آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 انگلستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 7,084,159 657,720,263,342 Rls. 72,832,911 $
2 1384 انگلستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 173,067,614 616,581,022,362 Rls. 68,623,801 $
3 1384 انگلستان 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 110,382,197 302,671,131,145 Rls. 33,748,340 $
4 1384 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 205,620 245,199,190,198 Rls. 27,070,845 $
5 1384 انگلستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 12,390,593 230,682,717,144 Rls. 25,679,163 $
6 1384 انگلستان 72083900 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 44,356,640 177,815,734,922 Rls. 19,630,236 $
7 1384 انگلستان 72251900 سايرمحصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشتر 8,523,464 170,032,040,614 Rls. 18,810,124 $
8 1384 انگلستان 87019010 ترا كتور كشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 1,898,340 149,384,470,114 Rls. 16,553,566 $
9 1384 انگلستان 17011110 شكر تصفيه نشده از نيشكر طرح سهميه بندي دولتي به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 40,000,000 128,497,269,240 Rls. 14,081,893 $
10 1384 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 16,195 121,941,616,372 Rls. 13,484,776 $
11 1384 انگلستان 72091700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mm ولي كمترا ز 10mm 22,386,010 120,711,184,989 Rls. 13,294,739 $
12 1384 انگلستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 26,896,997 115,886,408,716 Rls. 13,010,225 $
13 1384 انگلستان 97019000 كولاژوپلاكهاي تزئيني همانند. 690 111,175,000,000 Rls. 12,514,070 $
14 1384 انگلستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانندغير مذكور در جاي ديگر 8,511 104,343,868,714 Rls. 11,551,611 $
15 1384 انگلستان 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 384,213 98,795,888,892 Rls. 10,988,885 $
16 1384 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 491,224 93,181,716,987 Rls. 10,333,692 $
17 1384 انگلستان 10051010 دا نه ذرت توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 58,975,880 88,825,112,540 Rls. 9,892,277 $
18 1384 انگلستان 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بيني,غيرمذكوردر جاي ديگر 37,979 87,400,377,993 Rls. 9,664,798 $
19 1384 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 170,124 82,397,810,218 Rls. 9,106,787 $
20 1384 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 94,326 79,655,775,715 Rls. 8,803,268 $
21 1384 انگلستان 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 2,591,568 76,619,735,898 Rls. 8,573,186 $
22 1384 انگلستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين (غيرا زآنهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند),ا زجم 132,531 68,270,346,483 Rls. 7,571,348 $
23 1384 انگلستان 01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د 37,362 68,139,215,277 Rls. 7,555,958 $
24 1384 انگلستان 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 10,295,138 64,110,977,563 Rls. 7,067,434 $
25 1384 انگلستان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 144,526 63,418,030,235 Rls. 7,019,176 $
26 1384 انگلستان 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 349,464 58,310,525,541 Rls. 6,445,545 $
27 1384 انگلستان 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 1,287,000 56,021,618,378 Rls. 6,232,902 $
28 1384 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه غيرمذكوردرجاي ديگر 11,480 55,265,870,813 Rls. 6,122,477 $
29 1384 انگلستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 31,354 50,611,176,638 Rls. 5,597,724 $
30 1384 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 932,974 46,522,357,083 Rls. 5,205,749 $
31 1384 انگلستان 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا زآنهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 1,945,907 44,724,201,648 Rls. 4,966,858 $
32 1384 انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 337,268 42,861,066,910 Rls. 4,788,635 $
33 1384 انگلستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 82,949 41,996,966,529 Rls. 4,623,493 $
34 1384 انگلستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 17,985,764 40,922,093,339 Rls. 4,507,335 $
35 1384 انگلستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,099,294 39,332,370,211 Rls. 4,425,334 $
36 1384 انگلستان 84819090 سايرشيرووسايل همانندبرا ي لوله.... بجزمغزي شيرالات بهدا شتي ومكانيزم پلاستيكي شيرالات اهرمي 50,384 36,856,524,224 Rls. 4,099,883 $
37 1384 انگلستان 85021310 به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 372,749 36,540,687,974 Rls. 4,038,371 $
38 1384 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 119,385 36,461,688,022 Rls. 4,041,102 $
39 1384 انگلستان 30031090 دا روهاي دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 6,676 36,264,787,639 Rls. 3,999,059 $
40 1384 انگلستان 30032090 داروهاي حاوي انتي بيوتيك كه توليد داخلي ندارند 35,058 36,161,639,743 Rls. 4,021,894 $
41 1384 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طرا حي شده برا ي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) 20,517 35,215,508,180 Rls. 3,916,709 $
42 1384 انگلستان 72104900 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,032,700 34,997,514,487 Rls. 3,883,854 $
43 1384 انگلستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 547,215 34,349,136,457 Rls. 3,834,857 $
44 1384 انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه 55,584 34,177,643,852 Rls. 3,771,865 $
45 1384 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 63,262 33,806,860,781 Rls. 3,745,653 $
46 1384 انگلستان 29304000 متيونين 1,576,000 33,505,252,722 Rls. 3,709,070 $
47 1384 انگلستان 89059000 كشتيهاي فانوس دريائي,شناورهاي آتش نشاني,جرثقيلهاي شناوروسايروسايطنقليه آبي 8,133 31,599,839,783 Rls. 3,518,660 $
48 1384 انگلستان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 903,209 31,532,315,327 Rls. 3,494,808 $
49 1384 انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 212,164 31,105,401,771 Rls. 3,420,478 $
50 1384 انگلستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 52,524 30,244,102,617 Rls. 3,394,962 $
51 1384 انگلستان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 140,865 30,110,100,766 Rls. 3,355,283 $
52 1384 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 118,663 29,735,297,920 Rls. 3,308,967 $
53 1384 انگلستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,212,980 29,601,718,021 Rls. 3,327,986 $
54 1384 انگلستان 72091600 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 5,531,920 28,634,099,089 Rls. 3,154,787 $
55 1384 انگلستان 74031100 كاتودوقطعات كاتودا زمس تصفيه شده. 827,991 28,548,512,240 Rls. 3,165,221 $
56 1384 انگلستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 110,113 28,467,225,059 Rls. 3,133,033 $
57 1384 انگلستان 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 54,452 28,262,948,162 Rls. 3,148,866 $
58 1384 انگلستان 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش برا ي سوا ري سوا ري كار و وا نت 24,334 26,721,290,007 Rls. 2,993,569 $
59 1384 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 26,316 26,530,055,287 Rls. 2,939,585 $
60 1384 انگلستان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 143,091 26,408,310,693 Rls. 2,972,695 $
61 1384 انگلستان 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي غيرمذكور 21,875 26,360,254,189 Rls. 2,929,075 $
62 1384 انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير از وسايل نقليه هوا يي ,غيرمذكور 150,044 25,887,450,518 Rls. 2,876,369 $
63 1384 انگلستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 21/90 981 25,635,307,140 Rls. 2,845,401 $
64 1384 انگلستان 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 3,390 25,010,301,237 Rls. 2,770,963 $
65 1384 انگلستان 84849090 سايروا شرها ودرزگيرهاغيرمذكور 16,043 25,004,540,680 Rls. 2,763,895 $
66 1384 انگلستان 87051010 دا را ي دوكابين مجزا كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي ي 283,050 24,790,556,759 Rls. 2,737,054 $
67 1384 انگلستان 30042090 دا روهاي حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 19,566 24,587,838,413 Rls. 2,721,029 $
68 1384 انگلستان 25070010 كائولن 11,443,200 23,979,275,598 Rls. 2,660,577 $
69 1384 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 20,664 23,875,786,546 Rls. 2,645,946 $
70 1384 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 183,849 23,868,132,615 Rls. 2,648,092 $
71 1384 انگلستان 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 174,195 22,630,680,063 Rls. 2,529,810 $
72 1384 انگلستان 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي ياژئوفيزيكي. 11,454 22,047,988,820 Rls. 2,462,136 $
73 1384 انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 129,473 21,879,321,325 Rls. 2,442,049 $
74 1384 انگلستان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 157,066 21,599,715,537 Rls. 2,406,163 $
75 1384 انگلستان 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور 487,350 21,588,187,758 Rls. 2,391,005 $
76 1384 انگلستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 70,272 21,315,300,648 Rls. 2,363,856 $
77 1384 انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 25,533 21,145,927,640 Rls. 2,333,062 $
78 1384 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 818,437 20,999,207,105 Rls. 2,323,262 $
79 1384 انگلستان 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,065,775 20,821,722,015 Rls. 2,317,293 $
80 1384 انگلستان 90221390 سايردستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشكي بغيرا زدستگاه را ديوگرا فيتك دندا ن 35,427 20,520,051,775 Rls. 2,254,001 $
81 1384 انگلستان 30043990 سايردا روهاييكه توليددا خلي ندا رنددا را ي هورمون يامحصولات 2937فاقدا نتيبيوتيك غيرمذكور 10,300 20,465,824,098 Rls. 2,262,789 $
82 1384 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 17,336 20,188,247,272 Rls. 2,233,561 $
83 1384 انگلستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حي شده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد 39,342 20,020,354,597 Rls. 2,222,051 $
84 1384 انگلستان 72082700 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز3mm 4,542,810 19,937,056,915 Rls. 2,213,550 $
85 1384 انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا كمي - احترا قي به قدرت ا ز57تا573KVAغيرمذكور 523,301 19,896,133,775 Rls. 2,203,570 $
86 1384 انگلستان 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 7,950 18,943,380,780 Rls. 2,127,036 $
87 1384 انگلستان 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكور 11,921 18,647,268,383 Rls. 2,100,975 $
88 1384 انگلستان 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 60,410 18,631,207,891 Rls. 2,054,515 $
89 1384 انگلستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 53,112 18,607,029,797 Rls. 2,064,595 $
90 1384 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 131,746 18,407,334,653 Rls. 2,051,998 $
91 1384 انگلستان 90278090 دستگاههابرا ي تجزيه فيزيكي وشيميايي سنجش ويسكوزيته تخلخل ا نبساط همانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 7,765 18,284,806,834 Rls. 2,038,061 $
92 1384 انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 133,653 18,230,936,630 Rls. 2,009,576 $
93 1384 انگلستان 72085290 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 1850mmيابيشتربه ضخامت 75/4 mm ولي ا ز01ميليمتر 3,304,186 17,745,916,805 Rls. 1,977,201 $
94 1384 انگلستان 98843320 قطعات منفصله برا ي توليدكمباين به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشتر 272,019 17,610,143,898 Rls. 1,951,406 $
95 1384 انگلستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,329,596 17,508,477,338 Rls. 1,940,139 $
96 1384 انگلستان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكور 7,907 17,336,293,582 Rls. 1,926,804 $
97 1384 انگلستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 57,210 17,126,915,910 Rls. 1,890,163 $
98 1384 انگلستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 105,076 16,689,438,494 Rls. 1,855,191 $
99 1384 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل و تغيير ... غيرمذكوردر جاي ديگر 5,998 16,682,937,717 Rls. 1,853,512 $
100 1384 انگلستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخارآبي 3,452 16,627,216,273 Rls. 1,848,250 $
101 1384 انگلستان 52010010 پنبه با طول تاربلند وبالاتر حلاجي نشده ياشانه نزده 1,402,224 16,467,133,701 Rls. 1,838,921 $
102 1384 انگلستان 90182000 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 2,101 16,257,419,577 Rls. 1,811,701 $
103 1384 انگلستان 72091800 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز 5/0 mm 2,842,420 16,224,820,169 Rls. 1,797,342 $
104 1384 انگلستان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(jet-Ink) 7,845 16,016,617,255 Rls. 1,772,508 $
105 1384 انگلستان 84081000 موتورهاي ترا كمي-ا حترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايطنقليه آبي 28,752 16,001,789,524 Rls. 1,796,743 $
106 1384 انگلستان 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 1,016,637 15,909,907,839 Rls. 1,753,090 $
107 1384 انگلستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 577,535 15,849,269,369 Rls. 1,754,419 $
108 1384 انگلستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 83,878 15,625,698,780 Rls. 1,729,658 $
109 1384 انگلستان 90091100 دستگاه فتوكپي الكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) 49,315 15,561,890,749 Rls. 1,737,252 $
110 1384 انگلستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 51,778 15,171,336,351 Rls. 1,684,758 $
111 1384 انگلستان 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 3,555,498 14,970,580,490 Rls. 1,672,483 $
112 1384 انگلستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 274,788 14,935,611,210 Rls. 1,646,508 $
113 1384 انگلستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات بوژي, غيره لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 57,811 14,920,664,888 Rls. 1,657,022 $
114 1384 انگلستان 73072900 لوله وا تصالات لوله كشي ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 204,318 14,917,497,429 Rls. 1,650,850 $
115 1384 انگلستان 90312000 دستگاههاي آزمايش 8,030 14,834,072,710 Rls. 1,649,030 $
116 1384 انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي 22,053 14,717,605,211 Rls. 1,631,143 $
117 1384 انگلستان 84073290 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت 50 تا250 CC براي وسايل نقليه فصل بجز87 دوزمانه 320,000 14,600,099,700 Rls. 1,650,102 $
118 1384 انگلستان 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 1,677,891 14,359,191,218 Rls. 1,589,782 $
119 1384 انگلستان 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 7,533 14,260,747,410 Rls. 1,579,975 $
120 1384 انگلستان 04070010 تخم مرغ نطفه دا ر 109,193 14,109,033,663 Rls. 1,566,533 $
121 1384 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 52,226 13,470,757,407 Rls. 1,484,136 $
122 1384 انگلستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 410,833 13,413,966,447 Rls. 1,487,475 $
123 1384 انگلستان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي برا ي وسايطنقليه هوا يي 2,000 13,296,441,627 Rls. 1,457,144 $
124 1384 انگلستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 280,497 13,092,081,049 Rls. 1,459,204 $
125 1384 انگلستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي,ا حترا قي 58,746 12,863,728,959 Rls. 1,434,285 $
126 1384 انگلستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 48,565 12,602,241,541 Rls. 1,403,143 $
127 1384 انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 17,491 12,445,300,764 Rls. 1,387,910 $
128 1384 انگلستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 98,116 12,425,503,987 Rls. 1,385,419 $
129 1384 انگلستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 643,208 12,371,218,996 Rls. 1,391,536 $
130 1384 انگلستان 85021390 ساير مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت مساوي يابيش ا ز1500KVA 105,356 12,253,106,324 Rls. 1,358,414 $
131 1384 انگلستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره 144,985 12,119,177,250 Rls. 1,329,149 $
132 1384 انگلستان 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور مايعات 21,295 11,915,757,279 Rls. 1,321,211 $
133 1384 انگلستان 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 200,191 11,819,470,099 Rls. 1,308,166 $
134 1384 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 58,031 11,789,561,912 Rls. 1,306,896 $
135 1384 انگلستان 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت كارنشده. 150,000 11,712,158,494 Rls. 1,301,640 $
136 1384 انگلستان 84213920 هسته مركزي فيلترهايتصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 43,656 11,633,385,332 Rls. 1,279,579 $
137 1384 انگلستان 30021000 ا نتي سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 4,814 11,592,857,675 Rls. 1,289,276 $
138 1384 انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 251,977 11,590,018,411 Rls. 1,279,873 $
139 1384 انگلستان 73079100 فلانچ ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 172,545 11,576,606,529 Rls. 1,292,917 $
140 1384 انگلستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي ديگر 146,315 11,461,967,123 Rls. 1,266,089 $
141 1384 انگلستان 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور 56,085 11,331,291,551 Rls. 1,261,249 $
142 1384 انگلستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 4,179 11,329,082,316 Rls. 1,264,901 $
143 1384 انگلستان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 23,111 11,250,789,977 Rls. 1,246,041 $
144 1384 انگلستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكور مربوط به شماره 8525 لغايت 8528 7,586 11,018,408,024 Rls. 1,224,180 $
145 1384 انگلستان 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,690 10,812,909,314 Rls. 1,196,718 $
146 1384 انگلستان 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,157,261 10,696,512,305 Rls. 1,178,407 $
147 1384 انگلستان 40021100 لاتكس شيره ا ستيرن - بوتادين يا كائوچوي ا ستيرن - بوتادين كربو كسيله XSBR لاتكس 1,317,200 10,598,293,828 Rls. 1,172,517 $
148 1384 انگلستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 506,299 10,216,157,842 Rls. 1,138,818 $
149 1384 انگلستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 240 10,175,313,762 Rls. 1,116,602 $
150 1384 انگلستان 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 13,108 10,060,395,376 Rls. 1,121,326 $
151 1384 انگلستان 84388000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 22,592 10,054,733,721 Rls. 1,107,442 $
152 1384 انگلستان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 100,655 10,020,531,950 Rls. 1,113,207 $
153 1384 انگلستان 72085410 ورق آهن با عرض بيشترا ز 1850 mmو ضخامت بيشتر ا ز 5/2 mm 2,245,740 9,765,100,219 Rls. 1,079,136 $
154 1384 انگلستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,777 9,749,952,731 Rls. 1,084,411 $
155 1384 انگلستان 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 1,911 9,406,705,595 Rls. 1,046,124 $
156 1384 انگلستان 87052000 كاميونهاي دا را ي دكل حفاري 309,960 9,357,201,448 Rls. 1,030,642 $
157 1384 انگلستان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 36,939 9,294,930,671 Rls. 1,034,160 $
158 1384 انگلستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 901,000 9,255,699,120 Rls. 1,028,809 $
159 1384 انگلستان 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 521,105 9,237,900,679 Rls. 1,024,509 $
160 1384 انگلستان 89019000 وسايط نقليه آبي برا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 52,003 9,152,839,303 Rls. 1,017,202 $
161 1384 انگلستان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده 1,473,163 9,062,289,257 Rls. 1,007,656 $
162 1384 انگلستان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 110,778 9,004,374,999 Rls. 1,001,525 $
163 1384 انگلستان 84212990 سايرماشين آلات تصفيه مايعات بجزموا ردمذكور 15,660 8,980,631,352 Rls. 994,816 $
164 1384 انگلستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 399,755 8,892,163,803 Rls. 987,705 $
165 1384 انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاي ا زورقه فلزي توا م باموا دديگرياا زچندلايه فلزغيرمذكور 13,619 8,866,309,687 Rls. 983,612 $
166 1384 انگلستان 82079000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي ا بزا رآلات دستي ياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 32,526 8,848,905,820 Rls. 980,114 $
167 1384 انگلستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات) 17,888 8,846,214,137 Rls. 998,172 $
168 1384 انگلستان 84101200 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت 1ا لي10مگاوا ت 256 8,659,047,293 Rls. 973,050 $
169 1384 انگلستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 476,335 8,569,687,560 Rls. 948,294 $
170 1384 انگلستان 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 12,894 8,517,676,028 Rls. 944,032 $
171 1384 انگلستان 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرا في 17,672 8,344,944,074 Rls. 925,708 $
172 1384 انگلستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 33,910 8,268,745,565 Rls. 925,788 $
173 1384 انگلستان 32061990 پيگمان ها وفرآورده هابيشترا ز 80درصدا كسيد تيتانيوم به غير ا ز مستربچ 28,444 8,266,092,286 Rls. 916,596 $
174 1384 انگلستان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا كثر45تن بخاردرساعت 51,650 8,223,901,549 Rls. 916,383 $
175 1384 انگلستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 23,529 8,219,310,619 Rls. 913,175 $
176 1384 انگلستان 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 118,345 8,172,948,116 Rls. 904,329 $
177 1384 انگلستان 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 8,267 8,147,907,209 Rls. 908,825 $
178 1384 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 41,151 8,095,981,951 Rls. 900,296 $
179 1384 انگلستان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 27,520 8,029,824,291 Rls. 889,286 $
180 1384 انگلستان 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 92,792 7,882,921,288 Rls. 884,584 $
181 1384 انگلستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 537,175 7,847,253,982 Rls. 871,196 $
182 1384 انگلستان 74112100 لوله ا زبرنج. 134,985 7,822,568,821 Rls. 858,050 $
183 1384 انگلستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 1,199,690 7,789,816,640 Rls. 857,632 $
184 1384 انگلستان 87089941 سايرا جزا وقطعات وسايط نقليه موتوري برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاورزي 10,171 7,786,648,381 Rls. 863,308 $
185 1384 انگلستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 21,783 7,777,763,003 Rls. 864,038 $
186 1384 انگلستان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 205 7,733,943,020 Rls. 848,206 $
187 1384 انگلستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 23,417 7,697,000,955 Rls. 862,680 $
188 1384 انگلستان 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 9,911 7,659,838,880 Rls. 838,332 $
189 1384 انگلستان 84836000 كلاچ ووكرپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 14,745 7,530,282,263 Rls. 838,369 $
190 1384 انگلستان 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 7,505 7,508,813,359 Rls. 833,305 $
191 1384 انگلستان 48042100 كاغدكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ور 1,251,963 7,499,962,174 Rls. 837,104 $
192 1384 انگلستان 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901 لغايت 3913 به ا شكال ا بتدا يي 411,510 7,396,855,908 Rls. 818,989 $
193 1384 انگلستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا دبالوا زم و ملحق 32,819 7,368,338,829 Rls. 815,871 $
194 1384 انگلستان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 36,937 7,363,215,678 Rls. 822,114 $
195 1384 انگلستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,379,023 7,353,866,625 Rls. 827,556 $
196 1384 انگلستان 84099110 كيت كامل گازسوز 4,722 7,311,335,581 Rls. 807,306 $
197 1384 انگلستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 39,153 7,247,487,871 Rls. 803,911 $
198 1384 انگلستان 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائي قدرت بيشترا ز650 كيلوولت آمپر 19,017 7,228,517,862 Rls. 795,492 $
199 1384 انگلستان 59021090 سايرپارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زنايلون يا ا ز ساير پلي آميدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 99,121 7,192,841,238 Rls. 804,625 $
200 1384 انگلستان 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاه فتوكپي توا م با سيستم ا پتيكي يا... 11,818 7,187,082,669 Rls. 796,608 $
مجموع کل
7,301,142,436,412 ريال
مجموع کل
810,264,675 دلار