آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 پاکستان 10063090 برنج نيمه وياكامل سفيد شده حتي صيقل يابرا ق شده دا را ي توسط غيردولت 140,161,603 467,256,836,141 Rls. 54,971,392 $
2 1383 پاکستان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا ز,كريليك يامد,كريليك, حلاجينشده, غيره. 12,330,463 183,394,474,281 Rls. 21,575,821 $
3 1383 پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات, سفيدنشده. 8,957,452 54,409,220,677 Rls. 6,401,085 $
4 1383 پاکستان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115900 492,092 20,507,117,870 Rls. 2,412,602 $
5 1383 پاکستان 89019000 وسايط نقليه, بيبرا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه, بي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 2,809,900 10,659,670,372 Rls. 1,254,079 $
6 1383 پاکستان 48116000 كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 229,812 7,140,510,281 Rls. 840,060 $
7 1383 پاکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 9,692 6,744,888,851 Rls. 793,516 $
8 1383 پاکستان 89020000 وسايط نقليه, بيصيادي; كشتيهاي كارخانه ا ي برا ي عمل, وردن ياكنسروكردن محصولات 1,568,000 6,263,251,793 Rls. 736,853 $
9 1383 پاکستان 35030000 ژلاتين هاومشتقات, نها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 01/35 226,000 4,234,665,428 Rls. 498,196 $
10 1383 پاکستان 70109030 برا ي نوشيدنيها)نوشابه و..(وموا دخورا كي كمتر ا ز5/2ليتر 1,409,382 4,118,907,479 Rls. 484,577 $
11 1383 پاکستان 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 94,960 3,958,557,904 Rls. 465,713 $
12 1383 پاکستان 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپليا ستر,حلاجينشده, غيره. 349,622 3,537,810,566 Rls. 416,213 $
13 1383 پاکستان 20091100 ,--ب پرتقال يخ زده , تخميرنشده كه به, ن ا لكل ا فزوده نشده باشد 354,200 3,339,146,060 Rls. 392,841 $
14 1383 پاکستان 20091900 ,--ب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به, ن ا لكل ا فزوده نشده باشد 304,020 2,849,131,154 Rls. 335,192 $
15 1383 پاکستان 09103090 زردچوبه بجز 2رديفهاي بالا 842,694 2,467,032,422 Rls. 290,239 $
16 1383 پاکستان 84602100 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, غيرمذكوردرجاي ديگر,بادقت تا01/0ميليمتر,باكنترل شماره ا ي 87,300 1,895,876,122 Rls. 223,044 $
17 1383 پاکستان 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 98,583 1,800,079,199 Rls. 211,774 $
18 1383 پاکستان 12074000 تخم كنجد 973,245 1,762,238,539 Rls. 207,322 $
19 1383 پاکستان 27101910 بنزين 200,408 1,601,007,919 Rls. 188,354 $
20 1383 پاکستان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپليمتاكريلات متيل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 111,850 1,592,069,265 Rls. 187,302 $
21 1383 پاکستان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي, كريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 110,945 1,442,423,357 Rls. 169,697 $
22 1383 پاکستان 55095300 نخ, دا را ي كمترا ز85%ا لياف غيريكسره پليا ستر,مخلوطباپنبه,, ماده نشده برا ي خرده فروشي. 55,792 1,205,682,342 Rls. 141,845 $
23 1383 پاکستان 39202050 نوا ردرزبندي پاكت, بميوه وشيروفر,ورده هاي, ن 7,206 1,075,304,011 Rls. 126,506 $
24 1383 پاکستان 01021090 گاو مولد نژا د خاص بجز گاو شيري 150,125 1,075,271,606 Rls. 126,503 $
25 1383 پاکستان 52114200 پارچه موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, دا را ي كمترا ز85 %پنبه, بوزن مترمربع 64,808 945,665,718 Rls. 111,255 $
26 1383 پاکستان 10063010 توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 327,400 899,516,877 Rls. 105,826 $
27 1383 پاکستان 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها 1,024,005 896,409,695 Rls. 105,460 $
28 1383 پاکستان 39079910 سايرپلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكوردرجاي ديگر 10,120 880,645,539 Rls. 103,605 $
29 1383 پاکستان 38029010 خاك رنگبر 306,000 863,178,240 Rls. 101,550 $
30 1383 پاکستان 53071000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات شماره 03/53,يك لا. 115,931 683,865,364 Rls. 80,455 $
31 1383 پاکستان 90184990 ساير,لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي 4,839 599,472,406 Rls. 70,526 $
32 1383 پاکستان 53109000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات )باستثناءسفيدنشده (. 75,780 519,703,748 Rls. 61,142 $
33 1383 پاکستان 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 34,300 511,989,013 Rls. 60,234 $
34 1383 پاکستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشيبانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم م 25,854 506,822,400 Rls. 59,626 $
35 1383 پاکستان 89011010 قايق هاي تفريحي عمومي 157,000 498,689,950 Rls. 58,669 $
36 1383 پاکستان 20098010 ,---ب ميوه تغليظ شده )كنسانتره. موز.ا نبه. گودا. پشن فروت و ليچن ( 94,600 491,830,083 Rls. 57,862 $
37 1383 پاکستان 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موا دنسجي 14,000 460,020,700 Rls. 54,120 $
38 1383 پاکستان 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ر 18,000 363,551,840 Rls. 42,771 $
39 1383 پاکستان 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 1,770 337,725,096 Rls. 39,732 $
40 1383 پاکستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن 1,628 334,544,055 Rls. 39,358 $
41 1383 پاکستان 82130000 قيچي,قيچيخياطيوقيچيهاي همانند,وتيغه هاي, نها. 16,766 326,949,911 Rls. 38,465 $
42 1383 پاکستان 52093100 ساده باف ا زپنبه, رنگرزي شده, دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر. 22,390 323,556,902 Rls. 38,066 $
43 1383 پاکستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 11,678 293,437,999 Rls. 34,522 $
44 1383 پاکستان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي. 120 269,049,000 Rls. 31,653 $
45 1383 پاکستان 52051100 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه,, ماده نشده برا يخرده فروشيبانمره حدا كثر14درسيست 18,144 257,528,535 Rls. 30,297 $
46 1383 پاکستان 10064090 خرده برنج وا ردا تي توسط غيردولت 66,376 247,147,714 Rls. 29,076 $
47 1383 پاکستان 42032900 دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتيونيم دستكش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 19,480 226,615,376 Rls. 26,661 $
48 1383 پاکستان 62031100 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زپشم ياكركg 6,600 216,661,598 Rls. 25,490 $
49 1383 پاکستان 52051300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشيبانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم م 8,618 206,551,572 Rls. 24,300 $
50 1383 پاکستان 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكو 900 200,102,435 Rls. 23,541 $
51 1383 پاکستان 62041300 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, ا زا لياف سنتتيك. 3,771 198,673,733 Rls. 23,373 $
52 1383 پاکستان 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 700 194,540,724 Rls. 22,887 $
53 1383 پاکستان 59070090 سايرپارچه هاي سنجي, غشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر 136,449 182,371,800 Rls. 21,456 $
54 1383 پاکستان 90189090 ساير, لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي 233 177,509,240 Rls. 20,883 $
55 1383 پاکستان 54025200 نخ يك لاا زپليا سترها,بابيش ا ز50دوردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 7,187 175,926,883 Rls. 20,697 $
56 1383 پاکستان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 70 169,988,148 Rls. 19,999 $
57 1383 پاکستان 82141090 كاغذبر.نامه بازكن. مركب ترا ش وتيغه, نها 2,972 168,112,643 Rls. 19,778 $
58 1383 پاکستان 85462023 ساير مقره هاي با قطعات فلزي 17,500 163,360,320 Rls. 19,219 $
59 1383 پاکستان 87087019 سايرچرخ ها بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري كاروا نت و ترا كتوركشاورزي 17,000 151,286,180 Rls. 17,798 $
60 1383 پاکستان 84099910 برا ي موتورهاي صنعتي 6,691 148,765,312 Rls. 17,502 $
61 1383 پاکستان 54031000 نخ بسيارمقاوم ا زريون ويسكوز,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 9,502 126,065,525 Rls. 14,831 $
62 1383 پاکستان 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,000 124,830,000 Rls. 14,686 $
63 1383 پاکستان 70132900 ليوا ن )غيرا زكريستال سرب دا ر(. 53,871 123,263,894 Rls. 14,502 $
64 1383 پاکستان 90158000 ,-لات نقشه بردا ري, مساحي,,بنگاري, ا قيانوسنگاري,, بشناسي,هوا شناسيياژئوفيزيكي. 1,637 121,512,001 Rls. 14,296 $
65 1383 پاکستان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن )غيرا ز,نهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند( 7,800 113,511,984 Rls. 13,354 $
66 1383 پاکستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحم نشد 788 111,962,868 Rls. 13,172 $
67 1383 پاکستان 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيور,لات وكاردوچنگال ا شياء,مبلمان چوبي... 4,437 101,658,753 Rls. 11,960 $
68 1383 پاکستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسايط نقليه, كه بدون عمل مكانيكيرا نده ميشوند 10,140 89,827,107 Rls. 10,568 $
69 1383 پاکستان 63062900 چادرا زموا دنسجي)باستثناءپنبه ياا لياف سنتتيك (. 49,320 88,795,680 Rls. 10,447 $
70 1383 پاکستان 90181100 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا لكتروكارديوگرا ف 256 86,054,432 Rls. 10,124 $
71 1383 پاکستان 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,290 85,864,866 Rls. 10,102 $
72 1383 پاکستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 17,098 82,682,929 Rls. 9,727 $
73 1383 پاکستان 95066900 توپ )غيرا زتوپ گلف, توپ تنيس, توپ تنيس روي ميز,توپ قابل بادكردن ( 2,150 75,947,847 Rls. 8,935 $
74 1383 پاکستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي پروپيلن 11,200 74,689,121 Rls. 8,787 $
75 1383 پاکستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول, هنييافولادي, كه درجاي ديگرگفته نشده. 6,500 74,166,103 Rls. 8,725 $
76 1383 پاکستان 41041900 چرم وپوست دباغيشده بحالت مرطوب )ا زجملهblue- wet (ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده و... 19,000 68,045,912 Rls. 8,005 $
77 1383 پاکستان 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 2,000 62,793,544 Rls. 7,387 $
78 1383 پاکستان 90159000 قطعات ومتفرعات, لات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسيوغيره 9015 2,325 59,528,693 Rls. 7,003 $
79 1383 پاکستان 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 952 56,463,746 Rls. 6,643 $
80 1383 پاکستان 84841020 مربوطبه خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت ماشين, لات را هسازي وكشاورزي 3,798 55,472,261 Rls. 6,526 $
81 1383 پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين ها 16,420 52,210,172 Rls. 6,142 $
82 1383 پاکستان 54072000 پارچه هاي تاروپودباف كه ا زنوا رياا شكال همانندبدست مي,يند. 11,775 50,903,433 Rls. 5,989 $
83 1383 پاکستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخاص 7,280 50,192,378 Rls. 5,905 $
84 1383 پاکستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 03/94 1,100 48,336,288 Rls. 5,687 $
85 1383 پاکستان 95063100 چوگان, كامل 260 48,251,181 Rls. 5,677 $
86 1383 پاکستان 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء, نها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 500 48,118,381 Rls. 5,661 $
87 1383 پاکستان 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگيتاروپود)looms(,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,091 46,642,475 Rls. 5,487 $
88 1383 پاکستان 90184910 دستگاه پليمريزا سيون كامپوزيت دندا ني با توليد نورلايت كيورunit light curing 594 46,623,572 Rls. 5,485 $
89 1383 پاکستان 84418000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 4,450 41,278,046 Rls. 4,856 $
90 1383 پاکستان 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي. 850 37,281,239 Rls. 4,386 $
91 1383 پاکستان 84484100 ماكو 634 27,445,499 Rls. 3,229 $
92 1383 پاکستان 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلك وچارچوب ميلميلك 418 21,811,975 Rls. 2,566 $
93 1383 پاکستان 34029040 پاك كننده هاي صنعتي 125 21,210,532 Rls. 2,495 $
94 1383 پاکستان 84411000 ماشينهاي برش 3,050 21,149,191 Rls. 2,488 $
95 1383 پاکستان 52029100 ا لياف كهنه و پس مانده پنبه. 14,000 20,979,510 Rls. 2,468 $
96 1383 پاکستان 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي)غيرا زا نوا ع تزريقييافشاري (. 160 17,878,307 Rls. 2,103 $
97 1383 پاکستان 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 3,000 15,617,453 Rls. 1,837 $
98 1383 پاکستان 84099930 برا ي موتورهاي كشاورزي 810 15,603,357 Rls. 1,836 $
99 1383 پاکستان 95042020 ا شيا و متنوعات ميزبيليارد 2,500 15,248,770 Rls. 1,794 $
100 1383 پاکستان 44020000 زغال چوب , حتي بهم فشرده 21,886 15,209,377 Rls. 1,789 $
101 1383 پاکستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن كارنشده يا هموا ري گرفته شده 100,970 14,615,799 Rls. 1,720 $
102 1383 پاکستان 64031990 ساير كفشهاي ورزشي 1,740 13,249,919 Rls. 1,559 $
103 1383 پاکستان 61046200 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زپنبه 268 10,910,246 Rls. 1,284 $
104 1383 پاکستان 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 600 9,053,700 Rls. 1,065 $
105 1383 پاکستان 25132090 ريگ سنباده ها.سنگ سنباده طبيعي.بيجاده طبيعيوساينده هاي طبيعيكارشده يابه صورت قط 500 8,284,805 Rls. 975 $
106 1383 پاکستان 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپليا سترها,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 207 6,788,160 Rls. 799 $
107 1383 پاکستان 95042010 ميزبيليارد حتي به همرا ه ا شيا ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه 2,070 4,557,750 Rls. 536 $
108 1383 پاکستان 62101000 لباس دوخته ومهيامشمول شماره 02/56يا03/56. 7,500 866,800 Rls. 102 $
109 1383 پاکستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 16 720,588 Rls. 85 $
مجموع کل
810,937,116,557 ريال
مجموع کل
95,404,367 دلار
[1]