آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 گرجستان 76020000 قرا ضه وضايعات, لومينيوم. 1,354,380 13,738,258,842 Rls. 1,616,266 $
2 1383 گرجستان 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 513,620 4,480,802,216 Rls. 527,153 $
3 1383 گرجستان 73051200 لوله ا ز,هن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش ا ز4/6 860,960 3,238,709,920 Rls. 381,025 $
4 1383 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 729,070 2,685,271,180 Rls. 315,914 $
5 1383 گرجستان 44079200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... 2,660,030 2,518,170,643 Rls. 296,255 $
6 1383 گرجستان 84451100 ماشين هاي حلاجي)machines Carding( 192,400 2,193,240,389 Rls. 258,028 $
7 1383 گرجستان 84143090 سايرا قلام بجزا قلام رديفهاي 84143010و84143020و84143030و84143040 126,000 2,134,815,096 Rls. 251,155 $
8 1383 گرجستان 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 404,020 1,824,974,809 Rls. 214,703 $
9 1383 گرجستان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا 125,500 1,584,035,120 Rls. 186,357 $
10 1383 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش )گونه FAGUS (به ا ستثناي, نهائي كه عمل, مده ا ند 1,726,210 1,436,452,795 Rls. 168,994 $
11 1383 گرجستان 84452000 ماشين هاي ريسندگيموا دنسجي 129,760 1,420,218,692 Rls. 167,085 $
12 1383 گرجستان 73059000 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,پرچ شده, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 494,600 1,410,295,702 Rls. 165,917 $
13 1383 گرجستان 72085290 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10 307,530 1,320,471,878 Rls. 155,350 $
14 1383 گرجستان 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 252,310 1,289,837,527 Rls. 151,746 $
15 1383 گرجستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 242,390 1,284,623,212 Rls. 151,132 $
16 1383 گرجستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 115,700 1,272,448,031 Rls. 149,700 $
17 1383 گرجستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 163,000 1,254,308,061 Rls. 147,566 $
18 1383 گرجستان 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 319,080 1,083,266,969 Rls. 127,443 $
19 1383 گرجستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 111,000 1,059,409,295 Rls. 124,636 $
20 1383 گرجستان 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 109,643 1,031,525,421 Rls. 121,356 $
21 1383 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 191,440 848,432,033 Rls. 99,816 $
22 1383 گرجستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(كه درجاي ديگرمذكورنباشد 97,400 840,887,320 Rls. 98,928 $
23 1383 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 509,370 775,309,862 Rls. 91,213 $
24 1383 گرجستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 82,700 757,187,669 Rls. 89,081 $
25 1383 گرجستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 169,520 718,106,437 Rls. 84,483 $
26 1383 گرجستان 84351090 سايرماشين, لات ودستگاهها بجز رديف 84351010 103,850 695,245,477 Rls. 81,794 $
27 1383 گرجستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 71,700 687,219,402 Rls. 80,849 $
28 1383 گرجستان 84834090 ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010 109,380 673,885,681 Rls. 79,281 $
29 1383 گرجستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 78,180 672,032,505 Rls. 79,063 $
30 1383 گرجستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي)type-Knee(,برا ي فلزا ت )غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 99,360 660,000,500 Rls. 77,647 $
31 1383 گرجستان 72085190 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10م 136,410 650,468,204 Rls. 76,526 $
32 1383 گرجستان 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 93,390 638,874,848 Rls. 75,162 $
33 1383 گرجستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 134,330 619,120,892 Rls. 72,838 $
34 1383 گرجستان 72085210 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي 146,370 537,077,694 Rls. 63,186 $
35 1383 گرجستان 73021000 خطوطرا ه, هن ا ز,هن ياا زفولاد. 148,220 474,030,522 Rls. 55,768 $
36 1383 گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 149,000 428,832,280 Rls. 50,451 $
37 1383 گرجستان 73063090 ساير لوله هاي خالي جوش دا ده شده ا ز,هن يا فولاد بجز لوله هاي به قطرا ز يك سانتي 110,960 396,059,033 Rls. 46,595 $
38 1383 گرجستان 84342000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه لبنيات 33,410 389,421,169 Rls. 45,814 $
39 1383 گرجستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 27,290 367,718,435 Rls. 43,261 $
40 1383 گرجستان 28201000 دي ا كسيدمنگنز 179,200 358,570,771 Rls. 42,185 $
41 1383 گرجستان 28209000 ا كسيدهاي منگنز)باستثناي دي ا كسيدمنگنز( 181,310 356,871,542 Rls. 41,985 $
42 1383 گرجستان 84271022 ا را به مستعمل 36,580 343,350,140 Rls. 40,394 $
43 1383 گرجستان 84602900 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 29,000 329,631,892 Rls. 38,780 $
44 1383 گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 65,365 313,515,345 Rls. 36,884 $
45 1383 گرجستان 84821000 بلبرينگ. 15,610 299,544,653 Rls. 35,241 $
46 1383 گرجستان 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 20,320 297,372,285 Rls. 34,985 $
47 1383 گرجستان 84263000 جرثقيل هاي چهارطاقي) cranes jib pedestal or portal( 47,300 291,583,215 Rls. 34,304 $
48 1383 گرجستان 74032100 برنج, بصورت كارنشده. 20,630 281,249,607 Rls. 33,088 $
49 1383 گرجستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 17,680 270,764,002 Rls. 31,855 $
50 1383 گرجستان 73051100 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكيغوطه ور,بامقطعX مدوربيش ا ز4/06 70,860 269,663,554 Rls. 31,725 $
51 1383 گرجستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زنيياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 31,740 269,363,000 Rls. 31,690 $
52 1383 گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 60,550 261,622,863 Rls. 30,779 $
53 1383 گرجستان 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موا دنسجي 23,300 257,518,276 Rls. 30,296 $
54 1383 گرجستان 44092000 چوا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي, ن بطور پيوسته كارشده باشد 135,000 253,442,683 Rls. 29,817 $
55 1383 گرجستان 84279000 ا را به هاي كارگاهيمجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 30,000 242,087,326 Rls. 28,481 $
56 1383 گرجستان 28046900 سيليسيم, حاوي بيش ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 53,580 241,306,906 Rls. 28,389 $
57 1383 گرجستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا ز,هن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25/0%كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 63,130 219,991,418 Rls. 25,881 $
58 1383 گرجستان 84272022 ا را به مستعمل 45,540 218,652,122 Rls. 25,724 $
59 1383 گرجستان 84198910 دستگاههاي, بگرم كن و,بسردكن توا م 17,700 215,540,420 Rls. 25,358 $
60 1383 گرجستان 84272012 ا را به مستعمل 37,120 211,519,237 Rls. 24,885 $
61 1383 گرجستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 16,180 208,034,188 Rls. 24,475 $
62 1383 گرجستان 72083690 به ضخامت بيشترا ز16ميليمتر 82,740 204,642,364 Rls. 24,076 $
63 1383 گرجستان 84623100 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,باكنترل شماره ا ي 34,520 200,935,004 Rls. 23,639 $
64 1383 گرجستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55%وزنيياكمترسيلسيوم. 55,280 198,418,936 Rls. 23,343 $
65 1383 گرجستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 33,410 197,277,906 Rls. 23,209 $
66 1383 گرجستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب. 42,430 196,437,368 Rls. 23,110 $
67 1383 گرجستان 84194000 مجموعه ماشين, لات )Plants(تقطيرياتصفيه )Rectifying( 27,350 190,636,520 Rls. 22,428 $
68 1383 گرجستان 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36,510 184,525,530 Rls. 21,709 $
69 1383 گرجستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 37,670 180,244,980 Rls. 21,205 $
70 1383 گرجستان 84313900 قطعات مربوط;ماشين, لات شماره 8428)غيرا ز,سانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ( 23,070 176,281,772 Rls. 20,739 $
71 1383 گرجستان 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي, ن بطورپيوسته كارشده باشد 128,952 169,327,250 Rls. 19,921 $
72 1383 گرجستان 84411000 ماشينهاي برش 20,500 167,242,961 Rls. 19,676 $
73 1383 گرجستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدنيبرا ي كاكردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره. 49,375 163,207,516 Rls. 19,201 $
74 1383 گرجستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتيا زماده 16,540 157,375,516 Rls. 18,515 $
75 1383 گرجستان 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه, هن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 17,000 144,986,302 Rls. 17,057 $
76 1383 گرجستان 84778000 ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي 53,000 143,520,921 Rls. 16,885 $
77 1383 گرجستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,600 140,115,554 Rls. 16,484 $
78 1383 گرجستان 73061000 لوله كه برا ي خطوطنفت ياگازبكارميروندا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 37,350 136,852,652 Rls. 16,100 $
79 1383 گرجستان 85143000 كوره هاي صنعتي يا,زمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 8,640 133,279,848 Rls. 15,680 $
80 1383 گرجستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,670 133,132,658 Rls. 15,663 $
81 1383 گرجستان 84198990 ساير ماشين, لات مجموعه ماشين, لات وا دوا ت برا ي عمل, وردن موا د 8,000 131,504,403 Rls. 15,471 $
82 1383 گرجستان 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري. سوا ري كاروا نت وترا كت 15,300 127,146,652 Rls. 14,958 $
83 1383 گرجستان 84454000 0- ماشين هاي نخ پيچي)ا زجمله ماسوره پيچي(قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 8,980 124,689,080 Rls. 14,669 $
84 1383 گرجستان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل, وردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي حرا رت )غيرا زا لياف ا پتيكي(. 27,000 120,375,585 Rls. 14,162 $
85 1383 گرجستان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 27,100 117,662,976 Rls. 13,843 $
86 1383 گرجستان 84271012 ا را به مستعمل 13,750 112,487,327 Rls. 13,234 $
87 1383 گرجستان 85021390 ساير مجموعه مولدها 13,500 111,141,120 Rls. 13,075 $
88 1383 گرجستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 33,000 108,953,400 Rls. 12,818 $
89 1383 گرجستان 69022010 دا را ي 93درصد يا بيشتر سليس ois 2 باشد 38,500 101,315,793 Rls. 11,920 $
90 1383 گرجستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفيريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 18,905 93,824,252 Rls. 11,038 $
91 1383 گرجستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده چرخهاي طناب بجزرديفهاي 84253110 لغايت 84253130 18,000 89,331,900 Rls. 10,510 $
92 1383 گرجستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 22,460 85,831,560 Rls. 10,098 $
93 1383 گرجستان 84271011 ا را به نو باظرفيت 5تن وبالاتر 12,000 84,613,827 Rls. 9,955 $
94 1383 گرجستان 44089000 ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيكه به درا زا ا ره شده, كه ضخامت, ن ا زmm6 28,091 83,557,228 Rls. 9,830 $
95 1383 گرجستان 44083900 ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا كثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذكوردرياد 25,950 83,249,306 Rls. 9,794 $
96 1383 گرجستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه, هن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 30,250 80,059,196 Rls. 9,419 $
97 1383 گرجستان 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستونيدرونسوزتناوبيجرقه ا ي- ا حترا قيباحجم سيلندرحدا كثر1000س م. 1,500 78,899,200 Rls. 9,282 $
98 1383 گرجستان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 27,040 78,702,031 Rls. 9,259 $
99 1383 گرجستان 73160000 لنگركشتي,چنگك كشتيوا جزا ءوقطعات, نهاا ز,هن ياا زفولاد. 4,630 78,669,655 Rls. 9,255 $
100 1383 گرجستان 73051900 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش 20,350 75,596,813 Rls. 8,894 $
101 1383 گرجستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 22,230 73,331,028 Rls. 8,627 $
102 1383 گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 4,000 72,761,332 Rls. 8,560 $
103 1383 گرجستان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه )هم چنين بلوك چرخ تسمه (. 20,580 71,828,368 Rls. 8,450 $
104 1383 گرجستان 73110000 ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد. 13,320 67,987,029 Rls. 7,998 $
105 1383 گرجستان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 5,100 61,963,357 Rls. 7,290 $
106 1383 گرجستان 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 13,000 58,796,520 Rls. 6,917 $
107 1383 گرجستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 13,000 56,089,500 Rls. 6,599 $
108 1383 گرجستان 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,300 54,659,432 Rls. 6,431 $
109 1383 گرجستان 84795000 رباتهاي صنعتي,كه درجاي ديگرا ين فصل مذكورنباشد)robots Industrial(. 1,500 53,251,149 Rls. 6,265 $
110 1383 گرجستان 90118000 ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,غيرمذكور 720 53,144,292 Rls. 6,252 $
111 1383 گرجستان 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 4,950 52,194,364 Rls. 6,141 $
112 1383 گرجستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 13,890 51,599,005 Rls. 6,070 $
113 1383 گرجستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورها 4,500 46,887,660 Rls. 5,516 $
114 1383 گرجستان 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي, ن )باستثناي ferruginous ( 51,010 46,498,166 Rls. 5,470 $
115 1383 گرجستان 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن يانشستن خاك, سنگ و.... 17,000 46,489,050 Rls. 5,469 $
116 1383 گرجستان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لكترونيكي HYBRIDبا ورودي وخروجيصفرا ليصدولت وقدرت كمترا ز50 5,220 45,324,738 Rls. 5,332 $
117 1383 گرجستان 87089419 سايرجعبه فرمانهابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاري وا نت وترا كتوركشا 3,200 42,229,827 Rls. 4,968 $
118 1383 گرجستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 3,090 41,963,899 Rls. 4,937 $
119 1383 گرجستان 84593100 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي, غيرمذكوردرجاي ديگر 12,210 33,069,381 Rls. 3,891 $
120 1383 گرجستان 87086029 سايرا جزا وقطعات محورهاي غيرمحرك بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتو 3,200 32,701,000 Rls. 3,847 $
121 1383 گرجستان 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل,, هن يافولاد. 10,760 28,783,139 Rls. 3,386 $
122 1383 گرجستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 10,800 28,082,538 Rls. 3,304 $
123 1383 گرجستان 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب 980 26,434,950 Rls. 3,110 $
124 1383 گرجستان 87083190 سايرلنتهاي ترمزسوا رشده بغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشا 3,700 23,306,634 Rls. 2,742 $
125 1383 گرجستان 85364120 رله smd )قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ( 1,500 22,788,750 Rls. 2,681 $
126 1383 گرجستان 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي, بكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز 5,300 22,731,122 Rls. 2,674 $
127 1383 گرجستان 68041000 سنگ, سياب وسنگ سنباده برا ي, سياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 800 22,701,715 Rls. 2,671 $
128 1383 گرجستان 84594000 ماشين هاي صيقل كردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,500 21,273,105 Rls. 2,503 $
129 1383 گرجستان 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند 5,900 21,257,346 Rls. 2,501 $
130 1383 گرجستان 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 4,660 20,775,934 Rls. 2,444 $
131 1383 گرجستان 84138200 بالابرهاي, بگونها 3,380 20,516,127 Rls. 2,414 $
132 1383 گرجستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 4,400 18,887,110 Rls. 2,222 $
133 1383 گرجستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 4,910 18,622,189 Rls. 2,191 $
134 1383 گرجستان 82072090 سايرحديده هاي برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت 1,190 17,250,011 Rls. 2,029 $
135 1383 گرجستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتيبامهره ها ياوا شرهاي مربوط,هن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس 4,400 14,199,119 Rls. 1,670 $
136 1383 گرجستان 84681000 بوري هاييكه بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم كاري, زردجوشكاري, ياجوشكاري 3,400 13,284,837 Rls. 1,563 $
137 1383 گرجستان 85152900 ماشين ها و وسايل جوشكاري فلزات با مقاومت الكتريكي ، غير خودكار 5,000 10,916,492 Rls. 1,284 $
138 1383 گرجستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعيكه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 2,080 10,697,332 Rls. 1,259 $
139 1383 گرجستان 85015290 ساير ا لكتروموتورهابجز رديف 85015210 5,940 10,683,778 Rls. 1,257 $
140 1383 گرجستان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتنوعات بدنه بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ركاروا نت وترا كتور 2,700 10,111,494 Rls. 1,190 $
141 1383 گرجستان 70195200 پارچه ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز30,cmساده باف, بوزن ا ز250گرم مترمربع, برا بركمترا ز136ت 900 10,027,050 Rls. 1,180 $
142 1383 گرجستان 84831020 مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين, لات را هسازي و كشاورزي 1,710 7,623,787 Rls. 897 $
143 1383 گرجستان 85158090 ساير ماشينهاودستگاهها 600 7,129,248 Rls. 839 $
144 1383 گرجستان 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 1,800 4,873,957 Rls. 573 $
145 1383 گرجستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي, زمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 150 4,791,045 Rls. 564 $
146 1383 گرجستان 85411000 ديودها)غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور( 100 4,525,305 Rls. 532 $
147 1383 گرجستان 87089190 سايررا دياتورهابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري سوا ري كاروا نت و ترا كتوركشاورز 3,200 4,356,548 Rls. 513 $
148 1383 گرجستان 70200090 سايرا شياا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 40 4,101,975 Rls. 483 $
149 1383 گرجستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 800 3,434,020 Rls. 404 $
150 1383 گرجستان 85129090 سايرا جزا وقطعات 800 3,406,354 Rls. 401 $
151 1383 گرجستان 85407900 لامپ هاولوله هاي ميكروويو)غيرا زماگنترونها,كليسترونهاولوله هاي باسيستم كنترل شبكه. 30 3,085,797 Rls. 363 $
152 1383 گرجستان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 220 2,357,207 Rls. 277 $
مجموع کل
72,794,079,181 ريال
مجموع کل
8,564,009 دلار
[1]