آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 هند 27101110 بنزين 1,601,379,150 6,039,303,793,127 Rls. 710,506,329 $
2 1383 هند 72083700 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600 mmيابيشتر,پيكله نشده, 118,920,015 745,913,179,125 Rls. 87,754,492 $
3 1383 هند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم 18,632,000 174,692,621,100 Rls. 20,552,073 $
4 1383 هند 73051100 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكيغوطه ور,بامقطعX مدوربيش ا ز4/06 21,505,464 162,594,924,783 Rls. 19,128,815 $
5 1383 هند 72083610 به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتر 37,451,888 148,984,232,089 Rls. 17,527,557 $
6 1383 هند 28182000 ا كسيد,لومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 32,842,600 143,756,233,981 Rls. 16,912,498 $
7 1383 هند 29419090 ساير,نتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 147,910 126,804,873,041 Rls. 14,918,220 $
8 1383 هند 09024090 چاي سياه )تخميرشده (وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 4,173,523 106,269,897,134 Rls. 12,502,341 $
9 1383 هند 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 7,294,912 86,352,737,012 Rls. 10,159,146 $
10 1383 هند 38081029 ساير حشره كشي تكنيكال )سم رقيق شده ( 1,118,700 66,358,806,554 Rls. 7,806,918 $
11 1383 هند 73041000 لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند. 11,535,775 65,379,439,247 Rls. 7,691,699 $
12 1383 هند 29173500 ا نيدريد فتاليك 7,827,500 63,978,940,559 Rls. 7,526,934 $
13 1383 هند 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 762,260 62,468,209,309 Rls. 7,349,201 $
14 1383 هند 29420000 ساير تركيبات ,لي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 127,264 60,958,546,398 Rls. 7,171,594 $
15 1383 هند 72104900 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري شده ياا ندودشده باروي... غيرمذكوردرجاي 8,453,005 53,404,345,642 Rls. 6,282,864 $
16 1383 هند 26011100 سنگ هاي )كلوخه هاي (, هن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي, ن 155,189,425 48,896,665,310 Rls. 5,752,549 $
17 1383 هند 54024200 نخ يك لاا زپليا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 3,725,408 45,429,866,661 Rls. 5,344,690 $
18 1383 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات, سفيدنشده. 6,409,242 43,916,888,852 Rls. 5,166,693 $
19 1383 هند 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 7,684,639 42,309,958,855 Rls. 4,977,642 $
20 1383 هند 76011000 ,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 3,999,433 41,107,533,494 Rls. 4,836,180 $
21 1383 هند 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 56% وبيشتر بجز لاستيك 359,710 40,405,138,889 Rls. 4,753,546 $
22 1383 هند 84198910 دستگاههاي, بگرم كن و,بسردكن توا م 1,566,112 31,489,583,400 Rls. 3,704,657 $
23 1383 هند 73051900 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش 4,361,002 31,273,834,353 Rls. 3,679,275 $
24 1383 هند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 36,247 31,168,718,862 Rls. 3,666,908 $
25 1383 هند 23040000 كنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 11,992,886 30,257,388,192 Rls. 3,559,693 $
26 1383 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 229,366 29,470,829,676 Rls. 3,467,156 $
27 1383 هند 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 438,417 28,941,740,744 Rls. 3,404,911 $
28 1383 هند 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 6,170,803 27,148,528,539 Rls. 3,193,945 $
29 1383 هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا ز,كريليك يامد,كريليك. 1,699,513 26,153,495,572 Rls. 3,076,882 $
30 1383 هند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 161,030 25,137,496,124 Rls. 2,957,352 $
31 1383 هند 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله, ن 1,444,010 24,738,536,048 Rls. 2,910,416 $
32 1383 هند 84194000 مجموعه ماشين, لات )Plants(تقطيرياتصفيه )Rectifying( 195,414 24,407,463,106 Rls. 2,871,466 $
33 1383 هند 30043990 ساير دا روهايي كه توليد دا خلي ندا رند 106,741 23,231,165,172 Rls. 2,733,078 $
34 1383 هند 28362000 كربنات دي سديم 20,000,000 23,060,680,219 Rls. 2,713,021 $
35 1383 هند 38011000 گرا فيت مصنوعي 3,180,590 22,028,505,701 Rls. 2,591,589 $
36 1383 هند 84089000 موتورهاي پيستونيدرون سوزترا كمي-ا حترا قيكه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,602,785 21,360,078,472 Rls. 2,512,950 $
37 1383 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,107,128 18,771,563,518 Rls. 2,208,419 $
38 1383 هند 29349100 ,--مينوركس )inn(پروتيزولام )inn(كلوتي, زپام )inn( و ...ا ملاح ا ين محصولات 39,406 17,195,004,003 Rls. 2,022,942 $
39 1383 هند 29189000 ا سيدهاي كربوكسيليك باعامل ا كسيژنه, وغيره, مشتقات,... نها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 63,710 16,348,240,600 Rls. 1,923,322 $
40 1383 هند 28030000 كربن )دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 3,756,000 16,347,963,542 Rls. 1,923,290 $
41 1383 هند 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا ز,كريليك يامد,كريليك, حلاجينشده, غيره. 963,324 15,859,323,869 Rls. 1,865,803 $
42 1383 هند 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده 534,275 15,591,289,531 Rls. 1,834,269 $
43 1383 هند 29321900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه مترا كم نشده )Unfused( فورا ن, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 93,152 15,397,707,684 Rls. 1,811,495 $
44 1383 هند 84198990 ساير ماشين, لات مجموعه ماشين, لات وا دوا ت برا ي عمل, وردن موا د 205,786 15,146,122,324 Rls. 1,781,897 $
45 1383 هند 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفر,ورده ها برا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ 294,840 15,107,079,840 Rls. 1,777,304 $
46 1383 هند 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوبرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 131,779 14,990,523,133 Rls. 1,763,591 $
47 1383 هند 39219020 ورق HPL )lamimated pressure high( با ضخامت بيشترا ز 2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 938,639 13,535,011,267 Rls. 1,592,354 $
48 1383 هند 29242990 ساير, ميدهاي حلقوي و مشتقات, ن و ا ملاح مربوطه 181,135 13,516,255,809 Rls. 1,590,148 $
49 1383 هند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,468,500 13,386,957,948 Rls. 1,574,936 $
50 1383 هند 27132000 قيرنفت 2,642,780 13,302,939,649 Rls. 1,565,052 $
51 1383 هند 26011200 سنگ هاي )كلوخه هاي (, هن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي, ن 37,413,412 12,739,104,164 Rls. 1,498,718 $
52 1383 هند 84073290 سايرموتورهابجزموتورهاي رديف 10/840732 237,680 12,649,090,100 Rls. 1,488,128 $
53 1383 هند 29024100 ا ورتوا كسيلن ) o-xylene ( 1,999,100 12,599,686,160 Rls. 1,482,316 $
54 1383 هند 72101200 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمتر,بكاري شده... باق 1,873,924 12,046,794,192 Rls. 1,417,270 $
55 1383 هند 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات,... نها,غيرمذكوردرجاي ديگر 220,000 11,689,982,106 Rls. 1,375,292 $
56 1383 هند 84551000 ماشين هاي نوردبرا ي ساختن لوله 163,543 11,561,655,281 Rls. 1,360,195 $
57 1383 هند 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 169,051 11,236,899,547 Rls. 1,321,988 $
58 1383 هند 74092100 صفحه, ورق ونوا را زبرنج, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 437,495 11,112,067,287 Rls. 1,307,302 $
59 1383 هند 30034010 دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,951 10,871,585,114 Rls. 1,279,010 $
60 1383 هند 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائيقدرت بيشترا ز10000 كيلوولت, مپر 316,875 10,791,454,003 Rls. 1,269,583 $
61 1383 هند 29162000 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ... سيكلوترپنيك, غيره, مشتقات ..., نها 65,200 10,710,357,230 Rls. 1,260,042 $
62 1383 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 424,457 10,567,790,918 Rls. 1,243,270 $
63 1383 هند 72202000 فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمترا ز600.mm 625,254 10,541,939,666 Rls. 1,240,228 $
64 1383 هند 55095200 نخ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پليا ستر,مخلوط باپشم ياكرك حيوا ن, غيرخرده فروشي 187,292 10,264,544,082 Rls. 1,207,593 $
65 1383 هند 30034090 سايردا روهاحاوي, لكالوئيدهايامشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 11,373 10,147,703,778 Rls. 1,193,848 $
66 1383 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 184,452 10,031,648,426 Rls. 1,180,194 $
67 1383 هند 87089411 جعبه فرمان برا ي سوا ري سوا ري كاري وا نت و ترا كتوركشاورزي 235,896 9,882,123,889 Rls. 1,162,603 $
68 1383 هند 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون باحدا كثر10%وزن كل ا لياف ا زمكانيكيي 2,034,932 9,870,341,735 Rls. 1,161,217 $
69 1383 هند 90183940 ,---نژيوكت )Cunnula IV( 37,489 9,775,631,332 Rls. 1,150,074 $
70 1383 هند 29221220 دي ا تانول, مين 730,000 9,455,672,186 Rls. 1,112,432 $
71 1383 هند 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رند 15,567 9,408,438,390 Rls. 1,106,875 $
72 1383 هند 84378000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, سياب كردن ياعمل, وردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 223,776 9,323,416,100 Rls. 1,096,872 $
73 1383 هند 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار)خشخاش ( غيرمذكور در جاي ديگر 10,425 9,282,054,128 Rls. 1,092,006 $
74 1383 هند 76071190 سايرورق هابه جزورق هاي نورد شده, لومينيوم 408,441 9,220,124,181 Rls. 1,084,720 $
75 1383 هند 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح, ن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 23,280 9,196,500,296 Rls. 1,081,941 $
76 1383 هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگاز,ب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 184,111 9,093,370,742 Rls. 1,069,808 $
77 1383 هند 30019000 هپارين وا ملاح, ن, سايرموا دا نسانيياحيوا نيبرا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذكوردرجاي ديگ 12,550 9,061,507,310 Rls. 1,066,060 $
78 1383 هند 85479000 قطعات ا تصال عايق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي دستگاههاي برقي,...لوله كشيكابل ها 284,856 8,696,067,712 Rls. 1,023,067 $
79 1383 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپليا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجيحدا قل وزن 6%پلاستيسايزرمستحكم 461,365 8,596,541,228 Rls. 1,011,358 $
80 1383 هند 29225000 ,-مينو-ا لكل/ ا سيد-فنل ; تركيبات, مينه دا را ي عامل ا كسيژنه, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 7,250 8,309,421,877 Rls. 977,579 $
81 1383 هند 84099910 برا ي موتورهاي صنعتي 133,289 8,246,124,572 Rls. 970,132 $
82 1383 هند 87089421 سايرغربالك فرمان رل و لوله فرمان برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت و ترا كتور كشاورز 187,792 8,230,625,391 Rls. 968,309 $
83 1383 هند 29350090 سلفون, ميدهاي غيرمذكور در جاي ديگر 37,340 8,217,808,675 Rls. 966,801 $
84 1383 هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 461,125 7,982,512,038 Rls. 939,119 $
85 1383 هند 84792000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتيياحيوا ني. 357,055 7,830,001,979 Rls. 921,177 $
86 1383 هند 29163990 ساير ناليديكسيكها 114,900 7,402,152,902 Rls. 870,842 $
87 1383 هند 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 124,573 7,280,721,274 Rls. 856,555 $
88 1383 هند 35030000 ژلاتين هاومشتقات, نها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 01/35 160,010 7,156,064,183 Rls. 841,890 $
89 1383 هند 84431900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 48,860 7,041,337,432 Rls. 828,393 $
90 1383 هند 38083029 سايرعلف كش كندكننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال 268,000 7,006,509,064 Rls. 824,295 $
91 1383 هند 84099930 برا ي موتورهاي كشاورزي 300,887 6,867,064,309 Rls. 807,890 $
92 1383 هند 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 2,086,490 6,686,422,342 Rls. 786,638 $
93 1383 هند 87089419 سايرجعبه فرمانهابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاري وا نت وترا كتوركشا 153,834 6,685,265,394 Rls. 786,502 $
94 1383 هند 29034100 تري كلرو فلوئور و متان 430,000 6,587,374,061 Rls. 774,985 $
95 1383 هند 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 265,505 6,560,796,952 Rls. 771,858 $
96 1383 هند 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 2,035,475 6,479,730,981 Rls. 762,321 $
97 1383 هند 72123020 ورق گالوا نيزه به ضخامت كمترا ز 3/0ميليمتر 916,400 6,446,811,568 Rls. 758,448 $
98 1383 هند 29049000 مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 239,200 6,399,200,969 Rls. 752,847 $
99 1383 هند 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 83,010 6,345,333,101 Rls. 746,510 $
100 1383 هند 51051000 پشم ح-لاجي شده. 95,263 6,322,966,116 Rls. 743,878 $
101 1383 هند 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 107,629 6,279,943,509 Rls. 738,817 $
102 1383 هند 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دوسنج و غيره مشمول 29/90 20,929 6,264,729,868 Rls. 737,027 $
103 1383 هند 29034200 دي كلرو فلوئور و متان 287,623 6,102,361,167 Rls. 717,925 $
104 1383 هند 98870436 برا ي توليدخودرو و وا نت با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيك 181,017 6,067,192,038 Rls. 713,787 $
105 1383 هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 32,491 5,982,478,307 Rls. 703,821 $
106 1383 هند 55069000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, كه درجاي ديگرگفته نشده, حلاجيشده, غيره. 123,935 5,960,419,654 Rls. 701,226 $
107 1383 هند 30031090 دا روهاي دا را ي پني سيلين يامشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 66,989 5,947,575,936 Rls. 699,715 $
108 1383 هند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 69,817 5,920,526,100 Rls. 696,533 $
109 1383 هند 72111990 سايرمحصولات تخت وكرم نوردشده ا ز,هن يا فولادغيرممزوج باضخامت بيش ا ز5/0ميليمت 77,040 5,843,111,850 Rls. 687,425 $
110 1383 هند 28371100 سيانورها,ا كسي سيانورهاي سديم 670,500 5,841,164,520 Rls. 687,196 $
111 1383 هند 55101100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 269,156 5,769,575,399 Rls. 678,774 $
112 1383 هند 15153000 روغن كرچك و ا جزا ء, ن 545,200 5,453,588,432 Rls. 641,599 $
113 1383 هند 35079000 , -نزيم ها با, نزيم هاي, ماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 58,500 5,361,399,780 Rls. 630,753 $
114 1383 هند 25232900 سيمان پورتلند)باستثناي سفيد( 9,750,000 5,335,015,603 Rls. 627,649 $
115 1383 هند 76071910 به ضخامت كمترا ز 7ميكرون 221,761 5,289,509,900 Rls. 622,295 $
116 1383 هند 98870336 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 61% ا لي 62% بجز لاستيك 153,948 5,264,282,335 Rls. 619,327 $
117 1383 هند 30032090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 5,158 5,210,089,025 Rls. 612,952 $
118 1383 هند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 34,509 5,147,772,061 Rls. 605,620 $
119 1383 هند 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري 510,360 5,087,314,089 Rls. 598,508 $
120 1383 هند 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 262,880 5,016,986,826 Rls. 590,234 $
121 1383 هند 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاوقارچكشهاي تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي يا... 75,275 4,964,410,281 Rls. 584,048 $
122 1383 هند 72165000 پروفيل ا ز,هن يافولاد,فقطگرم نوردشده... كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 642,885 4,929,931,428 Rls. 579,992 $
123 1383 هند 55095300 نخ, دا را ي كمترا ز85%ا لياف غيريكسره پليا ستر,مخلوطباپنبه,, ماده نشده برا ي خرده فروشي. 243,630 4,907,427,778 Rls. 577,344 $
124 1383 هند 73064000 لوله, جوش دا ده شده, مدور,ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده. 172,970 4,818,907,986 Rls. 566,930 $
125 1383 هند 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس و باري 722,362 4,789,553,929 Rls. 563,477 $
126 1383 هند 84143010 كمپرسورهاي برودتيباگازفريوني)سازگاربالايه ا وزون (باقدرت حدا كثريك ا سب بخار)75/0كي 103,223 4,787,656,469 Rls. 563,254 $
127 1383 هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل,, هن يافولاد. 542,000 4,760,976,005 Rls. 560,115 $
128 1383 هند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا 44,470 4,753,563,345 Rls. 559,243 $
129 1383 هند 85399090 ساير ا جزا و قطعات 13,484 4,686,163,018 Rls. 551,313 $
130 1383 هند 27131200 كك نفت تكليس شده 2,100,000 4,669,751,929 Rls. 549,383 $
131 1383 هند 39012041 گريد بادي به صورت پودر 414,000 4,638,304,920 Rls. 545,683 $
132 1383 هند 29350030 سولفومتوكسازول 66,500 4,581,887,225 Rls. 539,046 $
133 1383 هند 29172000 ا سيدهايپليكربوكسيليك سيكلانيك, سيكلوترپنيك, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 70,000 4,574,086,820 Rls. 538,128 $
134 1383 هند 34011110 صابون حمام ودستشويي 262,143 4,532,558,850 Rls. 533,242 $
135 1383 هند 25239090 سيمانهاي هيدروليك بجزسيمان كوره بلند وسيمان پوزولاني 1,560,000 4,492,628,324 Rls. 528,545 $
136 1383 هند 84821000 بلبرينگ. 155,616 4,490,062,292 Rls. 528,243 $
137 1383 هند 38029010 خاك رنگبر 1,226,000 4,487,476,131 Rls. 527,938 $
138 1383 هند 83099090 سايردردرپوش و سرپوش غيرمذكوردرپوش پاره شونده برا ي بطري... ا ز فلزا ت معمولي 248,647 4,440,802,436 Rls. 522,447 $
139 1383 هند 69039030 موا دي بيش 50%وزنيعناصرتشكيل دهنده منيزيم كلسيم كروم به تنهايييابصورت ا كسيدمنيزيم وكلس 139,531 4,437,121,258 Rls. 522,014 $
140 1383 هند 38089011 پوويدون, يدا ين دا را ي گريد دا رويي 135,150 4,434,383,701 Rls. 521,692 $
141 1383 هند 55095100 نخ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پليا ستر,مخلوط باا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرخرده فروشي 181,929 4,377,542,311 Rls. 515,005 $
142 1383 هند 29333990 ساير تركيبات هتروسيلكيك 4,965 4,366,587,527 Rls. 513,716 $
143 1383 هند 27101990 ساير فر,ورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت يا روغن هاي معدني غيري 585,040 4,320,727,950 Rls. 508,321 $
144 1383 هند 73072900 لوله وا تصالات لوله كشيا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 56,922 4,305,149,013 Rls. 506,488 $
145 1383 هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت )ا زجمله موتورسيكلت گازي ( 138,996 4,303,130,619 Rls. 506,251 $
146 1383 هند 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 26,145 4,267,250,400 Rls. 502,029 $
147 1383 هند 73110000 ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد. 93,549 4,218,139,197 Rls. 496,252 $
148 1383 هند 29411010 ,---مپي سيلين تري هيدرا ت 10,000 4,138,068,502 Rls. 486,832 $
149 1383 هند 72024190 منگنز دا را ي وزن بيشتر ا ز 6 0درصد وزني كروم 493,000 4,119,372,149 Rls. 484,632 $
150 1383 هند 32041990 سايرموا درنگ كننده, لي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده 75,350 4,076,102,063 Rls. 479,541 $
151 1383 هند 29242100 ا ورئين ها و مشتقات , نها ,ا ملاح ا ين تركيبات 38,250 4,032,560,082 Rls. 474,419 $
152 1383 هند 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري, نها 23,000 4,025,665,113 Rls. 473,608 $
153 1383 هند 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپليا ستر,حلاجينشده, غيره. 335,000 3,995,928,902 Rls. 470,109 $
154 1383 هند 29310000 ساير تركيبات, لي - غير,لي 1,635 3,986,694,366 Rls. 469,023 $
155 1383 هند 72083690 به ضخامت بيشترا ز16ميليمتر 701,775 3,984,744,386 Rls. 468,793 $
156 1383 هند 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 92,747 3,978,600,864 Rls. 468,071 $
157 1383 هند 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا, زمايشگاهي 97,485 3,973,738,354 Rls. 467,499 $
158 1383 هند 09103090 زردچوبه بجز 2رديفهاي بالا 980,080 3,869,823,289 Rls. 455,273 $
159 1383 هند 90312000 دستگاههاي, زمايش 61,857 3,855,601,757 Rls. 453,600 $
160 1383 هند 84459000 ماشين, لات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 50,248 3,828,033,235 Rls. 450,357 $
161 1383 هند 38121000 فر,ورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 192,900 3,766,628,947 Rls. 443,133 $
162 1383 هند 32062090 پيگمانها و فر,ورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي )مستربچ ( 169,505 3,631,416,135 Rls. 427,225 $
163 1383 هند 79031000 گردروي. 278,000 3,610,796,975 Rls. 424,800 $
164 1383 هند 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمترا ز5/0كيلوولت, مپررا كتيو 29,132 3,495,591,045 Rls. 411,246 $
165 1383 هند 68127000 ا لياف فشرده پنبه نسوزبرا ي درزگيري بصورت ورق ورول برا ساس پنبه نسوزوكربنات منيزيم 304,567 3,495,050,155 Rls. 411,182 $
166 1383 هند 73072100 فلانچ ا زفولادزنگ نزن. 63,419 3,482,356,554 Rls. 409,689 $
167 1383 هند 54034100 نخ ا زريون ويسكوزچندلاياكابله,, ماده نشده برا ي خرده فروشي. 151,653 3,477,046,267 Rls. 409,064 $
168 1383 هند 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 71,087 3,473,352,800 Rls. 408,630 $
169 1383 هند 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني)ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر(. 42,450 3,463,613,946 Rls. 407,484 $
170 1383 هند 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ر 335,100 3,451,215,763 Rls. 406,025 $
171 1383 هند 39079910 سايرپلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكوردرجاي ديگر 184,090 3,366,601,793 Rls. 396,071 $
172 1383 هند 84151010 كولرگازي دوتكه )unit split ( 162,807 3,229,460,647 Rls. 379,937 $
173 1383 هند 29332900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه ا يميدا زول مترا كم نشده, غيرمذكوردرجاي ديگر 37,600 3,220,768,181 Rls. 378,914 $
174 1383 هند 12051020 لفت )colza( 80,000 3,216,958,684 Rls. 378,466 $
175 1383 هند 85352990 ساير قطع كننده هاي خودكارمدا ر 33,540 3,126,572,926 Rls. 367,832 $
176 1383 هند 29369000 ساير ويتامين ها )بانضمام كنسانتره هاي طبيعي( ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 41 3,124,089,230 Rls. 367,540 $
177 1383 هند 29270000 تركيبات دي, زو -,, زو - يا, زوكسي 202,000 3,113,892,833 Rls. 366,340 $
178 1383 هند 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 107,558 3,032,686,525 Rls. 356,787 $
179 1383 هند 54033200 نخ يك لاا زريون ويسكوز,بابيش ا ز120دوردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 142,592 3,017,007,284 Rls. 354,942 $
180 1383 هند 53071000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات شماره 03/53,يك لا. 420,487 2,955,592,924 Rls. 347,717 $
181 1383 هند 29411090 سايرپنيسيلين هاومشتقات, نهادا را ي ساختارا سيد پنيسيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 12,950 2,947,105,598 Rls. 346,718 $
182 1383 هند 84099950 كيت كامل گازسوز 35,158 2,931,000,000 Rls. 344,824 $
183 1383 هند 20098010 ,---ب ميوه تغليظ شده )كنسانتره. موز.ا نبه. گودا. پشن فروت و ليچن ( 343,920 2,916,783,119 Rls. 343,151 $
184 1383 هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 53,202 2,915,017,414 Rls. 342,943 $
185 1383 هند 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 151,088 2,893,061,873 Rls. 340,360 $
186 1383 هند 29231000 كولين و ا ملاح, ن 390,000 2,860,112,661 Rls. 336,484 $
187 1383 هند 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاش نه, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجيغيرمذكوردرجاي ديگر 42,053 2,831,575,550 Rls. 333,127 $
188 1383 هند 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري 93,544 2,830,717,265 Rls. 333,026 $
189 1383 هند 84831010 مربوط به خودروهاي سوا ري. سوا ركار و وا نت 159,440 2,819,693,534 Rls. 331,729 $
190 1383 هند 29224900 ,--مينو-ا سيدهاوا سترهاي, نها,فقطدا را ي يك عامل ا كسيژنه; ا ملاح ا ين تركيبات, غيرمذكوردرجاي د 24,775 2,770,149,418 Rls. 325,900 $
191 1383 هند 85462012 مقره توخالي بدون قطعات فلزي مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 132كيلووا ت به بالا 127,470 2,763,099,278 Rls. 325,070 $
192 1383 هند 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 115,507 2,730,674,479 Rls. 321,256 $
193 1383 هند 85051900 ,--هن رباهاي دا ئم وا شيائيكه به منظور,هن رباي دا ئم شدن درنظرگرفته شده ا ند,)غيرا زنوع فلز 10,296 2,708,334,150 Rls. 318,628 $
194 1383 هند 84833000 پوسته ياتاقان, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور. 52,265 2,701,261,542 Rls. 317,795 $
195 1383 هند 51052900 فتيله پشم )TOPS( و پشم شانه زده )باستثناي بصورت توده. ( 49,900 2,681,120,664 Rls. 315,426 $
196 1383 هند 32042000 محصولات, لي سنتتيك مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان كننده فلورسنت 105,050 2,641,942,366 Rls. 310,817 $
197 1383 هند 85462011 مقره بدون قطعات فلزي مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز132كيلووا ت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 135,182 2,639,395,676 Rls. 310,517 $
198 1383 هند 54024300 نخ يك لاا زپليا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 199,280 2,633,298,645 Rls. 309,800 $
199 1383 هند 40021900 كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 309,200 2,617,615,850 Rls. 307,955 $
200 1383 هند 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 330 2,613,789,997 Rls. 307,505 $
مجموع کل
9,844,701,793,819 ريال
مجموع کل
1,158,200,211 دلار