آمار کل " واردات از" کشور "پرتغال" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 پرتغال 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 373,780 22,961,840,260 Rls. 2,701,393 $
2 1383 پرتغال 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 2,231,416 15,692,858,370 Rls. 1,846,219 $
3 1383 پرتغال 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لي 1,999,255 14,339,721,600 Rls. 1,687,026 $
4 1383 پرتغال 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي)غيرا زا نوا ع تزريقييافشاري (. 23,775 10,973,907,374 Rls. 1,291,048 $
5 1383 پرتغال 29242990 ساير, ميدهاي حلقوي و مشتقات, ن و ا ملاح مربوطه 3,500 7,669,723,984 Rls. 902,320 $
6 1383 پرتغال 85444900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 144,565 7,316,496,897 Rls. 860,764 $
7 1383 پرتغال 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,990 6,253,000,000 Rls. 735,647 $
8 1383 پرتغال 29413000 تترا سيكلين ها و مشتقات, نها ;ا ملاح ا ين محصولات 7,238 6,187,118,234 Rls. 727,896 $
9 1383 پرتغال 44112190 سايرتخته فيبرباجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 1,785,000 5,861,702,836 Rls. 689,612 $
10 1383 پرتغال 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رند 3,005 5,603,124,012 Rls. 659,191 $
11 1383 پرتغال 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبيباجرم مخصوص بيش ا زrg /mc38/0,كارنشده 855,268 4,408,759,171 Rls. 518,678 $
12 1383 پرتغال 55062000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپليا ستر,حلاجيشده, غيره. 205,161 4,300,103,772 Rls. 505,895 $
13 1383 پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,393 3,954,626,822 Rls. 465,250 $
14 1383 پرتغال 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل 612,000 3,302,292,364 Rls. 388,505 $
15 1383 پرتغال 84807100 قالب ا زنوع تزريقييافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 9,487 3,215,672,380 Rls. 378,314 $
16 1383 پرتغال 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زپليا سترها. 128,067 2,884,298,827 Rls. 339,329 $
17 1383 پرتغال 29322900 لاكتون ها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 500 2,483,360,455 Rls. 292,160 $
18 1383 پرتغال 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا ز5/0گرم درcm3مكعب وليحدا كثرا ز8/0گرم درcm3 غيرمذكوردرجاي د 507,170 2,472,093,498 Rls. 290,835 $
19 1383 پرتغال 54021010 نخ پلي, ميد 6 دسي تكس 900 تا 2400 129,707 2,462,001,002 Rls. 289,647 $
20 1383 پرتغال 29419010 سفالكسين منوهيدرا ت 1,235 2,344,293,295 Rls. 275,799 $
21 1383 پرتغال 48025600 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع, ن 435وديگرا ز297mm 321,855 2,299,368,221 Rls. 270,514 $
22 1383 پرتغال 45041000 بلوك, صفحه, ورق, نوا ر,لوحه بهرشكل; ا ستوا نه هاي توپر,ديسك ا زچوب پنبه فشرده 126,385 2,082,077,988 Rls. 244,950 $
23 1383 پرتغال 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 10,583 1,919,024,428 Rls. 225,768 $
24 1383 پرتغال 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 3,269 1,851,111,602 Rls. 217,778 $
25 1383 پرتغال 30032090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 900 1,802,634,460 Rls. 212,075 $
26 1383 پرتغال 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 58,606 1,784,435,467 Rls. 209,934 $
27 1383 پرتغال 85469010 ا ز پلاستيك 7,488 1,447,386,351 Rls. 170,281 $
28 1383 پرتغال 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 2,000 1,327,244,370 Rls. 156,146 $
29 1383 پرتغال 44103200 تخته هاي نازك وتخته بارشته هاي جهت دا رسايرا زچوب كه سطح, ن پوشانده شده با كاغذ, غشته 287,448 1,274,164,910 Rls. 149,902 $
30 1383 پرتغال 84818045 شيرمخصوص, ب گرم كن گازي مخزني و ديوا ري 5,356 1,259,882,913 Rls. 148,222 $
31 1383 پرتغال 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي وغيره 25,000 1,146,745,427 Rls. 134,911 $
32 1383 پرتغال 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لكتروليتي, لومينيومي 3,775 959,957,651 Rls. 112,936 $
33 1383 پرتغال 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 3,490 948,045,772 Rls. 111,535 $
34 1383 پرتغال 39219020 ورق HPL )lamimated pressure high( با ضخامت بيشترا ز 2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 24,578 710,499,461 Rls. 83,588 $
35 1383 پرتغال 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائي قدرت بيشترا ز650 كيلوولت, مپر 15,000 677,802,319 Rls. 79,741 $
36 1383 پرتغال 39204910 نوا رلبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي 13,970 565,339,646 Rls. 66,511 $
37 1383 پرتغال 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 841900 7,631 565,056,607 Rls. 66,477 $
38 1383 پرتغال 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضي,ن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي ميكروروني 14,740 559,966,706 Rls. 65,878 $
39 1383 پرتغال 85444100 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورشده با قطعات ا تصال 1,497 524,846,514 Rls. 61,747 $
40 1383 پرتغال 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,210 516,392,164 Rls. 60,752 $
41 1383 پرتغال 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 7,168 405,191,865 Rls. 47,670 $
42 1383 پرتغال 85472010 عايق پلاستيكي لوله ا ي برا ي كابل و دسته سيم 4,357 347,815,473 Rls. 40,919 $
43 1383 پرتغال 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب باف وغيره, ا ز,هن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 52,607 300,197,078 Rls. 35,317 $
44 1383 پرتغال 76042100 پروفيل توخاليا ز,لياژهاي, لومينيوم. 3,398 266,537,458 Rls. 31,357 $
45 1383 پرتغال 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 60 265,532,064 Rls. 31,239 $
46 1383 پرتغال 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 126 238,793,813 Rls. 28,093 $
47 1383 پرتغال 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موا دنسجي 12,000 238,059,500 Rls. 28,007 $
48 1383 پرتغال 29332900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه ا يميدا زول مترا كم نشده, غيرمذكوردرجاي ديگر 50 232,865,280 Rls. 27,396 $
49 1383 پرتغال 45011000 چوب پنبه طبيعي,خام يا بطور ساده, ماده شده 2,000 223,861,910 Rls. 26,337 $
50 1383 پرتغال 39093090 ساير رزينهاي, پوكسيد به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور درجاي ديگر 30,400 219,473,949 Rls. 25,820 $
51 1383 پرتغال 54072000 پارچه هاي تاروپودباف كه ا زنوا رياا شكال همانندبدست مي,يند. 5,120 207,154,151 Rls. 24,371 $
52 1383 پرتغال 85469090 ساير مقره ها 680 204,480,104 Rls. 24,056 $
53 1383 پرتغال 85442000 كابل هم محور) co-axial (و سايرهادي هاي برق هم محور 4,039 199,097,458 Rls. 23,423 $
54 1383 پرتغال 85129090 سايرا جزا وقطعات 2,550 191,993,895 Rls. 22,588 $
55 1383 پرتغال 82073000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي پرس كردن, منگنه كردن ياپانچ كردن. 9 175,328,475 Rls. 20,627 $
56 1383 پرتغال 84518000 ماشين هاي چلاندن,, هارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه..... 7,500 161,716,860 Rls. 19,026 $
57 1383 پرتغال 83023000 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي وسائطنقليه موتوري, ا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 98 127,812,394 Rls. 15,037 $
58 1383 پرتغال 39199090 صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 786 123,343,395 Rls. 14,511 $
59 1383 پرتغال 85389090 سايرا جزا وقطعات 250 123,053,690 Rls. 14,477 $
60 1383 پرتغال 59112000 گازوپارچه برا ي ا لك, حتيدوخته ومهيا. 131 113,609,925 Rls. 13,366 $
61 1383 پرتغال 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 15,000 111,913,450 Rls. 13,166 $
62 1383 پرتغال 39093010 پودر قالب گيري 15,200 108,835,924 Rls. 12,804 $
63 1383 پرتغال 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار 52 98,275,066 Rls. 11,562 $
64 1383 پرتغال 70199090 به صورت ا ليافstaple 312 94,902,056 Rls. 11,165 $
65 1383 پرتغال 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زفلزمعمولي)غيرا ز,هن يافولاد(. 4 90,808,600 Rls. 10,683 $
66 1383 پرتغال 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1 86,911,400 Rls. 10,225 $
67 1383 پرتغال 39199040 ورق پشت چسب دا رbopppropylene poly oriented bi 300 86,429,645 Rls. 10,168 $
68 1383 پرتغال 94018000 نشيمنهاي غيرمذكور 3,000 81,166,046 Rls. 9,549 $
69 1383 پرتغال 59113100 پارچه هاي نسجيونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي, بوزن هرمترمربع كمترا ز650گرم. 150 80,944,746 Rls. 9,523 $
70 1383 پرتغال 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتيمسلح يادا را ي ملحقات ا ز 130 67,865,958 Rls. 7,984 $
71 1383 پرتغال 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 11,214 65,798,451 Rls. 7,741 $
72 1383 پرتغال 84179000 ا جزا ءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتييا,زمايشگاهي" 35 60,137,548 Rls. 7,075 $
73 1383 پرتغال 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز,/شپزخانه )غيرا زليوا ن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,094 55,121,705 Rls. 6,485 $
74 1383 پرتغال 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز كاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 264 55,047,871 Rls. 6,476 $
75 1383 پرتغال 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ هاا زموا دپلاستيكيغيرمذكورومشمول درجاي ديگر 160 54,254,490 Rls. 6,383 $
76 1383 پرتغال 58063200 پارچه هاي تاروپودباف كم عرض ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كه درجاي ديگرگفته نشده باشد. 816 40,972,324 Rls. 4,820 $
77 1383 پرتغال 39061000 پلي متيل متاكريلات , به ا شكال ا بتدا ئي 2,600 40,274,236 Rls. 4,738 $
78 1383 پرتغال 90330010 ترموكوپل 10 30,860,775 Rls. 3,631 $
79 1383 پرتغال 78060090 ساير مصنوعات ا ز سرب 2,205 30,471,234 Rls. 3,585 $
80 1383 پرتغال 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 600 27,165,185 Rls. 3,196 $
81 1383 پرتغال 38061000 كولوفان ها و ا سيدهاي رزيني 500 24,650,590 Rls. 2,900 $
82 1383 پرتغال 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضيبيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, حتيكارشده درسطح 1,800 20,957,438 Rls. 2,466 $
83 1383 پرتغال 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 9 20,684,509 Rls. 2,433 $
84 1383 پرتغال 87089941 سايرا جزا وقطعات وسايط نقليه موتوري برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت ترا كتور كشاورز 150 16,643,023 Rls. 1,958 $
85 1383 پرتغال 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 225 15,455,211 Rls. 1,818 $
86 1383 پرتغال 85111000 شمع هاي جرقه زن 28 12,732,131 Rls. 1,498 $
87 1383 پرتغال 29291000 ا يزوسيانات ها 240 12,537,684 Rls. 1,475 $
88 1383 پرتغال 87150000 كالسكه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات, نها 1,000 11,924,444 Rls. 1,403 $
89 1383 پرتغال 85472090 ساير قطعات عايق ا ز موا د پلاستيكي 20 10,821,896 Rls. 1,273 $
90 1383 پرتغال 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري, ماده شده 73 6,947,892 Rls. 817 $
91 1383 پرتغال 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 30 5,723,027 Rls. 673 $
92 1383 پرتغال 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيك. 150 4,755,877 Rls. 560 $
93 1383 پرتغال 39191090 صفحه. ورق. نوا ر بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 167 3,611,873 Rls. 425 $
94 1383 پرتغال 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي بجزكيسه خون 11 3,588,439 Rls. 422 $
95 1383 پرتغال 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 51 910,709 Rls. 107 $
96 1383 پرتغال 39269010 كيسه كلوست 1 190,105 Rls. 22 $
مجموع کل
164,815,188,424 ريال
مجموع کل
19,390,022 دلار
[1]