آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 300,259,069 1,053,015,651,198 Rls. 123,884,194 $
2 1383 فدراسيون روسيه 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها 189,244,770 637,844,208,959 Rls. 75,040,495 $
3 1383 فدراسيون روسيه 72083900 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmياكمتر,پيكله نشده, 217,983,412 568,952,854,171 Rls. 66,935,630 $
4 1383 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 287,302,039 437,564,046,494 Rls. 51,478,123 $
5 1383 فدراسيون روسيه 84014000 قطعات ر,كتورهاي هسته ا ي 2,921,332 376,857,532,405 Rls. 44,336,180 $
6 1383 فدراسيون روسيه 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 135,964,583 315,642,975,220 Rls. 37,134,468 $
7 1383 فدراسيون روسيه 72142000 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 82,598,079 297,079,160,421 Rls. 34,950,489 $
8 1383 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 91,898,893 280,256,593,182 Rls. 32,971,364 $
9 1383 فدراسيون روسيه 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 50,515,776 223,540,815,579 Rls. 26,298,919 $
10 1383 فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 56,210,414 198,674,577,662 Rls. 23,373,480 $
11 1383 فدراسيون روسيه 72139190 سايرميله هاي گرم نوردشده بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارا ز,ه 56,334,116 167,962,503,423 Rls. 19,760,295 $
12 1383 فدراسيون روسيه 27040020 كك ونيمه كك ا ز ليگنيت 59,796,130 145,183,474,878 Rls. 17,080,409 $
13 1383 فدراسيون روسيه 72091700 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mmوليكمت 35,229,140 140,798,771,205 Rls. 16,564,561 $
14 1383 فدراسيون روسيه 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 20,973,691 132,122,582,977 Rls. 15,543,833 $
15 1383 فدراسيون روسيه 72091600 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 34,491,090 124,645,705,661 Rls. 14,664,201 $
16 1383 فدراسيون روسيه 10019090 سايرگندمي ها ومخلوط گندم وچاودا ر توسط غيردولت 84,877,725 117,044,192,387 Rls. 13,769,905 $
17 1383 فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 62,999,500 106,336,436,625 Rls. 12,510,169 $
18 1383 فدراسيون روسيه 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 32,130,038 103,880,064,822 Rls. 12,221,184 $
19 1383 فدراسيون روسيه 10030090 جوهاي دوسروا ردا تي توسط غيردولت 91,372,399 100,580,094,356 Rls. 11,832,952 $
20 1383 فدراسيون روسيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,801,480 86,343,926,394 Rls. 10,158,109 $
21 1383 فدراسيون روسيه 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 21,395,761 78,020,383,120 Rls. 9,178,869 $
22 1383 فدراسيون روسيه 31022100 سولفات, مونيوم 50,707,255 76,590,981,898 Rls. 9,010,704 $
23 1383 فدراسيون روسيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 20,046,531 75,704,874,468 Rls. 8,906,456 $
24 1383 فدراسيون روسيه 48025400 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف ا زمك 13,499,837 72,836,343,771 Rls. 8,568,982 $
25 1383 فدراسيون روسيه 72091800 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0mm 1,991,050 64,219,463,367 Rls. 7,555,231 $
26 1383 فدراسيون روسيه 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 16,821,725 63,505,459,953 Rls. 7,471,231 $
27 1383 فدراسيون روسيه 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري. ورقه يا پودر 18,579,750 51,006,545,665 Rls. 6,000,770 $
28 1383 فدراسيون روسيه 25240010 فيبري. ورقه يا پودر 18,437,750 46,325,272,646 Rls. 5,450,032 $
29 1383 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,,ماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده ي 9,036,068 44,186,083,751 Rls. 5,198,363 $
30 1383 فدراسيون روسيه 48042100 كاغدكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 9,075,606 43,238,151,722 Rls. 5,086,841 $
31 1383 فدراسيون روسيه 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 168 42,409,202,113 Rls. 4,989,318 $
32 1383 فدراسيون روسيه 73061000 لوله كه برا ي خطوطنفت ياگازبكارميروندا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 8,875,145 38,670,337,992 Rls. 4,549,452 $
33 1383 فدراسيون روسيه 76071190 سايرورق هابه جزورق هاي نورد شده, لومينيوم 1,841,417 36,507,323,837 Rls. 4,294,979 $
34 1383 فدراسيون روسيه 82042000 ,-چاربكس, بايابدون دسته. 127,910 36,441,254,691 Rls. 4,287,206 $
35 1383 فدراسيون روسيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 9,642,720 33,309,187,272 Rls. 3,918,728 $
36 1383 فدراسيون روسيه 72131010 ميلگردوكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر 8,652,508 31,985,243,804 Rls. 3,762,970 $
37 1383 فدراسيون روسيه 48041900 كرا فت لانير,قشرنزده )به ا ستثناي سفيدنشده (به شكل رول ياورق 5,294,834 25,971,699,421 Rls. 3,055,494 $
38 1383 فدراسيون روسيه 73041000 لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند. 7,084,628 25,800,550,229 Rls. 3,035,359 $
39 1383 فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 45,185 23,061,576,004 Rls. 2,713,127 $
40 1383 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 2,393,560 22,869,920,315 Rls. 2,690,579 $
41 1383 فدراسيون روسيه 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 714 22,097,245,000 Rls. 2,599,676 $
42 1383 فدراسيون روسيه 28362000 كربنات دي سديم 19,836,918 20,576,865,223 Rls. 2,420,808 $
43 1383 فدراسيون روسيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشتر 3,133,120 20,046,328,952 Rls. 2,358,392 $
44 1383 فدراسيون روسيه 27101110 بنزين 5,449,200 19,217,796,578 Rls. 2,260,917 $
45 1383 فدراسيون روسيه 72149900 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,255,265 18,627,237,110 Rls. 2,191,440 $
46 1383 فدراسيون روسيه 76011000 ,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 1,038,022 18,345,215,898 Rls. 2,158,261 $
47 1383 فدراسيون روسيه 73062000 لوله برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا ز,هن ياا زفولادغيرمذكوردرجاي ديگر 4,945,696 18,160,005,611 Rls. 2,136,471 $
48 1383 فدراسيون روسيه 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 5,131,382 17,995,577,956 Rls. 2,117,127 $
49 1383 فدراسيون روسيه 72101200 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمتر,بكاري شده... باق 2,864,429 17,616,008,165 Rls. 2,072,472 $
50 1383 فدراسيون روسيه 49029030 نشريات ومجلات علمي 501 15,515,720,000 Rls. 1,825,379 $
51 1383 فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 11,574,027 15,087,730,141 Rls. 1,775,027 $
52 1383 فدراسيون روسيه 72092500 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشت 3,814,360 14,694,963,184 Rls. 1,728,819 $
53 1383 فدراسيون روسيه 73021000 خطوطرا ه, هن ا ز,هن ياا زفولاد. 1,501,161 14,091,681,425 Rls. 1,657,845 $
54 1383 فدراسيون روسيه 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 3,746,670 13,607,239,971 Rls. 1,600,852 $
55 1383 فدراسيون روسيه 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 641,240 13,061,085,298 Rls. 1,536,598 $
56 1383 فدراسيون روسيه 72104900 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري شده ياا ندودشده باروي... غيرمذكوردرجاي 2,767,930 12,535,009,745 Rls. 1,474,707 $
57 1383 فدراسيون روسيه 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 2,495,440 11,973,671,657 Rls. 1,408,667 $
58 1383 فدراسيون روسيه 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي, ن 1,999,000 11,450,621,631 Rls. 1,347,132 $
59 1383 فدراسيون روسيه 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,770,585 10,980,729,865 Rls. 1,291,851 $
60 1383 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي,ماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, ... 2,828,501 10,839,044,178 Rls. 1,275,182 $
61 1383 فدراسيون روسيه 48023000 كاغذپايه برا ي كاربن بشكل رول يا ورق 1,731,854 10,755,684,976 Rls. 1,265,375 $
62 1383 فدراسيون روسيه 72085210 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي 2,745,081 9,960,131,012 Rls. 1,171,780 $
63 1383 فدراسيون روسيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 8,379,307 9,921,851,542 Rls. 1,167,277 $
64 1383 فدراسيون روسيه 48025600 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع, ن 435وديگرا ز297mm 1,304,400 8,524,493,074 Rls. 1,002,882 $
65 1383 فدراسيون روسيه 28030000 كربن )دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 1,818,600 8,260,587,720 Rls. 971,834 $
66 1383 فدراسيون روسيه 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبيباجرم مخصوص بيش ا زrg /mc38/0,كارنشده 4,676,970 8,222,281,687 Rls. 967,327 $
67 1383 فدراسيون روسيه 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر 1,557,929 7,881,868,364 Rls. 927,279 $
68 1383 فدراسيون روسيه 72085290 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10 2,496,656 7,704,848,840 Rls. 906,453 $
69 1383 فدراسيون روسيه 27101190 ساير روغنهاي سبك وفر,ورده ها 5,028,650 7,555,586,975 Rls. 888,893 $
70 1383 فدراسيون روسيه 54033200 نخ يك لاا زريون ويسكوز,بابيش ا ز120دوردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 357,570 7,376,252,422 Rls. 867,794 $
71 1383 فدراسيون روسيه 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 41,289 6,921,276,602 Rls. 814,268 $
72 1383 فدراسيون روسيه 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 576,900 6,905,600,868 Rls. 812,424 $
73 1383 فدراسيون روسيه 70193200 ورق نازك نبافته )Voiles(,ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (. 526,418 6,724,961,828 Rls. 791,172 $
74 1383 فدراسيون روسيه 87059000 وسايطنقليه موتوري بامصارف خاص )مثلا,كاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايط نقليه ا زكارا فتاده ( 35,740 6,241,592,000 Rls. 734,305 $
75 1383 فدراسيون روسيه 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 41,192 6,180,229,800 Rls. 727,086 $
76 1383 فدراسيون روسيه 72082700 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600 mmيابيشتر,پيكله 2,208,578 6,093,580,025 Rls. 716,892 $
77 1383 فدراسيون روسيه 44041000 تركه وچوب دونيم شده, چوب بطورساده هموا رياگردشده وليخرا طيياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهما 4,321,240 6,065,498,514 Rls. 713,588 $
78 1383 فدراسيون روسيه 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 6,219 5,898,090,090 Rls. 693,893 $
79 1383 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 597,444 5,585,691,874 Rls. 657,140 $
80 1383 فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه, هن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 8,607 5,410,560,112 Rls. 636,536 $
81 1383 فدراسيون روسيه 90321000 ترموستات 29,148 5,190,502,499 Rls. 610,647 $
82 1383 فدراسيون روسيه 40022000 كائوچوي بوتادين 295,200 5,099,855,051 Rls. 599,983 $
83 1383 فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا ز,كريليك يامد,كريليك, حلاجينشده, غيره. 626,748 5,077,253,086 Rls. 597,324 $
84 1383 فدراسيون روسيه 72085190 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10م 1,177,213 5,052,027,848 Rls. 594,356 $
85 1383 فدراسيون روسيه 72084000 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 1,895,011 5,027,509,741 Rls. 591,472 $
86 1383 فدراسيون روسيه 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 1,011,967 4,822,001,333 Rls. 567,294 $
87 1383 فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل كويلينگ, ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي را ه, هن وا جزا ءوقطعات, نها 292,227 4,744,250,860 Rls. 558,147 $
88 1383 فدراسيون روسيه 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 657,401 4,656,644,739 Rls. 547,841 $
89 1383 فدراسيون روسيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده لكوموتيورا ه, هن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه, هن وقطعات, نها 12,550 4,528,735,580 Rls. 532,792 $
90 1383 فدراسيون روسيه 73011000 پالپلانش ا ز,هن ياا زفولاد. 1,714,320 4,524,241,815 Rls. 532,264 $
91 1383 فدراسيون روسيه 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج غيرا زفولادسيليسيم دا روتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 979,969 4,474,389,292 Rls. 526,399 $
92 1383 فدراسيون روسيه 84178000 كوره هاي صنعتييا,زمايشگاهي)همچنين زباله سوزها( 32,090 4,137,690,570 Rls. 486,787 $
93 1383 فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي,ماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره كاج 888,379 4,080,527,607 Rls. 480,062 $
94 1383 فدراسيون روسيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 20,761 4,021,041,075 Rls. 473,064 $
95 1383 فدراسيون روسيه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 9,596 4,012,056,253 Rls. 472,007 $
96 1383 فدراسيون روسيه 48051210 كاغذتوليدشده ا زحدا قل 50%خميربكر)Virgin Polp( 1,273,417 3,997,114,408 Rls. 470,249 $
97 1383 فدراسيون روسيه 84073310 دوزمانه 95,276 3,956,136,959 Rls. 465,428 $
98 1383 فدراسيون روسيه 72149100 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نوردشده... بامقطعX مربع مستطيل )غيرا زمربع (. 1,356,815 3,919,412,415 Rls. 461,107 $
99 1383 فدراسيون روسيه 28413000 دي كرمات سديم 902,080 3,911,934,753 Rls. 460,228 $
100 1383 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 384,325 3,888,589,724 Rls. 457,481 $
101 1383 فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 362,327 3,782,789,179 Rls. 445,034 $
102 1383 فدراسيون روسيه 76061200 صفحه مربع مستطيل )هم چنين مربع (,ا ز,لياژ,لومينيوم, به ضخامت بيش ا ز2/0mm. 121,892 3,540,240,697 Rls. 416,499 $
103 1383 فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات بوژي, غيره لكوموتيوهاي را ه, هن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه, هن 54,316 3,460,023,995 Rls. 407,062 $
104 1383 فدراسيون روسيه 84822000 رولربيرينگ مخروطي,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطيوغلتك مخطروطي. 207,478 3,414,421,210 Rls. 401,697 $
105 1383 فدراسيون روسيه 28492090 سايركربورهاا زسيليسيم 596,400 3,334,194,684 Rls. 392,258 $
106 1383 فدراسيون روسيه 85461000 نقره هاي عايق برق ا ز شيشه 649,136 3,313,383,745 Rls. 389,810 $
107 1383 فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر 800,711 3,288,614,202 Rls. 386,896 $
108 1383 فدراسيون روسيه 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 115,989 3,000,742,605 Rls. 353,029 $
109 1383 فدراسيون روسيه 48043190 ساير كاغذهاي كرا فت غير مذكور وزن كمتر ا ز 150 گرم درهر مترمربع 598,106 2,980,181,075 Rls. 350,610 $
110 1383 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 309,280 2,897,283,954 Rls. 340,857 $
111 1383 فدراسيون روسيه 48026100 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي كل ا لياف ا زيك فر,يندمكانيكي 493,255 2,836,897,928 Rls. 333,753 $
112 1383 فدراسيون روسيه 28353100 تري فسفات سديم )تري پلي فسفات هاي سديم ( 499,200 2,744,018,148 Rls. 322,826 $
113 1383 فدراسيون روسيه 73053100 `لوله ا ز,هن ياا زفولاد,)غيرا زلوله ها(جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 76,000 2,682,600,180 Rls. 315,600 $
114 1383 فدراسيون روسيه 10030010 توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 2,602,779 2,678,587,020 Rls. 315,128 $
115 1383 فدراسيون روسيه 72141000 ميله هاي, هنييافولادي غيرممزوج,, هنگري شده. 999,650 2,638,887,938 Rls. 310,457 $
116 1383 فدراسيون روسيه 72139900 ميله هاي, هنييافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده. 920,500 2,556,748,972 Rls. 300,794 $
117 1383 فدراسيون روسيه 72082500 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتر 454,044 2,526,688,161 Rls. 297,257 $
118 1383 فدراسيون روسيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 280,115 2,456,320,765 Rls. 288,979 $
119 1383 فدراسيون روسيه 72092700 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0وحدا كثر1mm 442,910 2,436,476,608 Rls. 286,644 $
120 1383 فدراسيون روسيه 72155000 ميله هاا ز,هن يافولاد,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 296,740 2,411,187,815 Rls. 283,669 $
121 1383 فدراسيون روسيه 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد)به ا ستثناي سفيدنشده (,قشرنزده, به شكل رول ياورق 460,824 2,408,781,960 Rls. 283,386 $
122 1383 فدراسيون روسيه 88040000 چترنجات )همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها(ورونوشتها;قطعات ومتفرعات, نها 1,412 2,398,275,000 Rls. 282,150 $
123 1383 فدراسيون روسيه 40027000 كائوچوي ا تيلن -پروپيلن -ا ين غيرمتصل )EPDM( 212,250 2,384,449,448 Rls. 280,523 $
124 1383 فدراسيون روسيه 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 9,366 2,345,869,675 Rls. 275,985 $
125 1383 فدراسيون روسيه 72069000 ,-هن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي)غيرا زشمش (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 200,000 2,328,743,068 Rls. 273,970 $
126 1383 فدراسيون روسيه 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده 114,720 2,221,741,435 Rls. 261,381 $
127 1383 فدراسيون روسيه 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 44,316 2,220,263,429 Rls. 261,207 $
128 1383 فدراسيون روسيه 84440000 ماشين هاي ا لكترودينگ, كشش.... يابرش موا دنسجيسنتتيك يامصنوعي 108,960 2,130,320,520 Rls. 250,626 $
129 1383 فدراسيون روسيه 72103000 ,-هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mm,بكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 502,090 2,054,340,922 Rls. 241,687 $
130 1383 فدراسيون روسيه 44011000 هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند-چوب بصورت خرده ياريزه 1,524,572 2,033,812,081 Rls. 239,272 $
131 1383 فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 205,600 2,003,671,040 Rls. 235,726 $
132 1383 فدراسيون روسيه 27101920 روغن صنعتي 245,659 1,975,264,949 Rls. 232,384 $
133 1383 فدراسيون روسيه 85113090 ساير توزيع كننده ها و كويل هاي روشن كردن 3,618 1,958,608,791 Rls. 230,425 $
134 1383 فدراسيون روسيه 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 43,328 1,925,984,846 Rls. 226,586 $
135 1383 فدراسيون روسيه 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 177,810 1,909,358,324 Rls. 224,630 $
136 1383 فدراسيون روسيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاوكنورتيسورهاي ا ستاتيك 16,936 1,854,946,245 Rls. 218,229 $
137 1383 فدراسيون روسيه 55041000 ا لياف مصنوعيغيريكسره, ا زويسكوزريون, حلاجينشده, غيره. 177,501 1,799,865,319 Rls. 211,749 $
138 1383 فدراسيون روسيه 84818090 ساير شيرها و وسايل 15,178 1,756,225,330 Rls. 206,615 $
139 1383 فدراسيون روسيه 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 58,510 1,688,338,275 Rls. 198,628 $
140 1383 فدراسيون روسيه 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 91,490 1,675,499,943 Rls. 197,118 $
141 1383 فدراسيون روسيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه, هن ياهمانند,, غشته نشده 495,562 1,482,972,308 Rls. 174,467 $
142 1383 فدراسيون روسيه 48063000 كاغذ رسامي)كالك (,به شكل رول يا ورق 194,701 1,400,378,784 Rls. 164,750 $
143 1383 فدراسيون روسيه 32029000 موا ددباغيغير,لي;فر,ورده دباغي,حتيباموا دطبيعيدباغي,فر,ورده, نزيم دا رجهت پيش دباغي,ذ 360,000 1,347,952,554 Rls. 158,583 $
144 1383 فدراسيون روسيه 25070010 كائولن 1,303,000 1,337,015,580 Rls. 157,296 $
145 1383 فدراسيون روسيه 49060000 نقشه هاورسم هابرا ي معماريمهندسي وساير نقشه هاورسم هايصنعتيتجارتيتوپوگرا في ياهمانند 414 1,309,659,600 Rls. 154,078 $
146 1383 فدراسيون روسيه 84791000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كارهاي عمومي,ساختماني,...بانحوه عمل خاص. 40,800 1,284,600,157 Rls. 151,129 $
147 1383 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگاز,ب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 278,270 1,172,498,746 Rls. 137,941 $
148 1383 فدراسيون روسيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 99/95درصدوزني يا بيشتر ا ما كمترا ز99/99درصدوزني روي 197,700 1,169,739,196 Rls. 137,616 $
149 1383 فدراسيون روسيه 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي)type-Knee(,برا ي فلزا ت )غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 101,640 1,147,213,380 Rls. 134,966 $
150 1383 فدراسيون روسيه 84433000 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 8,000 1,101,148,050 Rls. 129,547 $
151 1383 فدراسيون روسيه 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05.0 درصدكربن 75,000 1,097,865,279 Rls. 129,161 $
152 1383 فدراسيون روسيه 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 286,716 1,070,452,304 Rls. 125,936 $
153 1383 فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 83,188 1,062,011,552 Rls. 124,943 $
154 1383 فدراسيون روسيه 28331900 سولفات سديم )باستثناي سولفات دي سديم ( 1,730,000 1,058,624,156 Rls. 124,544 $
155 1383 فدراسيون روسيه 34021320 نونيل فنل ا توكسيله 115,200 1,052,556,266 Rls. 123,830 $
156 1383 فدراسيون روسيه 86090000 كانتينرها)ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات (مخصوصاطرا حيشده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 195,080 1,019,008,886 Rls. 119,883 $
157 1383 فدراسيون روسيه 72193300 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 42,836 957,965,810 Rls. 112,702 $
158 1383 فدراسيون روسيه 44072600 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا بضخامت بيش ا ز6,mmا زگونه لوا ل سفيد,زهرا شتاي سفيد,سر 570,916 931,347,592 Rls. 109,570 $
159 1383 فدراسيون روسيه 28131000 دي سولفوركربن 253,000 931,221,060 Rls. 109,555 $
160 1383 فدراسيون روسيه 87079030 بدنه برا ي كاميون. كاميونت و كشنده جاده ا ي 67,813 922,668,130 Rls. 108,549 $
161 1383 فدراسيون روسيه 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني)ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر(. 8,300 871,310,945 Rls. 102,507 $
162 1383 فدراسيون روسيه 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 37,287 863,498,542 Rls. 101,588 $
163 1383 فدراسيون روسيه 84143090 سايرا قلام بجزا قلام رديفهاي 84143010و84143020و84143030و84143040 1,630 834,043,458 Rls. 98,123 $
164 1383 فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 56,000 813,321,666 Rls. 95,685 $
165 1383 فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 25,700 810,697,598 Rls. 95,376 $
166 1383 فدراسيون روسيه 37039000 كاغذ,مقوا و موا دنسجيعكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 42,048 808,734,463 Rls. 95,145 $
167 1383 فدراسيون روسيه 84149020 برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز CFM600 864 804,298,812 Rls. 94,623 $
168 1383 فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 78,450 803,352,683 Rls. 94,512 $
169 1383 فدراسيون روسيه 87141920 دوشاخه. كرپي حتي توا م شده با كمك فنر 38,438 799,342,219 Rls. 94,040 $
170 1383 فدراسيون روسيه 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا يي)باستثناءهوا پيما,هليكوپتر( 13,700 787,363,617 Rls. 92,631 $
171 1383 فدراسيون روسيه 84012000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي جدا سازي ا يزوتوپ, وا جزا ءوقطعات, نها 13,531 748,799,077 Rls. 88,094 $
172 1383 فدراسيون روسيه 84011000 ر,كتورهاي هسته ا ي. 1,167 744,651,189 Rls. 87,606 $
173 1383 فدراسيون روسيه 40023900 كائوچوي ا يزوبوتن ا يزوپرن هالوژنه 54,000 714,923,283 Rls. 84,109 $
174 1383 فدراسيون روسيه 84264900 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيرا ز,نهائيكه چرخهاي لاستيكيدا رند 37,020 714,384,317 Rls. 84,045 $
175 1383 فدراسيون روسيه 90182000 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 185 703,394,737 Rls. 82,752 $
176 1383 فدراسيون روسيه 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 50,312 699,067,340 Rls. 82,243 $
177 1383 فدراسيون روسيه 76072090 سايرورق هاي, لومينيوم 53,085 697,385,800 Rls. 82,045 $
178 1383 فدراسيون روسيه 85015290 ساير ا لكتروموتورهابجز رديف 85015210 3,130 682,652,003 Rls. 80,312 $
179 1383 فدراسيون روسيه 85015390 ساير ا لكتروموتورها بجز رديف 85015310 7,900 672,126,800 Rls. 79,074 $
180 1383 فدراسيون روسيه 28199010 ا كسيد كروم 60,000 672,014,930 Rls. 79,061 $
181 1383 فدراسيون روسيه 87141930 كمك فنر 16,299 666,928,700 Rls. 78,462 $
182 1383 فدراسيون روسيه 85445900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 9,150 666,698,301 Rls. 78,435 $
183 1383 فدراسيون روسيه 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش )گونه FAGUS (به ا ستثناي, نهائي كه عمل, مده ا ند 708,004 651,225,681 Rls. 76,615 $
184 1383 فدراسيون روسيه 82121000 تيغ سلمانيوخودترا ش )غيربرقي(. 22,500 647,845,256 Rls. 76,217 $
185 1383 فدراسيون روسيه 38190010 مايع ترمز, ماده 28 638,195,686 Rls. 75,082 $
186 1383 فدراسيون روسيه 72089000 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 194,000 632,194,512 Rls. 74,376 $
187 1383 فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زنيياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 59,855 623,404,861 Rls. 73,342 $
188 1383 فدراسيون روسيه 72159000 ميله هاا ز,هن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده )همچنين فقطسردشكل دا ده ياسردتمام شده (. 188,536 614,326,891 Rls. 72,274 $
189 1383 فدراسيون روسيه 28191000 تري ا كسيدكروم 69,600 608,906,473 Rls. 71,636 $
190 1383 فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هاي نيكل 89,978 602,406,390 Rls. 70,871 $
191 1383 فدراسيون روسيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 9,385 601,659,282 Rls. 70,783 $
192 1383 فدراسيون روسيه 90065100 دوربين عكاسيباوسيله ميزا ن كردن ديدا زميان شيئي)SLR(,برا ي عكاسيبافيلم رول بعرض mm> 35 2,847 579,220,703 Rls. 68,144 $
193 1383 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 36,338 578,154,484 Rls. 68,018 $
194 1383 فدراسيون روسيه 72165000 پروفيل ا ز,هن يافولاد,فقطگرم نوردشده... كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 246,570 569,746,136 Rls. 67,029 $
195 1383 فدراسيون روسيه 72085410 ورق, هن با عرض بيشترا ز 1850 mmو ضخامت بيشتر ا ز 5.2mm 211,608 569,356,886 Rls. 66,983 $
196 1383 فدراسيون روسيه 72092600 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت بيش ا ز1وليكمتر 287,570 568,767,650 Rls. 66,914 $
197 1383 فدراسيون روسيه 87141910 تنه باك بنزين ا گزوز تزك بند جاپايي درپوش بغل 44,343 555,663,735 Rls. 65,372 $
198 1383 فدراسيون روسيه 84212200 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا ز,ب 11,025 548,784,037 Rls. 64,563 $
199 1383 فدراسيون روسيه 40116290 سايرلاستيك روي چرخ بادي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهيا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي ط 71,496 537,068,692 Rls. 63,185 $
200 1383 فدراسيون روسيه 87041090 سايردا مپرهاي طرا حيشده برا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص وسيله نقليه بيشترا ز0 33,500 533,519,400 Rls. 62,767 $
مجموع کل
7,250,969,371,684 ريال
مجموع کل
853,055,220 دلار