آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 آلمان 72085110 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 322,894,334 2,716,744,329,070 Rls. 301,511,553 $
2 1384 آلمان 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 04%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 21,176,257 2,008,904,723,597 Rls. 224,031,045 $
3 1384 آلمان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكي غوطه ور,بامقطع مدوربيش ا ز4/406 mm 239,136,695 1,935,498,408,386 Rls. 213,721,827 $
4 1384 آلمان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها) 2,688,776 1,346,476,810,900 Rls. 149,776,412 $
5 1384 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخارآبي 7,316,893 1,327,032,830,798 Rls. 147,011,016 $
6 1384 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 10,589,659 1,245,711,594,474 Rls. 137,861,064 $
7 1384 آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 5,778,990 1,215,466,633,649 Rls. 134,505,533 $
8 1384 آلمان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,434,150 982,763,041,754 Rls. 108,597,125 $
9 1384 آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 2,350,167 762,424,814,668 Rls. 84,704,171 $
10 1384 آلمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 175,295,936 627,326,235,932 Rls. 69,677,792 $
11 1384 آلمان 98870230 قطعات برا ي توليدا تووميني بوس به ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 14%ا لي50%بجزموتورگيربكس 2,782,040 529,575,969,425 Rls. 58,756,871 $
12 1384 آلمان 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 828,451 479,191,625,911 Rls. 52,914,474 $
13 1384 آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسايط نقليه, كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند 9,998,115 473,122,748,005 Rls. 52,476,805 $
14 1384 آلمان 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كاروا نت وترا كتور 6,686,683 466,415,510,053 Rls. 51,738,926 $
15 1384 آلمان 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 1,680,209 446,327,718,047 Rls. 49,323,346 $
16 1384 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي نشده, غيره. 21,106,319 397,041,093,877 Rls. 44,093,950 $
17 1384 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,995,671 389,584,186,151 Rls. 43,281,484 $
18 1384 آلمان 85252040 گوشي تلفن همرا ه 313,974 378,936,981,202 Rls. 41,834,954 $
19 1384 آلمان 10030090 جو وا ردا تي توسط غيردولت 237,217,040 365,979,919,175 Rls. 40,351,311 $
20 1384 آلمان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 398,998 348,640,152,268 Rls. 38,621,824 $
21 1384 آلمان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 1,249,544 347,657,310,988 Rls. 38,305,101 $
22 1384 آلمان 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 12,069,048 335,946,402,370 Rls. 37,460,566 $
23 1384 آلمان 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي آهن ومس, فلزا ت 2,153,098 321,267,583,514 Rls. 35,581,628 $
24 1384 آلمان 98870443 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و 7,412,480 317,855,541,952 Rls. 35,219,734 $
25 1384 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 790,564 295,897,926,552 Rls. 32,714,163 $
26 1384 آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 485,349 290,937,913,665 Rls. 32,475,633 $
27 1384 آلمان 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب به قدرت بيش ا ز1500KVA 1,225,114 269,239,809,343 Rls. 30,074,734 $
28 1384 آلمان 87084090 سايرجعبه دنده هابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري. سوا ري. كاري. وا نت وترا كتوركشاورزي 1,990,849 261,420,452,877 Rls. 29,318,618 $
29 1384 آلمان 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي و برا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 1,272,017 251,302,419,507 Rls. 27,768,421 $
30 1384 آلمان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 1,362,195 250,440,560,672 Rls. 27,874,096 $
31 1384 آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,510,657 250,061,155,036 Rls. 27,731,847 $
32 1384 آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 1,239,836 241,750,771,570 Rls. 26,592,675 $
33 1384 آلمان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,101,254 231,365,089,523 Rls. 25,756,574 $
34 1384 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 8,035,590 222,087,043,136 Rls. 24,645,981 $
35 1384 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 971,433 216,902,174,996 Rls. 24,127,640 $
36 1384 آلمان 84068100 توربينهاي بخارآب غيرا زآنهائيكه برا ي وسايل نقليه آبي بكارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 633,832 207,521,879,756 Rls. 23,213,808 $
37 1384 آلمان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 94,121,600 206,748,073,303 Rls. 22,921,050 $
38 1384 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور 2,424,750 203,853,137,860 Rls. 22,538,577 $
39 1384 آلمان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 1,794,497 194,156,825,548 Rls. 21,415,037 $
40 1384 آلمان 72091700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mm ولي كمترا ز 10mm 30,685,143 189,571,664,937 Rls. 20,938,654 $
41 1384 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 88,624 185,158,543,967 Rls. 20,514,283 $
42 1384 آلمان 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 260,423 181,582,001,000 Rls. 20,101,471 $
43 1384 آلمان 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 6,060,995 175,784,244,950 Rls. 19,506,127 $
44 1384 آلمان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائي قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 1,513,338 173,098,204,816 Rls. 19,231,832 $
45 1384 آلمان 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,197,365 161,583,861,718 Rls. 17,931,125 $
46 1384 آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 9,072,711 161,421,461,797 Rls. 17,877,863 $
47 1384 آلمان 10030010 جوتوسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 111,378,921 160,392,402,430 Rls. 17,751,583 $
48 1384 آلمان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,139,543 157,911,470,285 Rls. 17,506,108 $
49 1384 آلمان 04021010 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويك كيلوگرم كمتركه ميزا ن موا د چرب ا ن يك درصدوياكمترباشد 4,207,785 149,849,610,960 Rls. 16,631,623 $
50 1384 آلمان 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 91,960 148,469,936,744 Rls. 16,430,556 $
51 1384 آلمان 84793000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه پرس هابرا يساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 858,133 146,139,844,080 Rls. 16,124,118 $
52 1384 آلمان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفي ريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,456,243 143,516,649,935 Rls. 16,070,028 $
53 1384 آلمان 72091800 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز 5/0 mm 20,815,731 134,025,400,609 Rls. 14,924,588 $
54 1384 آلمان 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 442,850 131,960,116,399 Rls. 14,591,919 $
55 1384 آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوزترا كمي/ا حترا قي براي وسايل نقليه فصل 87 بجزگازسوز وتراكتورهاي8701 917,979 131,470,869,678 Rls. 14,600,993 $
56 1384 آلمان 72082700 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز3mm 33,480,840 131,226,191,396 Rls. 14,496,383 $
57 1384 آلمان 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 39,717,500 125,609,289,658 Rls. 13,922,555 $
58 1384 آلمان 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 17,213,095 123,732,443,325 Rls. 13,685,358 $
59 1384 آلمان 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكور 716,728 122,838,060,887 Rls. 13,638,679 $
60 1384 آلمان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,247,923 122,481,650,649 Rls. 13,702,745 $
61 1384 آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 567,659 122,111,013,751 Rls. 13,480,839 $
62 1384 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 355,569 121,871,279,949 Rls. 13,565,880 $
63 1384 آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 1,155,659 121,482,828,559 Rls. 13,494,760 $
64 1384 آلمان 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرا في 62,601 118,698,591,885 Rls. 13,094,777 $
65 1384 آلمان 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%از الياف 16,230,161 115,307,893,890 Rls. 12,760,884 $
66 1384 آلمان 98870441 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14% 1,172,231 115,180,086,688 Rls. 12,845,700 $
67 1384 آلمان 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 58,938 111,826,879,770 Rls. 12,422,919 $
68 1384 آلمان 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 530,277 109,070,306,430 Rls. 12,167,933 $
69 1384 آلمان 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 72,001 107,366,580,293 Rls. 11,976,638 $
70 1384 آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكور 412,128 105,573,278,596 Rls. 11,702,270 $
71 1384 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 209,549 103,397,069,340 Rls. 11,470,372 $
72 1384 آلمان 84133010 پمپ ا نژكتور 198,568 102,765,853,980 Rls. 11,328,851 $
73 1384 آلمان 87086019 سايرمحورهاي غيرمحرك بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 1,397,432 99,668,077,852 Rls. 11,137,103 $
74 1384 آلمان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پرچ سيم برق, بانحوه عمل خاص. 388,576 99,547,970,985 Rls. 10,942,443 $
75 1384 آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 259,243 99,531,434,611 Rls. 11,121,557 $
76 1384 آلمان 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 574,888 99,077,532,247 Rls. 10,985,134 $
77 1384 آلمان 98870422 برا ي توليدخودرو و وا نت با ساخت دا خل 33% الي 34% بجز لاستيك 1,141,420 98,271,694,545 Rls. 10,925,147 $
78 1384 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 1,209,560 97,308,687,815 Rls. 10,703,554 $
79 1384 آلمان 73064000 لوله, جوش دا ده شده, مدور,ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,816,437 97,014,223,745 Rls. 10,673,532 $
80 1384 آلمان 85389090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاههاي شماره 8537بجز موا رد مذكور 264,271 95,754,716,285 Rls. 10,621,003 $
81 1384 آلمان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 858,826 94,787,247,182 Rls. 10,512,322 $
82 1384 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات) 1,082,902 93,395,396,336 Rls. 10,330,607 $
83 1384 آلمان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 19,744,235 93,250,534,214 Rls. 10,341,605 $
84 1384 آلمان 84821000 بلبرينگ. 640,099 91,434,356,195 Rls. 10,120,084 $
85 1384 آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 712,665 91,357,090,016 Rls. 10,131,273 $
86 1384 آلمان 87032200 وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندر2000سانتيمترمكعب تا2400سانتيمترمكعب 445,887 88,847,711,054 Rls. 9,881,906 $
87 1384 آلمان 39041020 ا مولسيون 7,532,400 87,170,294,196 Rls. 9,696,844 $
88 1384 آلمان 82079000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي ا بزا رآلات دستي ياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 294,297 86,755,958,461 Rls. 9,609,096 $
89 1384 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 565,754 86,125,414,474 Rls. 9,569,751 $
90 1384 آلمان 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 572,336 85,900,689,480 Rls. 9,438,410 $
91 1384 آلمان 30043990 سايردا روهاييكه توليددا خلي ندا رنددا را ي هورمون يامحصولات 2937فاقدا نتيبيوتيك غيرمذكور 51,583 85,582,489,788 Rls. 9,454,482 $
92 1384 آلمان 87032300 خودروي سواري با حجم سيلند 1500 الي 3000 سانتيمتر مكعب 336,454 85,458,533,051 Rls. 9,508,072 $
93 1384 آلمان 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 1,326,371 85,238,841,701 Rls. 9,519,493 $
94 1384 آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 2,291,854 84,211,135,960 Rls. 9,342,324 $
95 1384 آلمان 87029000 وسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زكالاي مشمول شماره 00/10/8702 930,501 83,481,997,101 Rls. 9,248,358 $
96 1384 آلمان 84602900 ماشين هاي سنگ زني برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگر مذكور نباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 289,645 83,076,273,653 Rls. 9,332,428 $
97 1384 آلمان 72083900 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 17,912,770 81,910,914,512 Rls. 9,130,256 $
98 1384 آلمان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 770,514 81,855,841,577 Rls. 9,067,038 $
99 1384 آلمان 85261000 دستگاههاي را دا ر 48,593 81,172,149,079 Rls. 8,983,042 $
100 1384 آلمان 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها) 730,190 79,911,085,454 Rls. 8,820,092 $
101 1384 آلمان 10051090 دا نه ذرت وا ردا تي توسط غيردولت 54,994,904 78,624,243,519 Rls. 8,767,199 $
102 1384 آلمان 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن 20,803,606 77,774,073,848 Rls. 8,643,485 $
103 1384 آلمان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 436,714 77,655,882,857 Rls. 8,697,839 $
104 1384 آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچو.... 142,433 76,989,639,464 Rls. 8,515,226 $
105 1384 آلمان 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده, آغشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي ديگر 1,399,721 76,735,829,480 Rls. 8,501,669 $
106 1384 آلمان 84082010 گازسوز(پايه گاز سوز) 318,796 76,556,249,911 Rls. 8,589,730 $
107 1384 آلمان 72193400 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 2,946,995 76,390,996,901 Rls. 8,489,599 $
108 1384 آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن آب 240,251 76,272,264,423 Rls. 8,446,856 $
109 1384 آلمان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي بامداد رنگي, تماما با دست كشيده شده. 800 76,221,292,430 Rls. 8,489,785 $
110 1384 آلمان 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 779,900 73,855,313,247 Rls. 8,137,140 $
111 1384 آلمان 29291000 ا يزوسيانات ها 2,720,872 73,433,836,907 Rls. 8,171,467 $
112 1384 آلمان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين (غيرا زآنهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند),ا زجم 51,098 72,143,740,002 Rls. 8,002,477 $
113 1384 آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره. 262,589 71,911,448,093 Rls. 8,010,773 $
114 1384 آلمان 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش.... يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 1,142,012 70,611,892,975 Rls. 7,814,537 $
115 1384 آلمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 58,895 68,903,856,384 Rls. 7,630,373 $
116 1384 آلمان 85175010 دستگاههاي شبكه (NGN) 40,429 68,855,159,376 Rls. 7,666,123 $
117 1384 آلمان 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه ا ي- ا حتراقي باحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 304,787 68,771,210,394 Rls. 7,587,585 $
118 1384 آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 99,128 68,684,064,132 Rls. 7,601,956 $
119 1384 آلمان 87051010 دا را ي دوكابين مجزا كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي ي 1,082,056 68,648,196,579 Rls. 7,638,913 $
120 1384 آلمان 39219010 نوار لبه وروكش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئيد ويا اوره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه) 1,381,516 67,990,909,643 Rls. 7,534,275 $
121 1384 آلمان 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 1,201,643 65,457,688,156 Rls. 7,259,394 $
122 1384 آلمان 72202000 فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمترا ز600.mm 2,976,763 64,352,189,032 Rls. 7,124,080 $
123 1384 آلمان 84303110 دستگاههاي حفاري M0B0T 337,960 62,313,719,496 Rls. 6,846,673 $
124 1384 آلمان 48041900 كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 14,828,297 62,012,517,678 Rls. 6,854,988 $
125 1384 آلمان 84781000 ماشين آلات برا ي آماده كردن وتغييرشكل دا دن توتون وتنباكوغيرمذكوردرجاي ديگرا ين فصل 31,950 59,796,392,253 Rls. 6,728,380 $
126 1384 آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 408,193 59,564,256,230 Rls. 6,640,774 $
127 1384 آلمان 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, غيره. 3,201,874 59,159,922,428 Rls. 6,552,204 $
128 1384 آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا دبجزبرا يتهيه نوشيدنيياغذا يگرم وآبگرمكن وآبسردكن توا م 263,209 58,404,220,774 Rls. 6,483,640 $
129 1384 آلمان 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 712,265 58,284,363,853 Rls. 6,483,151 $
130 1384 آلمان 72085190 سايرآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,به عرضmm 1850به ضخامت بيشترا ز10م 10,101,529 57,517,566,987 Rls. 6,596,155 $
131 1384 آلمان 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 389,230 57,223,691,525 Rls. 6,372,942 $
132 1384 آلمان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص ..., غيرمذكوردرجاي ديگر 151,836 57,144,174,259 Rls. 6,277,248 $
133 1384 آلمان 72091600 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 8,896,185 56,854,037,639 Rls. 6,287,863 $
134 1384 آلمان 72104900 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 7,452,591 56,748,024,547 Rls. 6,293,587 $
135 1384 آلمان 85252010 دستگاههاي گيرنده فرستنده ا ز نوع PDH بالاتر ا ز 34BM /S 40,736 56,326,360,059 Rls. 6,280,893 $
136 1384 آلمان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 193,919 56,174,831,478 Rls. 6,244,108 $
137 1384 آلمان 86039000 وا گن هاي خودرو ورا ه آهن ياترا موا مسافري, باري سبك ياسنگين, كه درجاي ديگري مذكورنباشد 232,545 56,071,749,000 Rls. 6,231,579 $
138 1384 آلمان 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 41,422 55,620,735,160 Rls. 6,175,859 $
139 1384 آلمان 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 230,738 53,691,987,505 Rls. 5,933,472 $
140 1384 آلمان 73061000 لوله كه برا ي خطوطنفت ياگازبكارميروندا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,626,788 52,647,040,540 Rls. 5,792,604 $
141 1384 آلمان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 1,591,482 49,909,644,339 Rls. 5,574,589 $
142 1384 آلمان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 478,591 49,891,651,566 Rls. 5,540,497 $
143 1384 آلمان 32089030 موا د ا فزودني رنگ 585,382 49,789,166,590 Rls. 5,476,210 $
144 1384 آلمان 85141090 سايركوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي 163,492 49,724,989,859 Rls. 5,520,955 $
145 1384 آلمان 31031000 سوپرفسفات ها 24,275,789 49,613,634,384 Rls. 5,517,531 $
146 1384 آلمان 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند 248,667 49,572,799,736 Rls. 5,488,997 $
147 1384 آلمان 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,.... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 342,995 49,563,848,575 Rls. 5,553,759 $
148 1384 آلمان 84563000 ماشين هاي ا بزا ركه بافرآيندهاي تخليه ا لكتريكي عمل ميكنند 168,295 49,505,610,442 Rls. 5,520,023 $
149 1384 آلمان 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 168,016 49,373,427,758 Rls. 5,507,448 $
150 1384 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 450,847 49,065,009,374 Rls. 5,435,624 $
151 1384 آلمان 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,459,450 48,845,939,845 Rls. 5,396,624 $
152 1384 آلمان 89040000 شناورهاي يدك كش و جلورا ن 216,725 47,705,227,633 Rls. 5,357,076 $
153 1384 آلمان 30032090 داروهاي حاوي انتي بيوتيك كه توليد داخلي ندارند 26,067 47,549,520,410 Rls. 5,258,747 $
154 1384 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 490,805 47,537,870,935 Rls. 5,265,685 $
155 1384 آلمان 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%ا كسيدمنيزيم, ا كسيدكلسيم, ا كسيدكرم. 4,815,634 47,437,922,762 Rls. 5,269,804 $
156 1384 آلمان 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 2,683,237 47,120,628,289 Rls. 5,230,036 $
157 1384 آلمان 76072090 سايرورق ونوا رنازك آلومينيوم باتكيه گاه, بجزفويل لامينه مذكور 1,556,632 46,898,339,905 Rls. 5,201,881 $
158 1384 آلمان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 66,907 46,816,014,872 Rls. 5,173,660 $
159 1384 آلمان 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن به صورت ذرا ت ريز....وموا ردمذكور 135,357 46,726,104,339 Rls. 5,226,912 $
160 1384 آلمان 87089490 سايرغربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان بجزبرا يسوا ري,سوا ريكاروا نت وترا كتوركشاورزي 251,608 46,506,226,188 Rls. 5,196,888 $
161 1384 آلمان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 576,305 45,821,237,908 Rls. 5,092,244 $
162 1384 آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي 504,465 45,708,472,815 Rls. 5,067,985 $
163 1384 آلمان 38083010 محصول آماده 320,671 44,542,326,640 Rls. 4,900,597 $
164 1384 آلمان 85354010 ده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي ا لكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 00001 كيلوولت ا مپر 59,899 44,330,544,507 Rls. 4,877,112 $
165 1384 آلمان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 149,571 44,283,460,302 Rls. 4,899,480 $
166 1384 آلمان 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 137,621 44,106,159,709 Rls. 4,874,513 $
167 1384 آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي ديگر 239,128 44,094,798,436 Rls. 4,915,806 $
168 1384 آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات برا يعمل آوردن موا دبجزقطعات آبگرمكن زودجوش يامخزني,غيربرقي 278,458 43,667,225,288 Rls. 4,827,764 $
169 1384 آلمان 84743100 7--مخلوط كن هاي بتون وملاط. 577,824 43,597,357,976 Rls. 4,856,527 $
170 1384 آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 2,146,597 43,447,233,554 Rls. 4,883,529 $
171 1384 آلمان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 437,118 43,253,444,047 Rls. 4,788,681 $
172 1384 آلمان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 145,278 43,188,104,974 Rls. 4,770,051 $
173 1384 آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 63,125 43,131,096,597 Rls. 4,787,271 $
174 1384 آلمان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 505,695 42,930,148,778 Rls. 4,724,665 $
175 1384 آلمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي برا ي وسايطنقليه هوا يي 47,903 42,841,497,036 Rls. 4,728,776 $
176 1384 آلمان 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 1,058,010 42,453,002,534 Rls. 4,694,040 $
177 1384 آلمان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره 118,819 42,452,293,398 Rls. 4,717,965 $
178 1384 آلمان 90261010 فلومتر 44,000 41,979,054,288 Rls. 4,666,453 $
179 1384 آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 134,552 41,643,145,710 Rls. 4,617,708 $
180 1384 آلمان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 43,820 41,395,459,191 Rls. 4,530,045 $
181 1384 آلمان 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 304,732 41,146,105,642 Rls. 4,575,792 $
182 1384 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زپلي استرها. 1,743,724 41,015,240,814 Rls. 4,560,296 $
183 1384 آلمان 86029000 لكوموتيوهاي كه در جاي ديگري مذكور نباشد;تندرهاي لكوموتيو 551,293 40,674,743,158 Rls. 4,575,124 $
184 1384 آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش 65,197 40,227,733,226 Rls. 4,452,967 $
185 1384 آلمان 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,073,991 40,177,331,714 Rls. 4,447,033 $
186 1384 آلمان 87089919 سايرا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاورزي 291,815 39,948,711,733 Rls. 4,383,610 $
187 1384 آلمان 72092700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0وحدا كثر1mm 6,109,209 39,795,023,687 Rls. 4,423,950 $
188 1384 آلمان 84138120 تملبه هاي تزريقي 82,958 39,718,883,567 Rls. 4,413,887 $
189 1384 آلمان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 203,818 39,697,521,697 Rls. 4,402,277 $
190 1384 آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند) 941,295 39,259,447,035 Rls. 4,339,772 $
191 1384 آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 132,906 39,137,684,724 Rls. 4,333,674 $
192 1384 آلمان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 487,676 38,829,132,389 Rls. 4,267,480 $
193 1384 آلمان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,469,342 38,291,667,305 Rls. 4,248,505 $
194 1384 آلمان 84411000 ماشينهاي برش 252,717 37,847,706,265 Rls. 4,191,670 $
195 1384 آلمان 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكور 133,282 37,826,524,938 Rls. 4,173,162 $
196 1384 آلمان 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6-, به ا شكال ا بتدا ئي 1,458,305 37,810,898,270 Rls. 4,187,972 $
197 1384 آلمان 84213920 هسته مركزي فيلترهايتصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 124,528 37,562,262,704 Rls. 4,160,181 $
198 1384 آلمان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومار,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,738,233 37,286,826,251 Rls. 4,158,001 $
199 1384 آلمان 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك (Scanners ) 14,869 37,201,635,039 Rls. 4,112,088 $
200 1384 آلمان 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ) 1,023,800 36,822,637,318 Rls. 4,115,979 $
مجموع کل
35,639,844,202,555 ريال
مجموع کل
3,953,018,913 دلار