آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 مصر 28030000 كربن )دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 1,894,000 9,160,276,582 Rls. 1,077,680 $
2 1383 مصر 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 270,850 6,226,805,962 Rls. 732,565 $
3 1383 مصر 27131200 كك نفت تكليس شده 1,494,000 4,900,889,581 Rls. 576,575 $
4 1383 مصر 38081019 سايرحشره كش, ماده غيرخانگي 100,000 2,998,090,200 Rls. 352,716 $
5 1383 مصر 72272000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومار,ا زفولادسيليكومنگنز. 481,534 2,600,761,142 Rls. 305,972 $
6 1383 مصر 84383000 ماشين, لات ودستگاههاي قندسازي 2,300 2,584,298,818 Rls. 304,035 $
7 1383 مصر 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115900 98,744 2,230,589,339 Rls. 262,422 $
8 1383 مصر 84138200 بالابرهاي, بگونها 7,882 1,981,566,621 Rls. 233,125 $
9 1383 مصر 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 395,660 1,684,585,557 Rls. 198,187 $
10 1383 مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائيوهمچنين نورا فكن ها 77,363 1,636,293,455 Rls. 192,505 $
11 1383 مصر 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات صنعتيبرا ي تهيه ياتوليدغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 24,620 1,570,726,262 Rls. 184,791 $
12 1383 مصر 38011000 گرا فيت مصنوعي 396,750 1,512,525,000 Rls. 177,944 $
13 1383 مصر 48030090 ,---وا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتيكرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت 136,814 1,320,209,665 Rls. 155,319 $
14 1383 مصر 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات... برا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه 1,270 1,222,139,080 Rls. 143,781 $
15 1383 مصر 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 105,000 822,352,139 Rls. 96,747 $
16 1383 مصر 84241000 دستگاههاي, تش نشان 14,800 775,936,146 Rls. 91,287 $
17 1383 مصر 30049010 دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,300 718,917,391 Rls. 84,579 $
18 1383 مصر 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبي,غشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد)رزينهاي, 14,985 708,138,899 Rls. 83,310 $
19 1383 مصر 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 65,000 660,174,305 Rls. 77,668 $
20 1383 مصر 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي 336,000 630,315,060 Rls. 74,155 $
21 1383 مصر 33019000 محلول غليظ روغنهاي ا ساني,,...بهاي مقطرخوشبوومحلولهاي, بيروغنهاي ا سانسي 4,000 590,913,995 Rls. 69,519 $
22 1383 مصر 30061090 سايرنخ هاي جرا حيا ز5بالاتروچسباننده ها . لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب 2,600 436,839,767 Rls. 51,393 $
23 1383 مصر 85068000 قوه ها و باطري ها ,كه در جاي ديگر مذكور نباشند 14,526 422,998,745 Rls. 49,765 $
24 1383 مصر 84212200 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا ز,ب 184 338,053,429 Rls. 39,771 $
25 1383 مصر 52052200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشيبانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم مت 11,788 323,690,000 Rls. 38,081 $
26 1383 مصر 76151900 ا شياءسرميز,ا شياء,شپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري ي وا جزا ءوقطعات, نها,ا ز,لومينيوم. 10,832 290,600,235 Rls. 34,188 $
27 1383 مصر 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 3,886 278,007,601 Rls. 32,707 $
28 1383 مصر 94011000 نشيمنهاا زا نوا عيكه برا ي وسايط نقليه هوا ئيموردا ستفاده قرا رميگيرند 2,800 250,357,000 Rls. 29,454 $
29 1383 مصر 83014000 قفل مغزي وكلونيا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 17,800 243,851,137 Rls. 28,688 $
30 1383 مصر 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي چاپ.... 4,529 240,110,478 Rls. 28,248 $
31 1383 مصر 39259000 سايرلوا زم ساختمانيكه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 5,400 230,168,645 Rls. 27,079 $
32 1383 مصر 84821000 بلبرينگ. 195 214,903,628 Rls. 25,283 $
33 1383 مصر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 19,000 200,790,737 Rls. 23,622 $
34 1383 مصر 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 20,800 195,879,884 Rls. 23,045 $
35 1383 مصر 85369090 سايردستگاهها 26 173,343,631 Rls. 20,393 $
36 1383 مصر 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي, ماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 12,000 173,114,728 Rls. 20,366 $
37 1383 مصر 84714110 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي PC بصورت كامل 355 155,076,025 Rls. 18,244 $
38 1383 مصر 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,250 137,656,527 Rls. 16,195 $
39 1383 مصر 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا ز5/0گرم درcm3مكعب وليحدا كثرا ز8/0گرم درcm3 غيرمذكوردرجاي د 17,055 126,960,589 Rls. 14,937 $
40 1383 مصر 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي )كارتهاي هوشمندcards smart( 18 122,204,594 Rls. 14,377 $
41 1383 مصر 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 250 111,821,978 Rls. 13,156 $
42 1383 مصر 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 20,000 96,306,200 Rls. 11,330 $
43 1383 مصر 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 2,715 84,774,351 Rls. 9,973 $
44 1383 مصر 85362020 كليدهاي مينياتوري 126 70,019,930 Rls. 8,238 $
45 1383 مصر 87089110 برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت و ترا كتور كشاورزي 224 67,313,719 Rls. 7,919 $
46 1383 مصر 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتيا زسرا ميكNes, )غيرمذكوردرجاي ديگر 8,000 63,635,224 Rls. 7,487 $
47 1383 مصر 48182000 دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن, را يش و دست پاك كن ا ز كاغذ 5,862 57,236,885 Rls. 6,734 $
48 1383 مصر 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 38 49,438,779 Rls. 5,816 $
49 1383 مصر 69089090 لوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا رورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگ 25,000 39,322,423 Rls. 4,626 $
50 1383 مصر 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي 15 37,205,309 Rls. 4,377 $
51 1383 مصر 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رند 64,280 26,493,660 Rls. 3,117 $
52 1383 مصر 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب 173 19,365,895 Rls. 2,278 $
53 1383 مصر 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 200 14,748,919 Rls. 1,735 $
54 1383 مصر 85441900 سيم برا ي سيم پيچي)غيرا زنوع مسي( 18 7,782,003 Rls. 916 $
55 1383 مصر 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 6 7,345,428 Rls. 864 $
56 1383 مصر 73041000 لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند. 100 7,345,428 Rls. 864 $
57 1383 مصر 48201000 دفاترثبت, دفاترحسابدا ري, دسته هاي ياددا شت, ودسته هاي كاغذياد,وري وا شياءهمانند..., 550 6,164,550 Rls. 725 $
58 1383 مصر 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 55 5,312,846 Rls. 625 $
59 1383 مصر 85181000 ميكروفون و پايه, ن 15 3,400,164 Rls. 400 $
60 1383 مصر 90321000 ترموستات 18 3,366,168 Rls. 396 $
61 1383 مصر 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 8 1,836,357 Rls. 216 $
62 1383 مصر 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره, ا زفولادزنگ نزن. 16 1,836,357 Rls. 216 $
63 1383 مصر 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه پخش و ... صوت 15 860,963 Rls. 101 $
مجموع کل
51,874,046,114 ريال
مجموع کل
6,102,829 دلار
[1]