آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 نروژ 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 414,573 62,801,656,815 Rls. 7,388,430 $
2 1383 نروژ 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 94,625 59,435,649,566 Rls. 6,992,429 $
3 1383 نروژ 72021990 دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 2,710,000 33,008,689,040 Rls. 3,883,375 $
4 1383 نروژ 85381000 تابلوهاو...ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابرا ي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 60,721 21,571,045,132 Rls. 2,537,770 $
5 1383 نروژ 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 47,434 17,052,848,600 Rls. 2,006,217 $
6 1383 نروژ 23012000 ,-رد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 1,980,000 15,242,321,503 Rls. 1,793,214 $
7 1383 نروژ 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 269,285 11,358,140,279 Rls. 1,336,252 $
8 1383 نروژ 89019000 وسايط نقليه, بيبرا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه, بي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 8,411 9,849,540,498 Rls. 1,158,769 $
9 1383 نروژ 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاووسايل, ماده كردن ياكشت وزرع زمين... 174,312 8,957,343,718 Rls. 1,053,805 $
10 1383 نروژ 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 13,220 8,434,927,303 Rls. 992,344 $
11 1383 نروژ 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم 594,000 6,604,892,043 Rls. 777,046 $
12 1383 نروژ 89011090 ساير 837,712 5,909,385,317 Rls. 695,222 $
13 1383 نروژ 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 3,854 5,423,842,997 Rls. 638,099 $
14 1383 نروژ 89079000 ا دوا ت شناور)مثلا,كلك )غيرا زكلك قابل بادكردن (مخزن, صندوق زير,بي,سكوي تخليه وبادگيري. 6,750 5,148,265,558 Rls. 605,678 $
15 1383 نروژ 30043990 ساير دا روهايي كه توليد دا خلي ندا رند 2,500 4,163,120,225 Rls. 489,779 $
16 1383 نروژ 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 2,717,766 3,840,376,816 Rls. 451,809 $
17 1383 نروژ 39092090 سايررزينهاي, مينيك بغيرا ز پودرقالبگيري 127,600 3,708,474,699 Rls. 436,291 $
18 1383 نروژ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 17,850 3,514,900,000 Rls. 413,518 $
19 1383 نروژ 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 24,000 3,409,994,908 Rls. 401,176 $
20 1383 نروژ 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 955 3,210,315,144 Rls. 377,684 $
21 1383 نروژ 70191990 فتيله ونخ ا زا لياف شيشه, ا لياف شيشه بريده شده يانشده به طول بيش ا ز50ميليمتربصورت ا لياف 261,936 2,965,213,000 Rls. 348,849 $
22 1383 نروژ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,342 2,955,877,215 Rls. 347,750 $
23 1383 نروژ 40081110 پوشش برا ي كف 81,685 2,804,451,300 Rls. 329,935 $
24 1383 نروژ 90230000 ,لات, دستگاههاومدلها,طرا حيشده برا ي مقاصدنمايشي)مثلابرا ي, موزشييانمايش ( 3,313 2,616,660,940 Rls. 307,842 $
25 1383 نروژ 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 616,420 2,584,692,581 Rls. 304,081 $
26 1383 نروژ 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 495,000 2,583,167,372 Rls. 303,902 $
27 1383 نروژ 30043110 دا روهاي حاوي ا نسلين كه توليد دا خلي ندا رند 1,500 2,403,162,806 Rls. 282,725 $
28 1383 نروژ 32061190 پيگمان هاوفر,ورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 140,000 2,329,192,576 Rls. 274,023 $
29 1383 نروژ 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشناييبرقيبغيرا زچرا غ ضدا نفجاروچرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي 13,164 2,168,961,660 Rls. 255,172 $
30 1383 نروژ 72021920 دا را ي ا درصدوزني ياكمتركربن سايرا بعاد 247,500 2,053,112,735 Rls. 241,543 $
31 1383 نروژ 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ 1,155 1,949,733,828 Rls. 229,380 $
32 1383 نروژ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 58,499 1,927,576,892 Rls. 226,774 $
33 1383 نروژ 89059000 كشتيهاي فانوس دريائي,شناورهاي, تش نشاني,جرثقيلهاي شناوروسايروسايطنقليه, بي 96,971 1,493,762,260 Rls. 175,737 $
34 1383 نروژ 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچربيباجرم مخصوص بيش ا زrg/mc38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 188,656 1,451,263,116 Rls. 170,737 $
35 1383 نروژ 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين )غيرا ز,نهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند(,ا زجم 5,970 1,400,257,710 Rls. 164,736 $
36 1383 نروژ 84682000 ماشين, لات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم كاري, زردجوشكاري, و.... 98,650 1,394,562,484 Rls. 164,066 $
37 1383 نروژ 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا, تش سوزي و دستگاههاي همانند 272 1,239,943,548 Rls. 145,876 $
38 1383 نروژ 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 64,500 1,067,184,590 Rls. 125,551 $
39 1383 نروژ 30042090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 1,559 1,028,097,733 Rls. 120,953 $
40 1383 نروژ 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 205 999,078,478 Rls. 117,539 $
41 1383 نروژ 84431900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 440 878,529,584 Rls. 103,356 $
42 1383 نروژ 03032200 ماهي ,زا د ا قيانوس ا طلس و دا نوب )salmon danube and atlantic( ,يخ زده 21,000 810,379,908 Rls. 95,339 $
43 1383 نروژ 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 760 783,517,600 Rls. 92,179 $
44 1383 نروژ 75071200 لوله ا زنيكل ممزوج. 6,000 772,456,400 Rls. 90,877 $
45 1383 نروژ 34021190 سايرموا د,لي تانسيوا كتيف حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 70,000 764,557,835 Rls. 89,948 $
46 1383 نروژ 47042100 خميرچوب شيميائي,ماده شده; سولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده.. 100,533 713,913,382 Rls. 83,990 $
47 1383 نروژ 84158290 سايردستگاهها- ا نوا ع چيلرهاي جذبي 6,500 698,227,551 Rls. 82,144 $
48 1383 نروژ 85444900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 17,000 651,718,892 Rls. 76,673 $
49 1383 نروژ 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 4,000 639,986,325 Rls. 75,293 $
50 1383 نروژ 84818090 ساير شيرها و وسايل 382 604,955,837 Rls. 71,171 $
51 1383 نروژ 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 450 508,950,560 Rls. 59,877 $
52 1383 نروژ 84834090 ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010 587 498,362,240 Rls. 58,631 $
53 1383 نروژ 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 35,800 487,451,285 Rls. 57,347 $
54 1383 نروژ 70193100 مت )Mat(نبافته ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (.ؤ 6,182 482,435,364 Rls. 56,757 $
55 1383 نروژ 84821000 بلبرينگ. 300 466,899,618 Rls. 54,929 $
56 1383 نروژ 84248990 سايروسايل بجز پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 10,533 457,297,067 Rls. 53,800 $
57 1383 نروژ 90308900 ,--لات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 291 438,979,901 Rls. 51,645 $
58 1383 نروژ 84591000 ماشين ا بزا رباا بزا رگيروا حدوميزكشوئيبرا ي سورا خ كردن, ترا ش دا دن جدا ر..بابردا شتن فلز 20,600 409,004,677 Rls. 48,118 $
59 1383 نروژ 84748000 سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 500 361,900,000 Rls. 42,576 $
60 1383 نروژ 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 10,850 326,032,057 Rls. 38,357 $
61 1383 نروژ 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت 625 307,563,723 Rls. 36,184 $
62 1383 نروژ 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,304 299,292,284 Rls. 35,211 $
63 1383 نروژ 85361090 ساير فيوزها 1,320 296,249,495 Rls. 34,853 $
64 1383 نروژ 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 262 291,931,578 Rls. 34,345 $
65 1383 نروژ 31059010 كودهاي )ميكرو(معدني 72,000 281,261,290 Rls. 33,090 $
66 1383 نروژ 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك )monolithic( غيرديجيتالي 5 267,513,718 Rls. 31,472 $
67 1383 نروژ 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ )هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده (,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 490 264,926,545 Rls. 31,168 $
68 1383 نروژ 29419010 سفالكسين منوهيدرا ت 20 264,890,979 Rls. 31,164 $
69 1383 نروژ 90158000 ,-لات نقشه بردا ري, مساحي,,بنگاري, ا قيانوسنگاري,, بشناسي,هوا شناسيياژئوفيزيكي. 30 259,098,933 Rls. 30,482 $
70 1383 نروژ 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع )LCD(ياباديودهاي ساطع نور)LED 220 258,943,447 Rls. 30,464 $
71 1383 نروژ 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 3,300 255,702,000 Rls. 30,083 $
72 1383 نروژ 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعيكه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 4,700 252,211,719 Rls. 29,672 $
73 1383 نروژ 84138120 تملبه هاي تزريقي 476 251,120,970 Rls. 29,544 $
74 1383 نروژ 85389090 سايرا جزا وقطعات 108 249,788,849 Rls. 29,387 $
75 1383 نروژ 90312000 دستگاههاي, زمايش 262 228,447,669 Rls. 26,876 $
76 1383 نروژ 03042000 فيله ماهي ,يخ زده 25,004 221,542,594 Rls. 26,064 $
77 1383 نروژ 28492090 سايركربورهاا زسيليسيم 10,000 216,071,810 Rls. 25,420 $
78 1383 نروژ 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي, ن )باستثناي ferruginous ( 40,000 212,798,000 Rls. 25,035 $
79 1383 نروژ 72029940 فروسيليكومنيزيم 20,000 212,169,700 Rls. 24,961 $
80 1383 نروژ 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 520 209,791,342 Rls. 24,681 $
81 1383 نروژ 48192090 سايركارتن قوطي وجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ر 7,800 202,611,266 Rls. 23,837 $
82 1383 نروژ 85153130 ماشين جوشكاري پلاسما 7,950 184,149,526 Rls. 21,665 $
83 1383 نروژ 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي دي 271 176,911,830 Rls. 20,813 $
84 1383 نروژ 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 70 176,750,000 Rls. 20,794 $
85 1383 نروژ 82072090 سايرحديده هاي برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت 102 176,079,988 Rls. 20,715 $
86 1383 نروژ 39069050 رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي, لي 7,368 166,016,665 Rls. 19,531 $
87 1383 نروژ 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت كلسيم و نيترا ت, مونيوم 44,800 161,361,892 Rls. 18,984 $
88 1383 نروژ 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي, لات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 9 159,942,087 Rls. 18,817 $
89 1383 نروژ 49111000 محصولات چاپيتبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 848 143,191,960 Rls. 16,846 $
90 1383 نروژ 85340000 مدا دهاي چاپي 19 137,813,821 Rls. 16,213 $
91 1383 نروژ 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 44 123,814,441 Rls. 14,566 $
92 1383 نروژ 84841090 ساير درزگيرهاووا شرهاي همانند ا زورقه فلزي توا م باموا دديگرياا زدو يا چند لايه فلز 34 120,833,883 Rls. 14,216 $
93 1383 نروژ 85182990 ساير بلندگوها 300 114,781,186 Rls. 13,504 $
94 1383 نروژ 03019120 تخم چشم زده 22 113,045,374 Rls. 13,299 $
95 1383 نروژ 39131000 ا سيد, لژينيك و ا سترهاي, ن, به ا شكال ا بتدا ئي 1,000 103,797,820 Rls. 12,212 $
96 1383 نروژ 32081050 موا د ا فزودني رنگ 1,200 92,015,069 Rls. 10,825 $
97 1383 نروژ 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتيبامهره ها ياوا شرهاي مربوط,هن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس 86 86,730,000 Rls. 10,204 $
98 1383 نروژ 84819090 ساير ا جزا و قطعات بجز رديفهاي 84819010 550 84,491,301 Rls. 9,940 $
99 1383 نروژ 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك )image stiff(وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 110 78,337,323 Rls. 9,216 $
100 1383 نروژ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 60 78,043,756 Rls. 9,182 $
101 1383 نروژ 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 720 77,227,560 Rls. 9,086 $
102 1383 نروژ 84323000 دستگاه بذرپاش, كاشت ونشاء 1,050 74,344,343 Rls. 8,746 $
103 1383 نروژ 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري 510 71,588,090 Rls. 8,422 $
104 1383 نروژ 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه, ن 634 69,500,001 Rls. 8,176 $
105 1383 نروژ 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 4,000 58,121,323 Rls. 6,838 $
106 1383 نروژ 98870240 باساخت دا خل 51درصدوبيشتربه ا ستثناي موتور گيربكس ا كسل جعبه فرمان كولرولاستيك 93 56,222,899 Rls. 6,614 $
107 1383 نروژ 84849090 سايروا شرها ودرزگيرها 15 55,843,567 Rls. 6,570 $
108 1383 نروژ 82023900 تيغه ا ره مدور)ا زجمله تيغه ا ره را ست بروليباستثناءقسمت عامل ا زفولاد(,ا جزا ءوقطعات. 7 55,130,000 Rls. 6,486 $
109 1383 نروژ 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 4,000 51,663,301 Rls. 6,078 $
110 1383 نروژ 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 25 51,656,018 Rls. 6,077 $
111 1383 نروژ 85462011 مقره بدون قطعات فلزي مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز132كيلووا ت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 514 50,821,014 Rls. 5,979 $
112 1383 نروژ 84313900 قطعات مربوط;ماشين, لات شماره 8428)غيرا ز,سانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ( 40 46,950,780 Rls. 5,524 $
113 1383 نروژ 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 28 42,826,411 Rls. 5,038 $
114 1383 نروژ 84335100 كامباين بردا شت- خرمن كوبي 3,000 38,747,520 Rls. 4,559 $
115 1383 نروژ 85392210 لامپ سيگنال 100 36,927,312 Rls. 4,344 $
116 1383 نروژ 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وكوا رتزي طبيعي كمتر ا ز95 درصدوزني سيليس 24,000 36,882,230 Rls. 4,339 $
117 1383 نروژ 85462023 ساير مقره هاي با قطعات فلزي 176 35,343,431 Rls. 4,158 $
118 1383 نروژ 85253000 دوربين هاي تلويزيوني 24 32,807,645 Rls. 3,860 $
119 1383 نروژ 85442000 كابل هم محور) co-axial (و سايرهادي هاي برق هم محور 295 28,955,571 Rls. 3,407 $
120 1383 نروژ 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتيمسلح يادا را ي ملحقات ا ز 1,771 27,449,000 Rls. 3,229 $
121 1383 نروژ 03021200 خانوا ده ماهي, زا د ا قيانوس, را م )...(, ماهي, زا د ا قيانوس ا طلس )...( و دا نوب 499 25,300,572 Rls. 2,977 $
122 1383 نروژ 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 44 25,110,055 Rls. 2,954 $
123 1383 نروژ 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب باف وغيره, ا ز,هن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 14 24,421,085 Rls. 2,873 $
124 1383 نروژ 85015190 ساير موتورها با جريان متناوب چندفاز 57 22,370,051 Rls. 2,632 $
125 1383 نروژ 73181900 ا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 201 21,663,031 Rls. 2,549 $
126 1383 نروژ 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 201 21,001,298 Rls. 2,471 $
127 1383 نروژ 90189090 ساير, لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي 48 20,652,648 Rls. 2,430 $
128 1383 نروژ 85044060 ا نوا ع S0P0U 428 17,349,406 Rls. 2,041 $
129 1383 نروژ 27101920 روغن صنعتي 897 16,477,666 Rls. 1,939 $
130 1383 نروژ 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودروconventor catalist 10 13,632,799 Rls. 1,604 $
131 1383 نروژ 84248100 ماشين, لات برا ي ا فشاندن... موا د,بگون ياپودربرا ي كشاورزي... 1,000 12,915,782 Rls. 1,520 $
132 1383 نروژ 73181690 ساير مهره ا ز جنسSTAINLESS STEEL 295 12,736,810 Rls. 1,498 $
133 1383 نروژ 85015290 ساير ا لكتروموتورهابجز رديف 85015210 23 12,609,919 Rls. 1,484 $
134 1383 نروژ 90303900 ,--لات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 18 7,041,106 Rls. 828 $
135 1383 نروژ 90159000 قطعات ومتفرعات, لات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسيوغيره 9015 9 5,593,769 Rls. 658 $
136 1383 نروژ 84138200 بالابرهاي, بگونها 8 5,412,444 Rls. 637 $
137 1383 نروژ 84719000 ماشين قرا ئت مغناطيسيياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابروي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 7 5,300,000 Rls. 624 $
138 1383 نروژ 76090000 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,لومينيوم. 13 4,036,034 Rls. 475 $
139 1383 نروژ 84659500 ماشين هاي سورا خ كردن ياا سكنه كردن )morticing(برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, وغيره 200 2,583,051 Rls. 304 $
140 1383 نروژ 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,,ئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعيودرمان تنفس 14 1,639,750 Rls. 193 $
141 1383 نروژ 40103100 تسمه ا نتقال نيروبيا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا كثر180 5 1,629,945 Rls. 192 $
142 1383 نروژ 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 100 1,291,483 Rls. 152 $
مجموع کل
352,879,051,621 ريال
مجموع کل
41,515,183 دلار
[1]