آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 اروگوئه 10063010 برنج نيمه سفيدشده يا برنج كامل سفيد شده توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 94,159,650 324,920,368,128 Rls. 36,296,161 $
2 1384 اروگوئه 51051000 پشم حلاجي شده. 700,157 28,251,723,103 Rls. 3,134,673 $
3 1384 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 139,645 5,146,219,345 Rls. 565,433 $
4 1384 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 84,355 3,683,540,065 Rls. 404,539 $
5 1384 اروگوئه 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 68,465 2,191,418,581 Rls. 242,161 $
6 1384 اروگوئه 32029000 موا ددباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي باموا د طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 138,600 1,622,828,237 Rls. 179,647 $
7 1384 اروگوئه 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانندغير مذكور در جاي ديگر 3,285 1,266,546,996 Rls. 142,293 $
8 1384 اروگوئه 51061000 نخ ا ز پشم حلاجي شده, آماده نشده برا ي خرده فروشي , دا را ي حداقل 85 درصد وزني يا پشم. 17,223 881,425,778 Rls. 97,958 $
9 1384 اروگوئه 24022000 سيگار حاوي توتون 7,862 588,921,759 Rls. 66,164 $
10 1384 اروگوئه 32021000 موا د دباغي آلي سنتتيك 36,000 416,947,724 Rls. 45,953 $
11 1384 اروگوئه 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 23,600 256,319,789 Rls. 28,370 $
12 1384 اروگوئه 34039100 فرآورده ها برا ي روا ن كردن موا دوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,860 204,915,553 Rls. 22,664 $
13 1384 اروگوئه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 16,000 181,316,690 Rls. 19,967 $
14 1384 اروگوئه 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 5,000 168,646,500 Rls. 18,535 $
15 1384 اروگوئه 30063000 فرآورده هاي كدركننده برا ي آزمايش هاي را ديوگرا في,معرفهاي كه تشخيص مرض دربيمار. 450 113,322,240 Rls. 12,482 $
16 1384 اروگوئه 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 15,750 83,524,871 Rls. 9,378 $
17 1384 اروگوئه 38099300 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي 4,000 17,377,613 Rls. 1,923 $
18 1384 اروگوئه 32019000 عصاره دباغي بامنشاءنباتي;تانن هاوا ملاح, ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات آنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 900 8,793,430 Rls. 987 $
مجموع کل
370,004,156,402 ريال
مجموع کل
41,289,288 دلار
[1]