 1,124,226,250 Rls. 124,803 $
73 1384 اوکراين 44111100 تخته فيبري ا زچوب يا ازساير مواد چوبي با جرم مخصوص بيش از 8/0 گرم در سانتيمتر مكعب ،كارنشده 482,400 1,117,109,458 Rls. 123,432 $
74 1384 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 208,314 1,040,675,836 Rls. 116,851 $
75 1384 اوکراين 54023100 نخ تكستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يك لاي آن حدا كثر50تكس غيرخرده فروشي 47,810 1,036,053,136 Rls. 115,123 $
76 1384 اوکراين 84283100 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم برا ي كاربرددرزيرزمين 27,799 1,018,435,096 Rls. 114,418 $
77 1384 اوکراين 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 7,984 1,007,048,008 Rls. 110,738 $
78 1384 اوکراين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 520 974,905,838 Rls. 108,342 $
79 1384 اوکراين 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 237,156 924,471,701 Rls. 102,594 $
80 1384 اوکراين 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 25,920 879,681,815 Rls. 97,698 $
81 1384 اوکراين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير از وسايل نقليه هوا يي ,غيرمذكور 90 812,608,602 Rls. 89,682 $
82 1384 اوکراين 40116290 سايرلاستيك روييچرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهيبرا ينوا قل ساختمانيباقطرطوقه حدا كثر16س بدون توليددا خل 90,995 802,232,298 Rls. 88,360 $
83 1384 اوکراين 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 98,411 796,109,777 Rls. 88,082 $
84 1384 اوکراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,880 769,077,216 Rls. 84,925 $
85 1384 اوکراين 84836000 كلاچ ووكرپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 15,420 723,046,180 Rls. 80,574 $
86 1384 اوکراين 40116110 لاستيك رويي چرخ بادي ا ز ا نوا ع مورد ا ستفاده در ماشينهاي وسيله نقليه كشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 87,754 719,101,557 Rls. 79,971 $
87 1384 اوکراين 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياكمترباشد. 20,011 636,983,410 Rls. 70,918 $
88 1384 اوکراين 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 59,440 605,159,451 Rls. 66,611 $
89 1384 اوکراين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 44,610 604,688,384 Rls. 66,608 $
90 1384 اوکراين 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ) 49,000 590,137,887 Rls. 65,474 $
91 1384 اوکراين 29171200 ا سيدآدي پيك , ا ملاح و ا سترهاي آن 40,000 574,129,479 Rls. 64,651 $
92 1384 اوکراين 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 39,500 532,062,321 Rls. 59,241 $
93 1384 اوکراين 29152100 ا سيدا ستيك 100,000 488,121,215 Rls. 54,919 $
94 1384 اوکراين 90318040 سايرحسگرها(SENSOR) غيرمذكور درجاي ديگر 21 467,079,527 Rls. 52,025 $
95 1384 اوکراين 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 19,982 455,847,678 Rls. 50,661 $
96 1384 اوکراين 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 46,480 454,164,037 Rls. 50,273 $
97 1384 اوکراين 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 6,358 417,377,652 Rls. 46,636 $
98 1384 اوکراين 85461000 نقره هاي عايق برق ا ز شيشه 65,984 395,359,443 Rls. 43,816 $
99 1384 اوکراين 84411000 ماشينهاي برش 4,817 393,459,353 Rls. 43,791 $
100 1384 اوکراين 84743900 سايرماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,289 393,222,535 Rls. 43,556 $
101 1384 اوکراين 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 5,414 377,097,196 Rls. 41,970 $
102 1384 اوکراين 04062000 پنير رنده شده يا پودر شده 9,000 370,643,028 Rls. 40,960 $
103 1384 اوکراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 36,000 361,333,960 Rls. 40,428 $
104 1384 اوکراين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي. 1,560 347,873,690 Rls. 39,157 $
105 1384 اوکراين 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 3,709 334,490,833 Rls. 37,257 $
106 1384 اوکراين 29031200 دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 51,300 316,007,531 Rls. 35,198 $
107 1384 اوکراين 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 17,405 292,499,192 Rls. 32,306 $
108 1384 اوکراين 84212990 سايرماشين آلات تصفيه مايعات بجزموا ردمذكور 45 286,825,955 Rls. 31,655 $
109 1384 اوکراين 84659500 ماشين هاي سورا خ كردن ياا سكنه كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, وغيره 11,100 280,293,710 Rls. 31,255 $
110 1384 اوکراين 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 18,000 260,372,077 Rls. 28,953 $
111 1384 اوکراين 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,650 246,915,980 Rls. 27,545 $
112 1384 اوکراين 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتك. 8,240 240,590,000 Rls. 26,494 $
113 1384 اوکراين 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 19,400 239,308,970 Rls. 26,807 $
114 1384 اوکراين 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,200 231,878,750 Rls. 25,750 $
115 1384 اوکراين 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك (Scanners ) 200 219,079,043 Rls. 24,329 $
116 1384 اوکراين 29021100 سيكلو هگزا ن 15,200 205,899,884 Rls. 22,701 $
117 1384 اوکراين 85042100 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائي قدرت حدا كثر650كيلوولت آمپر 958 197,314,598 Rls. 22,002 $
118 1384 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 16,085 182,840,944 Rls. 20,509 $
119 1384 اوکراين 85015290 ساير الكتروموتورها با جريان متناوب چند فاز,به قدرت از750 وا ت تا 75 كيلووا ت بجزا لكتروموتور قفس سنجابي 537 182,382,340 Rls. 19,998 $
120 1384 اوکراين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 1,742 171,835,513 Rls. 19,019 $
121 1384 اوکراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 40,080 168,796,532 Rls. 18,583 $
122 1384 اوکراين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض. 339 167,246,652 Rls. 18,433 $
123 1384 اوکراين 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 16,400 164,647,602 Rls. 18,232 $
124 1384 اوکراين 82074000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 5,600 157,899,000 Rls. 17,304 $
125 1384 اوکراين 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,000 132,078,682 Rls. 14,619 $
126 1384 اوکراين 90292029 ساير پانلهاي نشانگر خودرو دا را ي ا دوا ت سنجش بجزموا رد مذكور 25 128,178,950 Rls. 14,271 $
127 1384 اوکراين 95061100 ا سكي روي برف 1,150 125,022,358 Rls. 13,766 $
128 1384 اوکراين 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 19,400 117,281,915 Rls. 12,890 $
129 1384 اوکراين 73072900 لوله وا تصالات لوله كشي ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 600 116,975,151 Rls. 13,029 $
130 1384 اوکراين 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زآهن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 6,000 109,908,405 Rls. 12,137 $
131 1384 اوکراين 73110090 سايرظروف چدني,ا هني يافولادي برا ي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 19,000 97,043,087 Rls. 10,750 $
132 1384 اوکراين 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن.... (همچنين پرس ها),باكنترل شماره ا ي 8,000 95,758,316 Rls. 10,646 $
133 1384 اوکراين 72149900 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,340 91,941,715 Rls. 10,099 $
134 1384 اوکراين 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 7,180 90,825,812 Rls. 10,094 $
135 1384 اوکراين 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذكور درجاي ديگر 5,000 86,938,571 Rls. 9,576 $
136 1384 اوکراين 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 11,704 84,102,031 Rls. 9,287 $
137 1384 اوکراين 84594000 ساير ماشين هاي صيقل كردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,500 82,146,294 Rls. 9,054 $
138 1384 اوکراين 85131000 چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك, ا نباره, ماگنتو كار ميكند 1,900 81,311,082 Rls. 9,053 $
139 1384 اوکراين 89011090 سايركشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 800 80,202,800 Rls. 8,840 $
140 1384 اوکراين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 36,100 73,431,198 Rls. 8,262 $
141 1384 اوکراين 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا كريليك يا وينيل غيرمذكور 14,275 70,500,000 Rls. 7,824 $
142 1384 اوکراين 34031910 روا ن كننده سيليكوني 440 69,036,660 Rls. 7,675 $
143 1384 اوکراين 73021000 خطوطرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد ريل 18,577 67,286,793 Rls. 7,491 $
144 1384 اوکراين 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي غيرمذكور 45 61,034,896 Rls. 6,736 $
145 1384 اوکراين 87032300 خودروي سواري با حجم سيلند 1500 الي 3000 سانتيمتر مكعب 1,825 52,515,804 Rls. 5,764 $
146 1384 اوکراين 84186990 سايرتجهيزا ت سردكننده بجزنوع ترا كمي باكندا نسور مبدل حرا رتي, بجزچيلرهاي جذبي 430 47,986,155 Rls. 5,259 $
147 1384 اوکراين 73141300 نوا رهاي بيسروتورباف برا ي ماشين آلات ا زآهن ياا زفولاد,(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,668 46,183,898 Rls. 5,125 $
148 1384 اوکراين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 849 45,590,339 Rls. 5,074 $
149 1384 اوکراين 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 432 43,987,523 Rls. 4,837 $
150 1384 اوکراين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 145 39,000,000 Rls. 4,272 $
151 1384 اوکراين 90181100 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا لكتروكارديوگرا ف 12 36,895,380 Rls. 4,099 $
152 1384 اوکراين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقيغيرا زكليدهايقطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 65 35,133,543 Rls. 3,958 $
153 1384 اوکراين 01019010 ا سب برا ي مسابقه 500 34,675,734 Rls. 3,811 $
154 1384 اوکراين 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 2,103 32,042,648 Rls. 3,528 $
155 1384 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 700 31,324,000 Rls. 3,470 $
156 1384 اوکراين 38249020 سيليكاژل بشكل پرك 2,000 27,191,059 Rls. 3,020 $
157 1384 اوکراين 84229090 سايرا جزا وقطعات ماشين هايظرفشويي,ماشين آلات برا ي تميزكردن,... بجزماشين ظرفشويي خانگي 155 26,205,950 Rls. 2,888 $
158 1384 اوکراين 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 1,152 23,385,111 Rls. 2,571 $
159 1384 اوکراين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 10 23,384,586 Rls. 2,574 $
160 1384 اوکراين 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب ا سيد, نيكل- كادميم, نيكل- آهن ) 400 23,230,416 Rls. 2,586 $
161 1384 اوکراين 40139090 ساير لاستيك تويي ا زكائوچو 2,650 21,022,367 Rls. 2,327 $
162 1384 اوکراين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1 17,707,113 Rls. 1,960 $
163 1384 اوکراين 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي كارشده يابه صورت قطعات 1,000 11,305,899 Rls. 1,242 $
164 1384 اوکراين 74142000 تور(ا زجمله نوا رهاي بي سروته ),ا زمفتول مسي. 3 10,019,907 Rls. 1,101 $
165 1384 اوکراين 40131000 لاستيك تويي ا زكائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 1,800 9,870,865 Rls. 1,090 $
166 1384 اوکراين 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 11 8,785,557 Rls. 972 $
167 1384 اوکراين 85445900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 45 244,647 Rls. 27 $
مجموع کل
4,341,517,755,469 ريال
مجموع کل
482,282,616 دلار
[1]