آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجيمجزا 9,306,665 166,159,735,063 Rls. 19,548,204 $
2 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84158100 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 1,997,494 79,792,662,970 Rls. 9,387,372 $
3 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84151090 ساير كولرها بجز كولرگازي دوتكه 3,528,102 77,745,148,501 Rls. 9,146,488 $
4 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84501100 ماشين هاي رختشوئيتمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 4,926,039 66,164,440,754 Rls. 7,784,052 $
5 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي 1,555,777 33,066,780,169 Rls. 3,890,209 $
6 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 85165000 ا جاق )oven( ميكروويو 521,676 7,669,103,102 Rls. 902,247 $
7 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84151010 كولرگازي دوتكه )unit split ( 188,530 5,313,253,440 Rls. 625,089 $
8 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 370,815 4,896,237,116 Rls. 576,028 $
9 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84182100 يخچال هاي خانگيا زنوع ترا كمي)Compression( 224,830 1,917,688,137 Rls. 225,610 $
10 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 87086011 محورهاي غيرمحرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 4,703 812,328,529 Rls. 95,568 $
11 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84269100 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طرا حيشده برا ي نصب كردن روي وسايطنقل 15,000 218,462,974 Rls. 25,702 $
12 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 94036000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمن ها(كه درجاي ديگري مذكورنباشند 50,325 163,915,620 Rls. 19,284 $
13 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84158210 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 6,005 152,674,864 Rls. 17,962 $
14 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 33049900 فر,ورده هابرا ي زيبائيو,را يش, مرا قبت پوست وضد,فتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 4,385 150,415,130 Rls. 17,696 $
15 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84303900 ماشين, لات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل )غيرخودرو( 5,500 120,154,592 Rls. 14,136 $
16 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 73218100 وسائل )باستثناءا جاق طبخ... (باسوخت گازي ياباگازوسايرسوختها,ا ز,هن ياا زفولاد. 8,430 110,348,112 Rls. 12,982 $
17 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 3,500 57,346,542 Rls. 6,747 $
18 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كشباف ياقلاب باف. 1,430 35,055,752 Rls. 4,124 $
19 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 475 11,078,172 Rls. 1,303 $
20 1383 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 96033090 سايرقلموهاوبررسهابرا ي هنرمندا ن وكاربرد محصولات, را يشيساخته نشده ا زموي خوك وگرا ز 226 10,238,585 Rls. 1,205 $
مجموع کل
444,567,068,124 ريال
مجموع کل
52,302,008 دلار
[1]