آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 ليتواني 72142000 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,998,304 43,458,769,488 Rls. 5,112,796 $
2 1383 ليتواني 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 153,800 3,084,972,933 Rls. 362,938 $
3 1383 ليتواني 04021090 شيرو خامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1درصد غيرمذكور درجاي ديگر 128,000 1,343,692,453 Rls. 158,081 $
4 1383 ليتواني 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 5,010 278,547,900 Rls. 32,770 $
5 1383 ليتواني 90138000 وسايل و ,لات و دستگاههاي ا پتيكي ,غيرمذكور 55 258,416,584 Rls. 30,402 $
6 1383 ليتواني 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 11,470 232,940,037 Rls. 27,405 $
7 1383 ليتواني 90019000 منشور,,ئينه وسايرعناصرا پتيكي,ا زهرماده, سوا رنشده )غيرا ز,نهائيكه شيشه ا ي بوده به طريق ا پتي 400 179,016,180 Rls. 21,061 $
8 1383 ليتواني 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 49 106,201,191 Rls. 12,494 $
9 1383 ليتواني 35079000 , -نزيم ها با, نزيم هاي, ماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 135 99,207,145 Rls. 11,671 $
10 1383 ليتواني 73110000 ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد. 1,800 37,926,130 Rls. 4,462 $
11 1383 ليتواني 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 70 35,621,694 Rls. 4,191 $
12 1383 ليتواني 86090000 كانتينرها)ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات (مخصوصاطرا حيشده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 18,068,775 Rls. 2,126 $
13 1383 ليتواني 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت 300 15,802,547 Rls. 1,859 $
14 1383 ليتواني 85371000 تابلوهاو...مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536 ,برا ي ولتاژ حدا كثر 1000 ولت 250 15,802,547 Rls. 1,859 $
15 1383 ليتواني 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... )غيرا زبرا ي گاز(ا ز,هن ياا زفولاد,50لغايت 300ليتر. 600 7,876,719 Rls. 927 $
مجموع کل
49,172,862,322 ريال
مجموع کل
5,785,043 دلار
[1]