آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 قزاقستان 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 116,493,062 536,458,871,800 Rls. 63,112,808 $
2 1383 قزاقستان 72083900 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmياكمتر,پيكله نشده, 60,823,220 255,192,453,634 Rls. 30,022,642 $
3 1383 قزاقستان 72104900 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري شده ياا ندودشده باروي... غيرمذكوردرجاي 38,221,900 209,926,314,199 Rls. 24,697,213 $
4 1383 قزاقستان 72101200 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمتر,بكاري شده... باق 19,562,525 134,647,434,708 Rls. 15,840,875 $
5 1383 قزاقستان 72091700 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mmوليكمت 21,287,741 96,844,122,527 Rls. 11,393,426 $
6 1383 قزاقستان 72084000 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 14,895,290 71,750,555,529 Rls. 8,441,242 $
7 1383 قزاقستان 72092800 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0mm 10,753,462 58,442,677,584 Rls. 6,875,609 $
8 1383 قزاقستان 72091800 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0mm 12,720,381 55,997,937,004 Rls. 6,587,993 $
9 1383 قزاقستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج )غيرا زفولادزنگ نزن (. 30,130,040 55,508,676,550 Rls. 6,530,433 $
10 1383 قزاقستان 72092700 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0وحدا كثر1mm 10,057,560 52,963,142,419 Rls. 6,230,958 $
11 1383 قزاقستان 72085290 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10 9,286,463 47,100,487,396 Rls. 5,541,234 $
12 1383 قزاقستان 10030090 جوهاي دوسروا ردا تي توسط غيردولت 33,323,529 40,770,795,664 Rls. 4,796,564 $
13 1383 قزاقستان 72085190 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10م 8,335,930 40,495,854,847 Rls. 4,764,218 $
14 1383 قزاقستان 72091600 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 8,382,470 38,613,994,498 Rls. 4,542,823 $
15 1383 قزاقستان 72089000 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 6,586,899 37,972,375,448 Rls. 4,467,338 $
16 1383 قزاقستان 23061000 كنجاله و ساير ,خال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 34,133,609 33,144,305,399 Rls. 3,899,330 $
17 1383 قزاقستان 72193500 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0mm. 5,162,424 30,295,982,768 Rls. 3,564,233 $
18 1383 قزاقستان 72082700 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600 mmيابيشتر,پيكله 4,821,396 19,907,690,566 Rls. 2,342,081 $
19 1383 قزاقستان 28353100 تري فسفات سديم )تري پلي فسفات هاي سديم ( 4,019,602 16,813,453,811 Rls. 1,978,053 $
20 1383 قزاقستان 23063000 كنجاله و ساير ,خال همانند ,ا ز دا نه , فتابگردا ن 15,384,580 15,831,728,500 Rls. 1,862,556 $
21 1383 قزاقستان 76012000 ,-لياژهاي, لومينيوم, كارنشده. 1,059,380 15,636,678,427 Rls. 1,839,609 $
22 1383 قزاقستان 23069000 كنجاله و, خال, ا ز چربيها و روغن هاي نباتي 13,612,310 12,168,641,700 Rls. 1,431,605 $
23 1383 قزاقستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 648,495 6,725,338,403 Rls. 791,216 $
24 1383 قزاقستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 361,089 6,055,147,262 Rls. 712,370 $
25 1383 قزاقستان 76011000 ,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 292,650 4,782,384,331 Rls. 562,633 $
26 1383 قزاقستان 72082500 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتر 979,390 4,473,266,614 Rls. 526,267 $
27 1383 قزاقستان 23023000 سبوس, فضولات و ساير, خال گندم 4,890,000 4,013,111,051 Rls. 472,131 $
28 1383 قزاقستان 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 379,820 3,725,977,990 Rls. 438,350 $
29 1383 قزاقستان 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 290 3,408,888,000 Rls. 401,046 $
30 1383 قزاقستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 200,900 3,029,845,210 Rls. 356,452 $
31 1383 قزاقستان 72044100 ضايعات ترا شكاري, ترا شه, خرده, ...ا ز,هن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,780,620 2,702,308,149 Rls. 317,919 $
32 1383 قزاقستان 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه, هن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 1,302,000 2,432,198,000 Rls. 286,141 $
33 1383 قزاقستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 473,390 2,109,121,203 Rls. 248,132 $
34 1383 قزاقستان 72103000 ,-هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mm,بكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 369,440 2,077,976,312 Rls. 244,468 $
35 1383 قزاقستان 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 106,650 1,885,349,644 Rls. 221,806 $
36 1383 قزاقستان 72121000 ,-هن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600ميليمتر,,بكاري شده ياا ندودشده باقلع. 241,320 1,778,166,398 Rls. 209,196 $
37 1383 قزاقستان 23064900 كنجاله وساير, خالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذك 1,344,150 1,389,018,455 Rls. 163,414 $
38 1383 قزاقستان 25240010 فيبري. ورقه يا پودر 664,000 1,346,665,777 Rls. 158,431 $
39 1383 قزاقستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 117,020 1,319,500,246 Rls. 155,235 $
40 1383 قزاقستان 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري. ورقه يا پودر 621,000 1,270,097,912 Rls. 149,423 $
41 1383 قزاقستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 124,100 1,263,044,899 Rls. 148,594 $
42 1383 قزاقستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 120,645 1,220,389,009 Rls. 143,575 $
43 1383 قزاقستان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 373,741 1,097,920,343 Rls. 129,167 $
44 1383 قزاقستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 102,195 989,715,306 Rls. 116,437 $
45 1383 قزاقستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 202,550 933,409,280 Rls. 109,813 $
46 1383 قزاقستان 12072000 دا نه پنبه 603,375 914,288,806 Rls. 107,563 $
47 1383 قزاقستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعيكه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 279,080 831,336,970 Rls. 97,804 $
48 1383 قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات, هن. 395,000 812,851,100 Rls. 95,630 $
49 1383 قزاقستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 487,555 802,456,578 Rls. 94,407 $
50 1383 قزاقستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 86,400 801,647,406 Rls. 94,311 $
51 1383 قزاقستان 32029000 موا ددباغيغير,لي;فر,ورده دباغي,حتيباموا دطبيعيدباغي,فر,ورده, نزيم دا رجهت پيش دباغي,ذ 158,400 788,576,263 Rls. 92,774 $
52 1383 قزاقستان 73053900 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده بطورمارپيچ باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 213,500 770,057,870 Rls. 90,595 $
53 1383 قزاقستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي)type-Knee(,برا ي فلزا ت )غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 68,640 755,287,467 Rls. 88,857 $
54 1383 قزاقستان 86090000 كانتينرها)ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات (مخصوصاطرا حيشده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 136,400 742,235,328 Rls. 87,322 $
55 1383 قزاقستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 57,525 679,326,818 Rls. 79,921 $
56 1383 قزاقستان 84451100 ماشين هاي حلاجي)machines Carding( 47,300 654,412,932 Rls. 76,990 $
57 1383 قزاقستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا ز,هن يافولادپوشانده شده باقلع. 663,300 611,126,215 Rls. 71,897 $
58 1383 قزاقستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 51,820 609,854,834 Rls. 71,748 $
59 1383 قزاقستان 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 202,880 581,558,673 Rls. 68,419 $
60 1383 قزاقستان 84042000 كندا نسوربرا ي ماشينهاي بخار 72,170 554,296,400 Rls. 65,211 $
61 1383 قزاقستان 84831010 مربوط به خودروهاي سوا ري. سوا ركار و وا نت 117,070 515,488,478 Rls. 60,646 $
62 1383 قزاقستان 72085390 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي 190,170 504,801,655 Rls. 59,388 $
63 1383 قزاقستان 73051200 لوله ا ز,هن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش ا ز4/6 127,000 474,745,050 Rls. 55,852 $
64 1383 قزاقستان 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 45,400 455,007,091 Rls. 53,530 $
65 1383 قزاقستان 78019920 ,---لياژهاي سرب 51,270 427,611,136 Rls. 50,307 $
66 1383 قزاقستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(كه درجاي ديگرمذكورنباشد 48,223 426,797,910 Rls. 50,212 $
67 1383 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 40,000 417,243,413 Rls. 49,087 $
68 1383 قزاقستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 40,240 396,974,954 Rls. 46,703 $
69 1383 قزاقستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 39,000 379,250,996 Rls. 44,618 $
70 1383 قزاقستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 99,100 349,414,168 Rls. 41,108 $
71 1383 قزاقستان 84834090 ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010 76,560 330,708,279 Rls. 38,907 $
72 1383 قزاقستان 84573000 ماشين هاي ا نتقاليچندمرحله ا ي برا ي كاركردن روي فلزا ت 20,000 320,516,542 Rls. 37,708 $
73 1383 قزاقستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 19,000 314,255,379 Rls. 36,971 $
74 1383 قزاقستان 84194000 مجموعه ماشين, لات )Plants(تقطيرياتصفيه )Rectifying( 114,452 280,301,625 Rls. 32,977 $
75 1383 قزاقستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,600 272,820,840 Rls. 32,097 $
76 1383 قزاقستان 85411000 ديودها)غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور( 9,730 272,620,255 Rls. 32,073 $
77 1383 قزاقستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 58,950 246,864,074 Rls. 29,043 $
78 1383 قزاقستان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 56,000 246,582,000 Rls. 29,010 $
79 1383 قزاقستان 72189100 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, بامقطعX مربع مستطيل )غيرا زمربع (. 59,180 240,747,717 Rls. 28,323 $
80 1383 قزاقستان 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 20,780 236,006,731 Rls. 27,766 $
81 1383 قزاقستان 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن يانشستن خاك, سنگ و.... 17,000 231,186,492 Rls. 27,198 $
82 1383 قزاقستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 55,120 230,220,110 Rls. 27,085 $
83 1383 قزاقستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 41,000 221,579,521 Rls. 26,068 $
84 1383 قزاقستان 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 8,000 208,175,231 Rls. 24,491 $
85 1383 قزاقستان 73063090 ساير لوله هاي خالي جوش دا ده شده ا ز,هن يا فولاد بجز لوله هاي به قطرا ز يك سانتي 50,670 188,802,177 Rls. 22,212 $
86 1383 قزاقستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي,ن بيش ا ز6ميليمترباشد. 6,022 183,862,180 Rls. 21,631 $
87 1383 قزاقستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتيا زماده 14,500 172,969,714 Rls. 20,349 $
88 1383 قزاقستان 72021920 دا را ي ا درصدوزني ياكمتركربن سايرا بعاد 19,000 165,023,790 Rls. 19,415 $
89 1383 قزاقستان 84531000 ماشين, لات ودستگاههاي, ماده كردن, دباغيكردن ياعمل, وردن پوست ياچرم 12,667 160,558,317 Rls. 18,889 $
90 1383 قزاقستان 73049000 لوله هاياپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,بامقطعX غيرمدور. 42,000 147,540,393 Rls. 17,358 $
91 1383 قزاقستان 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,800 128,770,410 Rls. 15,149 $
92 1383 قزاقستان 84602900 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 10,100 115,320,062 Rls. 13,567 $
93 1383 قزاقستان 72155000 ميله هاا ز,هن يافولاد,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 36,000 112,822,492 Rls. 13,273 $
94 1383 قزاقستان 94053000 مجموعه چرا غهاي ا لكتريكيا زا نوا عيكه برا ي درخت كريسمس موردا ستفاده قرا رميگيرند 2,167 98,299,100 Rls. 11,565 $
95 1383 قزاقستان 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبرا ي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتيا زماده 10,000 96,910,105 Rls. 11,401 $
96 1383 قزاقستان 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن )ا زجمله پرسهاي دا غ برا ي چسباندن دوشيئينسجيبهمديگردرحالت ذوب ( 29,150 94,288,260 Rls. 11,093 $
97 1383 قزاقستان 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقطگرم نوردشده,... بامقطعX غيردا يره. 8,680 85,194,066 Rls. 10,023 $
98 1383 قزاقستان 73064000 لوله, جوش دا ده شده, مدور,ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,200 85,008,902 Rls. 10,001 $
99 1383 قزاقستان 73044100 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدورسردكشيده شده. 6,200 83,864,145 Rls. 9,866 $
100 1383 قزاقستان 85015390 ساير ا لكتروموتورها بجز رديف 85015310 2,940 82,661,497 Rls. 9,725 $
101 1383 قزاقستان 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 7,500 77,867,173 Rls. 9,161 $
102 1383 قزاقستان 82072090 سايرحديده هاي برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت 4,720 76,912,115 Rls. 9,048 $
103 1383 قزاقستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زنيياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 8,000 74,802,548 Rls. 8,800 $
104 1383 قزاقستان 72111990 سايرمحصولات تخت وكرم نوردشده ا ز,هن يا فولادغيرممزوج باضخامت بيش ا ز5/0ميليمت 18,000 71,774,545 Rls. 8,444 $
105 1383 قزاقستان 73053100 `لوله ا ز,هن ياا زفولاد,)غيرا زلوله ها(جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 2,000 70,257,330 Rls. 8,266 $
106 1383 قزاقستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفيريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,890 65,577,142 Rls. 7,715 $
107 1383 قزاقستان 73062000 لوله برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا ز,هن ياا زفولادغيرمذكوردرجاي ديگر 46,550 61,350,345 Rls. 7,218 $
108 1383 قزاقستان 73052000 لوله برا ي جدا ره سازي برا ي حفاري ا ز,هن ياا زفولادبرا ي نفت ياگاز,باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 45,000 59,311,777 Rls. 6,978 $
109 1383 قزاقستان 84591000 ماشين ا بزا رباا بزا رگيروا حدوميزكشوئيبرا ي سورا خ كردن, ترا ش دا دن جدا ر..بابردا شتن فلز 5,000 55,566,356 Rls. 6,537 $
110 1383 قزاقستان 72143000 ميله هاا زفولادتندبر,گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده... كه درجاي ديگرذكرنشده. 15,000 54,544,268 Rls. 6,417 $
111 1383 قزاقستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 8,000 54,402,540 Rls. 6,400 $
112 1383 قزاقستان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 11,500 42,858,300 Rls. 5,042 $
113 1383 قزاقستان 72085210 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي 7,500 41,208,626 Rls. 4,848 $
114 1383 قزاقستان 39207200 صفحه, ورق, ...ا زفيبرولكانيزه, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,644 38,922,299 Rls. 4,579 $
115 1383 قزاقستان 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 1,500 37,259,838 Rls. 4,384 $
116 1383 قزاقستان 84597000 ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,500 33,782,966 Rls. 3,974 $
117 1383 قزاقستان 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,200 29,758,245 Rls. 3,501 $
118 1383 قزاقستان 85352990 ساير قطع كننده هاي خودكارمدا ر 1,430 29,451,408 Rls. 3,465 $
119 1383 قزاقستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي, زمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 1,600 28,732,310 Rls. 3,380 $
120 1383 قزاقستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز رديفهاي 85135010و85135020 1,000 27,679,515 Rls. 3,256 $
121 1383 قزاقستان 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوبرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 1,200 27,463,025 Rls. 3,231 $
122 1383 قزاقستان 85412900 ترا نزيستورها)غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور( 1,000 27,374,310 Rls. 3,221 $
123 1383 قزاقستان 85364990 سايررله هابجز رديف 85364910 1,580 25,548,398 Rls. 3,006 $
124 1383 قزاقستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 2,345 24,721,421 Rls. 2,908 $
125 1383 قزاقستان 72191400 فولادزنگ نزن گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز3.mm 8,000 24,563,028 Rls. 2,890 $
126 1383 قزاقستان 72199000 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 1,900 22,455,164 Rls. 2,642 $
127 1383 قزاقستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 1,030 21,339,540 Rls. 2,511 $
128 1383 قزاقستان 72149900 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,380 20,243,199 Rls. 2,382 $
129 1383 قزاقستان 84829100 گلوله, سوزن وغلتك. 2,850 19,473,458 Rls. 2,291 $
130 1383 قزاقستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب باف وغيره, ا ز,هن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 4,130 18,185,423 Rls. 2,139 $
131 1383 قزاقستان 72209000 محصولات نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 1,500 17,554,290 Rls. 2,065 $
132 1383 قزاقستان 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ 700 15,524,932 Rls. 1,826 $
133 1383 قزاقستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 725 15,380,825 Rls. 1,810 $
134 1383 قزاقستان 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,350 14,337,106 Rls. 1,687 $
135 1383 قزاقستان 85024000 كنورتيسورهاي دوا ربرقي 1,980 13,917,786 Rls. 1,637 $
136 1383 قزاقستان 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,070 12,152,416 Rls. 1,430 $
137 1383 قزاقستان 72069000 ,-هن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي)غيرا زشمش (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 800 9,406,207 Rls. 1,107 $
138 1383 قزاقستان 82077000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي فرزكردن. 315 8,646,026 Rls. 1,017 $
139 1383 قزاقستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 700 8,027,975 Rls. 944 $
140 1383 قزاقستان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 500 7,984,251 Rls. 939 $
141 1383 قزاقستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 150 7,888,770 Rls. 928 $
142 1383 قزاقستان 73141300 نوا رهاي بيسروتورباف برا ي ماشين, لات ا ز,هن ياا زفولاد,)غيرا زفولادزنگ نزن (. 400 7,299,816 Rls. 859 $
143 1383 قزاقستان 68041000 سنگ, سياب وسنگ سنباده برا ي, سياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 388 7,062,438 Rls. 831 $
144 1383 قزاقستان 84821000 بلبرينگ. 340 6,370,756 Rls. 750 $
145 1383 قزاقستان 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 300 6,281,352 Rls. 739 $
146 1383 قزاقستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 225 5,178,515 Rls. 609 $
147 1383 قزاقستان 72191200 فولادزنگ نزن گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 400 4,735,932 Rls. 557 $
148 1383 قزاقستان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده )باستثناءزنجيرغلتكي(ا ز,هن ياا زفولاد. 200 4,508,825 Rls. 530 $
149 1383 قزاقستان 90200000 سايروسايل تنفسيوماسكهاي گاز,بجزماسك ا ستحفاظيغيرمكانيكيوفيلترقابل تعويض. 200 4,435,695 Rls. 522 $
150 1383 قزاقستان 85059000 نگهدا رنده هاي, هن رباي ا لكتريكي يا,هن رباي دا ئمي,وغيره ; قطعات, هن رباها 700 4,323,013 Rls. 509 $
151 1383 قزاقستان 72085490 ساير ورق, هن با عرض بيشترا ز 1850 mmو ضخامت بيشتر ا ز 5.2mm 1,500 4,307,213 Rls. 507 $
152 1383 قزاقستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 350 4,097,599 Rls. 482 $
153 1383 قزاقستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 500 3,640,432 Rls. 428 $
154 1383 قزاقستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي, زمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكاني 150 3,607,060 Rls. 424 $
155 1383 قزاقستان 72202000 فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمترا ز600.mm 250 2,650,602 Rls. 312 $
156 1383 قزاقستان 85012000 موتورهاي عمومي باجريان متناوب ياجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 500 2,629,590 Rls. 309 $
157 1383 قزاقستان 85407900 لامپ هاولوله هاي ميكروويو)غيرا زماگنترونها,كليسترونهاولوله هاي باسيستم كنترل شبكه. 75 2,204,973 Rls. 259 $
158 1383 قزاقستان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين, لات شماره 8427 70 2,122,151 Rls. 250 $
159 1383 قزاقستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حيشده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد 400 1,323,293 Rls. 156 $
160 1383 قزاقستان 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 60 1,005,147 Rls. 118 $
مجموع کل
1,958,896,135,284 ريال
مجموع کل
230,458,369 دلار
[1]