آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 پرو 23012000 ,-رد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 2,167,560 12,830,271,643 Rls. 1,509,444 $
2 1383 پرو 28100010 ا سيد بريك 416,500 1,737,497,718 Rls. 204,411 $
3 1383 پرو 32030000 رنگ كننده بامنشاءنباتيياحيوا نيحتيباساخت شيميائيمشخص, فر,ورده نباتيوحيوا نيدرياددا شت 300 84,594,090 Rls. 9,952 $
مجموع کل
14,652,363,451 ريال
مجموع کل
1,723,807 دلار
[1]