آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 مراکش 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 44,730,636 119,875,228,820 Rls. 14,102,968 $
2 1383 مراکش 31031000 سوپرفسفات ها 59,185,000 104,964,382,709 Rls. 12,348,751 $
3 1383 مراکش 28092090 ا سيد فسفريك خورا كي با درجه خلوص 55ا لي 80 درصد 12,375,794 33,715,412,104 Rls. 3,966,519 $
4 1383 مراکش 28092020 ا سيدفسفريك خورا كي بادرجه خلوص 55ا لي 80 درصد 3,467,850 9,590,947,299 Rls. 1,128,347 $
5 1383 مراکش 25102000 فسفات كلسيم طبيعي, سياب شده, فسفات, لومينوكلسيك, سياب شده 24,509,000 8,894,914,881 Rls. 1,046,461 $
6 1383 مراکش 23012000 ,-رد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 274,040 2,632,393,516 Rls. 309,693 $
7 1383 مراکش 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 51,845 1,380,049,620 Rls. 162,359 $
8 1383 مراکش 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي, ن )باستثناي ferruginous ( 100,000 595,313,550 Rls. 70,037 $
9 1383 مراکش 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 23,980 375,024,116 Rls. 44,120 $
10 1383 مراکش 87083110 برا ي سوا ري . سوا ري وا نت و ترا كتور كشاورزي 26,962 357,774,079 Rls. 42,091 $
11 1383 مراکش 84481900 ماشين, لات ودستگاههاي كمكيبرا ي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 14,000 221,127,100 Rls. 26,015 $
12 1383 مراکش 87083190 سايرلنتهاي ترمزسوا رشده بغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشا 18,649 200,994,534 Rls. 23,646 $
13 1383 مراکش 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سكي روي برف 642 183,640,394 Rls. 21,605 $
14 1383 مراکش 68139000 ا شياءا زموا دسايش )باستثناءترمزها...(,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست ا زپنبه نسوز... 6,425 73,499,446 Rls. 8,647 $
15 1383 مراکش 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه , يخ نزده 10,743 63,715,384 Rls. 7,496 $
16 1383 مراکش 87083990 سايرا جزا وقطعات ومتنوعات وسايطنقليه موتوري رديفهاي 8701لغايت 8705بغيرا زا نوا ع مورد 2,912 33,590,248 Rls. 3,952 $
17 1383 مراکش 82057000 گيره, قيدوهمانند. 2,200 30,361,567 Rls. 3,572 $
18 1383 مراکش 68131000 لنت وبالشتك ترمزا زپنبه نسوزياا زسايرموا دمعدني. 3,332 16,584,457 Rls. 1,951 $
19 1383 مراکش 87089311 كلاچ برا ي سوا ري سوا ري كاري وا نت و ترا كتور كشاورزي 678 14,143,700 Rls. 1,664 $
20 1383 مراکش 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 18 4,325,748 Rls. 509 $
مجموع کل
283,223,423,272 ريال
مجموع کل
33,320,403 دلار
[1]