آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 ارمنستان 25232900 سايرسيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 94,953,170 37,893,699,681 Rls. 4,193,383 $
2 1384 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,750,140 29,319,001,207 Rls. 3,257,849 $
3 1384 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن خام (Iron cast). 13,843,660 15,447,776,301 Rls. 1,711,012 $
4 1384 ارمنستان 26030000 سنگ مس وكنسانتره هاي آن 6,698,320 12,367,413,248 Rls. 1,379,854 $
5 1384 ارمنستان 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,(غيرا زلوله ها)جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mm. 2,574,340 9,257,694,483 Rls. 1,027,361 $
6 1384 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 657,198 6,500,871,991 Rls. 721,589 $
7 1384 ارمنستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده, باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mmكه در جاي ديگرذكر نشده 1,699,590 5,499,269,449 Rls. 612,017 $
8 1384 ارمنستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 219,830 4,009,080,145 Rls. 439,875 $
9 1384 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 347,860 3,855,955,094 Rls. 427,832 $
10 1384 ارمنستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 9,593 3,609,378,359 Rls. 397,749 $
11 1384 ارمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن. 2,554,020 3,498,139,648 Rls. 385,898 $
12 1384 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 584,565 3,432,670,797 Rls. 380,791 $
13 1384 ارمنستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 290,438 3,360,620,173 Rls. 373,496 $
14 1384 ارمنستان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 150 3,344,040,103 Rls. 370,591 $
15 1384 ارمنستان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 20 3,193,406,272 Rls. 357,819 $
16 1384 ارمنستان 84264900 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيرا زآنهائيكه چرخهاي لاستيكي دا رند 112,720 3,187,553,424 Rls. 351,788 $
17 1384 ارمنستان 84291122 بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر 51,410 2,845,675,003 Rls. 313,573 $
18 1384 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ) 236,097 2,627,364,954 Rls. 291,734 $
19 1384 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 364,800 2,513,651,758 Rls. 278,900 $
20 1384 ارمنستان 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكور 1,463,610 2,457,694,213 Rls. 273,116 $
21 1384 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 170,030 2,268,898,881 Rls. 251,573 $
22 1384 ارمنستان 90268090 ساير آلات برا ي سنجش جريان ياساير متغيرهاي مايعات يا گازها غيرمذكور در جاي ديگر 3 2,237,552,680 Rls. 250,510 $
23 1384 ارمنستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي وغيره 59,950 2,225,254,535 Rls. 247,203 $
24 1384 ارمنستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 12,922 2,214,770,672 Rls. 244,611 $
25 1384 ارمنستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 193,270 2,173,457,048 Rls. 241,979 $
26 1384 ارمنستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 148,920 2,161,943,455 Rls. 240,713 $
27 1384 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 152,773 2,044,734,980 Rls. 228,302 $
28 1384 ارمنستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 1,362,080 2,017,709,924 Rls. 225,281 $
29 1384 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 181,380 1,935,794,152 Rls. 214,709 $
30 1384 ارمنستان 24022000 سيگار حاوي توتون 37,200 1,857,184,688 Rls. 207,278 $
31 1384 ارمنستان 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده بطورمارپيچ باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mm 491,480 1,815,118,208 Rls. 202,490 $
32 1384 ارمنستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 1,621,769 1,798,141,865 Rls. 198,764 $
33 1384 ارمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 95,530 1,733,437,113 Rls. 192,762 $
34 1384 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 1,107,260 1,675,451,533 Rls. 186,307 $
35 1384 ارمنستان 44079200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 933,380 1,563,390,853 Rls. 173,096 $
36 1384 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 145,220 1,547,806,106 Rls. 173,073 $
37 1384 ارمنستان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 19,855 1,521,212,956 Rls. 167,941 $
38 1384 ارمنستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفي ريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 210,260 1,498,582,322 Rls. 164,939 $
39 1384 ارمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 145,270 1,485,650,056 Rls. 165,131 $
40 1384 ارمنستان 73069000 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده, ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 379,771 1,485,122,324 Rls. 164,293 $
41 1384 ارمنستان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 84,860 1,440,413,800 Rls. 160,568 $
42 1384 ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 199,860 1,394,968,460 Rls. 155,023 $
43 1384 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگر مذكور نباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 126,450 1,370,436,533 Rls. 151,864 $
44 1384 ارمنستان 73063090 سايرلوله هاي درزجوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج بجزلوله هابه قطريك سانتيمتروكمتر 341,090 1,286,332,489 Rls. 142,893 $
45 1384 ارمنستان 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 197,403 1,281,185,965 Rls. 141,644 $
46 1384 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 110,870 1,234,661,433 Rls. 135,936 $
47 1384 ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 78,110 1,089,603,440 Rls. 120,856 $
48 1384 ارمنستان 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون تاmm2/0 55,737 1,029,485,056 Rls. 114,884 $
49 1384 ارمنستان 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 22,800 1,000,698,303 Rls. 111,626 $
50 1384 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 89,140 956,791,481 Rls. 106,360 $
51 1384 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 90,280 926,992,198 Rls. 103,128 $
52 1384 ارمنستان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده, فقطآهنگري شده. 192,660 893,533,651 Rls. 99,220 $
53 1384 ارمنستان 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40,680 865,220,387 Rls. 95,756 $
54 1384 ارمنستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 5,500 724,322,625 Rls. 79,675 $
55 1384 ارمنستان 84793000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه پرس هابرا يساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 51,020 711,640,225 Rls. 78,826 $
56 1384 ارمنستان 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن.... (همچنين پرس ها),باكنترل شماره ا ي 67,640 705,529,824 Rls. 78,725 $
57 1384 ارمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 194,790 699,676,416 Rls. 77,746 $
58 1384 ارمنستان 44011000 هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند 766,862 696,232,651 Rls. 77,451 $
59 1384 ارمنستان 84272022 سايرا را به هاي خودرومستعمل باظرفيت كمترا ز10تن 67,620 650,799,628 Rls. 71,944 $
60 1384 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 54,310 648,313,846 Rls. 71,645 $
61 1384 ارمنستان 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 51,318 645,346,089 Rls. 71,403 $
62 1384 ارمنستان 84271022 سايرا را به هاي خودرومستعمل باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 79,200 639,542,646 Rls. 71,246 $
63 1384 ارمنستان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره ا ي 45,660 636,882,617 Rls. 71,154 $
64 1384 ارمنستان 73259900 مصنوعات ريختگي ا زآهن يا از فولاد, كه در جاي ديگر گفته نشده. 123,060 571,038,530 Rls. 63,376 $
65 1384 ارمنستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زآهن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 56,020 569,563,416 Rls. 63,237 $
66 1384 ارمنستان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چندمرحله ا ي برا ي كاركردن روي فلزا ت 55,480 566,992,469 Rls. 62,626 $
67 1384 ارمنستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 49,990 566,469,912 Rls. 62,835 $
68 1384 ارمنستان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 48,270 561,922,432 Rls. 61,810 $
69 1384 ارمنستان 84272012 سايرا را به هاي خودرومستعمل باظرفيت 10تن وبالاتر 103,890 548,913,078 Rls. 61,079 $
70 1384 ارمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقشري از قلع. 408,590 531,500,698 Rls. 59,067 $
71 1384 ارمنستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور 33,350 528,443,519 Rls. 58,714 $
72 1384 ارمنستان 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 26,700 502,553,273 Rls. 55,002 $
73 1384 ارمنستان 84201000 0-ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 49,380 500,084,051 Rls. 55,660 $
74 1384 ارمنستان 40023900 كائوچوي ا يزوبوتن ا يزوپرن هالوژنه biir 20,000 488,249,046 Rls. 53,766 $
75 1384 ارمنستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوا دوا ت برا ي ساختن كليشه,.... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36,890 421,011,180 Rls. 46,270 $
76 1384 ارمنستان 29071310 نونيل فنل- ا كتيل فنل وا يزومرهاي ا نها ,ا ملاح ا ين محصولات 63,640 418,791,869 Rls. 46,219 $
77 1384 ارمنستان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 20,120 418,654,995 Rls. 46,881 $
78 1384 ارمنستان 44089000 ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيكه به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 كمتر نباش 47,604 388,588,557 Rls. 43,111 $
79 1384 ارمنستان 84593100 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي, غيرمذكوردرجاي ديگر 37,000 369,206,857 Rls. 41,591 $
80 1384 ارمنستان 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند 33,390 342,172,757 Rls. 38,055 $
81 1384 ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 22,540 340,649,603 Rls. 38,205 $
82 1384 ارمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 27,872 329,250,500 Rls. 36,421 $
83 1384 ارمنستان 22011000 آب معدني و آب گازدا ر شده , شيرين نشده 476,208 316,200,572 Rls. 35,341 $
84 1384 ارمنستان 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 88 313,520,615 Rls. 34,311 $
85 1384 ارمنستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده 26,780 313,189,179 Rls. 34,857 $
86 1384 ارمنستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 16,080 306,794,976 Rls. 33,640 $
87 1384 ارمنستان 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,cmغيرمذكوردرجاي د 16,000 305,368,320 Rls. 33,960 $
88 1384 ارمنستان 84193900 خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 15,400 296,336,537 Rls. 33,130 $
89 1384 ارمنستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 18,880 276,522,930 Rls. 30,623 $
90 1384 ارمنستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 14,470 265,340,450 Rls. 29,383 $
91 1384 ارمنستان 84821000 بلبرينگ. 16,640 260,964,549 Rls. 29,047 $
92 1384 ارمنستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات) 15,730 259,724,113 Rls. 28,865 $
93 1384 ارمنستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10 تن وبالاتر 15,000 255,563,343 Rls. 28,068 $
94 1384 ارمنستان 84193200 خشك كننده هابرا ي چوب, خميركاغذ,كاغذيامقوا 23,690 251,124,303 Rls. 27,781 $
95 1384 ارمنستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو (ميل لنگ) مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 19,125 249,783,969 Rls. 27,706 $
96 1384 ارمنستان 84594000 ساير ماشين هاي صيقل كردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,110 242,904,536 Rls. 27,013 $
97 1384 ارمنستان 84411000 ماشينهاي برش 14,800 238,792,419 Rls. 26,700 $
98 1384 ارمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 26,900 237,181,478 Rls. 26,698 $
99 1384 ارمنستان 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي و برا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 12,600 233,734,921 Rls. 25,638 $
100 1384 ارمنستان 84432900 ماشين آلات چاپ تيپوگرا فيك, (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلكسوگرا فيك ),غيرمذكوردرجاي د 21,960 228,669,888 Rls. 25,544 $
101 1384 ارمنستان 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 19,650 215,551,652 Rls. 23,758 $
102 1384 ارمنستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 119,420 206,352,035 Rls. 22,844 $
103 1384 ارمنستان 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 5,740 205,528,829 Rls. 22,801 $
104 1384 ارمنستان 84471100 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا كثر165ميليمتر 6,920 198,395,844 Rls. 22,098 $
105 1384 ارمنستان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچو.... 9,670 194,207,631 Rls. 21,548 $
106 1384 ارمنستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 9,080 191,939,367 Rls. 21,362 $
107 1384 ارمنستان 85021310 به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 13,640 186,424,440 Rls. 20,477 $
108 1384 ارمنستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن, دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 21,700 180,639,479 Rls. 20,055 $
109 1384 ارمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 14,000 174,705,361 Rls. 19,423 $
110 1384 ارمنستان 92012000 پيانو با سيم يازه ا فقي 5,380 171,353,304 Rls. 18,976 $
111 1384 ارمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي.... جنگل دا ري ياپرورش نبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر 8,511 166,500,000 Rls. 18,706 $
112 1384 ارمنستان 84603990 سايرماشينهاي تيزكن فلز ياسرعت ها,فاقد كنترل شماره ا ي بجزماشين سنگ سنباده 14,800 157,660,884 Rls. 17,742 $
113 1384 ارمنستان 84306100 ماشين آلات كوبيدن وسفت كردن زمين, غيرخودرو 11,250 157,039,594 Rls. 17,381 $
114 1384 ارمنستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 25,500 152,579,359 Rls. 17,047 $
115 1384 ارمنستان 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 8,920 147,056,940 Rls. 16,360 $
116 1384 ارمنستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 4,530 141,156,854 Rls. 15,543 $
117 1384 ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل بدون درز از آهن يا از فولاد, با مقطع غيرمدور. 35,750 140,797,456 Rls. 15,465 $
118 1384 ارمنستان 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 7,420 123,782,606 Rls. 13,757 $
119 1384 ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 31,500 122,996,464 Rls. 13,608 $
120 1384 ارمنستان 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبرا ي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده 11,770 122,707,109 Rls. 13,763 $
121 1384 ارمنستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 29,720 121,571,768 Rls. 13,497 $
122 1384 ارمنستان 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 7,700 118,468,053 Rls. 13,189 $
123 1384 ارمنستان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 8,200 114,971,175 Rls. 12,669 $
124 1384 ارمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 7,140 109,484,076 Rls. 12,292 $
125 1384 ارمنستان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 7,740 107,968,091 Rls. 11,958 $
126 1384 ارمنستان 44092000 چوب از تيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 49,790 99,242,039 Rls. 10,944 $
127 1384 ارمنستان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 3,000 98,319,165 Rls. 10,815 $
128 1384 ارمنستان 84283100 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم برا ي كاربرددرزيرزمين 7,000 96,653,655 Rls. 10,815 $
129 1384 ارمنستان 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا زwk75,بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 5,000 90,681,788 Rls. 10,011 $
130 1384 ارمنستان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي)ا زآهن ياا زفولاد. 6,700 89,776,860 Rls. 9,888 $
131 1384 ارمنستان 84451100 ماشين هاي حلاجي(machines Carding) 14,000 87,814,469 Rls. 9,657 $
132 1384 ارمنستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 5,670 87,557,745 Rls. 9,641 $
133 1384 ارمنستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 59,000 85,433,504 Rls. 9,419 $
134 1384 ارمنستان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 3,000 84,301,380 Rls. 9,270 $
135 1384 ارمنستان 84581100 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي: 7,000 83,817,798 Rls. 9,277 $
136 1384 ارمنستان 84272021 سايرا را به هاي خودرونوباظرفيت كمترا ز10 تن 9,400 75,951,120 Rls. 8,413 $
137 1384 ارمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,740 75,366,752 Rls. 8,479 $
138 1384 ارمنستان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 54,090 74,284,276 Rls. 8,283 $
139 1384 ارمنستان 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطع مدور,باقطرخارجي بيش 4/406 mm 18,330 71,112,276 Rls. 7,930 $
140 1384 ارمنستان 84285000 جلوبرهاي وا گن معدن, ا نتقال دهنده هاي لوكوموتيوياوا گن... 4,800 66,276,792 Rls. 7,416 $
141 1384 ارمنستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 4,500 64,651,040 Rls. 7,107 $
142 1384 ارمنستان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كفش 3,800 62,495,883 Rls. 6,937 $
143 1384 ارمنستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 9,620 61,918,965 Rls. 6,953 $
144 1384 ارمنستان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 4,020 61,738,200 Rls. 6,829 $
145 1384 ارمنستان 84563000 ماشين هاي ا بزا ركه بافرآيندهاي تخليه ا لكتريكي عمل ميكنند 3,600 61,535,218 Rls. 6,829 $
146 1384 ارمنستان 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 4,470 61,257,551 Rls. 6,911 $
147 1384 ارمنستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 3,700 60,265,325 Rls. 6,784 $
148 1384 ارمنستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 2,290 59,691,319 Rls. 6,648 $
149 1384 ارمنستان 73202090 سايرفنر مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 12,660 59,068,130 Rls. 6,537 $
150 1384 ارمنستان 73151100 زنجيرغلتكي ا زآهن ياا زفولاد. 6,330 58,847,937 Rls. 6,509 $
151 1384 ارمنستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد. 16,680 58,719,558 Rls. 6,530 $
152 1384 ارمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي ,پره اي وپره پيستوني وحلزوني 4,175 58,121,662 Rls. 6,438 $
153 1384 ارمنستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 2,750 57,951,035 Rls. 6,480 $
154 1384 ارمنستان 39259000 سايرلوا زم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 5,624 56,634,266 Rls. 6,372 $
155 1384 ارمنستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه 420 56,261,720 Rls. 6,180 $
156 1384 ارمنستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,800 53,625,457 Rls. 5,928 $
157 1384 ارمنستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,800 49,852,206 Rls. 5,562 $
158 1384 ارمنستان 85024000 كنورتيسورهاي دوا ربرقي 2,250 47,998,901 Rls. 5,330 $
159 1384 ارمنستان 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,700 47,268,966 Rls. 5,253 $
160 1384 ارمنستان 84597000 ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,220 45,403,080 Rls. 5,078 $
161 1384 ارمنستان 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ به قطربيش ا ز5/1 mm 1,170 45,107,234 Rls. 4,997 $
162 1384 ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 18,000 43,326,900 Rls. 4,860 $
163 1384 ارمنستان 73023000 سوزن وسايرقطعات تقاطع يرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد. 8,850 41,525,660 Rls. 4,558 $
164 1384 ارمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 2,250 41,371,495 Rls. 4,636 $
165 1384 ارمنستان 84511000 ماشين هاي خشكشوئي 200 38,765,474 Rls. 4,362 $
166 1384 ارمنستان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي ا فشاندن فورا ني همانند 2,100 38,661,462 Rls. 4,326 $
167 1384 ارمنستان 69022010 اجر ,بلوكه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 5,590 36,265,449 Rls. 4,030 $
168 1384 ارمنستان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 3,900 36,241,374 Rls. 4,017 $
169 1384 ارمنستان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,421 34,725,033 Rls. 3,826 $
170 1384 ارمنستان 84303110 دستگاههاي حفاري M0B0T 1,500 34,314,446 Rls. 3,863 $
171 1384 ارمنستان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,200 33,545,172 Rls. 3,712 $
172 1384 ارمنستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده,.. غيرمذكوردرجاي ديگرنباشد 2,400 33,532,679 Rls. 3,708 $
173 1384 ارمنستان 39202050 نوا ردرزبندي پاكت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن 1,773 31,954,643 Rls. 3,528 $
174 1384 ارمنستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 2,600 31,435,038 Rls. 3,496 $
175 1384 ارمنستان 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 2,250 31,258,440 Rls. 3,476 $
176 1384 ارمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,950 31,197,830 Rls. 3,414 $
177 1384 ارمنستان 84209100 غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 1,000 27,827,607 Rls. 3,112 $
178 1384 ارمنستان 84591000 ماشين ابزارهاي داراي سرسره اي براي سوراخ كردن - تراش دادن جدار ... يا برداشتن فلز 2,160 26,682,152 Rls. 2,938 $
179 1384 ارمنستان 85015310 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرونASENCRONبيشتر از 75 كيلووات 2,800 26,330,920 Rls. 2,884 $
180 1384 ارمنستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 400 25,905,530 Rls. 2,884 $
181 1384 ارمنستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,200 25,867,551 Rls. 2,879 $
182 1384 ارمنستان 70111010 حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به نظر 25 ميليمتر وبيشتر 5,330 21,995,225 Rls. 2,475 $
183 1384 ارمنستان 87091100 ا را به هاي كارگاهي,خودرو,برقي مجهزنشده به تجهيزا ت بلندكردن وجابجاكردن..., 1,600 21,585,792 Rls. 2,402 $
184 1384 ارمنستان 84412000 ماشين هابرا ي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوا ئي 1,500 21,269,922 Rls. 2,364 $
185 1384 ارمنستان 68010000 سنگ برا ي سنگفرش, سنگ برا ي كنارپياده رو,ا زسنگ طبيعي(باستثناءسنگ لوح ). 16,110 20,663,620 Rls. 2,295 $
186 1384 ارمنستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,100 20,414,394 Rls. 2,266 $
187 1384 ارمنستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 700 19,634,107 Rls. 2,194 $
188 1384 ارمنستان 85413000 تيريستورها ,دي آكها و تري آكها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 300 19,451,138 Rls. 2,163 $
189 1384 ارمنستان 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله... ا لكتريكي درغلاف شيشه ا ي. 1,473 16,867,650 Rls. 1,875 $
190 1384 ارمنستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 2,000 15,658,750 Rls. 1,720 $
191 1384 ارمنستان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز CFM600 550 15,241,116 Rls. 1,700 $
192 1384 ارمنستان 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 800 14,640,830 Rls. 1,648 $
193 1384 ارمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,200 13,864,806 Rls. 1,562 $
194 1384 ارمنستان 85366100 سرپيچ لامپ 220 13,626,457 Rls. 1,504 $
195 1384 ارمنستان 84351090 سايرماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاههابرا ي ساخت نوشابه همانندبجزشرا ب وشرا ب سيب 1,000 13,491,120 Rls. 1,502 $
196 1384 ارمنستان 85158090 سايرماشينهاودستگاههايجوشكاري,حتي قادربه برش .... غيرمذكوردرجايديگر 440 12,836,750 Rls. 1,428 $
197 1384 ارمنستان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 800 12,633,465 Rls. 1,391 $
198 1384 ارمنستان 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 800 12,617,397 Rls. 1,391 $
199 1384 ارمنستان 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي 9,991 12,575,272 Rls. 1,379 $
200 1384 ارمنستان 90278090 دستگاههابرا ي تجزيه فيزيكي وشيميايي سنجش ويسكوزيته تخلخل ا نبساط همانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 50 12,251,355 Rls. 1,360 $
مجموع کل
238,193,449,920 ريال
مجموع کل
26,426,873 دلار