آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 33,152,587 88,845,649,862 Rls. 10,452,429 $
2 1383 فيليپين 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله, ن 377,690 3,881,862,040 Rls. 456,690 $
3 1383 فيليپين 29211100 متيل, مين, دي ياتري متيل, مين و ا ملاح, نها 180,600 3,782,048,573 Rls. 444,947 $
4 1383 فيليپين 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري 216,000 1,351,917,640 Rls. 159,049 $
5 1383 فيليپين 84718010 ا نوا ع بردهاي شامل بردا صلي mainboardكارت گرا فيكي.صدا. شبكه. ويدئو و رم RAM وغير 1,092 730,781,462 Rls. 85,974 $
6 1383 فيليپين 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 5,783 553,931,370 Rls. 65,168 $
7 1383 فيليپين 20082000 ,-ناناس,, ماده شده يامحفوظ شده )باستثناي, نها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند( 155,667 546,619,847 Rls. 64,308 $
8 1383 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي 74,480 544,083,874 Rls. 64,010 $
9 1383 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 9,000 497,253,875 Rls. 58,500 $
10 1383 فيليپين 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي pcكيفيbook note 200 285,552,000 Rls. 33,594 $
11 1383 فيليپين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي 2,183 265,470,214 Rls. 31,232 $
12 1383 فيليپين 74092100 صفحه, ورق ونوا را زبرنج, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 7,473 207,414,250 Rls. 24,402 $
13 1383 فيليپين 84713090 ساير ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي عادي قابل حمل به وزن حدا كثر 10كيلوگرم 200 167,352,319 Rls. 19,689 $
14 1383 فيليپين 68101990 ساير ا شيا ساخته شده به شكل لوح, جر و ا شيا همانند غيرمذكور در جاي ديگر 95,000 153,267,970 Rls. 18,032 $
15 1383 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل )كپرا ( 1,824 113,259,930 Rls. 13,325 $
16 1383 فيليپين 21069010 ا ستابيلايزر 1,500 100,800,960 Rls. 11,859 $
17 1383 فيليپين 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 26 98,689,013 Rls. 11,610 $
18 1383 فيليپين 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرا في 427 71,416,985 Rls. 8,402 $
19 1383 فيليپين 53062000 نخ كتان چندلا)تابيده (ياكابله,, ماده شده برا ي خرده فروشي. 8,524 50,232,276 Rls. 5,910 $
20 1383 فيليپين 94036000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمن ها(كه درجاي ديگري مذكورنباشند 5,000 42,409,000 Rls. 4,989 $
21 1383 فيليپين 90251990 ساير دماسنج ها, ذرسنجها توا م شده با ساير, لات 194 38,961,902 Rls. 4,584 $
22 1383 فيليپين 08043000 ,-ناناس , تازه يا خشك كرده 13,970 35,887,920 Rls. 4,222 $
23 1383 فيليپين 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 54 31,586,253 Rls. 3,716 $
24 1383 فيليپين 69139000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني)باستثناءچيني(سايرا شياءا زسرا ميك. 5,898 25,699,425 Rls. 3,023 $
25 1383 فيليپين 94016100 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبيرويه شده 2,000 21,269,127 Rls. 2,502 $
26 1383 فيليپين 38244000 ا فزودنيهاي ,ماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 200 11,752,486 Rls. 1,383 $
27 1383 فيليپين 87112090 سايرموتورسيكلتهاحجم بيشتر50سانتيمترمكعب وحدا كثر250سانتيمترمكعب بغيرنوع دوزمانه 200 8,375,840 Rls. 985 $
مجموع کل
102,463,546,413 ريال
مجموع کل
12,054,535 دلار
[1]