آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 افغانستان 12074000 تخم كنجد 7,079,304 32,133,525,732 Rls. 3,555,997 $
2 1384 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 778,587 14,449,067,595 Rls. 1,601,151 $
3 1384 افغانستان 84294012 سايرغلطك را ه سازي مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر 14,000 1,653,348,278 Rls. 185,457 $
4 1384 افغانستان 87111090 موتورسيكلتهاباموتورپيستوني درونسوزتناوبي باحجم سيلندرتا50CCبجزنوع دوزمانه 23,200 1,639,927,818 Rls. 183,952 $
5 1384 افغانستان 12092100 تخم يونجه برا ي كشت 161,020 1,373,714,418 Rls. 153,952 $
6 1384 افغانستان 85231110 پنكيك نوا ركاست صوتي 30,587 858,558,840 Rls. 94,849 $
7 1384 افغانستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يااز پلي استرها. 25,153 757,657,224 Rls. 83,842 $
8 1384 افغانستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده كه در جاي مذكور نباشد 388,252 631,514,119 Rls. 70,032 $
9 1384 افغانستان 96032100 مسوا ك دندا ن. 26,130 530,235,555 Rls. 58,430 $
10 1384 افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 12,190 438,742,480 Rls. 48,760 $
11 1384 افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,160 421,685,605 Rls. 47,444 $
12 1384 افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 195,040 368,908,886 Rls. 40,878 $
13 1384 افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 45,390 299,182,790 Rls. 33,661 $
14 1384 افغانستان 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 44,000 243,857,856 Rls. 27,192 $
15 1384 افغانستان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص ..., غيرمذكوردرجاي ديگر 1,500 214,070,462 Rls. 23,772 $
16 1384 افغانستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زآهن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 28,000 175,567,392 Rls. 19,488 $
17 1384 افغانستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازيتازه ياخشك كرده غيرمذكور 75,609 175,238,838 Rls. 19,364 $
18 1384 افغانستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 8,150 167,707,000 Rls. 18,448 $
19 1384 افغانستان 85161010 دستگاههاي آبگرم كن وآبسردكن توا م 5,900 108,708,966 Rls. 12,236 $
20 1384 افغانستان 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 1,500 104,988,358 Rls. 11,538 $
21 1384 افغانستان 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 2,445 93,377,034 Rls. 10,220 $
22 1384 افغانستان 87086019 سايرمحورهاي غيرمحرك بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 2,500 91,726,141 Rls. 10,305 $
23 1384 افغانستان 13019000 صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي 9,019 82,924,323 Rls. 9,155 $
24 1384 افغانستان 50040090 سايرنخ ا بريشم ( غيرازنخ ها يا اخال ا بريشم )بجزموردمصرف درتوليدنخهايجرا حي 805 44,393,399 Rls. 4,927 $
25 1384 افغانستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 21,000 43,322,294 Rls. 4,751 $
26 1384 افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني 2,400 38,084,245 Rls. 4,242 $
27 1384 افغانستان 12079910 دا نه بزرك 12,000 22,472,952 Rls. 2,472 $
28 1384 افغانستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,320 20,705,702 Rls. 2,313 $
29 1384 افغانستان 87141950 توپي چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير 972 19,674,000 Rls. 2,164 $
30 1384 افغانستان 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 4,850 18,621,406 Rls. 2,059 $
31 1384 افغانستان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75KVA 2,000 15,248,737 Rls. 1,700 $
32 1384 افغانستان 96071900 زيپ هاي غيرمذكور. 462 4,520,380 Rls. 502 $
مجموع کل
57,241,278,825 ريال
مجموع کل
6,345,253 دلار
[1]