آمار کل " واردات از" کشور "نيوزيلند" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 نيوزيلند 04051090 كره بسته بندي شده در بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 11,685,750 193,138,939,465 Rls. 22,722,228 $
2 1383 نيوزيلند 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 2,824,646 84,056,378,683 Rls. 9,888,986 $
3 1383 نيوزيلند 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 11,600 23,580,049,541 Rls. 2,774,123 $
4 1383 نيوزيلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 46,677 17,842,274,878 Rls. 2,099,091 $
5 1383 نيوزيلند 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 47,095 17,684,053,866 Rls. 2,080,477 $
6 1383 نيوزيلند 12051020 لفت )colza( 340,000 13,822,014,960 Rls. 1,626,119 $
7 1383 نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , ح-لاجي نشده و شانه نزده. 338,852 11,339,889,599 Rls. 1,334,105 $
8 1383 نيوزيلند 03035000 شاه ماهي ,يخ زده )باستثناي جگر ماهي ,تخم و مني ماهي( 941,358 7,835,883,172 Rls. 921,869 $
9 1383 نيوزيلند 84149010 برا ي ا نوا ع بادزن 78,495 7,616,193,804 Rls. 896,023 $
10 1383 نيوزيلند 84149020 برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز CFM600 11,475 6,388,566,081 Rls. 751,596 $
11 1383 نيوزيلند 04021090 شيرو خامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1درصد غيرمذكور درجاي ديگر 360,000 5,854,443,250 Rls. 688,758 $
12 1383 نيوزيلند 04021010 شيرخشك ا طفال در بسته بنديهاي تحت خلا و يك كيلوگرم كمتر 341,675 5,296,781,490 Rls. 623,151 $
13 1383 نيوزيلند 51011900 پشم چرب )غيرا ز چيده شده ( , ح-لاجي نشده و شانه نزده. 178,167 5,290,077,978 Rls. 622,362 $
14 1383 نيوزيلند 03034300 ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده ) striple or skipgack- ...( 1,049,504 5,107,919,881 Rls. 600,932 $
15 1383 نيوزيلند 85252010 دستگاههاي گيرنده فرستنده ا ز نوع PDH بالاتر ا ز 34BM /S 2,470 4,609,405,471 Rls. 542,283 $
16 1383 نيوزيلند 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 733,379 4,554,650,154 Rls. 535,841 $
17 1383 نيوزيلند 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 171,450 3,158,847,321 Rls. 371,629 $
18 1383 نيوزيلند 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 222,112 3,089,748,481 Rls. 363,500 $
19 1383 نيوزيلند 51051000 پشم ح-لاجي شده. 62,472 2,671,219,594 Rls. 314,261 $
20 1383 نيوزيلند 03036000 ماهي روغن ,يخ زده )باستثناي جگر ماهي ,تخم و مني ماهي( 178,490 2,611,884,000 Rls. 307,280 $
21 1383 نيوزيلند 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 29,192 1,905,368,401 Rls. 224,161 $
22 1383 نيوزيلند 35022000 , -لبومين شير,ا زجمله كنسانتره هاي دو يا چند پروتدين لاكتوسرم 67,500 1,882,675,450 Rls. 221,491 $
23 1383 نيوزيلند 84199090 سايرا جزا وقطعات بجزرديفهاي 84199010 و84199020 17,160 1,879,997,500 Rls. 221,176 $
24 1383 نيوزيلند 86090000 كانتينرها)ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات (مخصوصاطرا حيشده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 67,920 1,248,204,272 Rls. 146,848 $
25 1383 نيوزيلند 35019000 كازئينات ها و ساير مشتقات كازئين , چسب كازئين 28,000 1,170,825,488 Rls. 137,744 $
26 1383 نيوزيلند 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي, ن 207,184 1,073,902,933 Rls. 126,342 $
27 1383 نيوزيلند 04069000 پنير كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 38,400 804,384,437 Rls. 94,633 $
28 1383 نيوزيلند 04021020 شيرخشك ا طفال در بسته بنديهاي تحت خلا و يك كيلوگرم كمتربه ميزا ن مصوب شورا ي ا ق 54,000 787,899,450 Rls. 92,694 $
29 1383 نيوزيلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات 542 711,110,233 Rls. 83,660 $
30 1383 نيوزيلند 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 2,355 678,587,600 Rls. 79,834 $
31 1383 نيوزيلند 17021900 لاكتوز و شربت لاكتوز دا را ي كمتر ا ز 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 77,000 606,144,776 Rls. 71,311 $
32 1383 نيوزيلند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده )غيرا ز چيده شده ( , كربونيزه نشده , ح-لاجي نشده و شانه نزده. 17,465 514,134,250 Rls. 60,486 $
33 1383 نيوزيلند 38081012 خانگي به صورت غيرخرده فروشي 10,005 448,593,220 Rls. 52,776 $
34 1383 نيوزيلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 3,065 426,741,239 Rls. 50,205 $
35 1383 نيوزيلند 85291090 ساير, نتنهاي هوا يي ورفلكتورهوا يي وقطعات مربوطه 360 398,464,521 Rls. 46,878 $
36 1383 نيوزيلند 38084010 گندزدا هابصورت محصول, ماده 15,000 356,614,413 Rls. 41,955 $
37 1383 نيوزيلند 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده 430 345,250,823 Rls. 40,618 $
38 1383 نيوزيلند 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,000 340,610,867 Rls. 40,072 $
39 1383 نيوزيلند 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير)باستثناي كره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ( 16,800 318,228,777 Rls. 37,439 $
40 1383 نيوزيلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,015 309,607,287 Rls. 36,424 $
41 1383 نيوزيلند 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي )1+1+1(BTS 300 282,600,000 Rls. 33,247 $
42 1383 نيوزيلند 03023200 تن زرد بال , تازه يا سرد كرده 40,040 252,458,006 Rls. 29,701 $
43 1383 نيوزيلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي, زمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكاني 37 243,234,484 Rls. 28,616 $
44 1383 نيوزيلند 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 2,525 207,303,047 Rls. 24,389 $
45 1383 نيوزيلند 90200000 سايروسايل تنفسيوماسكهاي گاز,بجزماسك ا ستحفاظيغيرمكانيكيوفيلترقابل تعويض. 3,660 203,634,760 Rls. 23,957 $
46 1383 نيوزيلند 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاوقارچكشهاي تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي يا... 10,000 183,567,766 Rls. 21,596 $
47 1383 نيوزيلند 03037900 ماهيهايي كه در جاي ديگري مذكور و يا مشمول نباشند ,يخ زده 49,980 183,231,422 Rls. 21,557 $
48 1383 نيوزيلند 03037420 جك مكرل )Mackrel-Jack( 33,420 120,550,966 Rls. 14,182 $
49 1383 نيوزيلند 84385000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, ماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,350 103,751,359 Rls. 12,206 $
50 1383 نيوزيلند 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 3 89,676,068 Rls. 10,550 $
51 1383 نيوزيلند 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 87,576,872 Rls. 10,303 $
52 1383 نيوزيلند 65061000 پوشش هاي ا يمنيسر. 175 81,026,883 Rls. 9,533 $
53 1383 نيوزيلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك 484 67,356,265 Rls. 7,924 $
54 1383 نيوزيلند 90261090 ساير, لات برا ي سنجش سطح مايعات 475 63,954,118 Rls. 7,524 $
55 1383 نيوزيلند 84818090 ساير شيرها و وسايل 46 39,737,846 Rls. 4,675 $
56 1383 نيوزيلند 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 5 35,567,960 Rls. 4,184 $
57 1383 نيوزيلند 90318030 لودسل )سلول سنجش وزن ( 130 34,074,124 Rls. 4,009 $
58 1383 نيوزيلند 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان 65 29,407,343 Rls. 3,460 $
59 1383 نيوزيلند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاوكنورتيسورهاي ا ستاتيك 120 25,241,711 Rls. 2,970 $
60 1383 نيوزيلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 22,900,800 Rls. 2,694 $
61 1383 نيوزيلند 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي, زا د)funfair( ساير بازيهاي روميزي... غيرمذكوردرجاي ديگ 400 17,962,640 Rls. 2,113 $
62 1383 نيوزيلند 85131000 چرا غ برقيقابل حمل كه بوسيله باطري خشك, ا نباره, ماگنتو كار ميكند 27 12,680,935 Rls. 1,492 $
63 1383 نيوزيلند 85361090 ساير فيوزها 98 9,586,622 Rls. 1,128 $
64 1383 نيوزيلند 85182990 ساير بلندگوها 25 8,381,383 Rls. 986 $
مجموع کل
444,162,030,986 ريال
مجموع کل
52,254,357 دلار
[1]