آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 منطقه آزاد قشم 24022000 سيگار حاوي توتون 1,829,614 72,817,695,687 Rls. 8,566,788 $
2 1383 منطقه آزاد قشم 27101910 بنزين 4,895,733 18,265,082,651 Rls. 2,148,833 $
3 1383 منطقه آزاد قشم 72249000 محصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج )باستثناءفولادزنگ نزن (. 1,173,153 4,884,189,165 Rls. 574,611 $
4 1383 منطقه آزاد قشم 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي ا تيلن 194,313 3,584,292,340 Rls. 421,681 $
5 1383 منطقه آزاد قشم 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن )غيرا ز,نهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند( 200,000 3,016,921,229 Rls. 354,932 $
6 1383 منطقه آزاد قشم 20098090 ساير,ب ميوه هاوسبزيجات كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 908,064 2,941,285,179 Rls. 346,034 $
7 1383 منطقه آزاد قشم 87089941 سايرا جزا وقطعات وسايط نقليه موتوري برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت ترا كتور كشاورز 57,470 2,010,024,348 Rls. 236,473 $
8 1383 منطقه آزاد قشم 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 428,693 1,619,920,490 Rls. 190,579 $
9 1383 منطقه آزاد قشم 22021000 ,-ب )همچنين معدني و گازدا ر شده ( ,كه به, ن قند,شيرين كننده ... ,ا فزوده شده باشد 441,234 967,932,769 Rls. 113,874 $
10 1383 منطقه آزاد قشم 85219000 دستگاههاي ضبطياپخش ويدئو,بايابدون تيونرويدئو)tuner video(غيرا زنوع مغناطيسي 25,000 738,711,441 Rls. 86,907 $
11 1383 منطقه آزاد قشم 85011090 ساير ا لكتروموتورها 8,345 729,533,951 Rls. 85,828 $
12 1383 منطقه آزاد قشم 20091900 ,--ب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به, ن ا لكل ا فزوده نشده باشد 220,320 665,863,712 Rls. 78,337 $
13 1383 منطقه آزاد قشم 85281219 سايردستگاههاي گيرنده تلوزيوني 29,906 602,505,210 Rls. 70,883 $
14 1383 منطقه آزاد قشم 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي )غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها( 210 314,113,741 Rls. 36,955 $
15 1383 منطقه آزاد قشم 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دماني بالاترا ز CFM 600 15,000 267,824,205 Rls. 31,509 $
16 1383 منطقه آزاد قشم 85231100 نوا رمغناطيسي ضبطنشده برا ي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حدا كثر 4 ميليمتر 8,500 255,137,963 Rls. 30,016 $
17 1383 منطقه آزاد قشم 85079000 ا جزا ء و قطعات ا نباره هاي برقي)همچنين جدا كننده هاي, نها( 2,444 190,966,000 Rls. 22,467 $
18 1383 منطقه آزاد قشم 85365090 سايركليدها 744 149,250,000 Rls. 17,559 $
19 1383 منطقه آزاد قشم 33043000 فر,ورده ها برا ي, را يش ناخن دست و پا 448 143,464,895 Rls. 16,878 $
20 1383 منطقه آزاد قشم 33059000 فر,ورده هابرا ي پاكيزگي و, را يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 14,700 121,051,333 Rls. 14,241 $
21 1383 منطقه آزاد قشم 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پليا سترتكستو 7,850 112,345,514 Rls. 13,217 $
22 1383 منطقه آزاد قشم 33049900 فر,ورده هابرا ي زيبائيو,را يش, مرا قبت پوست وضد,فتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 6,272 106,951,587 Rls. 12,583 $
23 1383 منطقه آزاد قشم 85231390 ساير نوا رهاي مغناطيسي بجز رديف 85231310 3,200 90,897,912 Rls. 10,694 $
24 1383 منطقه آزاد قشم 37023900 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده كه پهناي, ن ا ز105ميليمتربيشترنباشد 1,280 87,966,922 Rls. 10,349 $
25 1383 منطقه آزاد قشم 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پليا سترتكستوره شده ون 4,800 87,022,658 Rls. 10,238 $
26 1383 منطقه آزاد قشم 84189100 مبلهاي طرا حيشده برا ي كارگذا شتن تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده 5,600 82,293,097 Rls. 9,682 $
27 1383 منطقه آزاد قشم 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كشباف ياقلاب باف. 3,068 77,507,273 Rls. 9,119 $
28 1383 منطقه آزاد قشم 85102090 ساير ماشينهاي موزني 1,360 70,373,537 Rls. 8,279 $
29 1383 منطقه آزاد قشم 60019900 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زموا دنسجي,كشباف ياقلاب باف, غيرمذكوردرجاي ديگر 3,932 70,083,981 Rls. 8,245 $
30 1383 منطقه آزاد قشم 74082100 مفتول برنجي. 4,035 60,613,148 Rls. 7,131 $
31 1383 منطقه آزاد قشم 85393110 فلورسنت روشنايي 18 ا لي 40 وا ت 3,000 58,272,291 Rls. 6,856 $
32 1383 منطقه آزاد قشم 95039000 سايربازيچه هاي غيرمذكور 7,045 54,422,426 Rls. 6,403 $
33 1383 منطقه آزاد قشم 61091000 تيشرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف, ا زپنبه 1,350 47,796,828 Rls. 5,623 $
34 1383 منطقه آزاد قشم 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 5,600 42,775,488 Rls. 5,032 $
35 1383 منطقه آزاد قشم 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 500 40,279,290 Rls. 4,739 $
36 1383 منطقه آزاد قشم 19011000 فر,ورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز, رد و غيره 3,600 36,946,107 Rls. 4,347 $
37 1383 منطقه آزاد قشم 84818090 ساير شيرها و وسايل 310 36,285,383 Rls. 4,269 $
38 1383 منطقه آزاد قشم 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 5,880 29,283,843 Rls. 3,445 $
39 1383 منطقه آزاد قشم 64052000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه نسجي. 1,361 28,805,326 Rls. 3,389 $
40 1383 منطقه آزاد قشم 76101000 در,پنجره وچهارچوب, نهاو,ستانه, ا ز,لومينيوم. 6,688 27,215,340 Rls. 3,202 $
41 1383 منطقه آزاد قشم 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 1,675 21,950,753 Rls. 2,582 $
42 1383 منطقه آزاد قشم 84189900 ا جزا ءوقطعات يخچال ها,فريزرها...تلمبه هاي حرا رتي 500 20,192,878 Rls. 2,376 $
43 1383 منطقه آزاد قشم 95038000 بازيچه هاومدلها,توا م باموتور,غيرمذكور 825 18,525,500 Rls. 2,179 $
44 1383 منطقه آزاد قشم 32139000 رنگهابرا ي نقاشيهنري,, موزش, تابلوتغييرشدت رنگ سرگرميورنگهاي مشابه 3,700 15,813,345 Rls. 1,860 $
45 1383 منطقه آزاد قشم 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتيبامهره ها ياوا شرهاي مربوط,هن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس 3,490 15,486,248 Rls. 1,822 $
46 1383 منطقه آزاد قشم 62034300 شلوا ر,مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيك. 520 13,912,416 Rls. 1,637 $
47 1383 منطقه آزاد قشم 95021000 عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند,حتيملبس 200 6,210,711 Rls. 731 $
48 1383 منطقه آزاد قشم 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي 3,308 5,849,215 Rls. 688 $
مجموع کل
115,651,845,326 ريال
مجموع کل
13,606,099 دلار
[1]