آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 لهستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 50,229,442 144,179,557,483 Rls. 16,962,301 $
2 1383 لهستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,531,960 35,540,149,435 Rls. 4,181,194 $
3 1383 لهستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 252,349 30,741,110,985 Rls. 3,616,601 $
4 1383 لهستان 84264900 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيرا ز,نهائيكه چرخهاي لاستيكيدا رند 491,040 20,114,617,655 Rls. 2,366,426 $
5 1383 لهستان 84099930 برا ي موتورهاي كشاورزي 48,480 8,577,661,648 Rls. 1,009,137 $
6 1383 لهستان 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 50,719 8,092,607,059 Rls. 952,071 $
7 1383 لهستان 68041000 سنگ, سياب وسنگ سنباده برا ي, سياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 371,863 7,920,010,566 Rls. 931,766 $
8 1383 لهستان 85143000 كوره هاي صنعتي يا,زمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 55,845 7,902,992,701 Rls. 929,764 $
9 1383 لهستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدنيبرا ي كاكردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره. 32,745 7,651,855,354 Rls. 900,218 $
10 1383 لهستان 88023000 هوا پيماوسايروسائط نقليه هوا ئي,غيرمذكوذدرجاي ديگربدون باربه وزنkgr 2000حدا كثرkgr5000 14,890 5,944,627,426 Rls. 699,368 $
11 1383 لهستان 48042100 كاغدكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 1,191,042 5,856,915,531 Rls. 689,049 $
12 1383 لهستان 68061000 پشم بدست, مده ا زجوش, بدست, مده ا زصخره, غيره )همچنين مخلوطشده باهم (بصورت توده, ورق يارول. 198,218 4,741,702,440 Rls. 557,847 $
13 1383 لهستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 743,050 4,326,590,125 Rls. 509,011 $
14 1383 لهستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 24,550 3,138,814,097 Rls. 369,272 $
15 1383 لهستان 68043000 سنگ برا ي تميزكردن ياصيقليكردن بادست. 118,742 2,849,708,943 Rls. 335,260 $
16 1383 لهستان 84781000 ماشين, لات برا ي, ماده كردن وتغييرشكل دا دن توتون وتنباكوغيرمذكوردرجاي ديگرا ين فصل 5,487 2,821,189,100 Rls. 331,905 $
17 1383 لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 15,600 2,765,933,770 Rls. 325,404 $
18 1383 لهستان 32081090 محلول هاي مشخص شده برپايه پلي ا ستر 40,480 2,711,023,151 Rls. 318,944 $
19 1383 لهستان 49060000 نقشه هاورسم هابرا ي معماريمهندسي وساير نقشه هاورسم هايصنعتيتجارتيتوپوگرا في ياهمانند 481 2,488,897,852 Rls. 292,812 $
20 1383 لهستان 82079000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي ا بزا ر,لات دستيياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8,160 2,402,950,769 Rls. 282,700 $
21 1383 لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 673 2,313,972,928 Rls. 272,232 $
22 1383 لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,935 2,280,509,660 Rls. 268,295 $
23 1383 لهستان 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري )همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ( 107,278 2,229,660,942 Rls. 262,313 $
24 1383 لهستان 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا ز5/0گرم درcm3مكعب وليحدا كثرا ز8/0گرم درcm3 غيرمذكوردرجاي د 484,792 2,209,316,994 Rls. 259,920 $
25 1383 لهستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 489,910 2,185,903,264 Rls. 257,165 $
26 1383 لهستان 84451100 ماشين هاي حلاجي)machines Carding( 23,115 2,070,817,160 Rls. 243,626 $
27 1383 لهستان 68042290 ساير سنگهاي, سياب وسنگهاي سنباده و چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 113,673 2,027,810,902 Rls. 238,566 $
28 1383 لهستان 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 89,300 1,711,309,595 Rls. 201,331 $
29 1383 لهستان 20088000 توت فرنگي,,ماده شده يامحفوظ شده )باستثناي, نها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند( 51,480 1,500,981,934 Rls. 176,586 $
30 1383 لهستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي كارگاهي و ترا كتورهاي مشمول شماره 09/87 2,608 1,499,674,198 Rls. 176,432 $
31 1383 لهستان 35061000 محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هارا دا شته, ماده خرده فروشي 4,000 1,466,266,100 Rls. 172,502 $
32 1383 لهستان 98870240 باساخت دا خل 51درصدوبيشتربه ا ستثناي موتور گيربكس ا كسل جعبه فرمان كولرولاستيك 2,657 1,449,952,400 Rls. 170,583 $
33 1383 لهستان 90229000 مولدا شعه ا يكس, مولدفشارقوي ا شعه ا يكس, پانل وميزكنترل ا شعه ا يكس, صفحه ا شعه ا يكس, ميز,صند 105 1,431,017,088 Rls. 168,355 $
34 1383 لهستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 8,600 1,411,260,863 Rls. 166,031 $
35 1383 لهستان 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبي,غشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد)رزينهاي, 76,500 1,406,126,473 Rls. 165,427 $
36 1383 لهستان 38083029 سايرعلف كش كندكننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال 50,400 1,400,969,158 Rls. 164,820 $
37 1383 لهستان 35019000 كازئينات ها و ساير مشتقات كازئين , چسب كازئين 20,000 1,268,483,900 Rls. 149,233 $
38 1383 لهستان 70193100 مت )Mat(نبافته ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (.ؤ 44,790 1,235,660,837 Rls. 145,372 $
39 1383 لهستان 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 2,935 1,230,409,433 Rls. 144,754 $
40 1383 لهستان 70193200 ورق نازك نبافته )Voiles(,ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (. 39,750 1,198,520,884 Rls. 141,002 $
41 1383 لهستان 32089090 سايررنگهاوورنيهابرا ساس پليمرهاي سنتيتيك غير, بي 17,600 1,186,393,312 Rls. 139,576 $
42 1383 لهستان 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري. سوا ري كاروا نت وترا كت 2,876 991,994,357 Rls. 116,705 $
43 1383 لهستان 84143020 كمپرسورهاي برودتيباگازغيرفريوني)سازگار بالايه ا وزون باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار )75/ 22,590 971,304,798 Rls. 114,271 $
44 1383 لهستان 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا زا يمان 14,390 911,818,734 Rls. 107,273 $
45 1383 لهستان 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 120,000 853,600,214 Rls. 100,424 $
46 1383 لهستان 84511000 ماشين هاي خشكشوئي 54,320 851,888,980 Rls. 100,222 $
47 1383 لهستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي 31,800 806,670,000 Rls. 94,902 $
48 1383 لهستان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 22,500 767,176,037 Rls. 90,256 $
49 1383 لهستان 84593100 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي, غيرمذكوردرجاي ديگر 5,335 764,837,740 Rls. 89,981 $
50 1383 لهستان 84133000 تلمبه هاي سوخت, موا دروا ن كننده يا,بگون هاي سردكننده موتورهاي پيستونيدرون سوز 2,856 747,963,828 Rls. 87,996 $
51 1383 لهستان 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 146,919 739,559,138 Rls. 87,007 $
52 1383 لهستان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 38,987 704,374,580 Rls. 82,868 $
53 1383 لهستان 84778000 ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي 4,660 690,180,340 Rls. 81,198 $
54 1383 لهستان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولتيرا سونيك 300 681,626,799 Rls. 80,191 $
55 1383 لهستان 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن.... )همچنين پرس ها(,باكنترل شماره ا ي 1,800 673,313,410 Rls. 79,213 $
56 1383 لهستان 84082090 سايرموتورهابجزموتورهاي رديف 84082010و84082020 4,245 666,545,512 Rls. 78,417 $
57 1383 لهستان 72091600 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 93,585 582,437,913 Rls. 68,522 $
58 1383 لهستان 90321000 ترموستات 4,650 533,627,500 Rls. 62,780 $
59 1383 لهستان 84481100 دا بي,ژا كار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت )reducing card(كپيبردا ري كارت.... 23,900 511,231,430 Rls. 60,145 $
60 1383 لهستان 29280000 مشتقات, لي هيد,زين يا هيدروكسي, مين 14,800 481,287,392 Rls. 56,622 $
61 1383 لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجيمجزا 18,876 458,350,208 Rls. 53,924 $
62 1383 لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دا ندا نپزشكي 638 425,130,001 Rls. 50,015 $
63 1383 لهستان 85365090 سايركليدها 18,640 420,600,012 Rls. 49,482 $
64 1383 لهستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 2,680 414,359,000 Rls. 48,748 $
65 1383 لهستان 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 410 412,904,457 Rls. 48,577 $
66 1383 لهستان 84433000 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 7,520 406,101,190 Rls. 47,777 $
67 1383 لهستان 40022000 كائوچوي بوتادين 29,000 399,468,580 Rls. 46,996 $
68 1383 لهستان 85361030 فشنگي 12,311 387,586,080 Rls. 45,598 $
69 1383 لهستان 88021100 هليكوپترهاي, بدون بار به وزن حدا كثر 2000 كيلوگرم 3,000 385,425,000 Rls. 45,344 $
70 1383 لهستان 38123010 ,---نتي ا كسيدا نها 10,000 372,200,000 Rls. 43,788 $
71 1383 لهستان 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 535 367,364,350 Rls. 43,219 $
72 1383 لهستان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 63 357,881,345 Rls. 42,104 $
73 1383 لهستان 85352990 ساير قطع كننده هاي خودكارمدا ر 5,562 356,094,381 Rls. 41,893 $
74 1383 لهستان 04021090 شيرو خامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1درصد غيرمذكور درجاي ديگر 20,000 344,960,780 Rls. 40,584 $
75 1383 لهستان 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 63,376 326,066,608 Rls. 38,361 $
76 1383 لهستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 19,800 311,054,155 Rls. 36,595 $
77 1383 لهستان 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 13,446 289,537,969 Rls. 34,063 $
78 1383 لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل 5,530 288,660,735 Rls. 33,960 $
79 1383 لهستان 39189000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكيغيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش 17,000 255,200,848 Rls. 30,024 $
80 1383 لهستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 940 250,459,478 Rls. 29,466 $
81 1383 لهستان 84431900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,350 247,945,771 Rls. 29,170 $
82 1383 لهستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 520 246,252,029 Rls. 28,971 $
83 1383 لهستان 90303900 ,--لات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,155 234,602,791 Rls. 27,600 $
84 1383 لهستان 70132900 ليوا ن )غيرا زكريستال سرب دا ر(. 11,060 230,884,445 Rls. 27,163 $
85 1383 لهستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 17,280 229,906,342 Rls. 27,048 $
86 1383 لهستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 60,390 226,715,318 Rls. 26,672 $
87 1383 لهستان 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي 1,665 224,369,660 Rls. 26,396 $
88 1383 لهستان 85399090 ساير ا جزا و قطعات 1,665 220,235,880 Rls. 25,910 $
89 1383 لهستان 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 566 217,307,790 Rls. 25,566 $
90 1383 لهستان 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,546 210,716,437 Rls. 24,790 $
91 1383 لهستان 28441000 ا ورا نيم طبيعي و تركيبات, ن , و غيره 355 208,543,656 Rls. 24,535 $
92 1383 لهستان 84253130 ا نوا ع وينچ )hoists (باظرفيت 20تن وبالاتر 6,280 190,929,625 Rls. 22,462 $
93 1383 لهستان 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 100 185,514,882 Rls. 21,825 $
94 1383 لهستان 44092000 چوا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي, ن بطور پيوسته كارشده باشد 22,320 168,815,500 Rls. 19,861 $
95 1383 لهستان 70133190 ساخته شده بصورت ماشيني 9,158 168,711,158 Rls. 19,848 $
96 1383 لهستان 28444000 عناصر را ديوا كتيو /ا يزوتوپ ها و تركيبات, نها و غيره 47 162,090,940 Rls. 19,070 $
97 1383 لهستان 84143010 كمپرسورهاي برودتيباگازفريوني)سازگاربالايه ا وزون (باقدرت حدا كثريك ا سب بخار)75/0كي 5,820 156,194,917 Rls. 18,376 $
98 1383 لهستان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,440 155,942,076 Rls. 18,346 $
99 1383 لهستان 85043310 ترا نسفورماتور جريان 1,026 152,971,655 Rls. 17,997 $
100 1383 لهستان 87089329 سايرا جزا وقطعات كلاچ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت وترا كتوركشاورزي 2,071 146,551,345 Rls. 17,241 $
101 1383 لهستان 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 49 138,306,187 Rls. 16,271 $
102 1383 لهستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 700 134,763,561 Rls. 15,855 $
103 1383 لهستان 44121900 تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي, ن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 13,000 134,073,736 Rls. 15,773 $
104 1383 لهستان 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,008 132,738,194 Rls. 15,616 $
105 1383 لهستان 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 70 131,664,664 Rls. 15,490 $
106 1383 لهستان 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 110 131,515,875 Rls. 15,472 $
107 1383 لهستان 85042100 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائي قدرت حدا كثر650كيلوولت, مپر 1,497 128,660,011 Rls. 15,136 $
108 1383 لهستان 94032000 مبلهاي فلزي )غيرا زنشيمنها(غيرمذكور 1,700 123,858,595 Rls. 14,572 $
109 1383 لهستان 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,,شپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 17,859 122,444,200 Rls. 14,405 $
110 1383 لهستان 39199010 فيلم پشت چسب دا رويژه پوشك كامل )شورتي ( 12,640 121,878,517 Rls. 14,339 $
111 1383 لهستان 84841020 مربوطبه خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت ماشين, لات را هسازي وكشاورزي 340 119,747,790 Rls. 14,088 $
112 1383 لهستان 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 556 114,606,114 Rls. 13,483 $
113 1383 لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 180 112,825,398 Rls. 13,274 $
114 1383 لهستان 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 350 109,884,361 Rls. 12,928 $
115 1383 لهستان 85015290 ساير ا لكتروموتورهابجز رديف 85015210 11,200 107,524,893 Rls. 12,650 $
116 1383 لهستان 90322000 مانوستات 161 107,141,395 Rls. 12,605 $
117 1383 لهستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت 4,160 99,863,908 Rls. 11,749 $
118 1383 لهستان 84212990 سايرفيلترهاي مايعات بجزرديفهاي 84212910 و74212920 2,300 95,974,000 Rls. 11,291 $
119 1383 لهستان 85442000 كابل هم محور) co-axial (و سايرهادي هاي برق هم محور 600 95,270,673 Rls. 11,208 $
120 1383 لهستان 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي دا را ي عامل ا كسيژنه 495 93,810,739 Rls. 11,037 $
121 1383 لهستان 68042210 مسلح )تقويت (نشده 8,520 92,427,296 Rls. 10,874 $
122 1383 لهستان 85389090 سايرا جزا وقطعات 696 90,595,444 Rls. 10,658 $
123 1383 لهستان 85352190 ساير قطع كننده هاي خودكار مدا ر 438 81,653,688 Rls. 9,606 $
124 1383 لهستان 84149010 برا ي ا نوا ع بادزن 4,800 71,705,007 Rls. 8,436 $
125 1383 لهستان 85352120 دژنكتور 292 66,326,475 Rls. 7,803 $
126 1383 لهستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار 66 65,391,566 Rls. 7,693 $
127 1383 لهستان 84459000 ماشين, لات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,320 60,430,284 Rls. 7,109 $
128 1383 لهستان 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك )ا سكانر( 25 57,010,654 Rls. 6,707 $
129 1383 لهستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه, هن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 2,800 56,532,909 Rls. 6,651 $
130 1383 لهستان 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي)غيرا زا نوا ع تزريقييافشاري (. 80 55,706,929 Rls. 6,554 $
131 1383 لهستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 513 54,651,700 Rls. 6,430 $
132 1383 لهستان 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,400 54,254,006 Rls. 6,383 $
133 1383 لهستان 85399010 كلاهك )پيچ ( با سايزE 27 جهت لامپ رشته ا ي 332 53,066,213 Rls. 6,243 $
134 1383 لهستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي, بگونها 264 48,971,908 Rls. 5,761 $
135 1383 لهستان 84714110 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي PC بصورت كامل 32 48,937,309 Rls. 5,757 $
136 1383 لهستان 84791000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كارهاي عمومي,ساختماني,...بانحوه عمل خاص. 100 43,122,922 Rls. 5,073 $
137 1383 لهستان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 18,590 40,464,115 Rls. 4,760 $
138 1383 لهستان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 49 37,100,000 Rls. 4,365 $
139 1383 لهستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي, ماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 239 36,206,176 Rls. 4,260 $
140 1383 لهستان 84821000 بلبرينگ. 1,460 35,678,715 Rls. 4,198 $
141 1383 لهستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,660 35,636,937 Rls. 4,193 $
142 1383 لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيك )غيرا زنوع دوا ر(,برا ي كاركردن دردست 32 35,447,513 Rls. 4,170 $
143 1383 لهستان 72111400 ,--هن يافولادتخت ياگرم نوردشده باپهناي كمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروكش يا,بكاري نشد 1,654 35,121,725 Rls. 4,132 $
144 1383 لهستان 85149000 ا جزا ء و قطعات كوره هاي صنعتي يا, زمايشگاهي,وغيره مشمول رديف 8514 285 33,837,745 Rls. 3,981 $
145 1383 لهستان 82074000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 128 31,355,429 Rls. 3,689 $
146 1383 لهستان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 135 29,907,041 Rls. 3,518 $
147 1383 لهستان 85364120 رله smd )قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ( 160 29,808,561 Rls. 3,507 $
148 1383 لهستان 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,000 29,185,125 Rls. 3,434 $
149 1383 لهستان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك 268 28,322,561 Rls. 3,332 $
150 1383 لهستان 90278010 دستگاه PH متر 38 24,206,449 Rls. 2,848 $
151 1383 لهستان 44113900 تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا زrg/mc3 35/0 حدا كثرrg/mc3 5/0 غيرمذكوردرجاي ديگر 4,000 23,887,436 Rls. 2,810 $
152 1383 لهستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائيبرقيبرا ي, ويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر 2,550 21,796,747 Rls. 2,564 $
153 1383 لهستان 52079000 نخ ا زپنبه )غيرا زنخ دوخت (,,ماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي كمترا ز 85 درصدپنبه. 586 21,729,974 Rls. 2,556 $
154 1383 لهستان 82075010 به قطر 5/1ميليمتر وكمتر 63 19,716,358 Rls. 2,320 $
155 1383 لهستان 90312000 دستگاههاي, زمايش 620 19,562,378 Rls. 2,301 $
156 1383 لهستان 94029090 ساير مبلهاي پزشكي و تختخوا بهاي بيمارستاني وا جزا و قطعات, نها 240 19,373,394 Rls. 2,279 $
157 1383 لهستان 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 520 18,454,445 Rls. 2,171 $
158 1383 لهستان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعييامصنوعيروي تكيه گاه ا زپارچه تاروپودباف غيرمذكوردرجاي دي 1,640 18,023,083 Rls. 2,120 $
159 1383 لهستان 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 160 14,000,000 Rls. 1,647 $
160 1383 لهستان 94021000 صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي, زمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات, نها 110 13,747,533 Rls. 1,617 $
161 1383 لهستان 90251990 ساير دماسنج ها, ذرسنجها توا م شده با ساير, لات 85 13,660,628 Rls. 1,607 $
162 1383 لهستان 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 50 12,865,925 Rls. 1,514 $
163 1383 لهستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا, تش سوزي و دستگاههاي همانند 16 12,024,990 Rls. 1,415 $
164 1383 لهستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا دبالوا زم و ملحق 25 11,270,256 Rls. 1,326 $
165 1383 لهستان 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 210 10,663,597 Rls. 1,255 $
166 1383 لهستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, برا ي پنجره, سقفي,توا م باموتوربرقيبقدرت حدا كثر125وا ت 360 7,682,679 Rls. 904 $
167 1383 لهستان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 51 6,319,565 Rls. 743 $
168 1383 لهستان 32041290 سايرموا درنگيا سيدي قيمتاليزه وفر,ورده هاي پايه ا ين موا د 50 4,700,541 Rls. 553 $
169 1383 لهستان 49100000 تقويم ا زهرنوع, چاپ شده و همچنين تقويم بصورت دسته كه ا ورا ق, ن بمرورا يام كندياباطل م 24 3,672,171 Rls. 432 $
170 1383 لهستان 83024900 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي. 200 1,033,543 Rls. 122 $
171 1383 لهستان 84714190 ساير ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي عددي 100 905,370 Rls. 107 $
172 1383 لهستان 29171910 فروس فومارا ت 15 575,122 Rls. 68 $
173 1383 لهستان 49111000 محصولات چاپيتبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2 87,918 Rls. 10 $
مجموع کل
374,725,349,075 ريال
مجموع کل
44,085,335 دلار
[1]