آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 هلند 12010000 دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 177,330,132 532,617,710,138 Rls. 62,660,907 $
2 1383 هلند 10051090 دا نه ذرت وا ردا تي توسط غيردولت 173,448,004 252,048,945,746 Rls. 29,652,817 $
3 1383 هلند 29261000 ا كريلو نيتريل 21,862,949 206,076,596,513 Rls. 24,244,305 $
4 1383 هلند 04051090 كره بسته بندي شده در بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 7,699,950 145,760,424,793 Rls. 17,148,285 $
5 1383 هلند 30021000 سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 9,828 132,406,586,550 Rls. 15,577,245 $
6 1383 هلند 29024400 ا يزومرهاي ا كسيلن مخلوط شده 19,743,669 99,320,604,297 Rls. 11,684,777 $
7 1383 هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 4,860,206 93,190,783,497 Rls. 10,963,622 $
8 1383 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 621,346 81,002,366,496 Rls. 9,529,690 $
9 1383 هلند 29291000 ا يزوسيانات ها 3,589,840 78,332,450,718 Rls. 9,215,582 $
10 1383 هلند 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 20,227 66,385,329,778 Rls. 7,810,039 $
11 1383 هلند 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا ز,نهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتيا ست ودرجاي ديگرمذكورنيست 3,269,391 58,822,113,556 Rls. 6,920,249 $
12 1383 هلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي )غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها( 56,757 52,049,192,339 Rls. 6,123,434 $
13 1383 هلند 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد ا ستفاده درجايگاه توزيع بنزينييادرتعميرگاه 217,531 51,937,093,644 Rls. 6,110,246 $
14 1383 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 47,146 51,928,022,406 Rls. 6,109,179 $
15 1383 هلند 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب ),لترناتورها(به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا كثرKVA 750 225,479 49,104,440,001 Rls. 5,776,993 $
16 1383 هلند 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(كه درجاي ديگرمذكورنباشد 82,590 47,727,651,343 Rls. 5,615,018 $
17 1383 هلند 84385000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, ماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 90,788 47,540,928,772 Rls. 5,593,050 $
18 1383 هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 2,388 46,627,027,157 Rls. 5,485,533 $
19 1383 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 520,263 43,656,870,820 Rls. 5,136,102 $
20 1383 هلند 15122100 روغن خام پنبه دا نه, ا عم ا زا ينكه ماده سمي)گوسيپولgossypol (,ن گرفته شده يا نشده باشد 7,000,000 37,502,054,027 Rls. 4,412,006 $
21 1383 هلند 89019000 وسايط نقليه, بيبرا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه, بي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 342,496 37,158,577,624 Rls. 4,371,597 $
22 1383 هلند 40027000 كائوچوي ا تيلن -پروپيلن -ا ين غيرمتصل )EPDM( 2,204,350 35,357,534,119 Rls. 4,159,710 $
23 1383 هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 17,526 34,593,506,299 Rls. 4,069,824 $
24 1383 هلند 84198990 ساير ماشين, لات مجموعه ماشين, لات وا دوا ت برا ي عمل, وردن موا د 456,645 31,384,253,882 Rls. 3,692,265 $
25 1383 هلند 84795000 رباتهاي صنعتي,كه درجاي ديگرا ين فصل مذكورنباشد)robots Industrial(. 19,186 30,679,021,981 Rls. 3,609,297 $
26 1383 هلند 07011000 بذر سيب زميني 3,446,430 29,783,890,442 Rls. 3,503,987 $
27 1383 هلند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 196,604 28,809,460,285 Rls. 3,389,348 $
28 1383 هلند 18040000 كره , چربي و روغن كاكائو 624,977 28,463,061,748 Rls. 3,348,596 $
29 1383 هلند 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده, را يشي وبهدا شتي 318,866 28,343,742,531 Rls. 3,334,558 $
30 1383 هلند 89051000 كشتيهاي لايروب 181,953 27,312,252,086 Rls. 3,213,206 $
31 1383 هلند 90091100 دستگاه فتوكپيا لكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي)فر,يندمستقيم ( 88,606 27,224,260,745 Rls. 3,202,854 $
32 1383 هلند 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6-, به ا شكال ا بتدا ئي 1,158,825 24,901,966,680 Rls. 2,929,643 $
33 1383 هلند 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائيوفر,ورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 23,430 24,199,155,930 Rls. 2,846,960 $
34 1383 هلند 29419090 ساير,نتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 229,675 22,616,126,327 Rls. 2,660,721 $
35 1383 هلند 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه,... نها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 1,817,705 22,379,732,014 Rls. 2,632,910 $
36 1383 هلند 15071000 روغن خام سويا 4,000,000 22,213,845,212 Rls. 2,613,394 $
37 1383 هلند 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته بيش ا ز ده كيلوگرم 694,274 21,029,127,209 Rls. 2,474,015 $
38 1383 هلند 84778000 ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي 75,083 20,706,525,090 Rls. 2,436,062 $
39 1383 هلند 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 4,339 20,170,854,661 Rls. 2,373,042 $
40 1383 هلند 90011090 ساير ا لياف ا ژتيكي دسته و كامل ا لياف ا پتيكي 42,713 19,733,616,354 Rls. 2,321,602 $
41 1383 هلند 15121100 روغن دا نه ,فتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب )كارتام Carthame ( ,خام 3,221,140 18,797,966,765 Rls. 2,211,526 $
42 1383 هلند 29369000 ساير ويتامين ها )بانضمام كنسانتره هاي طبيعي( ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 4,592,150 18,497,968,600 Rls. 2,176,232 $
43 1383 هلند 29420000 ساير تركيبات ,لي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 34,652 17,741,329,352 Rls. 2,087,215 $
44 1383 هلند 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب )باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ( 773 17,341,066,152 Rls. 2,040,125 $
45 1383 هلند 90185090 ساير, لات و وسايل ا متحان تشخيص بيماري و جرا حي چشم 7,028 16,794,411,806 Rls. 1,975,813 $
46 1383 هلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 413,210 16,299,437,539 Rls. 1,917,581 $
47 1383 هلند 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 843,379 16,083,341,492 Rls. 1,892,158 $
48 1383 هلند 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,168,587 15,720,563,835 Rls. 1,849,478 $
49 1383 هلند 74101290 ساير ورق هابه ضخامت بيشترا ز 50ميكرون 547,248 15,342,040,085 Rls. 1,804,946 $
50 1383 هلند 30023000 وا كسن ها برا ي دا مپزشكي 18,144 15,243,920,948 Rls. 1,793,402 $
51 1383 هلند 84774000 ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچو.... 72,000 14,530,193,000 Rls. 1,709,434 $
52 1383 هلند 90281000 كنتور گاز 12,825 14,496,920,463 Rls. 1,705,520 $
53 1383 هلند 29054200 پنتا ا رتريتول 1,200,000 13,718,727,302 Rls. 1,613,968 $
54 1383 هلند 23099000 ساير فر,ورده ها ا ز نوع مورد ا ستفاده برا ي تغذيه حيوا نات , غيرمذكور درجاي ديگر 1,518,000 13,577,929,377 Rls. 1,597,403 $
55 1383 هلند 32061190 پيگمان هاوفر,ورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 740,000 13,576,789,166 Rls. 1,597,269 $
56 1383 هلند 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36,503 13,045,530,620 Rls. 1,534,768 $
57 1383 هلند 84593100 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي, غيرمذكوردرجاي ديگر 520,000 13,015,310,508 Rls. 1,531,213 $
58 1383 هلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي 30,841 12,969,983,673 Rls. 1,525,880 $
59 1383 هلند 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوبرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 38,595 12,945,447,344 Rls. 1,522,994 $
60 1383 هلند 06024000 درختچه گل رز 57,462 12,712,885,419 Rls. 1,495,634 $
61 1383 هلند 39069050 رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي, لي 536,960 12,311,121,960 Rls. 1,448,367 $
62 1383 هلند 84272011 باظرفيت ده تن وبالاتر- ا را به نو 246,760 12,219,792,318 Rls. 1,437,623 $
63 1383 هلند 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 171,680 11,857,573,016 Rls. 1,395,009 $
64 1383 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 6,570 11,585,429,267 Rls. 1,362,992 $
65 1383 هلند 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 11,176 11,310,249,765 Rls. 1,330,618 $
66 1383 هلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 21/90 883 11,214,546,716 Rls. 1,319,358 $
67 1383 هلند 90292090 ساير 7,632 11,211,529,486 Rls. 1,319,003 $
68 1383 هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن 11,559 11,135,367,118 Rls. 1,310,043 $
69 1383 هلند 29371900 سايرهرمونهاي پليپيتيديك پروتئين گليكوپروتئين مشتقات غيرمذكوردرجاي 2 10,940,038,233 Rls. 1,287,063 $
70 1383 هلند 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 497,775 10,813,144,331 Rls. 1,272,135 $
71 1383 هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل 77,497 10,285,440,260 Rls. 1,210,052 $
72 1383 هلند 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات,... نها,غيرمذكوردرجاي ديگر 754,500 9,804,814,503 Rls. 1,153,508 $
73 1383 هلند 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 22,882 9,593,766,754 Rls. 1,128,678 $
74 1383 هلند 85442000 كابل هم محور) co-axial (و سايرهادي هاي برق هم محور 82,282 9,587,510,371 Rls. 1,127,942 $
75 1383 هلند 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 7,045 9,556,353,740 Rls. 1,124,277 $
76 1383 هلند 29031200 دي كلرومتان )كلرور متيلن ( 1,346,581 9,334,305,180 Rls. 1,098,154 $
77 1383 هلند 29372900 هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات ,نها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 983 9,257,056,671 Rls. 1,089,065 $
78 1383 هلند 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكو 310,860 9,229,845,490 Rls. 1,085,864 $
79 1383 هلند 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 568,493 9,229,024,382 Rls. 1,085,768 $
80 1383 هلند 73041000 لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند. 612,601 9,185,304,197 Rls. 1,080,624 $
81 1383 هلند 27101990 ساير فر,ورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت يا روغن هاي معدني غيري 1,372,688 9,164,488,156 Rls. 1,078,175 $
82 1383 هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 78,055 9,162,399,886 Rls. 1,077,929 $
83 1383 هلند 90092100 دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم فتوكپي 50,475 8,938,037,057 Rls. 1,051,534 $
84 1383 هلند 90189090 ساير, لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي 16,933 8,746,494,217 Rls. 1,028,999 $
85 1383 هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 631,500 8,715,603,194 Rls. 1,025,365 $
86 1383 هلند 34021900 موا د,لي تانسيوا كتيف )غيرا زصابون (كه در جاي ديگر مذكور نباشد 307,490 8,661,210,272 Rls. 1,018,966 $
87 1383 هلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري, ماده ونيمه, ماده )فلس وگرا نول ( 324,579 8,581,217,837 Rls. 1,009,555 $
88 1383 هلند 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 2,553 8,402,517,916 Rls. 988,532 $
89 1383 هلند 84194000 مجموعه ماشين, لات )Plants(تقطيرياتصفيه )Rectifying( 128,940 8,283,669,135 Rls. 974,549 $
90 1383 هلند 28353100 تري فسفات سديم )تري پلي فسفات هاي سديم ( 2,030,238 8,252,911,679 Rls. 970,931 $
91 1383 هلند 38083029 سايرعلف كش كندكننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال 214,350 8,177,569,041 Rls. 962,067 $
92 1383 هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 111,671 8,140,066,820 Rls. 957,655 $
93 1383 هلند 06011000 ا نوا ع پيازگل, غده زيرخاكينباتات, ريشه غده دا رنباتات, ...,درحال خوا ب نباتي. 291,878 8,101,786,764 Rls. 953,151 $
94 1383 هلند 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري )همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ( 213,577 7,962,131,520 Rls. 936,721 $
95 1383 هلند 90229000 مولدا شعه ا يكس, مولدفشارقوي ا شعه ا يكس, پانل وميزكنترل ا شعه ا يكس, صفحه ا شعه ا يكس, ميز,صند 1,883 7,927,851,680 Rls. 932,688 $
96 1383 هلند 76121090 ساير ظروف لوله ا ي نرم بغيرا زموردمصرف در كرم و پماد 160,914 7,767,008,582 Rls. 913,766 $
97 1383 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كامپيوتري 7,208 7,716,302,399 Rls. 907,800 $
98 1383 هلند 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري )باستثناءزا نوئيومهره (ا زفولادزنك نزن. 108,440 7,645,787,388 Rls. 899,504 $
99 1383 هلند 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 1,077,014 7,500,961,902 Rls. 882,466 $
100 1383 هلند 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا يي)باستثناءهوا پيما,هليكوپتر( 3,265 7,479,647,569 Rls. 879,959 $
101 1383 هلند 84179000 ا جزا ءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتييا,زمايشگاهي" 24,951 7,267,091,160 Rls. 854,952 $
102 1383 هلند 28181000 كوروندوم مصنوعي,ا عم ا زا ينكه ا زنظرشيميائيمشخص شده يانشده باشد 840,000 7,252,227,861 Rls. 853,203 $
103 1383 هلند 29049000 مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 240,000 7,248,143,397 Rls. 852,723 $
104 1383 هلند 84431900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 60,550 7,231,552,841 Rls. 850,771 $
105 1383 هلند 38083010 محصول, ماده 144,520 7,136,871,282 Rls. 839,632 $
106 1383 هلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 12,619 7,118,833,101 Rls. 837,510 $
107 1383 هلند 90221900 دستگاههاييكه ا شعه ا يكس به كارميبرند,دستگاههاي را ديوگرا فيورا ديوترا پيغيرمذكوردرجاي دي 1,780 6,898,622,425 Rls. 811,603 $
108 1383 هلند 90261020 سطح سنج به طريق ا ولتيرا سونيك 6,176 6,869,361,753 Rls. 808,160 $
109 1383 هلند 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي 1,464 6,866,937,566 Rls. 807,875 $
110 1383 هلند 84254200 جكهاي هيدروليكيوچرخهاي بالاكشنده 66,513 6,789,443,572 Rls. 798,758 $
111 1383 هلند 30019000 هپارين وا ملاح, ن, سايرموا دا نسانيياحيوا نيبرا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذكوردرجاي ديگ 294 6,774,795,722 Rls. 797,035 $
112 1383 هلند 90091200 دستگاه فتوكپيا لكتروا ستاتيك, طريقه نسخه بردا ري ا زتصويرا صليبايك وا سطه روي كپي)فر,يندمس 37,812 6,746,196,386 Rls. 793,670 $
113 1383 هلند 29411030 6-,مينونپيسيلانيك ا سيد 26,200 6,582,924,382 Rls. 774,462 $
114 1383 هلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حيشده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد 1,269 6,318,136,706 Rls. 743,310 $
115 1383 هلند 73044100 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدورسردكشيده شده. 120,842 6,275,651,781 Rls. 738,312 $
116 1383 هلند 98870443 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 31%ا لي40%وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و 94,143 6,221,731,316 Rls. 731,968 $
117 1383 هلند 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 15,948 6,208,671,237 Rls. 730,432 $
118 1383 هلند 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 12,548 6,076,903,130 Rls. 714,930 $
119 1383 هلند 29349100 ,--مينوركس )inn(پروتيزولام )inn(كلوتي, زپام )inn( و ...ا ملاح ا ين محصولات 20,100 6,017,829,860 Rls. 707,980 $
120 1383 هلند 73071900 لوله وا تصالات لوله كشيحاصل ا زريخته گري, ا ز,هن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 202,902 5,954,948,977 Rls. 700,582 $
121 1383 هلند 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري 21,919 5,635,297,632 Rls. 662,976 $
122 1383 هلند 19011000 فر,ورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز, رد و غيره 79,448 5,580,043,657 Rls. 656,476 $
123 1383 هلند 85445900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 86,092 5,418,885,181 Rls. 637,516 $
124 1383 هلند 84099950 كيت كامل گازسوز 6,287 5,412,811,534 Rls. 636,801 $
125 1383 هلند 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 31,075 5,395,956,904 Rls. 634,818 $
126 1383 هلند 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05.0 درصدكربن 345,000 5,202,487,124 Rls. 612,057 $
127 1383 هلند 84193900 خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 15,757 5,169,093,904 Rls. 608,129 $
128 1383 هلند 85015290 ساير ا لكتروموتورهابجز رديف 85015210 65,024 5,004,881,190 Rls. 588,810 $
129 1383 هلند 90182000 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 641 4,970,842,478 Rls. 584,805 $
130 1383 هلند 84819090 ساير ا جزا و قطعات بجز رديفهاي 84819010 8,011 4,928,629,416 Rls. 579,839 $
131 1383 هلند 84178000 كوره هاي صنعتييا,زمايشگاهي)همچنين زباله سوزها( 291,230 4,894,434,342 Rls. 575,816 $
132 1383 هلند 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك )image stiff(وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 3,111 4,805,581,640 Rls. 565,363 $
133 1383 هلند 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 16,371 4,765,633,595 Rls. 560,663 $
134 1383 هلند 29051200 پروپان- 1-ا ل )ا لكل پروپيليك (وپروپان 2-ئول )ا لكل ا يزوپروپيليك ( 288,720 4,734,313,273 Rls. 556,978 $
135 1383 هلند 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 469,082 4,673,209,469 Rls. 549,789 $
136 1383 هلند 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا, زمايشگاهي 18,163 4,636,756,356 Rls. 545,501 $
137 1383 هلند 90183230 سوزن بخيه بايابدون نخ 233 4,614,665,157 Rls. 542,902 $
138 1383 هلند 17021900 لاكتوز و شربت لاكتوز دا را ي كمتر ا ز 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 562,000 4,584,388,027 Rls. 539,340 $
139 1383 هلند 05111000 ا سپرم گاوي 37 4,565,807,490 Rls. 537,154 $
140 1383 هلند 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس و باري 123,970 4,561,014,057 Rls. 536,590 $
141 1383 هلند 73072900 لوله وا تصالات لوله كشيا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 154,519 4,560,843,497 Rls. 536,570 $
142 1383 هلند 29053200 پروپيلن گليكول )پروپان 1,2-دي ئول ( 373,720 4,556,666,561 Rls. 536,078 $
143 1383 هلند 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 3,329 4,536,802,834 Rls. 533,742 $
144 1383 هلند 12092910 تخم چمن 174,530 4,523,068,040 Rls. 532,126 $
145 1383 هلند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم 439,250 4,457,013,551 Rls. 524,355 $
146 1383 هلند 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده ورنگهاي, ماده وفر,ورده هاي همانند 15,969 4,451,180,321 Rls. 523,668 $
147 1383 هلند 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بيني,غيرمذكوردر جاي ديگر 277 4,448,428,179 Rls. 523,344 $
148 1383 هلند 29025000 ا ستايرن 335,400 4,413,861,138 Rls. 519,278 $
149 1383 هلند 29163990 ساير ناليديكسيكها 52,920 4,359,358,192 Rls. 512,866 $
150 1383 هلند 33021090 سايرفر,ورده هابرا ساس موا دمعطرمورد مصرف درصنايع غذا يييانوشابه سازي غيرا ز ا سا 50,350 4,327,012,822 Rls. 509,060 $
151 1383 هلند 35071000 مايه پنير و كنسانتره هاي, ن 22,050 4,323,748,194 Rls. 508,676 $
152 1383 هلند 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح, ن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 6,050 4,237,680,190 Rls. 498,551 $
153 1383 هلند 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شكل گرا نول و)فلس flake ( وپودر.رزين درزجوش )گريد غذا يي 280,000 4,214,551,710 Rls. 495,830 $
154 1383 هلند 48116000 كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 117,216 4,212,027,146 Rls. 495,533 $
155 1383 هلند 84294011 غلطك را ه سازي نو 56,854 4,201,462,022 Rls. 494,290 $
156 1383 هلند 85369090 سايردستگاهها 1,089 4,192,679,917 Rls. 493,256 $
157 1383 هلند 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 90,600 4,139,442,433 Rls. 486,993 $
158 1383 هلند 70193100 مت )Mat(نبافته ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (.ؤ 150,458 4,098,316,960 Rls. 482,155 $
159 1383 هلند 90278090 ساير,لات دستگاهاي تجزيه فيزيكيوشيمياييسنجش ويسكوزيته تخلل ا نبساطهمانندكه تشعشعات ا پ 2,100 4,095,376,530 Rls. 481,809 $
160 1383 هلند 25233000 سيمان, لومينوس 520,800 4,087,738,434 Rls. 480,910 $
161 1383 هلند 74112900 لوله ا ز,لياژهاي مس, كه درجاي ديگرگفته نشده. 130,290 4,080,651,823 Rls. 480,077 $
162 1383 هلند 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي كشت 178,355 4,064,816,421 Rls. 478,214 $
163 1383 هلند 29333990 ساير تركيبات هتروسيلكيك 75 4,060,504,884 Rls. 477,706 $
164 1383 هلند 06012000 ا نوا ع پيازگل, غده زيرخاكينباتات, ريشه غده دا رنباتات, ...,درحال نموياگل دا دن 111,309 4,017,769,089 Rls. 472,679 $
165 1383 هلند 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي چاپ.... 7,490 4,016,891,482 Rls. 472,575 $
166 1383 هلند 34031990 سايرفر,ورده هاي روا ن كننده ضدزنگ با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني 152,740 3,980,655,497 Rls. 468,312 $
167 1383 هلند 72024990 فروكروم دا را ي وزن كمترا ز 5.0 درصدكربن 400,000 3,948,761,510 Rls. 464,560 $
168 1383 هلند 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 295,963 3,907,153,831 Rls. 459,665 $
169 1383 هلند 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 9,742 3,896,671,439 Rls. 458,432 $
170 1383 هلند 84386000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, ماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 31,155 3,891,962,474 Rls. 457,878 $
171 1383 هلند 25199010 منيزي ذوب شده بابرق ومنيزي مرده ا ز طريقSintered 988,750 3,882,954,221 Rls. 456,818 $
172 1383 هلند 73072100 فلانچ ا زفولادزنگ نزن. 85,850 3,810,516,659 Rls. 448,296 $
173 1383 هلند 35022000 , -لبومين شير,ا زجمله كنسانتره هاي دو يا چند پروتدين لاكتوسرم 742,000 3,802,286,386 Rls. 447,328 $
174 1383 هلند 85194000 دستگاه پخش صوت جهت ديكته كردن )Transcribing( 1,655 3,793,033,811 Rls. 446,239 $
175 1383 هلند 39092090 سايررزينهاي, مينيك بغيرا ز پودرقالبگيري 190,670 3,752,508,408 Rls. 441,472 $
176 1383 هلند 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 98,806 3,743,307,656 Rls. 440,389 $
177 1383 هلند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 2,424,712 3,741,875,073 Rls. 440,221 $
178 1383 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 28,110 3,706,733,462 Rls. 436,086 $
179 1383 هلند 34039100 فر,ورده ها برا ي روا ن كردن موا دوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 253,070 3,706,348,472 Rls. 436,041 $
180 1383 هلند 06029090 ساير نباتات زنده )همچنين ريشه, نها( غيرمذكور در جاي ديگر 11,853 3,690,754,629 Rls. 434,206 $
181 1383 هلند 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 2,753 3,682,459,790 Rls. 433,231 $
182 1383 هلند 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 1,163 3,627,610,800 Rls. 426,778 $
183 1383 هلند 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظشيميائي)باستثناي گلوكز,وغيره (ا ترهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 201,600 3,615,768,791 Rls. 425,385 $
184 1383 هلند 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,840 3,605,869,606 Rls. 424,220 $
185 1383 هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات, نها غيرمذكور در جاي ديگر 156,525 3,586,752,248 Rls. 421,971 $
186 1383 هلند 38111900 فر,ورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده; 75,691 3,583,469,030 Rls. 421,585 $
187 1383 هلند 84143010 كمپرسورهاي برودتيباگازفريوني)سازگاربالايه ا وزون (باقدرت حدا كثريك ا سب بخار)75/0كي 19,522 3,573,061,718 Rls. 420,360 $
188 1383 هلند 29141200 بوتانون )متيل ا تيل ستن ( 290,400 3,569,678,092 Rls. 419,962 $
189 1383 هلند 90273010 ا سپكتروفتومتر 1,310 3,536,533,068 Rls. 416,063 $
190 1383 هلند 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 83 3,522,562,772 Rls. 414,419 $
191 1383 هلند 84303190 سايرماشين, لات خودروبرا ي كندن معدن زغال سنگ حفرتونل 10,892 3,522,208,653 Rls. 414,377 $
192 1383 هلند 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 600 3,518,058,691 Rls. 413,889 $
193 1383 هلند 32065000 محصولات غير,لي ا ز ا نوا عي كه بعنوا ن نورتاب بكار مي رود 87,120 3,491,809,932 Rls. 410,801 $
194 1383 هلند 20091900 ,--ب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به, ن ا لكل ا فزوده نشده باشد 603,350 3,477,358,505 Rls. 409,101 $
195 1383 هلند 29212100 ا تيلن دي, مين و ا ملاح, ن 128,500 3,433,670,810 Rls. 403,961 $
196 1383 هلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 8,821 3,432,382,774 Rls. 403,810 $
197 1383 هلند 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 731 3,431,314,739 Rls. 403,684 $
198 1383 هلند 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 10,108 3,431,244,089 Rls. 403,676 $
199 1383 هلند 85283000 پروژكتورهاي ويدئويي 2,350 3,360,275,872 Rls. 395,327 $
200 1383 هلند 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاه فتوكپي توا م با سيستم ا پتيكي يا... 4,671 3,335,525,776 Rls. 392,415 $
مجموع کل
3,856,221,982,563 ريال
مجموع کل
453,673,175 دلار