آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 يونان 73051900 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش 14,226,528 62,006,730,938 Rls. 7,294,910 $
2 1383 يونان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 145,153 6,678,016,591 Rls. 785,649 $
3 1383 يونان 25240010 فيبري. ورقه يا پودر 1,488,000 3,652,989,877 Rls. 429,764 $
4 1383 يونان 74111090 سايرلوله هاي مسي 89,203 3,195,118,415 Rls. 375,896 $
5 1383 يونان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 28,700 3,078,418,000 Rls. 362,167 $
6 1383 يونان 85446090 سايرهادي برق بجز رديفهاي 85446010 و85446020 51,936 2,773,976,888 Rls. 326,350 $
7 1383 يونان 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 562 2,639,764,948 Rls. 310,561 $
8 1383 يونان 84073290 سايرموتورهابجزموتورهاي رديف 10/840732 48,000 1,964,961,846 Rls. 231,172 $
9 1383 يونان 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 842211 48,927 1,893,242,712 Rls. 222,734 $
10 1383 يونان 85178000 دستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف باسيم , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,700 1,757,257,987 Rls. 206,736 $
11 1383 يونان 74111020 لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وكمتر 48,969 1,746,699,270 Rls. 205,494 $
12 1383 يونان 32061990 پيگمان ها وفر,ورده هاكمتر ا ز 80درصدا كسيد تيتانيوم به غير ا ز مستربچ 153,000 1,713,738,842 Rls. 201,616 $
13 1383 يونان 84021100 ديگهاي بخار,ب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 105,824 1,693,689,411 Rls. 199,258 $
14 1383 يونان 48192010 پاكت وقوطي مخصوص بسته بندي موا د لبني وا رد شده توسط كارخانجات تهيه ا ين موا د 137,260 1,635,186,649 Rls. 192,375 $
15 1383 يونان 84818090 ساير شيرها و وسايل 6,097 1,482,600,835 Rls. 174,424 $
16 1383 يونان 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري. ورقه يا پودر 496,000 1,378,158,360 Rls. 162,136 $
17 1383 يونان 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 17,315 1,341,184,254 Rls. 157,786 $
18 1383 يونان 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 62,700 1,319,560,361 Rls. 155,242 $
19 1383 يونان 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 901 1,196,706,209 Rls. 140,789 $
20 1383 يونان 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ هاا زموا دپلاستيكيغيرمذكورومشمول درجاي ديگر 43,791 1,196,138,884 Rls. 140,722 $
21 1383 يونان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 10,490 1,073,854,506 Rls. 126,336 $
22 1383 يونان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 9,000 1,054,099,200 Rls. 124,012 $
23 1383 يونان 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 250 1,020,194,704 Rls. 120,023 $
24 1383 يونان 74092100 صفحه, ورق ونوا را زبرنج, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 52,372 997,683,367 Rls. 117,375 $
25 1383 يونان 72104900 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري شده ياا ندودشده باروي... غيرمذكوردرجاي 17,456 992,639,500 Rls. 116,781 $
26 1383 يونان 90273020 ا سپكترومتر 370 977,668,961 Rls. 115,020 $
27 1383 يونان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 4,000 928,691,804 Rls. 109,258 $
28 1383 يونان 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزرديفهاي 84136010و84136020و84136030 10,757 914,461,996 Rls. 107,584 $
29 1383 يونان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ا زسايرموا دپلاستيكي-سايرلوله ها و شيلنگ ها 30,863 909,340,101 Rls. 106,981 $
30 1383 يونان 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان 62,220 896,916,110 Rls. 105,520 $
31 1383 يونان 48221000 قرقره, ماسوره, دوك وهمانندا زخميركاغذ,كاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 78,624 842,651,196 Rls. 99,135 $
32 1383 يونان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, برش دا دن.... پارچه 48,000 807,089,490 Rls. 94,952 $
33 1383 يونان 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 4,500 781,895,000 Rls. 91,988 $
34 1383 يونان 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 2,000 779,872,327 Rls. 91,750 $
35 1383 يونان 85181000 ميكروفون و پايه, ن 528 759,372,037 Rls. 89,338 $
36 1383 يونان 39119010 رزينهاي مالئيك مورد مصرف درتوليد مركب چاپ 33,000 693,099,186 Rls. 81,541 $
37 1383 يونان 38210000 محيطهاي كشت, ماده برا ي تكثير موجودا ت زنده ذره بيني 570 688,366,526 Rls. 80,984 $
38 1383 يونان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 66 687,465,497 Rls. 80,878 $
39 1383 يونان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 13,481 681,034,989 Rls. 80,122 $
40 1383 يونان 74111010 لوله هاي مسي, جدا ر ا ز دا خل 19,868 671,189,898 Rls. 78,964 $
41 1383 يونان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 48,000 661,660,925 Rls. 77,842 $
42 1383 يونان 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,000 645,245,700 Rls. 75,911 $
43 1383 يونان 84451100 ماشين هاي حلاجي)machines Carding( 36,190 635,793,686 Rls. 74,799 $
44 1383 يونان 48236000 سيني,دوري, بشقاب, فنجان, پياله وا شياءهمانندا زكاغذيامقوا 9,300 548,800,000 Rls. 64,565 $
45 1383 يونان 73053900 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده بطورمارپيچ باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 158,260 544,446,052 Rls. 64,052 $
46 1383 يونان 91070000 كليه قطع ووصل ساعتيدا را ي ا نوا ع محرك ساعت يادا را ي موتورسنكرون. 877 536,121,733 Rls. 63,073 $
47 1383 يونان 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 140 535,567,310 Rls. 63,008 $
48 1383 يونان 82090000 پولك, قلم... برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زكربورهاي فلزي ياسرمت. 539 517,932,396 Rls. 60,933 $
49 1383 يونان 90321000 ترموستات 810 452,113,745 Rls. 53,190 $
50 1383 يونان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن كارنشده يا هموا ري گرفته شده 267,500 441,675,156 Rls. 51,962 $
51 1383 يونان 84146000 هوا كش ها)Hoods(مجهزبه فن كه بزرگترين ضلع ا فقي,نهاحدا كثر120سانتيمترباشد 15,362 378,224,700 Rls. 44,497 $
52 1383 يونان 39094090 سايررزين هاي فنوليك غيرمذكوردرجاي ديگر 20,000 378,038,500 Rls. 44,475 $
53 1383 يونان 38123030 پايدا ركننده هايUV 10,050 346,828,277 Rls. 40,803 $
54 1383 يونان 48231900 كاغذصمغ زده ياچسب زده )به ا ستثناي كاغذخودچسب (بصورت نوا ريارول 13,000 345,853,182 Rls. 40,689 $
55 1383 يونان 85041010 ا لقايي 20,400 334,051,963 Rls. 39,300 $
56 1383 يونان 84718090 ساير وا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكار دا ده پردا زي 78 319,047,591 Rls. 37,535 $
57 1383 يونان 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 8,640 317,061,209 Rls. 37,301 $
58 1383 يونان 24022000 سيگار حاوي توتون 10,500 308,178,490 Rls. 36,256 $
59 1383 يونان 76069100 صفحه.. )باستثناءمربع مستطيل (ا ز,لومينيوم, غيرممزوج, به ضخامت بيش ا ز2/0mm. 12,263 287,262,384 Rls. 33,796 $
60 1383 يونان 84462900 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,cmغيرمذكوردرجاي د 22,725 245,267,450 Rls. 28,855 $
61 1383 يونان 90230000 ,لات, دستگاههاومدلها,طرا حيشده برا ي مقاصدنمايشي)مثلابرا ي, موزشييانمايش ( 844 238,474,398 Rls. 28,056 $
62 1383 يونان 38244000 ا فزودنيهاي ,ماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 30,245 213,845,125 Rls. 25,158 $
63 1383 يونان 73241000 ظرفشوئيوروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 8,551 210,648,178 Rls. 24,782 $
64 1383 يونان 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 66,200 207,094,339 Rls. 24,364 $
65 1383 يونان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعيكه درتعميرگاههابكارميروند 5,600 206,476,672 Rls. 24,291 $
66 1383 يونان 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,891 202,297,379 Rls. 23,800 $
67 1383 يونان 84719000 ماشين قرا ئت مغناطيسيياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابروي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 145 196,882,512 Rls. 23,163 $
68 1383 يونان 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل,, هن يافولاد. 850 189,200,155 Rls. 22,259 $
69 1383 يونان 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورها وپلي سولفون ها وسايرمحصولات وغيرمذكوردرجاي ديگر 21,261 188,527,339 Rls. 22,180 $
70 1383 يونان 39199030 جمبورول چسب خوردهBOPPPROPYLENE POLY ORIENTED BI 8,232 188,374,640 Rls. 22,162 $
71 1383 يونان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئيا زنوع خانگي 1,100 187,488,007 Rls. 22,057 $
72 1383 يونان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر)jet-Ink( 2,600 179,796,800 Rls. 21,153 $
73 1383 يونان 73249000 لوا زم بهدا شتيوا جزا ءوقطعات لوا زم بهدا شتيا ز,هن ياا زچدن. 3,459 171,606,313 Rls. 20,189 $
74 1383 يونان 39219070 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با ا لياف شيشه وموا د سلولزي 11,050 143,471,470 Rls. 16,879 $
75 1383 يونان 84279000 ا را به هاي كارگاهيمجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,000 132,361,671 Rls. 15,572 $
76 1383 يونان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 1,429 118,861,092 Rls. 13,984 $
77 1383 يونان 39159000 ,-خال, دم قيچيوخرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 20,382 117,247,632 Rls. 13,794 $
78 1383 يونان 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 3,000 108,130,292 Rls. 12,721 $
79 1383 يونان 27112910 سايرگازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي در ظروف كمترا زيكهزا رسانتي متر مكعب 20,664 107,062,838 Rls. 12,596 $
80 1383 يونان 85072010 ا ز نوع سربسته )sealed( 6,769 103,852,607 Rls. 12,218 $
81 1383 يونان 40101900 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,978 98,803,450 Rls. 11,624 $
82 1383 يونان 84819090 ساير ا جزا و قطعات بجز رديفهاي 84819010 950 90,439,484 Rls. 10,640 $
83 1383 يونان 40119210 دا را ي توليد دا خلي مشابه 13,000 74,412,360 Rls. 8,754 $
84 1383 يونان 40119290 لاستيك روي چرخ بادي موردا ستفاده دروسايل نقليه كشاورزي بجزتوليد دا خلي مشابه 9,542 71,553,773 Rls. 8,418 $
85 1383 يونان 33049900 فر,ورده هابرا ي زيبائيو,را يش, مرا قبت پوست وضد,فتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 430 71,348,969 Rls. 8,394 $
86 1383 يونان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 589 70,887,719 Rls. 8,340 $
87 1383 يونان 85365090 سايركليدها 318 70,852,236 Rls. 8,336 $
88 1383 يونان 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي )غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545( 683 70,812,018 Rls. 8,331 $
89 1383 يونان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي, لات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 3 66,996,458 Rls. 7,882 $
90 1383 يونان 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري 4,815 60,645,774 Rls. 7,135 $
91 1383 يونان 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 9 58,331,454 Rls. 6,863 $
92 1383 يونان 85443090 سايرمجموعه سيمها 200 55,432,045 Rls. 6,521 $
93 1383 يونان 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 9,560 54,280,506 Rls. 6,386 $
94 1383 يونان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي, ماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 4,900 52,570,633 Rls. 6,185 $
95 1383 يونان 10051090 دا نه ذرت وا ردا تي توسط غيردولت 31,530 49,700,000 Rls. 5,847 $
96 1383 يونان 84254200 جكهاي هيدروليكيوچرخهاي بالاكشنده 450 39,661,455 Rls. 4,666 $
97 1383 يونان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري, ماده شده 182 38,196,021 Rls. 4,494 $
98 1383 يونان 68022200 سايرسنگهاي, هكي,كه درجاي ديگرگفته نشده, بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 23,000 36,735,849 Rls. 4,322 $
99 1383 يونان 85369090 سايردستگاهها 3,427 28,311,475 Rls. 3,331 $
100 1383 يونان 39199090 صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 520 26,969,520 Rls. 3,173 $
101 1383 يونان 84239010 قطعات ماشين, لات وا دوا ت توزين 30 20,569,017 Rls. 2,420 $
102 1383 يونان 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 151 20,288,229 Rls. 2,387 $
103 1383 يونان 90158000 ,-لات نقشه بردا ري, مساحي,,بنگاري, ا قيانوسنگاري,, بشناسي,هوا شناسيياژئوفيزيكي. 30 17,515,603 Rls. 2,061 $
104 1383 يونان 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 70 11,486,902 Rls. 1,351 $
105 1383 يونان 33069000 فر,ورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غيرمذكوردرجاي ديگر 70 10,263,115 Rls. 1,207 $
106 1383 يونان 40139010 برا ي هوا پيما 870 8,719,800 Rls. 1,026 $
107 1383 يونان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 42 7,879,380 Rls. 927 $
108 1383 يونان 90101090 سايردستگاهها برا ي ظاهركردن يا چاپ فيلم عكاسي بصورت خودكار 130 5,843,396 Rls. 687 $
109 1383 يونان 39189000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكيغيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش 300 3,967,313 Rls. 467 $
110 1383 يونان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا 36 2,031,654 Rls. 239 $
111 1383 يونان 83052000 سوزن هاي دوخت بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 90 1,943,322 Rls. 229 $
مجموع کل
134,990,046,510 ريال
مجموع کل
15,881,182 دلار
[1]