آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 استوني 89011090 سايركشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 1,663,000 17,498,052,000 Rls. 2,008,500 $
2 1384 استوني 78019100 سرب بصورت كارنشده, دا را ي آنتيموا ن به عنوا ن عنصرا صليديگر. 251,428 3,187,549,808 Rls. 352,524 $
3 1384 استوني 48042100 كاغدكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ور 51,445 295,821,499 Rls. 32,540 $
4 1384 استوني 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 52,282 252,462,574 Rls. 27,761 $
مجموع کل
21,233,885,881 ريال
مجموع کل
2,421,325 دلار
[1]