آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 قرقيزستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 435,405 4,433,360,102 Rls. 521,572 $
2 1383 قرقيزستان 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 372,180 4,397,954,150 Rls. 517,406 $
3 1383 قرقيزستان 85392930 لامپ حبابي رشته ا ي مونتاژشده بدون كلاهك )پيچ ( 164,142 2,799,348,858 Rls. 329,335 $
4 1383 قرقيزستان 85392920 لامپ حبابي رشته ا ي 200لغايت 300 وا ت 244,069 2,606,597,929 Rls. 306,659 $
5 1383 قرقيزستان 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت 239,156 2,545,327,281 Rls. 299,450 $
6 1383 قرقيزستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج )غيرا زفولادزنگ نزن (. 1,850,000 2,533,813,011 Rls. 298,096 $
7 1383 قرقيزستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده 776,800 1,550,145,986 Rls. 182,370 $
8 1383 قرقيزستان 85392290 ساير لامپهاي رشته ا ي بجز رديفهاي 85392210 لغايت 85392240 36,059 1,204,123,050 Rls. 141,662 $
9 1383 قرقيزستان 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي.... ماشين هاي ريخته گري 60,000 1,182,570,190 Rls. 139,126 $
10 1383 قرقيزستان 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 74,740 1,079,614,729 Rls. 127,013 $
11 1383 قرقيزستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 74,650 925,207,916 Rls. 108,848 $
12 1383 قرقيزستان 12060000 دا نه, فتابگردا ن , ساير دا نه و ميوه هاي روغن دا ر 216,000 915,463,190 Rls. 107,702 $
13 1383 قرقيزستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 85,900 865,222,295 Rls. 101,791 $
14 1383 قرقيزستان 84272022 ا را به مستعمل 82,705 706,637,673 Rls. 83,134 $
15 1383 قرقيزستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره. 40,060 694,530,019 Rls. 81,709 $
16 1383 قرقيزستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 58,615 563,282,329 Rls. 66,269 $
17 1383 قرقيزستان 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 43,165 515,640,543 Rls. 60,664 $
18 1383 قرقيزستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 43,500 504,904,460 Rls. 59,401 $
19 1383 قرقيزستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي)type-Knee(,برا ي فلزا ت )غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 39,320 490,466,361 Rls. 57,702 $
20 1383 قرقيزستان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 18,240 488,429,625 Rls. 57,462 $
21 1383 قرقيزستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 41,625 486,991,212 Rls. 57,293 $
22 1383 قرقيزستان 84591000 ماشين ا بزا رباا بزا رگيروا حدوميزكشوئيبرا ي سورا خ كردن, ترا ش دا دن جدا ر..بابردا شتن فلز 46,600 477,535,407 Rls. 56,181 $
23 1383 قرقيزستان 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 37,490 458,847,422 Rls. 53,982 $
24 1383 قرقيزستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 47,900 455,622,923 Rls. 53,603 $
25 1383 قرقيزستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40,230 437,871,122 Rls. 51,514 $
26 1383 قرقيزستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 36,175 377,816,902 Rls. 44,449 $
27 1383 قرقيزستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 32,070 346,257,268 Rls. 40,736 $
28 1383 قرقيزستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 42,600 344,638,000 Rls. 40,546 $
29 1383 قرقيزستان 73053100 `لوله ا ز,هن ياا زفولاد,)غيرا زلوله ها(جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 74,000 307,283,784 Rls. 36,151 $
30 1383 قرقيزستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 82,700 302,772,434 Rls. 35,620 $
31 1383 قرقيزستان 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,590 290,214,377 Rls. 34,143 $
32 1383 قرقيزستان 72085290 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10 45,000 242,315,204 Rls. 28,508 $
33 1383 قرقيزستان 72112990 محصولات تخت نوردشده ا ز,هن يافولادغيرمنزوج سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmروكش نش 59,460 231,669,346 Rls. 27,255 $
34 1383 قرقيزستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 49,820 222,253,352 Rls. 26,147 $
35 1383 قرقيزستان 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 43,430 218,528,886 Rls. 25,709 $
36 1383 قرقيزستان 72085190 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10م 45,000 210,683,983 Rls. 24,786 $
37 1383 قرقيزستان 84792000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتيياحيوا ني. 33,875 205,562,587 Rls. 24,184 $
38 1383 قرقيزستان 84279000 ا را به هاي كارگاهيمجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 22,670 205,176,120 Rls. 24,138 $
39 1383 قرقيزستان 84272012 ا را به مستعمل 20,200 191,829,633 Rls. 22,568 $
40 1383 قرقيزستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 41,400 189,581,336 Rls. 22,304 $
41 1383 قرقيزستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زنيياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 16,200 170,771,205 Rls. 20,091 $
42 1383 قرقيزستان 85015190 ساير موتورها با جريان متناوب چندفاز 13,000 148,255,419 Rls. 17,442 $
43 1383 قرقيزستان 85144000 ا دوا ت گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا, زمايشگاهي 10,450 146,740,699 Rls. 17,264 $
44 1383 قرقيزستان 84271022 ا را به مستعمل 13,805 137,156,543 Rls. 16,136 $
45 1383 قرقيزستان 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 45,800 136,577,807 Rls. 16,068 $
46 1383 قرقيزستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,605 132,592,574 Rls. 15,599 $
47 1383 قرقيزستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 19,710 130,125,334 Rls. 15,309 $
48 1383 قرقيزستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 13,655 121,782,618 Rls. 14,327 $
49 1383 قرقيزستان 85392940 لامپ خودرو 10,440 106,373,160 Rls. 12,514 $
50 1383 قرقيزستان 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 11,000 97,336,030 Rls. 11,451 $
51 1383 قرقيزستان 12022000 بادا م زميني ),را شيو( پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 20,000 92,021,834 Rls. 10,826 $
52 1383 قرقيزستان 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 8,000 84,216,096 Rls. 9,908 $
53 1383 قرقيزستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتيا زماده 8,200 82,336,533 Rls. 9,687 $
54 1383 قرقيزستان 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 6,000 78,571,252 Rls. 9,244 $
55 1383 قرقيزستان 68041000 سنگ, سياب وسنگ سنباده برا ي, سياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 2,500 63,004,070 Rls. 7,412 $
56 1383 قرقيزستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 2,250 60,840,555 Rls. 7,158 $
57 1383 قرقيزستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 5,000 60,664,857 Rls. 7,137 $
58 1383 قرقيزستان 85411000 ديودها)غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور( 950 42,355,918 Rls. 4,983 $
59 1383 قرقيزستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفيريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,530 41,601,457 Rls. 4,894 $
60 1383 قرقيزستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حيشده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد 2,310 41,238,028 Rls. 4,852 $
61 1383 قرقيزستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 3,000 34,982,157 Rls. 4,116 $
62 1383 قرقيزستان 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ 1,050 33,220,824 Rls. 3,908 $
63 1383 قرقيزستان 85013300 موتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75كيلووا ت و حدا كثر 375 كيلووا ت 1,720 32,116,085 Rls. 3,778 $
64 1383 قرقيزستان 39162010 ا سپاگتو)ميله پلاستيكيا زجنسpvc به قطر7.1mmجهت نصب نوا رپلاستيكيبه قرقره درنوا ركاست صو 2,600 28,289,320 Rls. 3,328 $
65 1383 قرقيزستان 61033900 ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 196 23,991,520 Rls. 2,823 $
66 1383 قرقيزستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,480 19,985,849 Rls. 2,351 $
67 1383 قرقيزستان 85015290 ساير ا لكتروموتورهابجز رديف 85015210 680 15,871,320 Rls. 1,867 $
68 1383 قرقيزستان 25049000 سايرگرا فيت هاي طبيعي)باستثناي, بشكل پودر يا فلس ( 2,150 12,784,597 Rls. 1,504 $
69 1383 قرقيزستان 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 250 9,511,020 Rls. 1,119 $
70 1383 قرقيزستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,900 8,476,142 Rls. 997 $
71 1383 قرقيزستان 85152900 ماشين ها و وسايل جوشكاري فلزات با مقاومت الكتريكي ، غير خودكار 375 7,231,373 Rls. 851 $
72 1383 قرقيزستان 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 100 6,721,972 Rls. 791 $
73 1383 قرقيزستان 84522900 چرخهاي دوزندگيا زنوع صنعتي)غيرا زوا حدهاي ا توماتيك ( 86 6,497,007 Rls. 764 $
74 1383 قرقيزستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورها 460 6,459,399 Rls. 760 $
75 1383 قرقيزستان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,800 6,458,936 Rls. 760 $
76 1383 قرقيزستان 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 34 4,658,423 Rls. 548 $
77 1383 قرقيزستان 64059000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده 24 990,825 Rls. 117 $
مجموع کل
39,438,899,753 ريال
مجموع کل
4,639,870 دلار
[1]