آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 قطر 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 52,500,000 112,285,032,366 Rls. 13,210,004 $
2 1383 قطر 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا ز,نهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتيا ست ودرجاي ديگرمذكورنيست 31,203,192 104,748,858,427 Rls. 12,323,395 $
3 1383 قطر 27101110 بنزين 30,133,220 103,184,437,366 Rls. 12,139,346 $
4 1383 قطر 29091100 دي ا تيل ا تر)ا تردي ا تيليك يا ا كسيد دي ا تيل ( 16,802,438 42,931,914,444 Rls. 5,050,813 $
5 1383 قطر 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 4,176,000 35,995,229,990 Rls. 4,234,733 $
6 1383 قطر 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,227,240 33,960,698,992 Rls. 3,995,376 $
7 1383 قطر 39011011 به صورت پودر 1,609,500 14,134,579,815 Rls. 1,662,892 $
8 1383 قطر 39011019 پلي ا تيلن باچگالي كمتر ا ز 94%يه غيرا ز نوع خطي وپودري 360,000 3,777,675,771 Rls. 444,432 $
9 1383 قطر 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 336,000 2,991,603,800 Rls. 351,953 $
10 1383 قطر 39011049 پلي ا تلين گريدتزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 240,000 1,967,079,800 Rls. 231,421 $
11 1383 قطر 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 594يا بيشتر بجز نوع پودري 120,000 1,043,927,634 Rls. 122,815 $
12 1383 قطر 84261200 جرثقيل هاي شاسيدا رمتحرك باچرخهاي لاستيك دا روجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسيخورجيني 56,250 1,011,037,799 Rls. 118,946 $
13 1383 قطر 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 72,000 919,847,100 Rls. 108,217 $
14 1383 قطر 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 6,620 668,485,997 Rls. 78,645 $
15 1383 قطر 72107000 ,-هن يافولادنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ, ورني,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 82,230 647,129,109 Rls. 76,133 $
16 1383 قطر 94029090 ساير مبلهاي پزشكي و تختخوا بهاي بيمارستاني وا جزا و قطعات, نها 8,300 633,877,776 Rls. 74,574 $
17 1383 قطر 87051010 دا را ي دوكابين مجزا كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي ي 25,000 438,625,500 Rls. 51,603 $
18 1383 قطر 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري, ماده ونيمه, ماده )فلس وگرا نول ( 28,614 388,700,000 Rls. 45,729 $
19 1383 قطر 90121000 ميكروسكوپها)غيرا ز ميكروسكوپهاي (ا پتيكي ,ديفرا كتوگرا فها 248 163,628,545 Rls. 19,250 $
20 1383 قطر 68029110 رخام پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كار شده ا مانه كندكاري شده و حكاكيشده 92,000 146,806,854 Rls. 17,271 $
21 1383 قطر 85021290 ساير مجموعه مولدها 5,000 144,589,500 Rls. 17,011 $
22 1383 قطر 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 4,640 106,061,232 Rls. 12,478 $
23 1383 قطر 68021000 چهارگوش, مكعب بزرگ وكوچك,... دا نه هاي رنگ شده بطورمصنوعي,...برا ي موزا ئيك كاري. 33,380 92,618,453 Rls. 10,896 $
24 1383 قطر 85181000 ميكروفون و پايه, ن 300 91,000,000 Rls. 10,706 $
25 1383 قطر 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ هاا زموا دپلاستيكيغيرمذكورومشمول درجاي ديگر 6,182 85,970,227 Rls. 10,114 $
26 1383 قطر 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 183 43,569,986 Rls. 5,126 $
27 1383 قطر 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دماني بالاترا ز CFM 600 2,200 42,912,237 Rls. 5,049 $
28 1383 قطر 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 2,000 34,913,400 Rls. 4,107 $
29 1383 قطر 94018000 نشيمنهاي غيرمذكور 1,800 32,770,900 Rls. 3,855 $
30 1383 قطر 37059000 صفحه ها وفيلم هاي عكاسي,عكس بردا ري و ظاهرشده, كه در جاي ديگر مذكورنباشد 8,000 30,604,143 Rls. 3,600 $
31 1383 قطر 69079010 كاشي يا سرا ميك با جذب, ب كمتر ا ز يك درصد )كاشي پرسلاني( 19,820 25,043,909 Rls. 2,946 $
32 1383 قطر 49111000 محصولات چاپيتبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 150 11,407,685 Rls. 1,342 $
33 1383 قطر 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 150 8,817,315 Rls. 1,037 $
34 1383 قطر 37051000 صفحه ها و فيلم هاي عكاسي,عكس بردا ري و ظاهرشده , برا ي چاپ ا فست 400 8,548,732 Rls. 1,006 $
35 1383 قطر 62104000 لباس دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 03/59,06/59يا07/59. 95 6,634,800 Rls. 781 $
36 1383 قطر 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري )همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ( 100 5,300,000 Rls. 624 $
37 1383 قطر 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 150 2,340,860 Rls. 275 $
38 1383 قطر 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا را زموا دپلاستيكي غيرا سفنجي 300 1,756,200 Rls. 207 $
39 1383 قطر 87081010 برا ي سوا ري . سوا ري كار و وا نت 15 1,150,500 Rls. 135 $
40 1383 قطر 62034900 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا رمردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكورد 35 902,589 Rls. 106 $
مجموع کل
462,816,089,753 ريال
مجموع کل
54,448,952 دلار
[1]