آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 منطقه آزاد کيش 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,560,030 20,961,981,233 Rls. 2,466,115 $
2 1383 منطقه آزاد کيش 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 1,998 20,932,183,180 Rls. 2,462,610 $
3 1383 منطقه آزاد کيش 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 5,074,170 19,130,230,641 Rls. 2,250,615 $
4 1383 منطقه آزاد کيش 85281212 تلوزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحهLCD 92,402 3,939,709,068 Rls. 463,495 $
5 1383 منطقه آزاد کيش 84272012 ا را به مستعمل 89,600 1,712,179,300 Rls. 201,433 $
6 1383 منطقه آزاد کيش 84718010 ا نوا ع بردهاي شامل بردا صلي mainboardكارت گرا فيكي.صدا. شبكه. ويدئو و رم RAM وغير 4,050 1,671,972,000 Rls. 196,703 $
7 1383 منطقه آزاد کيش 40116390 سايرلاستيك روي چرخ بادي شكل ا ستخوا ن شاه ماهي ا ستفاده دروسايل نقليه ساختمانيباطوقه قطرب 258,660 1,608,125,864 Rls. 189,191 $
8 1383 منطقه آزاد کيش 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس و باري 246,500 1,534,320,536 Rls. 180,508 $
9 1383 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگيا زنوع خانگي 177,054 1,178,299,701 Rls. 138,624 $
10 1383 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول 8,423 1,014,198,440 Rls. 119,317 $
11 1383 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات, لومينيوم. 90,934 979,347,913 Rls. 115,217 $
12 1383 منطقه آزاد کيش 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 26,595 969,326,049 Rls. 114,038 $
13 1383 منطقه آزاد کيش 87051010 دا را ي دوكابين مجزا كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي ي 35,700 937,192,880 Rls. 110,258 $
14 1383 منطقه آزاد کيش 82121000 تيغ سلمانيوخودترا ش )غيربرقي(. 26,380 782,824,222 Rls. 92,097 $
15 1383 منطقه آزاد کيش 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات, دستگاههاي حروف چيني.... 10,000 766,467,900 Rls. 90,173 $
16 1383 منطقه آزاد کيش 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك )image stiff(وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 950 739,874,544 Rls. 87,044 $
17 1383 منطقه آزاد کيش 84713090 ساير ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي عادي قابل حمل به وزن حدا كثر 10كيلوگرم 2,000 494,737,557 Rls. 58,204 $
18 1383 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري )همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ( 40,520 490,786,014 Rls. 57,740 $
19 1383 منطقه آزاد کيش 33071000 فر,ورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 10,370 475,563,240 Rls. 55,949 $
20 1383 منطقه آزاد کيش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 25,000 453,354,500 Rls. 53,336 $
21 1383 منطقه آزاد کيش 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 7,872 444,460,373 Rls. 52,289 $
22 1383 منطقه آزاد کيش 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 841580 16,830 424,143,660 Rls. 49,899 $
23 1383 منطقه آزاد کيش 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 41,440 416,836,009 Rls. 49,040 $
24 1383 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پليا سترتكستو 24,991 370,784,432 Rls. 43,622 $
25 1383 منطقه آزاد کيش 70109090 قرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشاد غيرمذكور كوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه 7,270 349,522,113 Rls. 41,120 $
26 1383 منطقه آزاد کيش 33030000 عطريات وا دو توا لت ها)waters toilet( 14,070 310,164,259 Rls. 36,490 $
27 1383 منطقه آزاد کيش 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي, ماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 1,357 288,165,499 Rls. 33,902 $
28 1383 منطقه آزاد کيش 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستونيدرونسوزتناوبيجرقه ا ي- ا حترا قيباحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 1,950 276,660,048 Rls. 32,548 $
29 1383 منطقه آزاد کيش 64021220 كفش هاي ا سكي 4,695 268,885,739 Rls. 31,634 $
30 1383 منطقه آزاد کيش 35061000 محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هارا دا شته, ماده خرده فروشي 4,000 249,676,960 Rls. 29,374 $
31 1383 منطقه آزاد کيش 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عكاسي 170 231,551,717 Rls. 27,241 $
32 1383 منطقه آزاد کيش 95061910 چوب دستي ا سكي 850 169,638,357 Rls. 19,957 $
33 1383 منطقه آزاد کيش 33049900 فر,ورده هابرا ي زيبائيو,را يش, مرا قبت پوست وضد,فتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 759 152,232,670 Rls. 17,910 $
34 1383 منطقه آزاد کيش 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسكوپ; دوربينهاي طرا حيشده بعنوا ن قطعات, لات فص 550 147,537,420 Rls. 17,357 $
35 1383 منطقه آزاد کيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 3,040 146,546,300 Rls. 17,241 $
36 1383 منطقه آزاد کيش 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا, شپزخانه 56,116 144,184,114 Rls. 16,963 $
37 1383 منطقه آزاد کيش 96032100 مسوا ك دندا ن. 20,127 130,869,600 Rls. 15,396 $
38 1383 منطقه آزاد کيش 33059000 فر,ورده هابرا ي پاكيزگي و, را يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 8,645 127,315,036 Rls. 14,978 $
39 1383 منطقه آزاد کيش 39021010 گريد لوله 30,436 124,371,932 Rls. 14,632 $
40 1383 منطقه آزاد کيش 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يك يا چندماده ا ز ا ين موا د 145 111,813,716 Rls. 13,155 $
41 1383 منطقه آزاد کيش 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كشباف ياقلاب باف. 5,180 106,197,823 Rls. 12,494 $
42 1383 منطقه آزاد کيش 09012110 دربسته بنديهاي, ماده برا ي خرده فروشي 3,360 102,850,390 Rls. 12,100 $
43 1383 منطقه آزاد کيش 68053020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4مترطول 1,985 101,037,120 Rls. 11,887 $
44 1383 منطقه آزاد کيش 64021990 سايركفشهاي ورزشي غيرمذكور 2,676 99,401,021 Rls. 11,694 $
45 1383 منطقه آزاد کيش 90191090 ساير دستگاههاي مكانوترا پي دستگاههاي ماساژ و دستگاههاي سنجش شنوا يي روا ني 820 99,300,000 Rls. 11,682 $
46 1383 منطقه آزاد کيش 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص 420 97,466,800 Rls. 11,467 $
47 1383 منطقه آزاد کيش 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 600 93,306,000 Rls. 10,977 $
48 1383 منطقه آزاد کيش 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 5,000 90,670,900 Rls. 10,667 $
49 1383 منطقه آزاد کيش 40121200 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 13,380 80,225,945 Rls. 9,438 $
50 1383 منطقه آزاد کيش 73218200 وسائل )باستثناءوسائل خورا ك پزي ياخورا ك گرم كن (,باسوخت مايع, ا ز,هن ياا زفولاد. 6,542 79,521,341 Rls. 9,355 $
51 1383 منطقه آزاد کيش 73231000 پشم, هن يافولاد,ا سفنج, تاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقليكردن ظروف, دستكش. 10,560 62,735,800 Rls. 7,381 $
52 1383 منطقه آزاد کيش 95061200 لوا زم بستن ا سكي)بندا سكي( 1,150 60,858,822 Rls. 7,160 $
53 1383 منطقه آزاد کيش 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه , يخ نزده 3,780 60,708,097 Rls. 7,142 $
54 1383 منطقه آزاد کيش 94018000 نشيمنهاي غيرمذكور 9,870 55,236,875 Rls. 6,498 $
55 1383 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي, را يشيهمانند,وتجهيزا ت وسر,نها. 132 53,670,920 Rls. 6,314 $
56 1383 منطقه آزاد کيش 85064090 سايرقوه ها وباطري ها با ا كسيد نقره 3,700 49,146,460 Rls. 5,782 $
57 1383 منطقه آزاد کيش 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 400 47,836,166 Rls. 5,628 $
58 1383 منطقه آزاد کيش 85252010 دستگاههاي گيرنده فرستنده ا ز نوع PDH بالاتر ا ز 34BM /S 13 47,610,420 Rls. 5,601 $
59 1383 منطقه آزاد کيش 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 675 46,407,022 Rls. 5,460 $
60 1383 منطقه آزاد کيش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها )endless(جهت وا حدهاي نئوپان 720 45,413,200 Rls. 5,343 $
61 1383 منطقه آزاد کيش 48030090 ,---وا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتيكرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت 5,119 43,847,007 Rls. 5,158 $
62 1383 منطقه آزاد کيش 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 4,800 39,164,135 Rls. 4,608 $
63 1383 منطقه آزاد کيش 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف )برزك, ا سناد,مدرسه (ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك 1,540 37,768,195 Rls. 4,443 $
64 1383 منطقه آزاد کيش 85131000 چرا غ برقيقابل حمل كه بوسيله باطري خشك, ا نباره, ماگنتو كار ميكند 2,400 36,455,275 Rls. 4,289 $
65 1383 منطقه آزاد کيش 64031990 ساير كفشهاي ورزشي 2,150 35,082,857 Rls. 4,127 $
66 1383 منطقه آزاد کيش 85044020 شارژر باطري 30 32,025,868 Rls. 3,768 $
67 1383 منطقه آزاد کيش 33069000 فر,ورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,300 30,465,880 Rls. 3,584 $
68 1383 منطقه آزاد کيش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده, را يشي وبهدا شتي 72 29,936,218 Rls. 3,522 $
69 1383 منطقه آزاد کيش 84522900 چرخهاي دوزندگيا زنوع صنعتي)غيرا زوا حدهاي ا توماتيك ( 2,330 29,901,003 Rls. 3,518 $
70 1383 منطقه آزاد کيش 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائيوهمچنين نورا فكن ها 350 22,936,864 Rls. 2,698 $
71 1383 منطقه آزاد کيش 64059000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده 1,215 22,560,847 Rls. 2,654 $
72 1383 منطقه آزاد کيش 61121900 گرمكن ورزشيبصورت دست, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 510 16,417,692 Rls. 1,931 $
73 1383 منطقه آزاد کيش 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 144 14,081,704 Rls. 1,657 $
74 1383 منطقه آزاد کيش 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذكوردرجاي ديگر,باسطح خارجيا زورق هاي موا دپلاستيكي ياا زموا د نسجي 110 14,068,043 Rls. 1,655 $
75 1383 منطقه آزاد کيش 69120010 war stone ---غيرا زچيني 1,412 12,647,787 Rls. 1,488 $
76 1383 منطقه آزاد کيش 68052020 تسمه هاي سنباده با محيط كمترا ز 4مترطول 210 12,549,700 Rls. 1,476 $
77 1383 منطقه آزاد کيش 55161400 پارچه هاي تاروپودباف چاپ شده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي. 780 11,379,165 Rls. 1,339 $
78 1383 منطقه آزاد کيش 72043000 قرا ضه وضايعات ا ز,هن يافولادپوشانده شده باقلع. 5,380 7,140,775 Rls. 840 $
79 1383 منطقه آزاد کيش 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني 24,210 5,940,886 Rls. 699 $
80 1383 منطقه آزاد کيش 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 436 5,620,429 Rls. 661 $
81 1383 منطقه آزاد کيش 15153000 روغن كرچك و ا جزا ء, ن 43 4,972,968 Rls. 585 $
82 1383 منطقه آزاد کيش 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 760 2,892,123 Rls. 340 $
83 1383 منطقه آزاد کيش 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي پاكيزگيموردا ستفاده ا شخاص 600 2,638,500 Rls. 310 $
84 1383 منطقه آزاد کيش 48192090 سايركارتن قوطي وجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ر 74 2,409,350 Rls. 283 $
85 1383 منطقه آزاد کيش 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 117 2,117,843 Rls. 249 $
86 1383 منطقه آزاد کيش 90139000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات وسايل دا را ي كريستال مايع, دستگاههاي ليزروا پتيكيمشمول 9013 110 1,146,986 Rls. 135 $
87 1383 منطقه آزاد کيش 69089090 لوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا رورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگ 1,080 1,122,417 Rls. 132 $
مجموع کل
87,614,926,375 ريال
مجموع کل
10,307,638 دلار
[1]