آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 آندورا 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 197,837 3,465,819,669 Rls. 384,706 $
2 1384 آندورا 84152010 كولرگازي جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كارو وا نت 12,000 2,149,498,115 Rls. 236,755 $
3 1384 آندورا 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 40,000 783,975,500 Rls. 86,113 $
4 1384 آندورا 85365020 كليد روشنايي 2,100 732,295,758 Rls. 81,051 $
5 1384 آندورا 90278090 دستگاههابرا ي تجزيه فيزيكي وشيميايي سنجش ويسكوزيته تخلخل ا نبساط همانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 80 374,500,001 Rls. 42,297 $
6 1384 آندورا 79012000 آلياژهاي روي 23,785 337,000,000 Rls. 37,155 $
7 1384 آندورا 25070010 كائولن 100,000 234,765,531 Rls. 26,059 $
8 1384 آندورا 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 1,100 189,036,687 Rls. 20,705 $
9 1384 آندورا 40059100 كائوچوي مخلوط شده, ولكانيزه نشده, به شكل, صفحه, ورق 800 181,756,418 Rls. 20,229 $
10 1384 آندورا 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,700 171,611,502 Rls. 18,778 $
11 1384 آندورا 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي پروپيلن 12,824 140,771,150 Rls. 15,650 $
12 1384 آندورا 85271390 سايردستگاههاتوا م شده باوسايل ضبط ياپخش صوت غيرمذكور 6,900 115,210,557 Rls. 12,619 $
13 1384 آندورا 85219000 دستگاههاي ضبطياپخش ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(tuner video)غيرا زنوع مغناطيسي 2,000 80,921,701 Rls. 8,863 $
14 1384 آندورا 94033000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 14,000 80,007,331 Rls. 8,763 $
15 1384 آندورا 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,240 41,107,313 Rls. 4,498 $
16 1384 آندورا 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي 1,500 37,672,023 Rls. 4,126 $
17 1384 آندورا 85281300 گيرنده هاي تلويزيوني سياه و سفيد يا ساير تكرنگها با يا بدون را ديو يا پخش يا ض 1,500 36,940,528 Rls. 4,046 $
18 1384 آندورا 64059000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده 1,520 34,213,269 Rls. 3,747 $
19 1384 آندورا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 290 21,108,366 Rls. 2,338 $
20 1384 آندورا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 1,500 16,943,706 Rls. 1,854 $
21 1384 آندورا 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 220 4,824,256 Rls. 534 $
22 1384 آندورا 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 150 3,971,786 Rls. 435 $
مجموع کل
9,233,951,167 ريال
مجموع کل
1,021,323 دلار
[1]