آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 لبنان 23040000 كنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 202,742,316 521,626,147,350 Rls. 61,367,782 $
2 1383 لبنان 10051090 دا نه ذرت وا ردا تي توسط غيردولت 274,525,425 436,091,730,179 Rls. 51,304,909 $
3 1383 لبنان 31031000 سوپرفسفات ها 129,072,700 258,286,218,945 Rls. 30,386,614 $
4 1383 لبنان 87041090 سايردا مپرهاي طرا حيشده برا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص وسيله نقليه بيشترا ز0 424,400 18,202,875,139 Rls. 2,141,515 $
5 1383 لبنان 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,100,000 14,821,339,500 Rls. 1,743,687 $
6 1383 لبنان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 265,521 9,514,900,364 Rls. 1,119,400 $
7 1383 لبنان 72162100 پروفيل بامقطعL ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,967,650 5,174,112,763 Rls. 608,719 $
8 1383 لبنان 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,...سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده, غيرمذكوردرجاي ديگر 229,313 4,083,730,309 Rls. 480,439 $
9 1383 لبنان 38083029 سايرعلف كش كندكننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال 88,957 3,640,855,844 Rls. 428,336 $
10 1383 لبنان 39219020 ورق HPL )lamimated pressure high( با ضخامت بيشترا ز 2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 263,649 3,604,627,924 Rls. 424,074 $
11 1383 لبنان 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته بيش ا ز ده كيلوگرم 200,000 3,537,160,000 Rls. 416,136 $
12 1383 لبنان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر)jet-Ink( 3,780 3,470,209,351 Rls. 408,260 $
13 1383 لبنان 31059090 سايركودها 38,720 1,985,959,745 Rls. 233,642 $
14 1383 لبنان 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري 403,549 1,935,131,556 Rls. 227,663 $
15 1383 لبنان 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص 667 1,833,870,498 Rls. 215,749 $
16 1383 لبنان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 61,400 1,771,144,065 Rls. 208,370 $
17 1383 لبنان 39191090 صفحه. ورق. نوا ر بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 3,812 1,762,004,823 Rls. 207,295 $
18 1383 لبنان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,777 1,374,009,108 Rls. 161,648 $
19 1383 لبنان 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم 194,190 1,199,937,891 Rls. 141,169 $
20 1383 لبنان 90273090 ساير شامل ا سپكتروگرا ف 649 1,178,613,973 Rls. 138,660 $
21 1383 لبنان 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 301 1,172,035,380 Rls. 137,887 $
22 1383 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 3,743 1,063,126,790 Rls. 125,074 $
23 1383 لبنان 63053300 جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي كالا,ا زنوا رپليا تيلن ياپليپروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 20,454 902,353,500 Rls. 106,159 $
24 1383 لبنان 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 471 896,264,352 Rls. 105,443 $
25 1383 لبنان 85175090 سايردستگاهها بجز رديف 85175010 94 874,724,223 Rls. 102,909 $
26 1383 لبنان 39201040 چندلايه ا ز موا دپلاستيكي چاپ نشده 40,000 749,407,907 Rls. 88,166 $
27 1383 لبنان 39201050 ا سترچ 40,000 745,510,330 Rls. 87,707 $
28 1383 لبنان 39199090 صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 730,697,044 Rls. 85,964 $
29 1383 لبنان 85299090 ساير ا جزا وقطعات 5,035 610,000,000 Rls. 71,765 $
30 1383 لبنان 84719000 ماشين قرا ئت مغناطيسيياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابروي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 195 608,191,228 Rls. 71,552 $
31 1383 لبنان 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 8 541,295,916 Rls. 63,682 $
32 1383 لبنان 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبي,غشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد)رزينهاي, 36,590 463,751,642 Rls. 54,559 $
33 1383 لبنان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 12,000 457,727,325 Rls. 53,850 $
34 1383 لبنان 85159000 قطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 35 402,597,698 Rls. 47,364 $
35 1383 لبنان 31055100 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 97,000 398,631,324 Rls. 46,898 $
36 1383 لبنان 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 392 374,965,697 Rls. 44,114 $
37 1383 لبنان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نش 19,942 368,902,383 Rls. 43,400 $
38 1383 لبنان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,991 362,453,949 Rls. 42,642 $
39 1383 لبنان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات ميكروتوم ها 55 347,464,839 Rls. 40,878 $
40 1383 لبنان 84805000 قالب برا ي شيشه. 19,700 347,000,000 Rls. 40,824 $
41 1383 لبنان 85124000 برف پاك كن , گرم كن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 7,500 308,503,078 Rls. 36,294 $
42 1383 لبنان 84143090 سايرا قلام بجزا قلام رديفهاي 84143010و84143020و84143030و84143040 2,100 297,525,768 Rls. 35,003 $
43 1383 لبنان 78060090 ساير مصنوعات ا ز سرب 20,013 296,009,959 Rls. 34,825 $
44 1383 لبنان 90184990 ساير,لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي 32 283,275,360 Rls. 33,327 $
45 1383 لبنان 85021290 ساير مجموعه مولدها 6,500 281,880,900 Rls. 33,162 $
46 1383 لبنان 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 458 272,357,507 Rls. 32,042 $
47 1383 لبنان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتيا زسرا ميك, ا زچيني. 81,793 259,473,570 Rls. 30,526 $
48 1383 لبنان 20098090 ساير,ب ميوه هاوسبزيجات كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 17,500 228,075,372 Rls. 26,832 $
49 1383 لبنان 85369090 سايردستگاهها 6,121 223,330,000 Rls. 26,274 $
50 1383 لبنان 90273010 ا سپكتروفتومتر 959 219,666,319 Rls. 25,843 $
51 1383 لبنان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا, تش سوزي و دستگاههاي همانند 422 193,724,900 Rls. 22,791 $
52 1383 لبنان 90278090 ساير,لات دستگاهاي تجزيه فيزيكيوشيمياييسنجش ويسكوزيته تخلل ا نبساطهمانندكه تشعشعات ا پ 200 183,132,381 Rls. 21,545 $
53 1383 لبنان 20094910 ,---ب ميوه تغليظ شده )كنسانتره ( 18,410 155,457,241 Rls. 18,289 $
54 1383 لبنان 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 270 152,164,672 Rls. 17,902 $
55 1383 لبنان 90329000 قطعات و متفرعات دستگاهها برا ي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 32/90 138 147,205,393 Rls. 17,318 $
56 1383 لبنان 90273020 ا سپكترومتر 19 141,320,653 Rls. 16,626 $
57 1383 لبنان 87071010 برا ي سوا ري و سوا ري كار 2,880 130,114,667 Rls. 15,308 $
58 1383 لبنان 87032320 باحجم سيلندربيش ا ز 2000سانتي مترمكعب تاحدا كثر 2500سانتي متر مكعب 1,000 125,323,200 Rls. 14,744 $
59 1383 لبنان 20091900 ,--ب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به, ن ا لكل ا فزوده نشده باشد 18,900 107,676,843 Rls. 12,668 $
60 1383 لبنان 85291090 ساير, نتنهاي هوا يي ورفلكتورهوا يي وقطعات مربوطه 6,600 106,456,680 Rls. 12,524 $
61 1383 لبنان 68041000 سنگ, سياب وسنگ سنباده برا ي, سياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 5,246 104,426,612 Rls. 12,285 $
62 1383 لبنان 90303900 ,--لات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 190 104,333,705 Rls. 12,275 $
63 1383 لبنان 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 18 85,356,558 Rls. 10,042 $
64 1383 لبنان 31010000 كودحيوا نييانباتي,حتيمخلوطياعمل, ورده بطورشيميائي,كودحاصل ا زمحصول حيوا نييانباتي 9,160 82,252,640 Rls. 9,677 $
65 1383 لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 20 81,612,420 Rls. 9,601 $
66 1383 لبنان 85153120 ماشين جوشكاري ا لكترودتنگستن باگازبيا ثر )tig( 3,159 80,615,782 Rls. 9,484 $
67 1383 لبنان 48054000 كاغذ و مقوا ي صافي ,به شكل رول يا ورق 175 80,018,733 Rls. 9,414 $
68 1383 لبنان 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, كم عرض, با5درصديابيشترنخ كشش پذير,يانخ كائوچوئي. 7,241 77,596,394 Rls. 9,129 $
69 1383 لبنان 74181900 ا شياءسرميز,ا شياء,شپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات, ن, ا زمس. 770 61,447,321 Rls. 7,229 $
70 1383 لبنان 84818050 شيرمخصوص تيوپ لاستيك خودرو 700 56,164,440 Rls. 6,608 $
71 1383 لبنان 35079000 , -نزيم ها با, نزيم هاي, ماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 390 51,298,474 Rls. 6,035 $
72 1383 لبنان 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 370 47,302,091 Rls. 5,565 $
73 1383 لبنان 87083190 سايرلنتهاي ترمزسوا رشده بغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشا 850 42,870,196 Rls. 5,044 $
74 1383 لبنان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز كاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 1,467 42,855,120 Rls. 5,042 $
75 1383 لبنان 85143000 كوره هاي صنعتي يا,زمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 100 40,699,730 Rls. 4,788 $
76 1383 لبنان 84818090 ساير شيرها و وسايل 240 26,827,440 Rls. 3,156 $
77 1383 لبنان 70181090 سايرمنجوق شيشه ا ي مروا ريدبدليسنگهاي گرا نبهايانيمه گرا نبهابدليوا شياكوچك شيشه همانن 947 25,409,732 Rls. 2,989 $
78 1383 لبنان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 930 24,266,189 Rls. 2,855 $
79 1383 لبنان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يك يا چندماده ا ز ا ين موا د 208 20,473,576 Rls. 2,409 $
80 1383 لبنان 83081000 قلاب, چنگك ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 10,780 19,927,999 Rls. 2,344 $
81 1383 لبنان 78060010 ظروف با پوشش سربي ضدپرتوبرا ي حمل ونقل يا نگهدا ري موا د را ديوا كتيو 750 17,572,560 Rls. 2,067 $
82 1383 لبنان 28399000 ساير سيليكات ها )باستثناي سديم و پتاسيم ( 6,600 16,848,466 Rls. 1,982 $
83 1383 لبنان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائيوهمچنين نورا فكن ها 950 16,366,391 Rls. 1,925 $
84 1383 لبنان 49029010 كاتالوگ هاي تجاري وهمانند 192 14,592,948 Rls. 1,717 $
85 1383 لبنان 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 744 13,612,246 Rls. 1,601 $
86 1383 لبنان 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام, بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 1,790 13,166,659 Rls. 1,549 $
87 1383 لبنان 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده باشد)باستثناءكشباف ياقلاب باف (. 397 12,666,724 Rls. 1,490 $
88 1383 لبنان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجيمجزا 435 11,515,127 Rls. 1,355 $
89 1383 لبنان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,540 4,784,160 Rls. 563 $
90 1383 لبنان 39075090 سايررزين هاي, لكيدبجزرزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 60 1,607,608 Rls. 189 $
91 1383 لبنان 30043910 دا را ي توليد دا خلي مشابه 100 1,345,498 Rls. 158 $
92 1383 لبنان 68022200 سايرسنگهاي, هكي,كه درجاي ديگرگفته نشده, بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 91 1,310,550 Rls. 154 $
93 1383 لبنان 49111000 محصولات چاپيتبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 56 1,275,602 Rls. 150 $
مجموع کل
1,312,906,775,006 ريال
مجموع کل
154,459,621 دلار
[1]