آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 منطقه آزاد چابهار 90091200 دستگاه فتوكپيا لكتروا ستاتيك, طريقه نسخه بردا ري ا زتصويرا صليبايك وا سطه روي كپي)فر,يندمس 524,989 19,599,343,730 Rls. 2,305,805 $
2 1383 منطقه آزاد چابهار 09023090 چاي سياه )تخميرشده (وجزئا تخميرشده در بسته هاي كمتر ا ز3كيلوگرم بجز چاي كيسه ا ي 205,536 3,783,327,793 Rls. 445,097 $
3 1383 منطقه آزاد چابهار 85094000 , -سياب و مخلوطكن هاي ا لكترونيكيخانگيموا د خورا كي,دستگاههاي خانگي, ب ميوه گير 164,951 3,703,653,339 Rls. 435,724 $
4 1383 منطقه آزاد چابهار 84501200 ماشين هاي رختشوئيمجهزشده باخشك كن گريزا زمركز,باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 402,188 3,178,601,956 Rls. 373,953 $
5 1383 منطقه آزاد چابهار 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 63,000 3,133,832,888 Rls. 368,686 $
6 1383 منطقه آزاد چابهار 90091100 دستگاه فتوكپيا لكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي)فر,يندمستقيم ( 71,881 3,084,618,216 Rls. 362,896 $
7 1383 منطقه آزاد چابهار 87141910 تنه باك بنزين ا گزوز تزك بند جاپايي درپوش بغل 489,150 2,314,316,024 Rls. 272,272 $
8 1383 منطقه آزاد چابهار 85012000 موتورهاي عمومي باجريان متناوب ياجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 82,737 2,200,320,890 Rls. 258,861 $
9 1383 منطقه آزاد چابهار 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي 71,405 2,192,393,262 Rls. 257,929 $
10 1383 منطقه آزاد چابهار 90221900 دستگاههاييكه ا شعه ا يكس به كارميبرند,دستگاههاي را ديوگرا فيورا ديوترا پيغيرمذكوردرجاي دي 15,700 2,140,046,169 Rls. 251,770 $
11 1383 منطقه آزاد چابهار 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت )ا زجمله موتورسيكلت گازي ( 245,488 2,037,543,967 Rls. 239,711 $
12 1383 منطقه آزاد چابهار 89019000 وسايط نقليه, بيبرا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه, بي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 390,000 1,688,857,731 Rls. 198,689 $
13 1383 منطقه آزاد چابهار 20091100 ,--ب پرتقال يخ زده , تخميرنشده كه به, ن ا لكل ا فزوده نشده باشد 590,112 1,681,978,640 Rls. 197,880 $
14 1383 منطقه آزاد چابهار 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكيخانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 43,831 1,550,732,578 Rls. 182,439 $
15 1383 منطقه آزاد چابهار 85166000 كوره )ا جاق (هاي برقي,غيرمذكوردرجاي ديگر;خورا كپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش, ورنده, ب, سرخ 71,116 1,437,642,761 Rls. 169,134 $
16 1383 منطقه آزاد چابهار 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعييامصنوعيروي تكيه گاه ا زپارچه تاروپودباف غيرمذكوردرجاي دي 227,671 1,240,249,279 Rls. 145,912 $
17 1383 منطقه آزاد چابهار 85362020 كليدهاي مينياتوري 111,516 1,204,368,726 Rls. 141,690 $
18 1383 منطقه آزاد چابهار 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ر 110,070 1,108,203,011 Rls. 130,377 $
19 1383 منطقه آزاد چابهار 85182990 ساير بلندگوها 41,770 1,021,333,541 Rls. 120,157 $
20 1383 منطقه آزاد چابهار 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 11,280 955,068,704 Rls. 112,361 $
21 1383 منطقه آزاد چابهار 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگيياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10كيلوگرم 76,050 885,469,421 Rls. 104,173 $
22 1383 منطقه آزاد چابهار 27101910 بنزين 264,000 858,260,668 Rls. 100,972 $
23 1383 منطقه آزاد چابهار 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص 11,722 790,578,374 Rls. 93,009 $
24 1383 منطقه آزاد چابهار 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعييامصنوعيروي تكيه گاه ا زكاغذيامقوا غيرمذكوردر جاي ديگ 134,837 716,647,822 Rls. 84,312 $
25 1383 منطقه آزاد چابهار 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات, نها غيرمذكور در جاي ديگر 9,400 697,062,285 Rls. 82,007 $
26 1383 منطقه آزاد چابهار 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پليا سترتكستوره شده ون 15,500 685,023,579 Rls. 80,591 $
27 1383 منطقه آزاد چابهار 39012059 كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل 38,600 681,715,670 Rls. 80,202 $
28 1383 منطقه آزاد چابهار 85122030 جهت موتور سيكلت 52,800 656,029,078 Rls. 77,180 $
29 1383 منطقه آزاد چابهار 73262000 مصنوعات ا زمفتول, هنييافولادي, كه درجاي ديگرگفته نشده. 61,295 641,634,283 Rls. 75,486 $
30 1383 منطقه آزاد چابهار 33042090 سايرفر,ورده هاي برا ي, را يش چشم غيرا ز مغز مدا د, را يشي 8,582 630,644,286 Rls. 74,193 $
31 1383 منطقه آزاد چابهار 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 53,540 627,524,182 Rls. 73,826 $
32 1383 منطقه آزاد چابهار 22021000 ,-ب )همچنين معدني و گازدا ر شده ( ,كه به, ن قند,شيرين كننده ... ,ا فزوده شده باشد 217,800 601,709,025 Rls. 70,789 $
33 1383 منطقه آزاد چابهار 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مو)بيگودي (وهمانند,غيرا زكالاي مشمول شماره 16/ 60,697 541,178,691 Rls. 63,668 $
34 1383 منطقه آزاد چابهار 39046190 سايرپلي تترا فلوئوروا تيلن بغير ا ز مايع وپودر 10,080 511,412,106 Rls. 60,166 $
35 1383 منطقه آزاد چابهار 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس و باري 73,074 481,841,891 Rls. 56,687 $
36 1383 منطقه آزاد چابهار 71171900 زيور,لات بدليا زفلزا ت معمولي)همچنين, بكاري شده (غيرمذكوردرجاي ديگر 25,318 440,183,528 Rls. 51,786 $
37 1383 منطقه آزاد چابهار 85164000 ا توي برقي 17,308 415,591,922 Rls. 48,893 $
38 1383 منطقه آزاد چابهار 96034090 سايربرس وقلموبرا ي نقاشي كردن رنگ كردن ساخته نشده ا زموي خوك وگرا ز 18,875 408,465,784 Rls. 48,055 $
39 1383 منطقه آزاد چابهار 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 23,541 402,227,027 Rls. 47,321 $
40 1383 منطقه آزاد چابهار 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 22,856 359,504,069 Rls. 42,295 $
41 1383 منطقه آزاد چابهار 94018000 نشيمنهاي غيرمذكور 21,521 349,558,191 Rls. 41,125 $
42 1383 منطقه آزاد چابهار 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجيمجزا 11,642 346,226,786 Rls. 40,733 $
43 1383 منطقه آزاد چابهار 83081000 قلاب, چنگك ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 37,943 325,427,793 Rls. 38,286 $
44 1383 منطقه آزاد چابهار 87089321 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 9,755 302,520,452 Rls. 35,591 $
45 1383 منطقه آزاد چابهار 84509000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي رختشوئيخانگيياغيرخانگي 1,813 297,644,722 Rls. 35,017 $
46 1383 منطقه آزاد چابهار 94034000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمنها(ا زا نوا عيكه در,شپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 30,478 288,307,950 Rls. 33,919 $
47 1383 منطقه آزاد چابهار 85299090 ساير ا جزا وقطعات 5,192 272,725,736 Rls. 32,085 $
48 1383 منطقه آزاد چابهار 87141100 زين موتور سيكلت )ا زجمله موتور سيكلت گازي ( 30,240 263,822,940 Rls. 31,038 $
49 1383 منطقه آزاد چابهار 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي پاكيزگيموردا ستفاده ا شخاص 21,247 258,559,748 Rls. 30,419 $
50 1383 منطقه آزاد چابهار 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستونيدرونسوزتناوبيجرقه ا ي- ا حترا قيباحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 2,000 243,533,637 Rls. 28,651 $
51 1383 منطقه آزاد چابهار 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 6,442 228,333,097 Rls. 26,863 $
52 1383 منطقه آزاد چابهار 85381000 تابلوهاو...ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابرا ي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 9,490 222,740,678 Rls. 26,205 $
53 1383 منطقه آزاد چابهار 95069190 ساير ا شياو ا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي 6,211 221,766,117 Rls. 26,090 $
54 1383 منطقه آزاد چابهار 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكيغيرا لكترونيكيموردمصرف درتجهيزا ت را يانه صفحه نمايش. كيبورد 31,216 221,621,373 Rls. 26,073 $
55 1383 منطقه آزاد چابهار 15091000 روغن زيتون بكر 27,228 215,810,857 Rls. 25,390 $
56 1383 منطقه آزاد چابهار 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي دي 41,960 213,460,266 Rls. 25,113 $
57 1383 منطقه آزاد چابهار 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نش 50,925 202,051,317 Rls. 23,771 $
58 1383 منطقه آزاد چابهار 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 15,557 189,350,190 Rls. 22,277 $
59 1383 منطقه آزاد چابهار 85232000 ديسك مغناطيسي ضبط نشده برا ي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 3,980 170,681,408 Rls. 20,080 $
60 1383 منطقه آزاد چابهار 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 18,775 169,169,353 Rls. 19,902 $
61 1383 منطقه آزاد چابهار 87141960 قولوه هاي چپ و را ستSWITEH HANDEL 7,185 167,615,260 Rls. 19,719 $
62 1383 منطقه آزاد چابهار 55129900 پارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده, ا زنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره سنت 7,600 153,493,138 Rls. 18,058 $
63 1383 منطقه آزاد چابهار 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف )برزك, ا سناد,مدرسه (ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك 10,621 153,301,707 Rls. 18,035 $
64 1383 منطقه آزاد چابهار 94033000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمنها(ا زا نوا عيكه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 16,532 149,619,104 Rls. 17,602 $
65 1383 منطقه آزاد چابهار 87141940 چرخ كامل . طوقه . پره 17,000 145,894,427 Rls. 17,164 $
66 1383 منطقه آزاد چابهار 25202090 گچ هاحتي زنگ شده بجزگچ بنايي 51,426 139,917,116 Rls. 16,461 $
67 1383 منطقه آزاد چابهار 65061000 پوشش هاي ا يمنيسر. 10,138 137,145,531 Rls. 16,135 $
68 1383 منطقه آزاد چابهار 62063000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زپنبه:. 5,935 133,931,388 Rls. 15,757 $
69 1383 منطقه آزاد چابهار 20082000 ,-ناناس,, ماده شده يامحفوظ شده )باستثناي, نها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند( 34,020 132,616,000 Rls. 15,602 $
70 1383 منطقه آزاد چابهار 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتور كشاورزي 7,812 129,849,249 Rls. 15,276 $
71 1383 منطقه آزاد چابهار 95039000 سايربازيچه هاي غيرمذكور 15,451 129,243,046 Rls. 15,205 $
72 1383 منطقه آزاد چابهار 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,779 126,504,215 Rls. 14,883 $
73 1383 منطقه آزاد چابهار 90273090 ساير شامل ا سپكتروگرا ف 200 125,058,945 Rls. 14,713 $
74 1383 منطقه آزاد چابهار 62159000 9-كرا وا ت, پاپيون ودستمال گردن كرا وا تيا زسايرموا دنسجيغيرمذكوردرجاي ديگر 2,126 124,918,310 Rls. 14,696 $
75 1383 منطقه آزاد چابهار 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلونيياا زپليا سترها. 2,550 122,700,719 Rls. 14,435 $
76 1383 منطقه آزاد چابهار 62031100 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زپشم ياكركg 3,000 121,820,305 Rls. 14,332 $
77 1383 منطقه آزاد چابهار 87089329 سايرا جزا وقطعات كلاچ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت وترا كتوركشاورزي 4,410 117,544,383 Rls. 13,829 $
78 1383 منطقه آزاد چابهار 73261900 مصنوعات, هنگري شده ياپرس شده ا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 7,966 117,503,801 Rls. 13,824 $
79 1383 منطقه آزاد چابهار 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 5,895 116,290,217 Rls. 13,681 $
80 1383 منطقه آزاد چابهار 87088010 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 4,676 116,248,213 Rls. 13,676 $
81 1383 منطقه آزاد چابهار 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 16,149 115,385,413 Rls. 13,575 $
82 1383 منطقه آزاد چابهار 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي, ماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 10,080 114,873,365 Rls. 13,515 $
83 1383 منطقه آزاد چابهار 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 3,750 108,241,386 Rls. 12,734 $
84 1383 منطقه آزاد چابهار 94059990 سايرا جزا وقطعات كه ا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي نباشد 24,700 106,735,707 Rls. 12,557 $
85 1383 منطقه آزاد چابهار 35079000 , -نزيم ها با, نزيم هاي, ماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 1,360 105,618,713 Rls. 12,426 $
86 1383 منطقه آزاد چابهار 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,829 100,402,166 Rls. 11,812 $
87 1383 منطقه آزاد چابهار 84831010 مربوط به خودروهاي سوا ري. سوا ركار و وا نت 6,400 100,214,591 Rls. 11,790 $
88 1383 منطقه آزاد چابهار 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,,شپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,488 99,446,057 Rls. 11,700 $
89 1383 منطقه آزاد چابهار 83089000 چفت وبست, سگك... منجوق وپولك ا زفلزمعمولي)هم چنين ا جزا ءوقطعات (. 11,052 95,919,816 Rls. 11,285 $
90 1383 منطقه آزاد چابهار 75022000 ,-لياژهاي نيكل بصورت كارنشده. 450 90,083,607 Rls. 10,598 $
91 1383 منطقه آزاد چابهار 40114000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي موتورسيكلت 23,000 87,255,702 Rls. 10,265 $
92 1383 منطقه آزاد چابهار 70099200 ,--ينه هاي شيشه ا ي قاب شده )باستثناء,ينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني(. 6,819 84,847,084 Rls. 9,982 $
93 1383 منطقه آزاد چابهار 76151900 ا شياءسرميز,ا شياء,شپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري ي وا جزا ءوقطعات, نها,ا ز,لومينيوم. 4,780 84,018,094 Rls. 9,884 $
94 1383 منطقه آزاد چابهار 85021290 ساير مجموعه مولدها 15,500 82,154,345 Rls. 9,665 $
95 1383 منطقه آزاد چابهار 81129900 مصنوعات ا زسايرفلزا ت معمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,000 81,191,233 Rls. 9,552 $
96 1383 منطقه آزاد چابهار 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدنيبرا ي كاكردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره. 1,972 78,841,349 Rls. 9,275 $
97 1383 منطقه آزاد چابهار 87089949 سايرا جزا وقطعات وسايطنقليه بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاو 6,182 78,681,961 Rls. 9,257 $
98 1383 منطقه آزاد چابهار 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 75,851,054 Rls. 8,924 $
99 1383 منطقه آزاد چابهار 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,668 74,410,556 Rls. 8,754 $
100 1383 منطقه آزاد چابهار 85362030 كليدهاي حفاظت جان 1,568 68,662,294 Rls. 8,078 $
101 1383 منطقه آزاد چابهار 85363090 سايردستگاهها برا ي حفاظت مدا رهاي برقي 1,533 66,868,395 Rls. 7,867 $
102 1383 منطقه آزاد چابهار 67029000 گل, برگ وغيره مصنوعيوا شياءمربوطبه, ن ا زسايرموا د. 5,593 64,628,187 Rls. 7,603 $
103 1383 منطقه آزاد چابهار 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 399 62,956,321 Rls. 7,407 $
104 1383 منطقه آزاد چابهار 85281211 تلوزين رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحه پلاسما 2,880 61,645,273 Rls. 7,252 $
105 1383 منطقه آزاد چابهار 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 3,222 61,043,493 Rls. 7,182 $
106 1383 منطقه آزاد چابهار 85167200 دستگاه برشته كردن نان )toaster( 1,839 59,362,718 Rls. 6,984 $
107 1383 منطقه آزاد چابهار 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زc0v0p غيرا سفنجيباحدا قل 6%وزنيپلاستيسايزرمستحك 16,900 59,073,680 Rls. 6,950 $
108 1383 منطقه آزاد چابهار 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 2,151 57,398,118 Rls. 6,753 $
109 1383 منطقه آزاد چابهار 87059000 وسايطنقليه موتوري بامصارف خاص )مثلا,كاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايط نقليه ا زكارا فتاده ( 1,960 55,871,324 Rls. 6,573 $
110 1383 منطقه آزاد چابهار 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 18,000 55,190,397 Rls. 6,493 $
111 1383 منطقه آزاد چابهار 84821000 بلبرينگ. 67 54,044,100 Rls. 6,358 $
112 1383 منطقه آزاد چابهار 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافيوا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت )غيرا زموا دنباتي(.. 8,000 52,696,529 Rls. 6,200 $
113 1383 منطقه آزاد چابهار 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,553 51,457,144 Rls. 6,054 $
114 1383 منطقه آزاد چابهار 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 486 48,588,875 Rls. 5,716 $
115 1383 منطقه آزاد چابهار 85442000 كابل هم محور) co-axial (و سايرهادي هاي برق هم محور 1,860 48,025,548 Rls. 5,650 $
116 1383 منطقه آزاد چابهار 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 6,572 46,274,699 Rls. 5,444 $
117 1383 منطقه آزاد چابهار 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت 4,350 46,062,718 Rls. 5,419 $
118 1383 منطقه آزاد چابهار 87083110 برا ي سوا ري . سوا ري وا نت و ترا كتور كشاورزي 818 44,989,699 Rls. 5,293 $
119 1383 منطقه آزاد چابهار 73219000 cccا جزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,ا ز,هن ياا زفولاد. 2,727 44,499,305 Rls. 5,235 $
120 1383 منطقه آزاد چابهار 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور)ا زجمله سوهان ناخن (. 2,919 43,438,187 Rls. 5,110 $
121 1383 منطقه آزاد چابهار 85219000 دستگاههاي ضبطياپخش ويدئو,بايابدون تيونرويدئو)tuner video(غيرا زنوع مغناطيسي 5,760 42,727,860 Rls. 5,027 $
122 1383 منطقه آزاد چابهار 73239390 سايرا شياسرميز,.شپزخانه خانه دا ري ا زفولاد لعاب دا ده شده 6,140 42,693,912 Rls. 5,023 $
123 1383 منطقه آزاد چابهار 62121000 پستان بندوسينه بند. 1,225 42,216,737 Rls. 4,967 $
124 1383 منطقه آزاد چابهار 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا ز,كريليك يامد,كريليك, حلاجينشده, غيره. 4,800 39,381,184 Rls. 4,633 $
125 1383 منطقه آزاد چابهار 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعيوا شياءمربوطبه, ن ا زپلاستيك 2,874 38,702,670 Rls. 4,553 $
126 1383 منطقه آزاد چابهار 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري 4,319 37,473,843 Rls. 4,409 $
127 1383 منطقه آزاد چابهار 85281219 سايردستگاههاي گيرنده تلوزيوني 1,000 36,404,320 Rls. 4,283 $
128 1383 منطقه آزاد چابهار 85153900 ماشين هاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي )ا زجمله قوس پلاسمائي( ,غيرخودكار 1,000 35,730,863 Rls. 4,204 $
129 1383 منطقه آزاد چابهار 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 513 35,031,188 Rls. 4,121 $
130 1383 منطقه آزاد چابهار 82130000 قيچي,قيچيخياطيوقيچيهاي همانند,وتيغه هاي, نها. 851 34,150,590 Rls. 4,018 $
131 1383 منطقه آزاد چابهار 39199090 صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 638 34,020,101 Rls. 4,002 $
132 1383 منطقه آزاد چابهار 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 2,941 33,786,496 Rls. 3,975 $
133 1383 منطقه آزاد چابهار 84819010 مغزي برنجي شير,لات بهدا شتي 745 33,643,693 Rls. 3,958 $
134 1383 منطقه آزاد چابهار 84591000 ماشين ا بزا رباا بزا رگيروا حدوميزكشوئيبرا ي سورا خ كردن, ترا ش دا دن جدا ر..بابردا شتن فلز 900 32,815,800 Rls. 3,861 $
135 1383 منطقه آزاد چابهار 87141950 توپي چرخ 990 32,758,333 Rls. 3,854 $
136 1383 منطقه آزاد چابهار 85123090 سايردستگاههاي علامت دا دن سمعي 4,400 32,400,142 Rls. 3,812 $
137 1383 منطقه آزاد چابهار 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 700 31,376,731 Rls. 3,691 $
138 1383 منطقه آزاد چابهار 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد ا ستفاده درجايگاه توزيع بنزينييادرتعميرگاه 700 31,376,731 Rls. 3,691 $
139 1383 منطقه آزاد چابهار 84271022 ا را به مستعمل 4,600 31,374,315 Rls. 3,691 $
140 1383 منطقه آزاد چابهار 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 180 27,006,600 Rls. 3,177 $
141 1383 منطقه آزاد چابهار 62160000 دستكش, دستكش يك ا نگشتيونيم دستكش. 946 26,801,669 Rls. 3,153 $
142 1383 منطقه آزاد چابهار 85203300 دستگاههاي ضبط نوا رمغناطيسيتوا م شده بادستگاه پخش صوت, ا زنوع كاست, غيرمذكوردرجاي ديگر 260 26,495,555 Rls. 3,117 $
143 1383 منطقه آزاد چابهار 90292010 تاخوگرا ف 1,818 26,227,320 Rls. 3,086 $
144 1383 منطقه آزاد چابهار 65040000 كلاه وسايرپوشش هاي سر,گيس باف ياجفت وجورشده بانوا را زهرماده. 2,375 25,931,200 Rls. 3,051 $
145 1383 منطقه آزاد چابهار 84818090 ساير شيرها و وسايل 2,133 25,487,830 Rls. 2,999 $
146 1383 منطقه آزاد چابهار 27122090 سايرموم پارا فين ها 1,102 24,537,818 Rls. 2,887 $
147 1383 منطقه آزاد چابهار 96061000 دگمه قابلمه, دگمه فشاري ودگمه سردست فشاري وا جزا ءوقطعات, نها. 1,305 23,453,006 Rls. 2,759 $
148 1383 منطقه آزاد چابهار 84189900 ا جزا ءوقطعات يخچال ها,فريزرها...تلمبه هاي حرا رتي 430 23,012,911 Rls. 2,707 $
149 1383 منطقه آزاد چابهار 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز رديفهاي 85135010و85135020 450 22,569,875 Rls. 2,655 $
150 1383 منطقه آزاد چابهار 65069900 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 508 22,192,893 Rls. 2,611 $
151 1383 منطقه آزاد چابهار 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,400 21,379,413 Rls. 2,515 $
152 1383 منطقه آزاد چابهار 70189010 چشم مصنوعي ا ز شيشه برا ي بازيچه 2,000 21,285,324 Rls. 2,504 $
153 1383 منطقه آزاد چابهار 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دوسنج و غيره مشمول 29/90 1,510 19,867,486 Rls. 2,337 $
154 1383 منطقه آزاد چابهار 84212990 سايرفيلترهاي مايعات بجزرديفهاي 84212910 و74212920 315 19,123,784 Rls. 2,250 $
155 1383 منطقه آزاد چابهار 84849090 سايروا شرها ودرزگيرها 600 18,988,580 Rls. 2,234 $
156 1383 منطقه آزاد چابهار 85209000 دستگاههاي ضبطنوا رمغناطيسي وسايردستگاههاي پخش صوت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 460 18,814,663 Rls. 2,213 $
157 1383 منطقه آزاد چابهار 85044060 ا نوا ع S0P0U 145 18,488,000 Rls. 2,175 $
158 1383 منطقه آزاد چابهار 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي. 1,266 18,253,967 Rls. 2,148 $
159 1383 منطقه آزاد چابهار 70181030 سايرمنجوقهاي شيشه ا ي 1,700 18,126,570 Rls. 2,133 $
160 1383 منطقه آزاد چابهار 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتيبامهره ها ياوا شرهاي مربوط,هن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس 3,848 18,059,747 Rls. 2,125 $
161 1383 منطقه آزاد چابهار 85366100 سر پيج لامپ ، براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2,400 17,725,037 Rls. 2,085 $
162 1383 منطقه آزاد چابهار 85113090 ساير توزيع كننده ها و كويل هاي روشن كردن 1,210 17,707,207 Rls. 2,083 $
163 1383 منطقه آزاد چابهار 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع )LCD(ياباديودهاي ساطع نور)LED 1,350 16,702,904 Rls. 1,965 $
164 1383 منطقه آزاد چابهار 42033000 كمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 4,060 16,342,629 Rls. 1,923 $
165 1383 منطقه آزاد چابهار 85131000 چرا غ برقيقابل حمل كه بوسيله باطري خشك, ا نباره, ماگنتو كار ميكند 841 13,892,270 Rls. 1,634 $
166 1383 منطقه آزاد چابهار 73102990 منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا, هن با گنجايش حدا كثر300ليتري 903 13,535,031 Rls. 1,592 $
167 1383 منطقه آزاد چابهار 39089010 رزين پلي, ميد )گريدهاردنر ( 1,170 13,333,516 Rls. 1,569 $
168 1383 منطقه آزاد چابهار 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 914 12,893,810 Rls. 1,517 $
169 1383 منطقه آزاد چابهار 85362010 كليدهاي ا توماتيك 1,156 12,649,196 Rls. 1,488 $
170 1383 منطقه آزاد چابهار 95034100 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, ا نباشته شده 680 12,452,183 Rls. 1,465 $
171 1383 منطقه آزاد چابهار 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 540 12,397,311 Rls. 1,459 $
172 1383 منطقه آزاد چابهار 71179000 زيور,لات بدلي)غيرا زفلزا ت معمولي(. 681 12,157,185 Rls. 1,430 $
173 1383 منطقه آزاد چابهار 85071090 سايرا نباره هاي سرب ا سيدبرا ي به را ه ا ندا ختن موتورهاي پيستوني 1,350 11,895,140 Rls. 1,399 $
174 1383 منطقه آزاد چابهار 73193000 سنجاق )باستثناءسنجاق قفلي(ا ز,هن ياا زفولاد. 1,259 11,052,453 Rls. 1,300 $
175 1383 منطقه آزاد چابهار 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 599 10,778,245 Rls. 1,268 $
176 1383 منطقه آزاد چابهار 48209000 دسته هاي كاغذخشك كن, جلدكتاب وسايرنوشت ا فزا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زكاغذومقوا 998 10,046,437 Rls. 1,182 $
177 1383 منطقه آزاد چابهار 61172000 كرا وا ت, پاپيون ودستمال گردن كرا وا تي,كشباف 193 9,200,429 Rls. 1,082 $
178 1383 منطقه آزاد چابهار 84841030 مربوط به موتورسيكلت 297 8,765,067 Rls. 1,031 $
179 1383 منطقه آزاد چابهار 90278090 ساير,لات دستگاهاي تجزيه فيزيكيوشيمياييسنجش ويسكوزيته تخلل ا نبساطهمانندكه تشعشعات ا پ 255 8,283,255 Rls. 975 $
180 1383 منطقه آزاد چابهار 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 440 7,818,646 Rls. 920 $
181 1383 منطقه آزاد چابهار 62081900 زيردا منييازيرپيرا هنيوژوپون, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 110 7,726,455 Rls. 909 $
182 1383 منطقه آزاد چابهار 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 828 7,414,526 Rls. 872 $
183 1383 منطقه آزاد چابهار 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات, نها 500 7,014,178 Rls. 825 $
184 1383 منطقه آزاد چابهار 39241090 لوا زم سرميزولوا زم, شپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 449 5,966,954 Rls. 702 $
185 1383 منطقه آزاد چابهار 48205000 , -لبوم برا ي نمونه يابرا ي كلكسيون ا زكاغذ يامقوا 466 5,925,216 Rls. 697 $
186 1383 منطقه آزاد چابهار 90291000 كنتور دورسنج, كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 195 5,577,770 Rls. 656 $
187 1383 منطقه آزاد چابهار 85016200 2 --ژنرا تورهاباجريان متناوب ),لترناتورها(به قدرت بيشترا ز75كيلوولت, مپروحدا كثر375كي 250 5,308,968 Rls. 625 $
188 1383 منطقه آزاد چابهار 90138000 وسايل و ,لات و دستگاههاي ا پتيكي ,غيرمذكور 400 5,293,170 Rls. 623 $
189 1383 منطقه آزاد چابهار 85459000 ا شياء ا ز گرا فيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي مصارف برقي 767 4,440,851 Rls. 522 $
190 1383 منطقه آزاد چابهار 85189000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8518 130 3,611,020 Rls. 425 $
191 1383 منطقه آزاد چابهار 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 181 3,436,974 Rls. 404 $
192 1383 منطقه آزاد چابهار 85181000 ميكروفون و پايه, ن 30 3,395,337 Rls. 399 $
193 1383 منطقه آزاد چابهار 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني, ب دا ده غيرمذكوردرجاي ديگر 243 3,300,307 Rls. 388 $
194 1383 منطقه آزاد چابهار 82141010 مدا دترا ش وتيغه 166 3,278,402 Rls. 386 $
195 1383 منطقه آزاد چابهار 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي. 183 3,165,289 Rls. 372 $
196 1383 منطقه آزاد چابهار 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه, ن 320 2,896,166 Rls. 341 $
197 1383 منطقه آزاد چابهار 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي بجزكيسه خون 522 2,821,036 Rls. 332 $
198 1383 منطقه آزاد چابهار 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذكوردرجاي ديگر,باسطح خارجيا زورق هاي موا دپلاستيكي ياا زموا د نسجي 190 2,646,585 Rls. 311 $
199 1383 منطقه آزاد چابهار 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 230 2,580,142 Rls. 304 $
200 1383 منطقه آزاد چابهار 35061000 محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هارا دا شته, ماده خرده فروشي 245 2,309,685 Rls. 272 $
مجموع کل
83,352,520,486 ريال
مجموع کل
9,806,179 دلار